+ iMeds.pl

Visken 5 mgUlotka Visken

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Visken, 5 mg, tabletki

Pindololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Visken i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Visken

3.    Jak stosować lek Visken

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Visken

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Visken i w jakim celu się go stosuje

Visken zawiera substancję czynną - pindolol, który należy do grupy leków nazywanych beta-

adrenolitykami. Zwalniają one akcję serca oraz rozszerzają naczynia krwionośne.

Lek Visken wskazany jest w:

-    leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)

-    zapobieganiu bólowi w klatce piersiowej (napadom dusznicy bolesnej)

-    leczeniu przyspieszonego rytmu serca (tachykardia zatokowa i przedsionkowa, tachykardia napadowa, tachykardia u chorych z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków) i dodatkowych skurczów nadkomorowych serca

-    w leczeniu przyspieszonej czynności serca, zwanej też zespołem hiperkinetycznego serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Visken

Kiedy nie stosować leku Visken

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.) lub stwierdzono u niego wrażliwość krzyżową na inne leki P-adrenolityczne

-    jeśli u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową, skurcz oskrzeli lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub trudności w oddychaniu

-    jeśli u pacjenta występuje niewyrównana lekami niewydolność serca

-    jeśli u pacjenta stwierdzono tzw. zespół serca płucnego (zmiany w budowie i czynności prawej komory serca wywołane chorobą układu oddechowego)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono dławicę Prinzmetala (bóle w klatce piersiowej wywołane skurczem naczyń wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy w krew)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono bardzo wolny rytm serca (poniżej 45 - 50 uderzeń na minutę)

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości nagła utrata przytomności

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia przepływu krwi w naczyniach powodujące bladość lub upośledzone krążenie krwi w rękach i nogach (zimne dłonie i stopy)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny (rzadko występujący nowotwór, który zazwyczaj rozwija się z komórek jednego z gruczołów nadnerczowych).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, powinien on poinformować o tym lekarza i nie powinien przyjmować leku Visken.

Jeśli pacjent sądzi, że może być uczulony, powinien skonsultować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Visken

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca i pacjent przyjmuje insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

-    jeśli u pacjenta występują łagodne zaburzenia krążenia w kończynach (objawiające się blednięciem, zimnymi dłońmi i stopami)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie reakcje alergiczne

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadczynność tarczycy

-    jeśli u pacjenta występuje łuszczyca.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy o tym powiadomić lekarza przed zastosowaniem leku Visken. Może być konieczne bardziej dokładne monitorowanie stanu pacjenta w czasie stosowania leku.

Inne istotne środki bezpieczeństwa

Nie wolno nagle przerywać leczenia lekiem Visken bez porozumienia z lekarzem, gdyż może to spowodować zaostrzenie choroby. Jeśli leczenie ma zostać przerwane, lekarz zaleci stopniowe odstawienie leku przez okres co najmniej 2 tygodni. Jeśli u pacjenta wystąpią niepokojące objawy, dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie leków beta-adrenolitycznych może nasilić niewydolność serca oraz zwiększyć ryzyko zawału serca i nagłego zgonu, choroby niedokrwiennej serca z nasileniem dusznicy bolesnej i nawrotu nadciśnienia tętniczego.

Przed zabiegiem chirurgicznym lub leczeniem dentystycznym pacjent powinien poinformować lekarza lub dentystę, że przyjmuje lek Visken.

Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią u pacjenta zaburzenia oka (suchość oka, uczucie piasku w oku lub pieczenie).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Visken może wchodzić w interakcje (wzajemnie oddziaływanie) z następującymi lekami:

-    lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej (dusznicy bolesnej), leczeniu zaburzeń rytmu serca

-    digoksyną i glikozydami naparstnicy

-    lekami zawierającymi adrenalinę lub podobne substancje, np. krople do oczu i nosa, leki przeciwkaszlowe lub leki stosowane w przeziębieniach (substancje, które zwiększają ciśnienie krwi)

-    insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi

-    lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi (szczególnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi)

-    alkaloidami nicergoliny (leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu migrenowych bólów głowy)

-    inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne)

-    cymetydyną (lekiem stosowanym w przypadku zgagi lub chorobie wrzodowej żołądka i jelit).

