+ iMeds.pl

Vitamin d3 radaydrug 30000 IUUlotka Vitamin d3 radaydrug

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vitamin D3 Radaydrug, 800 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m., tabletki powlekane

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

3.    Jak przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane jest witamina D3.

Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń, zwiększa tworzenie kości i zmniejsza stężenie hormonu przytarczyc (PTH).

Ten lek jest zalecany w:

•    W pewnych stanach kości takich jak zmniejszenie masy kostnej kości (osteoporoza), gdy lek będzie podawany z innymi lekami

•    W zapobieganiu lub w leczeniu niedoboru witaminy D. Niedobór witaminy D może wystapić, gdy dieta lub styl życia nie zapewnia wystarczajacej ilości witaminy D lub gdy organizm potrzebuje większej ilości witaminy D (np. w czasie ciąży).

Vitamin D3 Radaydrug jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Kiedy nie przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeżeli występuje duże stężenie wapnia we krwi lub moczu,

•    jeżeli występuje kamica nerkowa lub zwapnienia w nerkach,

•    jeżeli występuje cieżka niewydolność nerek,

•    jeżeli pacjent przyjmuje już dodatkowo witaminę D (np. w postaci preparatów wielowitaminowych lub suplementów diety zawierających witaminę D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeżeli:

•    u pacjenta występuje skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych

•    pacjent jest chory na raka lub inną chorobę która może wpływać na kości

•    u pacjenta występuje zaburzenie równowagi hormonu przytarczyc (rzekoma niedoczynność przytarczyc)

Jeżeli u pacjenta występuje którekolwiek z poniższych, lekarz będzie kontrolować stężenie wapnia lub fosforanów we krwi lub steżenie wapnia w moczu:

•    w przypadku długotwałego leczenia tym lekiem

•    jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek

•    jeżeli pacjent choruje na "sarkoidozę"; chorobę układu odpornościowego, która może wpływać na wątrobę, płuca, skórę lub węzły chłonne.

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje następujące leki:

•    leki moczopędne (odwadniające) - stężenie wapnia we krwi będzie regularnie kontrolowane

•    kortykosteroidy ("sterydy" np. prednizolon, deksametazon) - może wystąpić konieczność zwiększenia dawki witaminy D

•    kolestyramina (lek zmniejszający steżenie cholesterolu) lub leki przeczyszczające (np. olej parafinowy)- leki te zmniejszają wchłanianie witaminy D

•    leki nasercowe (glikozydy nasercowe) - pacjent powinien być nadzorowany przez lekarza, który będzie kontrolował zapis EKG i stężenie wapnia we krwi

•    leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu padaczki), leki nasenne (np. hydantoina, barbiturany) lub prymidon - leki te zmniejszają działanie witaminy D

•    kalcytonina, etydronian, azotan galu, pamidronian lub plikamycyna - leki te zmniejszają stężenie wapnia we krwi

•    produkty zawierające wapń w dużych dawkach: mogą zwiększyć ryzyko dużego stężenia wapnia we krwi

•    produkty zawierające magnez (np. leki zobojętniające) - nie powinny być stosowane w czasie leczenia witaminą D ze względu na ryzyko dużego stężenia magnezu we krwi

•    produkty zawierajace fosfor w dużych dawkach - zwiększają ryzyko dużego stężenia fosforanów we krwi

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, lub karmić piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka karmi piersią lekarz będzie kontrolować stężenie wapnia lub fosforanów we krwi lub

stężenie wapnia w moczu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany jakikolwiek wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez.

Zalecana dawka

tabletki powlekane 800 j.m. i 1000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na dobę. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od steżenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

tabletki powlekane 7000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na tydzień. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od stężenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

tabletki powlekane 30 000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na miesiąc. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od stężenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić regularne badania krwi i moczu.

Stosowanie u dzieci

Vitamin D3 Radaydrug nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Mogą wystąpić następujące objawy: utrata apetytu, nasilone pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, splątanie, częstsze oddawanie moczu, ból kości, zaburzenia czynności nerek, oraz w ciężkich przypadkach nieregularna praca serca, śpiączka lub nawet zgon.

