Imeds.pl

Vistabel 4 Jednostki Allergan/0,1 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VISTABEL, 4 jednostki Allergan/0,1 ml, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Toksyna botulinowa typu A

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest VISTABEL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VISTABEL

3.    Jak stosować lek VISTABEL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VISTABEL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest VISTABEL i w jakim celu się go stosuje

VISTABEL jest lekiem zwiotczającym mięśnie o działaniu obwodowym.

VISTABEL działa poprzez blokowanie impulsów nerwowych skierowanych do wszystkich mięśni, w które został wstrzyknięty. W ten sposób uniemożliwia kurczenie się mięśni, prowadząc do ich przejściowego i odwracalnego niedowładu.

VISTABEL jest wskazany do osiągnięcia przejściowej poprawy wyglądu następujących zmarszczek u osób dorosłych, gdy ich nasilenie ma istotny wpływ psychologiczny na pacjenta:

•    zmarszczki pionowe między brwiami widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi

•    rozchodzące się wachlarzowato zmarszczki w okolicy bocznego kąta oka widoczne przy pełnym uśmiechu

•    leczone jednocześnie wachlarzowate zmarszczki w okolicy kąta oka widoczne przy pełnym uśmiechu oraz zmarszczki pionowe miedzy brwiami widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VISTABEL Kiedy nie stosować leku VISTABEL:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na toksynę botulinową typu A lub którykolwiek z pozostałych składników leku tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta rozpoznano osłabienie mięśni lub zespół Eatona-Lamberta (przewlekłe choroby mięśni);

-    jeśli u pacjenta obecne jest zakażenie w proponowanych miejscach wstrzyknięć.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Bardzo rzadko odnotowywano działania niepożądane po użyciu toksyny botulinowej, prawdopodobnie związane z przeniknięciem toksyny w odległe miejsca od miejsca podania (np. osłabienie mięśni, trudności przy przełykaniu lub zapalenie płuc spowodowane przedostaniem się pokarmu lub płynu do dróg oddechowych). U pacjentów otrzymujących zalecane dawki może wystąpić nasilone osłabienie mięśni.

Należy bezzwłocznie udać sie do lekarza:

-    Jeśli u pacjenta wystąpią trudności z połykaniem, mówieniem lub oddychaniem po leczeniu.

-    Nie zaleca się stosowania leku VISTABEL u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dysfagią (trudności przy przełykaniu) i innymi zaburzeniami połykania.

-    Nie zaleca się stosowania leku VISTABEL u osób w wieku poniżej 18 lat.

-    Dane na temat stosowania leku VISTABEL u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone.

-    Zbyt częste stosowanie leku lub zbyt duże dawki mogą zwiększać ryzyko powstania przeciwciał. Powstawanie przeciwciał może prowadzić do niepowodzenia leczenia toksyną botulinową typu A, nawet w innych wskazaniach. Aby ograniczyć to ryzyko, odstęp między zabiegami terapeutycznymi nie może być krótszy niż trzy miesiące.

-    Bardzo rzadko po wstrzyknięciu toksyny botulinowej może wystąpić reakcja alergiczna.

-    Po wstrzyknięciu leku może wystąpić opadanie powieki.

-    Należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z poprzednimi wstrzyknięciami toksyny botulinowej,

-    jeśli nie jest widoczna znacząca poprawa wyglądu zmarszczek na czole po upływie miesiąca od pierwszego cyklu leczenia,

-    jeśli u pacjenta występują różne choroby układu nerwowego (takie, jak stwardnienie zanikowe boczne lub obwodowe zaburzenia nerwowo-mięśniowe),

-    jeśli u pacjenta obecny jest stan zapalny w proponowanych miejscach wstrzyknięć,

-    jeśli mięśnie, do których planowane jest wstrzyknięcie, są osłabione lub uszkodzone,

-    jeśli pacjent przebył operację lub odniósł uraz głowy, szyi lub klatki piersiowej,

-    jeśli wkrótce pacjent będzie operowany.

Lek VISTABEL a inne leki

Nie zaleca się stosowania toksyny botulinowej w połączeniu z antybiotykami z grupy aminoglikozydów, spektynomycyną lub innymi lekami wpływającymi na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli ostatnio wstrzykiwany był lek zawierający toksynę botulinową (substancję czynną leku VISTABEL), gdyż może to spowodować nasilenie działania leku VISTABEL w znaczącym stopniu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku VISTABEL nie jest zalecane w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosuj ą antykoncepcj i.