Stosowanie leku Visken z jedzeniem i piciem

Lek Visken można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Visken można stosować u pacjentów w podeszłym wieku w tej samej dawce jak u młodszych pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku może jednak wystąpić więcej działań niepożądanych stąd lekarz może ściślej monitorować ich stan zdrowia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Visken u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko i korzyści z przyjmowania leku Visken w czasie ciąży.

Niewielka ilość substancji czynnej wchodzącej w skład leku przenika do mleka kobiecego i może wpływać na dziecko. Przed zastosowaniem leku w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Visken może u niektórych ludzi powodować zawroty głowy i uczucie zmęczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy nie powinien on prowadzić pojazdu, obsługiwać maszyn, ani wykonywać żadnych czynności wymagających koncentracji uwagi.

3. Jak stosować lek Visken

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przekraczać zaleconej dawki.

Lekarz poinformuje pacjenta ile tabletek należy przyjmować. Wielkość dawki, jak również ilość tabletek w ciągu dnia oraz odstęp czasu pomiędzy kolejnymi dawkami zależą od schorzenia. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki i w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku. Lek należy zażywać o tej samej porze każdego dnia (łatwiej będzie dzięki temu pamiętać o porze przyjęcia kolejnej dawki). Tabletkę (tabletki) należy połykać popijając niewielką ilością wody.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

-    Nadciśnienie tętnicze

Dawka od 5 mg do 15 mg może być przyjmowana raz na dobę, rano. Dawkę 20 mg należy podzielić i przyjmować w 2 dawkach na dobę.

-    Dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej) i przyspieszony rytm serca (tachykardia)

Dawkę dobową 10 mg do 30 mg zwykle przyjmuje się w 2-3 mniejszych dawkach podzielonych.

-    Zespół hiperkinetycznego serca Dawka dobowa od 10 mg do 20 mg.

Jak długo stosować lek Visken

Lek należy przyjmować tak długo jak zalecił lekarz. Leczenie jest zazwyczaj długotrwałe. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Visken

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Visken, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został zażyty.

Do objawów, które mogą wystąpić po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Visken należą: zawroty głowy, uczucie oszołomienia i zmęczenia, bardzo wolny rytm serca, niskie ciśnienie krwi, małe stężenie cukru we krwi, niedostateczna siła skurczów serca, która może prowadzić do utraty przytomności, nieregularny rytm serca, trudności w oddychaniu, w tym występowanie świszczącego oddechu lub kaszlu, duszność, wymioty, drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Visken

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Visken, powinien przyjąć ją natychmiast, gdy sobie przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę, a następne dawki przyjmować zgodnie z ustalonym wcześniej schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu (podobne do obserwowanych w przypadku stosowania innych leków b-adrenolitycznych), depresja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego Drżenie, zawroty głowy, ból głowy.

Zaburzenia serca

Bradykardia (zwolniona praca serca), zaburzenia przewodzenia, niewydolność mięśnia sercowego. Mogą wystąpić pojedyncze przypadki znacznego obniżenia ciśnienia krwi, omdleń i zaburzeń rytmu.

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie, objawy zaburzeń naczyń obwodowych (ziębnięcie kończyn), objawy podobne do objawów zespołu Raynouda’a (nagłe zblednięcie palców, a następnie sinienie z narastającym bólem).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Skurcz oskrzeli, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądka i jelit (głównie nudności).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne, nadmierne pocenie, nasilenie łuszczycy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bolesne skurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Uczucie zmęczenia.

Zaburzenie oka

Rzadko obserwowano zapalenie spojówek, zmniejszone wydzielanie łez, pojedyncze przypadki zaburzeń widzenia lub zapalenia rogówki.

Zaburzenia endokrynologiczne

Maskowanie objawów małego stężenia cukru we krwi i nadczynności tarczycy.