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek należy skontaktować się natychmiast z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz ewentualne niezużyte tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać przyjmowania Vitamin D3 Radaydrug i natychmiast zwrócić się do lekarza jeżeli wystąpią objawy ciężkiej rekacji alergicznej takie jak:

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

•    trudności w połykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób)

•    zbyt duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) - objawy obejmują nudności, wymioty, utratę apetytu, zaparcia, ból żołądka, ból kości, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie mięśni, senność i splątanie

•    zbyt duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 osób)

•    świąd, wysypka i pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3).

Vitamin D3 Radaydrug. 800 j.m.. tabletki powlekane : każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 800 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug. 1000 j.m.. tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 1000 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug. 7000 j.m.. tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 175 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 7000 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug. 30 000 j.m . . tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 750 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 30 000 j.m. witaminy D3).

Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: cellactose 80 (laktoza jednowodna i celuloza sproszkowana (E460 (ii)). skrobia kukurydziana zmodyfikowana. skrobia kukurydziana. kroskarmeloza sodowa (E468). sacharoza. krzemionka koloidalna bezwodna (E551). krzemionka koloidalna uwodniona (E551). magnezu stearynian (E572). sodu askorbinian (E301). trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha. all-rac-alfa-tokoferol (E307).

-    Otoczka: Opadry II Yellow 85F 32659. składająca się z: alkohol poliwinylowy (E1203). tytanu dwutlenek (E171). makrogol. talk (E553b). żółcień chinolinowa. lak (E104). żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Vitamin D Radaydrug. 800 j.m., tabletki powlekane :

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 6 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach. Wielkości opakowań: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m,, tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'D' wytłoczoną na jednej stronie.

Wielkości opakowań: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'W' wytłoczoną na jednej stronie.

Wielkości opakowań: 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m . , tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 13 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach. Wielkości opakowań: 1, 2 lub 3 tabletki powlekane w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Radaydrug Kft.

Rózsavolgy u.151.

H-4225 Debrecen Węgry

+36 52 537 432 +36 52 537 433 info@radaydrug.com

Wytwórca

ExtractumPharma zrt.

H-6413 Kunfehértó, IV. korzet 6.

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia    Colecalciferol D3 Radaydrug 800 RÜ

Colecalciferol D3 Radaydrug 1000 RÜ Colecalciferol D3 Radaydrug 7000 RÜ Colecalciferol D3 Radaydrug 30000 RÜ Holandia    Vitamine D3 Radaydrug 800 IE filmomhulde tabletten

Vitamine D3 Radaydrug 1000 IE filmomhulde tabletten Vitamine D3 Radaydrug 7000 IE filmomhulde tabletten Vitamine D3 Radaydrug 30000 IE filmomhulde tabletten Irlandia    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU Film-coated Tablets

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU Film-coated Tablets Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU Film-coated Tablets Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU Film-coated Tablets Łotwa    Colecalciferol Radaydrug 800 SV apvalkotäs tabletes

Colecalciferol Radaydrug 1000 SV apvalkotäs tabletes Colecalciferol Radaydrug 7000 SV apvalkotäs tabletes Colecalciferol Radaydrug 3000 SV apvalkotäs tabletes Litwa    Colecalciferol Radaydrug 800 TV plevele dengtos tabletes

Colecalciferol Radaydrug 1 000 TV plevele dengtos tabletes

Colecalciferol Radaydrug 7 000 TV plevele dengtos tabletes Colecalciferol Radaydrug 30 000 TV plevele dengtos tabletes Niemcy    Vitamin D3 Radaydrug 800 I.E. Filmtabletten

Vitamin D3 Radaydrug 1000 I.E. Filmtabletten Vitamin D3 Radaydrug 7000 I.E. Filmtabletten Vitamin D3 Radaydrug 30000 I.E. Filmtabletten Czechy    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU potahované tablety