Nie zaleca się stosowania leku VISTABEL u kobiet karmiących piersią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub zajdzie w ciążę podczas leczenia. Lekarz omówi z pacjentką kwestię, czy należy kontynuować leczenie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Należy zwrócić uwagę kierowców i osób obsługujących maszyny na ryzyko uogólnionego osłabienia i/lub osłabienia mięśni, zawrotów głowy i zaburzeń widzenia związanych ze stosowaniem tego leku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo przy prowadzeniu pojazdów lub obsłudze urządzeń mechanicznych. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili ustąpienia tych objawów.

Jak stosować lek VISTABEL

3.


Sposób i droga podania

Lek VISTABEL powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w stosowaniu tego typu leczenia oraz wymaganego wyposażenia.

Pionowe zmarszczki miedzy brwiami widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi

Lek VISTABEL podawany jest we wstrzyknięciu do mięśni (domięśniowo), bezpośrednio do zmienionego obszaru między brwiami.

Standardowa dawka wynosi 20 jednostek. Pacjentowi zostanie wstrzyknięta zalecana objętość 0,1 mililitra (ml) (4 jednostki) leku VISTABEL do każdego z 5 miejsc wstrzyknięć.

Poprawa wyglądu zmarszczek między brwiami na ogół następuje w ciągu tygodnia od leczenia, a maksymalny efekt obserwuje się 5-6 tygodni po wstrzyknięciu. Efekt terapeutyczny utrzymuje się przez okres do 4 miesięcy po wstrzyknięciu.

Zmarszczki typu „kurze łapki” widoczne przy pełnym uśmiechu

Lekarz wstrzyknie lek VISTABEL bezpośrednio w zmienione miejsca bocznie od każdego oka. Zalecana dawka wynosi 24 jednostki. Podawane jest po 0,1 ml (4 jednostki) leku w każde z 6 miej sc iniekcji (3 miejsca iniekcji bocznie od każdego oka).

Poprawa wyglądu zmarszczek typu „kurze łapki” na ogół następuje w ciągu tygodnia od podania leku. Efekt terapeutyczny utrzymuje się przez okres do 4 miesięcy po wstrzyknięciu.

Uwagi ogólne

Jeśli jednocześnie leczone są także zmarszczki gładzizny czoła łączna dawka leku wynosi 44 jednostki.

Odstęp pomiędzy dwoma cyklami leczenia nie może być krótszy niż trzy miesiące. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności leku VISTABEL podawanego we wstrzyknięciach powtarzanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, VISTABEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół działania niepożądane występują w ciągu pierwszych kilku dni po wstrzyknięciu i mają charakter przejściowy. Większość zgłaszanych zdarzeń niepożądanych miało nasilenie łagodne do umiarkowanego.

U około 1 pacjenta na 4 mogą wystąpić działania niepożądane po wstrzyknięciu leku VISTABEL w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła. Działania niepożądane po wstrzyknięciu leku VISTABEL w leczeniu zmarszczek typu „kurze łapki” lub w jednoczesnym leczeniu zmarszczek typu „kurze łapki” i zmarszczek gładzizny czoła występowały u około 8% pacjentów. Działania niepożądane mogą być związane z leczeniem, techniką wykonywania wstrzyknięć lub jednocześnie z obydwoma tymi czynnikami. Opadanie powieki, które może mieć związek z techniką wykonania wstrzyknięcia, jest wynikiem miejscowego działania leku VISTABEL zwiotczającego mięśnie.

Bardzo rzadko odnotowywano działania niepożądane po użyciu toksyny botulinowej, prawdopodobnie związane z przeniknięciem toksyny w odległe miejsca od miejsca podania (np. osłabienie mięśni, trudności przy połykaniu, zaparcia lub zapalenie płuc spowodowane przedostaniem się pokarmu lub płynu do dróg oddechowych, które może mieć skutek śmiertelny). Nie zaleca się wstrzykiwania leku

VISTABEL u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dysfagią (trudności przy przełykaniu) i innymi zaburzeniami połykania.

JEŚLI U PACJENTA WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM, POŁYKANIEM LUB MOWA PO OTRZYMANIU LEKU VISTABEL, NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

Jeśli u pacjenta wystąpią pokrzywka, obrzęk, w tym obrzęk twarzy lub gardła, świszczący oddech, zasłabniecie oraz duszność, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przenikanie toksyny botulinowej do pobliskich mięśni jest możliwe przy wstrzykiwaniu dużych dawek, w szczególności w okolicy szyi.