Zaburzenie układu rozrodczego i piersi

W pojedynczych przypadkach obserwowano zaburzenia libido lub potencji.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Visken

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Visken

- Substancją czynną leku Visken jest pindolol (Pindololum).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Visken i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Visken

Charakterystyka Visken

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Visken 5 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 5 mg pindololu (Pindololum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze

-    Dusznica bolesna (zapobieganie napadom)

-    Tachykardia zatokowa i przedsionkowa, tachykardia napadowa, tachykardia u chorych z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków, dodatkowe skurcze nadkomorowe

-    Zespół hiperkinetycznego serca

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę 5 mg do 15 mg można podawać 1 raz na dobę, rano. Dawkę 20 mg należy podzielić i podawać 2 razy na dobę. W nadciśnieniu łagodnym lub umiarkowanym, leczenie produktem Visken w monoterapii jest często wystarczające, natomiast w ciężkim nadciśnieniu lub w nadciśnieniu opornym na leczenie może być konieczna terapia skojarzona z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze.

Dusznica bolesna i zaburzenia rytmu serca

Dawkę dobową 10 mg do 30 mg stosuje się zazwyczaj dzieląc ją na 2-3 mniejsze dawki pojedyncze.

Zespół hiperkinetycznego serca 10 mg do 20 mg na dobę.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zazwyczaj nie ma konieczności modyfikowania dawki. Zmniejszenie dawki dobowej może być konieczne tylko w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Visken u dzieci, dlatego nie jest on wskazany do stosowania u dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak dowodów na to, aby pacjenci w podeszłym wieku wymagali innego dawkowania, podczas stosowania leku u tych pacjentów należy jednak zachować ostrożność (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5).

Sposób podawania:

Dawkę należy dostosować w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub wrażliwość krzyżowa na inne leki P-adrenolityczne

-    Astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli w wywiadzie i przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    Niewyrównana niewydolność serca

-    Zespół serca płucnego

-    Bradykardia (<45-50 uderzeń na minutę)

-    Blok przedsionkowo-komorowy 2. i 3. stopnia

-    Dławica Prinzmetala

-    Wstrząs kardiogenny

-    Zespół chorego węzła zatokowego

-    Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego

-    Nieleczony guz chromochłonny.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leków beta-adrenolitycznych nie należy odstawić nagle. Jeżeli leczenie ma zostać przerwane, produkt, w miarę możliwości należy odstawiać stopniowo przez okres co najmniej 2 tygodni. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej. Nagłe odstawienie beta-adrenolityków może nasilić niewydolność serca i zwiększyć ryzyko zawału serca i nagłego zgonu, choroby niedokrwiennej serca z nasileniem dusznicy bolesnej i nawrotu nadciśnienia tetniczego.

Układ sercowo-naczyniowy

Pomimo tego, że pindolol zmniejsza czynność mięśnia sercowego w spoczynku w mniejszym stopniu niż leki P-adrenolityczne bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA), to pacjenci z początkową lub pełnoobjawową niewydolnością serca muszą być w stanie wyrównania hemodynamicznego przed rozpoczęciem leczenia pindololem. Podobnie, w przypadku podawania pindololu w ostrym zawale serca, należy starannie monitorować parametry sercowo-naczyniowe.

Choroba naczyń obwodowych

Leczeniu lekami o działaniu b-adrenolitycznym często towarzyszy nasilenie objawów istniejącej już choroby naczyn obwodowych. Jednakże w czasie leczenia produktem Visken, który posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną wobec receptorów P2 w naczyniach (rozszerza naczynia), działania niepożądane dotyczące naczyń obwodowych (zimne kończyny) występują rzadko.

Pacjenci z cukrzycą

Pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza przyjmujących insulinę, należy ostrzec, że leki b-adrenolityczne mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (np. uczucie kołatania serca, tachykardię i drżenie), nie hamując przy tym nasilonego pocenia. Równoczesne stosowanie leków b-adrenolitycznych i leków przeciwcukrzycowych należy zawsze monitorować, aby potwierdzić czy cukrzyca jest odpowiednio kontrolowana.

Czynność nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek dalsze pogorszenie czynności nerek w czasie leczenia produktem Visken obserwowano rzadko.

Guz chromochłonny

U pacjentów z guzem chromochłonnym leczonych lekami P-adrenolitycznymi należy zawsze stosować równocześnie leki o działaniu a-adrenolitycznym (patrz punkt 4.3).