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU potahované tablety Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU potahované tablety Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU potahované tablety Słowacja:    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU filmom obalené tablety

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU filmom obalené tablety Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU filmom obalené tablety Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU filmom obalené tablety Wielka Brytania BONECOLE 800 IU Film-coated Tablets BONECOLE 1000 IU Film-coated Tablets BONECOLE 7000 IU Film-coated Tablets BONECOLE 30000 IU Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Vitamin D3 Radaydrug

Charakterystyka Vitamin d3 radaydrug

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitamin D3 Radaydrug, 800 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m., tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Vitamin D3 Radaydrug, 800 j.m., tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 800 j .m. witaminy D3)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 59,52 mg jednowodnej laktozy i 1,4 mg sacharozy.

Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m., tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 1000 j.m. witaminy D3)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu.:

Każda tabletka powlekana zawiera 74,4 mg jednowodnej laktozy i 1,75 mg sacharozy.

Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 175 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 7000 j .m. witaminy D3)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 39,9 mg jednowodnej laktozy i 12,25 mg sacharozy.

Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m., tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 750 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 30 000 j.m. witaminy D3)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 171 mg jednowodnej laktozy i 52,5 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Vitamin D3 Radaydrug 800 j.m.: żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 6 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach.

Vitamin D3 Radaydrug 1000 j.m.: żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'D' wytłoczoną na jednej stronie.

Vitamin D3 Radaydrug 7000 j.m.: żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'W' wytłoczoną na jednej stronie.

Vitamin D3 Radaydrug 30 000 j.m.: żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 13 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie niedoboru witaminy D

• Zapobieganie niedoborowi witaminy D u pacjentów z grup dużego ryzyka

•    Jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów z niedoborem witaminy D lub u

pacjentów z ryzykiem niedoboru witaminy D

Vitamin D3 Radaydrug jest wskazany do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka powinna być ustalana indywidualnie w oparciu o stopień koniecznej suplementacji witaminy D. ProduktyVitamin D3 Radaydrug 800 j.m.i 1000 j.m. tabletki powlekane są przeznaczone do codziennej suplementacji, podczas gdy 7000 j.m.i 30000 j.m. zawierają ilość odpowiadającą odpowiednio tygodniowym i miesięcznym dawkom witaminy D, co należy brać pod uwagę, a dawka powinna być ustalana przez lekarza.

Osteoporoza: W leczeniu wspomagającym osteoporozy zalecana jest dawka dobowa 800-1000 j.m. lub odpowiadająca jej dawka tygodniowa 7000 j.m., lub dawka miesięczna 30 000 j.m. witaminy D. U osób w podeszłym wieku, osłabionych, szczególnie narażonych na ryzyko upadku i złamań, należy rozważyć dawkę dobową 2000 j.m. Pacjenci powinni otrzymywać dodatkowo preparaty wapnia, jeżeli zawartość w diecie nie jest wystarczająca.

Ciężki niedobór witaminy D (stężenie w surowicy < 25 nmol/l lub < 10 ng/ml) u dorosłych i osób w podeszłym wieku: 800 - 4000 j.m. na dobę do 12 tygodni, zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie.

Niedobór witaminy D (stężenie w surowicy 25-50 nmol/l lub 10-20 ng/ml) u dorosłych i osób w podeszłym wieku:

ORAZ

Długotrwałe leczenie podtrzymujące po leczeniu niedoboru u dorosłych i osób w podeszłym wieku: ORAZ

Profilaktyka niedoboru witaminy D:

800-1600 j.m. na dobę.

Ciężki niedobór i niedobór witaminy D u młodzieży w wieku 12-18 lat: 800 j .m. na dobę zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie. Produkt można stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Zaburzenia czynności wątroby: nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas leczenia witaminą D, podaż wapnia i fosforu ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia witaminą D, przyzwyczajenia żywieniowe pacjenta powinny zostać uważnie ocenione przez lekarza, a zawartość sztucznie dodawanej witaminy D w pewnych rodzajach żywności wzięta pod uwagę.

