+ iMeds.pl

Virolex 50 mg/gUlotka Virolex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Virolex, 50 mg/g, krem

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Virolex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

3.    Jak stosować V irolex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Virolex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Virolex i w jakim celu się go stosuje

Virolex, lek dostępny w postaci kremu do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną acyklowir. Acyklowir jest substancją przeciwwirusową o silnym działaniu na wirusa opryszczki zwykłej Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 in vitro oraz wirusa półpaśca.

Wskazania do stosowania

Virolex jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem opryszczki zwykłej skóry i błon śluzowych (opryszczka warg, opryszczka narządów płciowych).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex Kiedy nie stosować leku Virolex

-    jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność i organizm słabiej zwalcza zakażenia (np. u pacjentów zakażonych wirusem HIV lub pacjentów z AIDS lub u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego);

-    leku Virolex nie należy stosować na błony śluzowe jamy ustnej, oczu lub pochwy.

Virolex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak zgłoszeń odnośnie interakcji z innymi lekami w trakcie stosowania acyklowiru.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Virolex tylko w przypadku, kiedy korzyści leczenia dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka kobiecego; dlatego też nie zaleca się stosowania leku Virolex w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak zgłoszeń odnośnie wpływu leku Virolex krem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Virolex zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej - glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować Virolex

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak zaczerwienienie, swędzenie.

Lek zwykle nakłada się na zmienione chorobowo miejsca 5 razy na dobę w odstępach 4-godzinnych. Leczenie należy prowadzić przez 5 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można kontynuować maksymalnie przez 5 następnych dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, należy porozumieć się z lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za silne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Virolex

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Wywołanie objawów zatrucia jest mało prawdopodobne, nawet j eśli zastosuje się większą ilość kremu.

Pominięcie zastosowania leku Virolex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy stosować każdego dnia możliwie o tej samej porze. W przypadku pominięcia zastosowania, lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe.

Przerwanie stosowania leku Virolex

Pomimo ustąpienia objawów choroby, w przypadku zbyt szybkiego przerwania stosowania leku zakażenie może się w dalszym ciągu utrzymywać i może nastąpić nawrót choroby. Lek należy stosować tak długo, jak opisano w tej ulotce lub jak zalecił lekarz.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

-    przemijające uczucie pieczenia lub kłucia po zastosowaniu kremu;

-    łagodne wysuszenie lub złuszczanie skóry;

świąd.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

-    zaczerwienienie skóry (rumień);

-    kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

-    nagłe reakcje nadwrażliwości;

-    pokrzywka;

-    obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Virolex

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Virolex

-    Substancj ą czynną leku jest acyklowir.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

-    Pozostałe składniki leku to poloksamer 407, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, wazelina biała, parafina ciekła, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Virolex i co zawiera opakowanie

Jednorodny, biały lub prawie biały krem.

Opakowanie: aluminiowa tuba w tekturowym pudełku 1 tuba po 5 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Virolex

Charakterystyka Virolex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Virolex, 50 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Jednorodny, biały lub prawie biały krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Virolex jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpex simplex (opryszczka wargowa, opryszczka narządów płciowych).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak zaczerwienienie, swędzenie.

Produkt leczniczy należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca 5 razy na dobę w odstępach 4-godzinnych. Leczenie należy prowadzić przez 5 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, terapię można kontynuować maksymalnie przez 5 następnych dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu produktu leczniczego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować acyklowiru w postaci kremu na błony śluzowe, np. jamy ustnej, oka czy pochwy, ponieważ może powodować podrażnienia. Szczególnie należy uważać, aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

U osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. pacjenci z AIDS lub pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego) należy rozważyć doustne podawanie acyklowiru. Pacjenci z obniżoną odpornością powinni porozumieć się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej - glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienia skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt leczniczy może powodować miej scową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak zgłoszeń odnośnie interakcji z innymi lekami w trakcie stosowania acyklowiru.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Acyklowir może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu. Ogólnoustrojowe działanie acyklowiru, po miejscowym zastosowaniu acyklowiru w postaci kremu, jest bardzo małe.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu acyklowiru do obrotu udokumentowano przypadki stosowania różnych postaci farmaceutycznych acyklowiru przez kobiety w ciąży. Wyniki tych badań nie wykazały zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosowały acyklowir, w porównaniu do ogólnej populacji. Nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem wad u dzieci, a stosowaniem acyklowiru przez matki w okresie ciąży.