Znieczulenie ogólne

U pacjentów leczonych lekami P-adrenolitycznymi należy monitorować czynność układu krążenia w czasie znieczulenia ogólnego.

Reakcje anafilaktyczne

W porównaniu z lekami b-adrenolitycznymi bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, w przypadku produktu Visken prawdopodobieństwo wywołania nadwrażliwości na pobudzenie b-receptorów po nagłym przerwaniu długotrwałego leczenia jest mniejsze. Jednakże, jeżeli rozważa się konieczność przerwania leczenia produktem Visken, zaleca się stopniowe zmniejszanie przyjmowanej dawki.

U pacjentów przyjmujących leki b-adrenolityczne, zwłaszcza leki b-adrenolityczne nieselektywne, reakcje anafilaktyczne wyzwalane przez inne leki mogą mieć przebieg szczególnie ciężki i wykazywać oporność na zazwyczaj stosowane dawki adrenaliny. Jeśli to tylko możliwe, należy unikać stosowania leków b-adrenolitycznych u pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko anafilaksji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku. Nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi lub tętna może niebezpiecznie zmniejszać ilość krwi dostarczanej do istotnych dla życia narządów.

Nadczynność tarczycy

Leki b-adrenolityczne mogą maskować objawy kliniczne nadczynności tarczycy (np. tachykardię), dlatego u tych pacjentów należy starannie monitorować czynność tarczycy.

Równoczesne stosowanie z antagonistami kanału wapniowego

Ze względu na ryzyko nagłego zatrzymania krążenia nie wolno podawać dożylnie antagonistów kanału wapniowego typu werapamilu pacjentom otrzymującym leki b-adrenolityczne.

Łuszczyca

Leki b-adrenolityczne mogą nasilać łuszczycę, dlatego pacjentom z łuszczycą w wywiadzie należy zalecać produkt Visken jedynie po dokonaniu oceny stosunku korzyści do potencjalnego ryzyka.

Zespół oczno-śluzówkowo-skórny

Po stosowaniu pindololu nie odnotowano przypadków pełnego rozwoju zespołu oczno-śluzówkowo-skórnego jak miało to miejsce uprzednio w przypadku praktololu. Obserwowano jednak pewne cechy tego zespołu, np. zespół suchego oka czy wysypkę skórną. W większości przypadków objawy ustępowały po zaprzestaniu podawania leku. Należy rozważyć możliwość odstawienia pindololu i ewentualnego zastosowania innego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Spodziewane interakcje wynikające z niezalecanego równoczesnego stosowania leków

Inhibitory MAO

Nie zaleca się równoczesnego stosowania inhibitorów MAO z lekami ß-adrenolitycznymi. Teoretycznie, do istotnego zwiększenia ciśnienia tętniczego może dojść w ciągu 14 dni po przerwaniu podawania inhibitora MAO.

Spodziewane interakcje, które należy uwzględnić Leki przeciwcukrzycowe

Leki ß-adrenolityczne mogą kolidować z normalną odpowiedzią hemodynamiczną na hipoglikemię oraz zwiększać ciśnienie tętnicze krwi w związku z nasiloną bradykardią. Mimo iż takie działania pindololu mają prawdopodobnie niewielkie znaczenie kliniczne u większości pacjentów z cukrzycą, należy unikać podawania ß-adrenolityk0w pacjentom z niewyrównaną cukrzycą, którzy są podatni na występowanie epizodów hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

Leki blokujące kanał wapniowy

Obserwacje wykazały, że równoczesne stosowanie doustnych leków o działaniu ß-adrenolitycznym i antagonistów kanału wapniowego (pochodnych dihydropirydyny) może być korzystne w leczeniu nadciśnienia lub dusznicy bolesnej. Nie należy jednak stosować dożylnie podawanych antagonistów kanału wapniowego typu werapamilu lub diltiazemu równocześnie z produktem Visken, ze względu na możliwy niekorzystny wpływ na układ przewodzący serca i kurczliwość mięśnia sercowego. Jednoczesne doustne podawanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamilu lub diltiazemu wymaga starannego monitorowania czynności serca.