Podobnie jak można oczekiwać przy każdej iniekcji, wstrzyknięcie może spowodować ból, pieczenie, parzący ból, obrzęk i/lub zasinienie.

Jeśli te objawy są niepokojące, należy porozmawiać z lekarzem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia działania niepożądanego określono w następujących kategoriach:

Często

może dotyczyć do 1 na 10 osób

Niezbyt często

może dotyczyć do 1 na 100 osób

Stosowanie w celu przejściowej poprawy wyglądu zmarszczek gładzizny czoła

Częste działania niepożądane

ból głowy, drętwienie, opadanie powieki, nudności (mdłości), zaczerwienienie skóry, napięcie skóry, miejscowe osłabienie mięśni, ból twarzy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zasinienie pod skórą, ból w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt częste działania niepożądane

zakażenie, lęk, zawroty głowy, zapalenie powieki, ból oka, zaburzenia widzenia, nieostre widzenie, suchość w jamie ustnej, obrzęk (twarzy, powiek, wokół oczu), nadwrażliwość na światło, swędzenie, suchość skóry, drżenie mięśni, objawy grypopodobne, brak energii, gorączka.

Stosowanie w celu przejściowej poprawy wyglądu zmarszczek rozchodzących się promieniście od bocznych kącików oczu (zmarszczki typu „kurze łapki”)

Częste działania niepożądane

obrzęk powieki, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia*, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia*.

Niezbyt częste działania niepożądane

ból w miejscu wstrzyknięcia*,

mrowienie i drętwienie w miejscu wstrzyknięcia.

*działania niepożądane związane z procedura wstrzyknięcia

Stosowanie w celu przejściowej poprawy wyglądu zmarszczek rozchodzących się promieniście od bocznych kącików oczu przy jednoczesnym leczeniu zmarszczek gładzizny czoła widocznych przy zmarszczeniu brwi

Częste działania niepożądane

zasinienie w miejscu wstrzyknięcia*.

Niezbyt częste działania niepożądane

krwawienie w miejscu wstrzyknięcia*, ból w miej scu wstrzyknięcia*.

*działania niepożądane związane z procedura wstrzyknięcia

Następujące działania niepożądane zgłaszano po podaniu produktu leczniczego VISTABEL od czasu jego wprowadzenia do obrotu w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła, zmarszczek typu „kurze łapki” oraz w innych wskazaniach klinicznych:

♦    ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk pod skórą, trudności w oddychaniu),

♦    pokrzywka,

♦    utrata łaknienia,

♦    uszkodzenie nerwu,

♦    trudności w poruszaniu ramienia i barku,

♦    problemy z głosem i mówieniem,

♦    osłabienie mięśni twarzy,

♦    zmniejszone czucie skóry,

♦    osłabienie mięśni,

♦    przewlekła choroba obejmująca mięśnie (myasthenia gravis),

♦    drętwienie,

♦    ból lub osłabienie zaczynające się od kręgosłupa,

♦    omdlenie,

♦    opadnięcie mięśni po jednej stronie twarzy,

♦    wzrost ciśnienia w oku,

♦    trudności w całkowitym zamknięciu oka,

♦    zez,

♦    zaburzenia widzenia, zmniejszona ostrość widzenia

♦    osłabienie słuchu,

♦    szum w uszach,

♦    uczucie zawrotów głowy lub „wirowania”,

♦    zachłystowe zapalenie płuc (zapalenie płuc spowodowane przypadkowych zachłyśnięciem się jedzeniem, piciem, śliną lub wymiocinami),

♦    duszność,

♦    problemy z oddychaniem, w tym depresja oddechowa i/lub niewydolność oddechowa,

♦    ból brzucha,

♦    biegunka,

♦    uczucie suchości w ustach,

♦    trudności w przełykaniu,

♦    nudności,

♦    wymioty,

♦    wypadanie włosów,

♦    zmiany łuszczyco podobne, wykwity na skórze (czerwone, grube i suche łuski),

♦    różne rodzaje czerwonych punkcikowatych wysypek skórnych,

♦    nadmierna potliwość,

♦    wypadanie brwi,

♦    świąd,

♦    wysypka,

♦    zanik mięśni,

♦    ból mięśni,

♦    utrata unerwienia/obkurczenie mięśni, do których wykonano wstrzyknięcie,

♦    apatia,

♦    ogólne złe samopoczucie,

♦    gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek VISTABEL

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku VISTABEL po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie fiolki. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po odtworzeniu zaleca się natychmiastowe zużycie roztworu. Niemniej wykazano, że produkt leczniczy zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C.

