Imeds.pl

Virolex 30 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Virolex, 30 mg/g, maść do oczu Aciclovirum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Virolex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

3.    Jak stosować lek Virolex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Virolex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Virolex i w jakim    celu się go stosuje

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym, działającym miejscowo i ogólnoustrojowo. Działa wirusostatycznie i jest skuteczny przeciwko wirusom opryszczki pospolitej (Herpes simplex typu 1 i 2

-    HSV) oraz półpaśca (Varicella-zoster - VZV). Hamuje syntezę wirusowego kwasu dezoksyrybonukleinowego, nie wpływając przy tym na normalną czynność komórki.

Ogólne wchłanianie po miejscowym zastosowaniu nie ma istotnego znaczenia.

Właściwości farmakokinetyczne acyklowiru u dzieci powyżej pierwszego roku życia są podobne do właściwości farmakokinetycznych leku u dorosłych.

Kiedy należy stosować lek Virolex

Opryszczkowe zapalenie rogówki (Herpes simplex keratitis).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex Kiedy nie stosować leku Virolex

-    jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    bezpośrednio po zastosowaniu maści może wystąpić krótkotrwałe, nieznaczne uczucie kłucia;

-    nie należy nosić soczewek kontaktowych podczas stosowania tego leku.

Inne leki i lek Virolex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak doniesień o wzajemnym oddziaływaniu acyklowiru z innymi lekami podczas jego miejscowego stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczających danych, podawanie acyklowiru należy rozważać jedynie wtedy, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka ludzkiego; dlatego też nie zaleca się stosowania leku Virolex w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie stosowania leku Virolex, maść do oczu mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn gdy wystąpią zaburzenia widzenia.

3 Jak stosować lek Virolex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Nie należy zmieniać dawkowania ani nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

Bardzo ważne jest rozpoczęcie stosowania leku jak najwcześniej po zauważeniu pierwszych objawów chorobowych.

Około 10 mm maści należy wprowadzić do worka spojówkowego pięć razy na dobę w odstępach około 4-godzinnych, z przerwą nocną. Leczenie kontynuuje się jeszcze przez co najmniej 3 dni po wygojeniu się zmian.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Virolex

Brak doniesień o przedawkowaniu maści do oczu Virolex. Prawdopodobieństwo wystąpienia klinicznych objawów zatrucia po zażyciu nawet całej tuby maści jest bardzo mało prawdopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Virolex

Lek należy stosować każdego dnia możliwie o tej samej porze. W przypadku pominięcia zastosowania leku, lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe; nie ma potrzeby zmiany schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane określono w następujący sposób, według częstości występowania:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku (powierzchowna, ogniskowa keratopatia).

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    lekkie pieczenie występujące natychmiast po zastosowaniu leku,

-    obrzęk i łzawienie oczu (zapalenie spojówek).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    obrzęk powiek (zapalenie powiek).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    nagła reakcja nadwrażliwości

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała (obrzęk naczynioruchowy)

-    pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Virolex

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować po upływie 28 dni od momentu pierwszego otwarcia tubki.

Nie stosować leku Virolex po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Virolex

-    Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g maści zawiera 30 mg acyklowiru.

-    Pozostałe składniki leku to wazelina biała.

Jak wygląda lek Virolex i co zawiera opakowanie

Lek Virolex to bezbarwna, homogenna, lekko przezroczysta, tłusta, bez grudek maść do oczu.

Opakowanie: tuba aluminiowa zawierająca 4,5 mg maści, w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3