Przy równoczesnym podawaniu pochodnych dihydropirydyny np. nifedypiny oraz pindololu nie można wykluczyć możliwości dużego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z utajoną niewydolnością serca.

Leki wpływające na układ współczulny

Leki ß-adrenolityczne mogą nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie leków sympatykolitycznych, np. guanetydyny, betanidyny, rezerpiny, a-metyldopy lub alfa-adrenomimetycznych (klonidyny).

W przypadku planowanego przerwania jednoczesnego stosowania preparatu o działaniu ß-adrenolitycznym i klonidyny, w pierwszej kolejności należy odstawić lek ß-adrenolityczny, zmniejszając dawkę w ciągu kilku dni, a dopiero później przerwać podawanie klonidyny. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego po przerwaniu leczenia klonidyną.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym również inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2), mogą zmniejszać działanie równocześnie stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych, w tym leków ß-adrenolitycznych. Prawdopodobną przyczyną tego działania jest hamowanie syntezy prostaglandyn w nerkach i zatrzymywanie sodu i wody przez niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Pochodne fenotiazyny

Równoczesne stosowanie z lekami ß-adrenolitycznymi może prowadzić do zwiększenia stężenia obu tych leków w osoczu.

Leki pobudzające układ współczulny

Równoczesne stosowanie leków pobudzających układ współczulny, takich jak adrenalina, noradrenalina, izoprenalina, efedryna, fenylefryna, fenylopropanolamina czy pochodne metyloksantyny z nieselektywnymi lekami ß-adrenolitycznymi może wzmacniać odpowiedź wazokonstrykcyjną powodującą nadciśnienie tętnicze z uwagi na działanie antagonistyczne.

Leki stosowane do znieczulenia ogólnego

Leki ß-adrenolityczne i niektóre leki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą nasilać swoje działanie kardiodepresyjne. Z drugiej strony ciągłe podawanie leków ß-adrenolitycznych podczas znieczulenia zmniejsza ryzyko wystąpienia arytmii serca i nadciśnienia (patrz punkt 4.4). Jeśli jest to możliwe, należy unikać leków stosowanych do znieczulenia ogólnego, które wykazują działanie kardiodepresyjne, np. cyklopropanu czy trichloroetylenu.

Leki przeciwarytmiczne

Równoczesne podawanie leków b-adrenolitycznych i leków przeciarytmicznych klasy I (np. dizopiramidu, tokainidu, flekainidu) lub amiodaronu może nasilać oddziaływanie na przewodzenie śródprzedsionkowe i wywoływać ujemny efekt inotropowy. Mimo, że dla pindololu takie wzmocnienie działania jest niewielkie, nie można całkowicie wykluczyć możliwości jego interakcji z lekami przeciwarytmicznymi.

Glikozydy naparstnicy

Równoczesne stosowanie leków b-adrenolitycznych i glikozydów naparstnicy może powodować nasilenie ich działania depresyjnego na układ przewodzący mięśnia sercowego, zwłaszcza poprzez węzeł przedsionkowo-komorowy, powodując bradykardię lub zablokowanie przewodzenia w mięśniu sercowym.

Nicergolina

Równoczesne stosowanie z lekami b-adrenolitycznymi może nasilać działanie kardiodepresyjne nicergoliny.

Cymetydyna

Cymetydyna jest umiarkowanym inhibitorem wielu enzymów cytochromalnych, takich jak CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19, CYP2E1, CYP2C9 i CYP1A2. Równoczesne stosowanie cymetydyny może hamować metabolizm pindololu w wątrobie powodując zwiększenie stężenia pindololu w osoczu.

Skuteczność adrenaliny w leczeniu reakcji anafilaktycznych może być osłabiona u pacjentów przyjmujących leki beta-adrenolityczne.

Pindolol może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków obniżających ciśnienie krwi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym Brak specjalnych zaleceń.

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego wpływu pindololu (patrz punkt 5.3). W leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych, pindolol był skuteczny i dobrze tolerowany. Nie wywoływał szkodliwego wpływu na płód, poza sporadycznie obserwowaną bradykardią lub hipoglikemią u noworodka, jako możliwymi następstwami blokowania receptorów b.