Acyklowir podawany ogólnoustrojowo nie wykazywał działania embriotoksycznego lub teratogennego u królików, szczurów i myszy, podczas powszechnie akceptowanych, standardowych badań.

W badaniach niestandardowych przeprowadzonych na szczurach obserwowano wystąpienie wad u płodów jedynie po podskórnym podaniu dużych dawek acyklowiru, jednocześnie działających toksycznie na ciężarne samice. Kliniczne znaczenie tych obserwacji pozostaje niejasne.

Karmienie piersią

Ograniczone dane u ludzi wskazują, że produkt leczniczy przenika do mleka po podaniu ogólnoustrojowym. Jednakże dawka otrzymywana przez karmione piersią niemowlę, po zastosowaniu przez matkę acyklowiru w postaci kremu lub maści do oczu, jest znikoma. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Virolex w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak zgłoszeń odnośnie wpływu produktu leczniczego Virolex na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (>1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W celu ustalenia kategorii częstości występowania działań niepożądanych podczas badań klinicznych użyto danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych podczas badań z użyciem acyklowiru w postaci maści do oczu 3%. Ze względu na charakter obserwowanych działań niepożądanych nie można jednoznacznie ustalić, które zdarzenia związane były ze stosowaniem leku, a które wiązały się z samą chorobą. Dane z indywidualnych zgłoszeń wykorzystano jako podstawę klasyfikacji częstości tych zdarzeń po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

-    przemijające uczucie pieczenia lub kłucia po zastosowaniu acyklowiru,

-    łagodne wysuszenie lub złuszczanie skóry,

-    świąd.

Rzadko

-    rumień, kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku (przeprowadzone testy wrażliwości wykazywały, że składniki podłoża kremu miały częściej na to wpływ niż acyklowir).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

-    nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie należy spodziewać się wystąpienia niepożądanych objawów, nawet w przypadku przyjęcia doustnie całej zawartości tubki acyklowiru w postaci kremu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chemioterapeutyki do stosowania miejscowego, leki przeciwwirusowe, kod ATC: D06BB03

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym, o silnym działaniu na wirusa Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 in vitro oraz wirusa półpaśca. Toksyczność acyklowiru wobec komórek gospodarzy u ssaków jest mała.

Po wniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fosforylacji do postaci czynnej - trifosforanu acyklowiru. Pierwszy etap tego procesu jest zależny od obecności kinazy tymidyny wrażliwej na HSV. Trifosforan acyklowiru działa jako inhibitor i substrat swoistej polimerazy DNA wirusa opryszczki.

W ten sposób zapobiega dalsze syntezie wirusowego DNA bez zakłócania normalnych procesów komórkowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólnoustrojowe wchłanianie acyklowiru po podaniu miejscowym jest nieznaczne

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań in vitro oraz in vivo nie wskazują na ryzyko działania genotoksycznego acyklowiru u ludzi.

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach wykazały działanie rakotwórcze acyklowiru.

W badaniach na szczurach i psach odnotowano działania niepożądane (w znacznym stopniu odwracalne) na spermatogenezę jedynie po podaniu acyklowiru w postaci o działaniu ogólnoustrojowym, w dawkach znacznie przekraczających dawki stosowane w celach leczniczych. Badania przeprowadzone na dwóch pokoleniach myszy nie wykazały wpływu acyklowiru podawanego doustnie na płodność.

Standardowe testy, w których podawano acyklowir w postaci o działaniu ogólnoustrojowym szczurom, królikom i myszom nie wykazały działania teratogennego i embriotoksycznego.

Brak doświadczenia dotyczącego wpływu acyklowiru stosowanego miejscowo na płodność kobiet.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Poloksamer 407 Alkohol cetostearylowy Sodu laurylosiarczan Wazelina biała Parafina ciekła Glikol propylenowy Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aluminiowa tuba w tekturowym pudełku 1 tuba po 5 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Śmarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0561

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.03.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.01.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Virolex