Termin ważności (EXP)

Numer serii (LOT)

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek VISTABEL

-    Substancj ą czynną leku j est: toksyna botulinowa typu A1 (0,1 ml odtworzonego roztworu do wstrzykiwań zawiera 4 jednostki Allergan).

lClostridium botulinum

-    Inne składniki leku to albumina ludzka i chlorek sodu.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak wygląda lek VISTABEL i co zawiera opakowanie

VISTABEL ma postać białego proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w przezroczystej szklanej fiolce. Przed wstrzyknięciem produkt należy rozpuścić w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań bez dodatku konserwantów. Każda fiolka zawiera 50 jednostek Allergan toksyny botulinowej typu A.

Każde opakowanie zawiera 1 lub 2 fiolki.

NIE WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCIE.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Allergan Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa tel. 22 256 37 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

VISTABEL

Niemcy

VISTABEL 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslosung

Włochy

VISTABEX

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2015

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Jednostki toksyny botulinowej sa różne w zależności od produktu leczniczego i nie mogą być porównywalne. Zalecane jednostki dawkowania Allergan nie sa równoważne z jednostkami dawkowania innych produktów toksyny botulinowej.

VISTABEL jest wskazany do osiągnięcia przejściowej poprawy wyglądu następujących zmarszczek u osób dorosłych, gdy ich nasilenie ma istotny wpływ psychologiczny na pacjenta:

•    zmarszczki pionowe między brwiami o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi (tzw. zmarszczki gładzizny czoła),

•    zmarszczki w okolicy bocznego kąta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim widoczne przy pełnym uśmiechu (zmarszczki typu „kurze łapki”)

•    leczone jednocześnie zmarszczki typu „kurze łapki” o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim widoczne przy pełnym uśmiechu oraz zmarszczki gładzizny czoła o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi.

Odtworzenie leku powinno odbywać się zgodnie z zasadami dobrej praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad aseptyki. VISTABEL należy odtworzyć w 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań bez dodatku konserwantów. 1,25 ml 0,9% roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań należy pobrać do strzykawki w celu sporządzania odtworzonego roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 4 j ./0,1 ml.

Objętość rozcieńczalnika dodawana do fiolki 50 jednostek

(0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań)

Uzyskana dawka (w jednostkach na 0,1 ml)

1,25 ml

4,0 jednostki

Środkową część korka gumowego należy oczyścić alkoholem.

Aby nie dopuścić do denaturacji leku VISTABEL, rozcieńczalnik należy powoli wstrzykiwać do fiolki i delikatne obracać fiolkę, aby nie dopuścić do powstania pęcherzyków. Fiolkę należy wyrzucić, jeśli podciśnienie nie spowoduje zassania rozcieńczalnika do fiolki. Po odtworzeniu roztwór do wstrzykiwań należy skontrolować wizualnie przed użyciem, sprawdzając, czy jest przejrzysty, bezbarwny lub lekko żółtawy i wolny od cząstek stałych.

Lek VISTABEL należy bezwzględnie stosować do leczenia wyłącznie jednego pacjenta w trakcie pojedynczego zabiegu.

W leczeniu zmarszczek gładzizny czoła (pionowe zmarszczki widoczne przy maksymalnym zmarszczeniu brwi o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim) aby zapobiec wynaczynieniu poniżej krawędzi oczodołu, przed wstrzyknięciem należy mocno przycisnąć kciuk lub palec wskazujący poniżej krawędzi oczodołu. W trakcie wstrzyknięcia igła powinna być skierowana do góry i przyśrodkowo. Aby ograniczyć ryzyko opadania powieki, nie należy przekraczać maksymalnej, zalecanej dawki wynoszącej po 4 jednostki dla każdego miejsca wstrzyknięcia, ani zalecanej liczby miejsc wstrzyknięć. Ponadto należy unikać wykonywania wstrzyknięć w okolicy mięśnia dźwigacza powieki górnej. Dotyczy to w sposób szczególny pacjentów z dobrze rozwiniętymi mięśniami obniżającymi brwi (depressor supercilii). Wstrzyknięcia w mięśnie marszczące brwi powinny być wykonywane w środkowe części tych mięśni, w odległości co najmniej 1 cm powyżej łuku brwiowego.