Dzieci i młodzież

Vitamin D3 Radaydrug nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane może być podawany niezależnie od posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Stany organizmu lub choroby związane z hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią

•    Wapniowa kamica nerkowa, nefrokalcynoza, hiperwitaminoza D

•    Ciężka niewydolność nerek

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie leczenia dawka powinna być ustalana indywidualnie dla pacjenta w oparciu o regularne (początkowo co tydzień, następnie raz na 2-4 tygodnie) badania steżenia wapnia w osoczu.

Podczas długotrwałego leczenia, steżenie wapnia w surowicy, wydalanie wapnia z moczem i czynność nerek powinny być monitorowane poprzez pomiar stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku, przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe lub leki moczopędne (patrz punkt 4.5) i w przypadku hiperfosfatemii, jak również u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem kamicy.

W przypadku hiperkalciurii (ponad 300 mg (7,5 mmol)/24 godziny) lub oznak zaburzeń czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W tym przypadku monitorowanie stężenia wapnia i fosforanów jest konieczne, jak również należy wziąć pod uwagę ryzyko uwapnienia tkanek miękkich.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest odpowiednio metabolizowana i należy zastosować inne związki chemiczne witaminy D.

Podobna kontrola jest potrzebna u dzieci, których matki są leczone witaminą D w dawkach farmakologicznych. Niektóre dzieci mogą reagować ze zwiększoną wrażliwością na działanie witaminy D.

Tabletek Vitamin D3 Radaydrug nie należy stosować w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być zmniejszone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na witaminę D, prowadząc do ryzyka długotrwałego przedawkowania). W takim przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane powinny być podawane ostrożnie pacjentom z sarkoidozą ze względu na ryzyko zwiększonego metabolizmu witaminy D do jej czynnej postaci. Należy regularnie kontrolować u tych pacjentów steżenie wapnia we krwi i moczu.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających witaminę D, jej zawartość w tych produktach powinna być brana pod uwagę. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktów wielowitaminowych i suplementów diety zawierających witaminę D.

Produkty lecznicze działające przez hamowanie resporpcji kości zmniejszają ilości wapnia pochodzącego z kości. W celu uniknięcia tego zjawiska, a jednocześnie leczenia lekami zwiększajacymi tworzenie kości konieczne jest stosowanie witaminy D i zapewnienie odpowiedniego stężenia wapnia.

Laktoza: Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sacharoza: Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Vitamin D3 Radaydrug nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z produktami zawierającymi wapń w dużych ilościach może zwiększać ryzyko hiperkalcemii. Tiazydowe leki moczopedne zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. W przypadku jednoczesnego stosowania z.tiazydowymi lekami moczopędnymi lub produktami zawierającymi wapń w dużych dawkach regularne monitorowanie stężenia wapnia w surowicy jest konieczne ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii.

Działanie glikozydów naparstnicy i innych glikozydów nasercowych może ulec nasileniu w wyniku podania doustnego wapnia wraz z witaminą D. Konieczny jest ścisły nadzór lekarski oraz, jeżeli to konieczne, monitorowanie EKG i stężenia wapnia.

Kortykosteroidy podawane ogólnie mogą hamować wchłanianie wapnia. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może zmniejszać działanie witaminy D.

Jednoczesne stosowanie żywic jonowymiennych (np. kolestyraminy) lub leków przeczyszczających (takich jak olej parafinowy) może zmniejszać wchłanianie witaminy D.

Produkty zawierajace magnez (takie jak leki zobojętniające) nie mogą być stosowane w czasie leczenia witaminą D ze względu na ryzyko hipermagnezemii.

Leki przeciwdrgawkowe, hydantoina, brabiturany lub prymidon mogą zmniejszać działanie witaminy D ze względu na aktywację enzymów mikrosomalnych.

Jednoczesne stosowanie kalcytoniny, etydronianu, azotanu galu, pamidronianu lub plikamycyny z witaminą D może zmniejszać działanie tych leków w leczeniu hiperkalcemii.