Karmienie piersią

Pindolol jest wydzielany w małych ilościach do mleka kobiecego, ale w przypadku stosowania dawek terapeutycznych jego wpływ na noworodka jest mało prawdopodobny (patrz punkt 5.2).

Płodność

Visken (pindolol) w dawkach wynoszących 10 mg/kg mc. stanowiących 17-krotność dawki stosowanej u ludzi nie wpływał negatywnie na płodność lub zdolność rozrodczą szczurów. Mimo iż występowanie działań niepożądanych u zwierząt nie zawsze musi świadczyć o wystąpieniu tych działań u ludzi, zaobserwowano, że w przypadku stosowania dawek wynoszących 30 mg/kg mc. lub większych, samice szczurów rzadziej spółkowały z samcami niż zwierzęta, którym nie podawano leku (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ na początku leczenia lekami o działaniu b-adrenolitycznym mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie zmęczenia, należy ostrzec pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny by zachowali ostrożność zanim poznają swoją indywidualną reakcję na leczenie.

4.8 Działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane są w większości przypadków łagodne i przemijające, a leczenie produktem Visken rzadko należy przerwać (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane, które zostały przedstawione poniżej, opierają się na doświadczeniach ze stosowaniem produktu Visken po wprowadzeniu go do obrotu. Ponieważ działania te zgłaszane były dobrowolnie i pochodzą z populacji o nieokreślonej wielkości, nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania. Częstość tę określono zatem jako nieznana. Działania niepożądane pogrupowano według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W obrębie każdej grupy wymieniono je zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane (częstość nieznana)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu (podobne do obserwowanych w przypadku stosowania innych leków b-adrenolitycznych), depresja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego Drżenie, zawroty głowy, ból głowy.

Zaburzenia serca

Bradykardia, zaburzenia przewodzenia, niewydolność mięśnia sercowego. Mogą wystąpić pojedyncze przypadki znacznego obniżenia ciśnienia krwi omdleń i zaburzeń rytmu.

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie, objawy zaburzeń naczyń obwodowych (wychłodzenie obwodowe), objawy podobne do objawów zespołu Raynouda’a.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Skurcz oskrzeli, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądka i jelit (głównie nudności).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne, nadmierne pocenie, nasilenie łuszczycy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bolesne skurcze mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Uczucie zmęczenia.

Zaburzenie oka

Rzadko obserwowano zapalenie spojówek, zmniejszone wydzielanie łez, pojedyncze przypadki zaburzeń widzenia lub zapalenia rogówki.

Zaburzenia endokrynologiczne

Maskowanie objawów hipoglikemii i nadczynności tarczycy.

Zaburzenie układu rozrodczego i piersi

W pojedynczych przypadkach obserwowano zaburzenia libido lub potencji.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Przedawkowanie leków b-adrenolitycznych może prowadzić do nasilonej bradykardii, niedociśnienia, niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego, zaburzeń przewodzenia, nagłego zatrzymania krążenia, duszności, skurczów oskrzeli, wymiotów, hipoglikemii, zaburzeń świadomości, uogólnionych drgawek, śpiączki i śmierci. W rzadkich przypadkach przedawkowanie leków b-adrenolitycznych wykazujących wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną (ISA), jak np. Visken, może przejawiać się tachykardią i nadciśnieniem. Równoczesne spożycie alkoholu, leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwdepresyjnych lub przeciwarytmicznych może nasilić objawy przedawkowania.