W leczeniu zmarszczek typu „kurze łapki” (zmarszczki w okolicy bocznego kąta oka o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim widoczne przy pełnym uśmiechu) w trakcie wstrzykiwania igła powinna być skierowana do góry i z dala od oka.

Aby ograniczyć ryzyko opadania powieki, nie należy przekraczać maksymalnej, zalecanej dawki 4 jednostek dla każdego miejsca wstrzyknięcia, ani zalecanej liczby miejsc wstrzyknięć. Ponadto wstrzyknięć należy dokonywać skroniowo w stosunku do krawędzi oczodołu, zachowując tym samym bezpieczną odległość do mięśni odpowiedzialnych za unoszenie powieki.

Procedura bezpiecznego usuwania użytych fiolek, strzykawek i materiałów:

Bezpośrednio po użyciu i przed usunięciem niezużyty odtworzony roztwór leku VISTABEL do wstrzykiwań w fiolce i/lub strzykawce należy inaktywować, dodając 2 ml rozcieńczonego roztworu podchlorynu sodu o stężeniu 0,5% lub 1% aktywnego chloru i usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Zużytych fiolek, strzykawek i materiałów nie należy opróżniać, ale należy je wyrzucić do odpowiednich pojemników, a następnie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zalecenia w razie wypadku podczas obchodzenia się z toksyną botulinową

W razie wypadku podczas obchodzenia się z produktem, niezależnie czy w stanie wysuszonym próżniowo czy po odtworzeniu, należy bezzwłocznie podjąć niżej opisane właściwe działania.

•    Rozlany roztwór należy wytrzeć: materiałem absorbującym zwilżonym w roztworze podchlorynu sodu (roztwór Javel) w przypadku produktu w stanie wysuszonym próżniowo, lub suchym materiałem absorbującym, w przypadku produktu odtworzonego.

•    Skażone powierzchnie należy oczyścić materiałem absorbującym zwilżonym w roztworze podchlorynu sodu (roztwór Javel), a następnie osuszyć.

•    Jeśli fiolka jest rozbita, ostrożnie zebrać kawałki szkła i wytrzeć produkt w sposób opisany powyżej, nie dopuszczając do skaleczenia skóry.

•    Jeśli roztwór rozchlapie się na skórę, zmyć roztworem podchlorynu sodu (roztwór Javel), a następnie dokładnie spłukać dużą ilością wody.

•    Jeśli dostanie się do oczu, spłukać dokładnie oczy dużą ilością wody lub okulistycznym płynem do przemywania oczu.

•    W razie wystąpienia obrażeń (skaleczenia, nakłucie) u osoby wykonującej powyższe czynności należy postąpić w sposób opisany powyżej, a następnie podjąć właściwe działania medyczne odpowiednie dla wstrzykniętej dawki.

Identyfikacja produktu

W celu potwierdzenia otrzymania autentycznego produktu VISTABEL, wytworzonego i dostarczonego przez firmę Allergan, należy sprawdzić zabezpieczenie gwarancyjne w postaci folii zawierającej półprzezroczyste srebrne logo Allergan, znajdujące się na wieczku i spodzie kartonika oraz obecność powłoki z hologramem na etykiecie fiolki. Hologram na fiolce należy sprawdzać oglądając fiolkę pod światłem lampy biurkowej lub fluorescencyjnej. Obracając fiolką, poszukać na etykiecie linii poziomych w kolorach tęczy zawierających słowo "Allergan".

Nie należy stosować produktu i należy skontaktować się z lokalnym biurem Allergan w celu uzyskania dodatkowych informacji, jeżeli:

•    na etykiecie nie są obecne linie poziome w kolorach tęczy ze słowem "Allergan"

•    folia zabezpieczająca jest naruszona lub nie ma jej na wieczku lub denku kartonika

•    półprzezroczyste, srebrne logo Allergan na foli zabezpieczającej jest niewyraźne lub ma czarny okrąg, przekreślony linią ukośną (np. znak zakazu).

Dodatkowo na etykiecie znajdują się naklejki zawierające oprócz nazwy produktu, także termin ważności oraz numer serii. Naklejki można odkleić i umieścić w karcie pacjenta do celów identyfikacji. Po odklejeniu naklejki z etykiety, widoczne będzie słowo "UŻYTO", dodatkowo potwierdzające autentyczność produktu VISTABEL, wytworzonego i dostarczonego przez firmę Allergan.

9