Leczenie

Przedawkowanie produktu Visken zwykle nie wymaga specjalnego leczenia. Jeżeli, w ciężkich przypadkach, potrzebne jest leczenie, należy podać dożylnie 0,5 mg do 1,0 mg (lub więcej) siarczanu atropiny. Zamiennie, aby pobudzić receptory b-adrenergiczne, można podać chlorowodorek izoprenaliny w powolnym wlewie dożylnym, zaczynając podawanie z szybkością około 5 pg/min, aż do wystąpienia oczekiwanego efektu. W przypadkach opornych na leczenie może być skuteczne podanie dożylne 8 mg do 10 mg chlorowodorku glukagonu z ewentualnym powtórzeniem tej dawki lub podaniem leku we wlewie dożylnym z szybkością 1 mg do 3 mg na godzinę. Stan pacjenta należy monitorować w sposób ciągły.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki b-adrenolityczne; kod ATC: C07AA03 Mechanizm działania

Produkt Visken jest silnie działającym lekiem b-adrenolitycznym (blokującym receptory b-adrenergiczne) blokującym zarówno receptory bi, jak i b2 przez ponad 24 godziny po podaniu. Ma słabą zdolność stabilizacji błon komórkowych.

Jako lek b-adrenolityczny, produkt Visken chroni serce przed następstwami pobudzenia receptorów b w czasie wysiłku fizycznego i stresu psychicznego, a także zmniejsza wpływ układu współczulnego na serce w okresie spoczynku. Jego wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna zapewnia jednak sercu podstawowe pobudzanie podobne do wywoływanego prawidłową czynnością układu współczulnego, co zapobiega nadmiernemu zwolnieniu czynności serca i osłabieniu siły skurczu w okresie spoczynku, oraz spowolnieniu przewodzenia bodźców w sercu. Dlatego, ryzyko wystąpienia bradykardii jest małe, a prawidłowa pojemność minutowa serca pozostaje niezmniejszona.

Produkt Visken jest lekiem b-adrenolitycznym, który rozszerza naczynia w stopniu istotnym klinicznie w następstwie częściowego wpływu agonistycznego na receptory b2-adrenergiczne w naczyniach krwionośnych. Dzięki temu zmniejsza zwiększony opór naczyniowy w przebiegu nadciśnienia, nie zmniejsza dopływu krwi do tkanek i narządów, a nawet może go zwiększyć.

W odróżnieniu od innych leków b-adrenolitycznych, które wywołują potencjalnie niekorzystne zmiany profilu lipoprotein krwi (zmniejszenie współczynnika HDL/LDL), stosunek lipoprotein o dużej gęstości (HDL) do lipoprotein o małej gęstości (LDL) nie zmienia się w przebiegu długotrwałego leczenia produktem Visken, dzięki jego wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Wewnętrzne działanie sympatykomimetyczne na mięśnie gładkie oskrzeli zmniejsza ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc bez napadów astmy.

Mała dawka terapeutyczna produktu Visken wskazuje na jego dużą siłę działania i dobrą biodostępność. Ta ostatnia jest następstwem prawie całkowitego wchłaniania leku i niewielkiego efektu pierwszego przejścia przez wątrobę, co zmniejsza zmienność stężenia w osoczu, pozwalając na osiągnięcie stałego efektu terapeutycznego przy określonej dawce leku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym pindolol wchłania się szybko i prawie całkowicie (> 95%) z przewodu pokarmowego. Średnia bezwzględna dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi około 87-92%. Skuteczność terapeutyczną uzyskuje się przy stężeniach w osoczu wynoszących od 10 do 30 nanogramów/ml. Po podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 5 mg pindololu osiągnięto średnie maksymalne stężenie pindololu w osoczu (Cmax) wynoszące 33,1 ± 5,2 nanogramów/ml (Tmax 12 godz.).-

Dystrybucja

Pindolol jest w znacznym stopniu i szybko rozprowadzany po całym organizmie, a średnia objętość dystrybucji wynosi 2-3 l/kg mc. Około 40% leku wiąże się z białkami osocza. Kinetykę eliminacji opisuje się zwykle jako jednowykładniczą funkcję rozpadu naturalnego przy użyciu farmakokinetyki kompartmentowej. Pindolol przenika przez barierę łożyskową, jest również obecny w małych ilościach w mleku kobiecym (patrz punkt 4.6). Dystrybucja przezłożyskowa pindololu nie jest stereoselektywna. Ciąża może zmieniać właściwości farmakokinetyczne pindololu w kierunku zwiększenia objętości dystrybucji i klirensu całkowitego.

Metabolizm

Pindolol jest w około 60 - 70% metabolizowany w wątrobie, tworząc nieczynne metabolity -produkty hydroksylacji, które są wydalane przez nerki i wątrobę w postaci glukoronidów i eterowych siarczanów.

Eliminacja.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 3 do 4 godzin, a klirens ustrojowy wynosi od 400 do 500 ml/min. Po podaniu doustnym 30 - 40% leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania dla nieczynnych polarnych metabolitów wynosi 8 godzin. Z żółcią wydalane jest około 6-8%.

Proporcjonalność dawki

Zwiększenie ekspozycji proporcjonalne do dawki odnotowano dla przedziału dawek od 5 do 20 mg. Wpływ pokarmu

Nie stwierdzono istotnych różnic we wchłanianiu pindololu w zależności od braku lub obecności pokarmu. Wydaje się, że pokarm zwiększa szybkość wchłaniania pindololu prowadząc do nieco większych maksymalnych stężeń w osoczu (Cmax) w krótszym czasie (Tmx), jednak nie ma to znaczenia klinicznego.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku mogą występować większe stężenia pindololu w osoczu z uwagi na spowolniony metabolizm leku w tej grupie wiekowej, zmniejszenie przepływu krwi przez wątrobę oraz zmniejszenie wydalania nerkowego.

Ciąża

Okres półtrwania pindololu w fazie eliminacji nie różni się szczególnie u kobiet w ciąży od kobiet niebędących w ciąży (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z zaburzoną czynnością watroby/nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby można zazwyczaj stosować zwykle zalecaną dawkę leku. Jedynie w ciężkich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki leku. W przypadku pacjentów z upośledzoną funkcją nerek okres półtrwania pindololu w osoczu zwiększa się nawet do 11,5 godzin, zależnie od stopnia zaburzenia czynności a u pacjentów z marskością wątroby nawet do 30 godzin, zależnie od stopnia zaburzenia czynności.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W długoterminowych badaniach (trwających 1-2 lata) nad toksycznością po podaniu doustnym u myszy, szczurów i psów, produkt Visken (pindolol) nie wywierał żadnych istotnych działań toksycznych.

Mutagenność i rakotwórczość

Produkt Visken (pindolol) nie wykazuje właściwości genotoksycznych. W 2-letnich badaniach nad rakotwórczością u szczurów i myszy, po podaniu doustnym w dawkach 98 mg/kg mc./na dobę i 124 mg/kg mc./dobę (odpowiednio 163 i 207 razy większych niż maksymalna dawka zalecana u ludzi), Visken (pindolol) nie powodował żadnych patologicznych zmian nowotworowych, prenowotworowych czy nienowotworowych.

Toksyczny wpływ na reprodukcje

W badaniach na myszach, szczurach i królikach produkt Visken (pindolol), w dawkach 125 i 167 razy większych niż maksymalna dawka stosowana u ludzi, nie wykazywał właściwości teratogennych (patrz punkt 4.6). U szczurów w badaniach nad płodnością i ogólnych badaniach rozrodczości produkt Visken (pindolol) podawany w dawce 10 mg/kg mc. nie powodował żadnych działań niepożądanych. W badaniach nad płodnością i ogólnych badaniach rozrodczości u samców szczurów, zdecydowaną toksyczność, charakteryzującą się śmiertelnością i zmniejszeniem przyrostu masy ciała, obserwowano w grupie otrzymującej dawkę 100 mg/kg mc./dobę. Dawka 100 mg/kg mc. zwiększała prawdopodobnie śmiertelność przedporodową, ale nie zaburzała rozwoju potomstwa. U samic, którym podawano produkt Visken (pindolol) przed kopulacją aż do 21. dnia laktacji występowało zmniejszenie zachowań godowych przy dawkach wynoszących 100 mg/kg mc. i 30 mg/kg mc. Przy takich dawkach obserwowano również zwiększenie śmiertelności potomstwa. Śmiertelność prenatalna zwiększała się przy dawce wynoszącej 10 mg/kg mc., jednak w eksperymencie nie zaobserwowano wyraźnej zależności odpowiedzi od wielkości dawki. Przy dawce wynoszącej 100 mg/kg mc. obserwowano zmniejszenie przeżycia prenatalnego (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana żelowana Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3382

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/01/2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Visken