Produkty zawierajace fosfor w dużych dawkach podawane jednocześnie mogą zwiększać ryzyko hiperfosfatemii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zalacana dawka dobowa dla kobiet w ciąży wynosi 400 j .m., jednakże u kobiet z niedoborem witaminy D konieczne mogą być większe dawki. W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie może różnić się zależnie od stopnia niedoboru i odpowiedzi na leczenie.

Dawka dobowa witaminy D w czasie ciąży nie może przekraczać 600 j .m. W badanich na zwierzętach wykazano działanie teratogenne w przypadku przedawkowania witaminy D.

U kobiet w ciąży należy unikać przedawkowania witaminy D3, ponieważ długotrwała hiperkalcemia była niekiedy związana z zaburzeniem rozwoju fizycznego i umysłowego, nadzastawkowego zwężenia aorty i retinopatii u dziecka.

Karmienie piersią

Vitamin D3 Radaydrug może być stosowany w czasie karmienia piersią. Witamina D i jej metabolity przenikają do mleka. Należy brać to pod uwagę podając dodatkowo witaminę D dziecku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak dostępnych danych dotyczących negatywnego wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uporządkowano według częstości występowania i klasyfikacji układów i narządów. Częstość podano według następującej konwencji:

1.    Bardzo często (> 1/10)

2.    Często (> 1/100 to < 1/10)

3.    Niezbyt często (> 1/1000 to < 1/100)

4.    Rzadko (> 1/10 000 to < 1/1000)

5.    Bardzo rzadko (< 1/10 000)

6.    Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +

48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu może wywołać hiperwitaminozę, hiperkalcemię i hiperfosfatemię.

Objawy hiperkalcemii: jadłowstręt, nasilone pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, znużenie, splątanie, polidypsja, wielomocz, ból kości, zwapnienia w nerkach, kamica nerkowa, zawroty głowy i zaburzenia rytmu serca w ciężkich przypadkach. Hiperkalcemia w skrajnych przypadkach może prowadzić do śpiączki lub nawet zgonu. Długotrwałe, duże stężenie wapnia może spowodować nieodwracalne uszkodzenia nerek i zwapnienia tkanek miękkich.

Leczenie hiperkalcemii: leczenie witaminą D (oraz wapniem) powinno zostać przerwane. W tym samym czasie należy również zaprzestać stosowania tiazydowych leków moczopędnych, litu, witaminy D i A, jak również glikozydów nasercowych. U pacjentów z zaburzeniami przytomności konieczne jest również opróżnienie żołądka. Zależnie od ciężkości przedawkowania może zostać zastosowane ponowne nawodnienie oraz terpia skojarzona i monoterapia pętlowymi lekami moczopędnymi, bisfosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenia elektrolitów w surowicy, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach konieczna może być kontrola EKG i centralnego ciśnienia żylnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witamina D i analogi, cholekalcyferol, kod ATC: A11CC05 Mechanizm działania

Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach, zwiększa resorpcję zwrotną wapnia w nerkach i tworzenie kości, zmniejsza stężenie hormonu przytarczyc (PTH). Receptory witaminy D występują w szeregu innych tkanek poza układem szkieletowym, tym samym witamina D wykazuje zróżnicowane działanie w szeregu procesów fizjologicznych. W zakresie wpływu na biologię komórki dostępne są badania dotyczące autokrynowego/parakrynowego wpływu na wzrost i różnicowanie komórek hemopoetycznych i komórek układu odpornościowego, komórek skóry, komórek układu szkieletowego i mięśni gładkich, jak również komórek mózgu, wątroby i niektórych narządów wydzielania wewnętrznego.

Dawki mniejsze niż 800 j.m. zalecane poprzednio są wystarczajace dla utrzymania właściwej suplementacji witaminy D, jednakże nie są wystarczajace dla leczenia niedoborów witaminy D. Suplementacja witaminy D wymagana w leczeniu osteoporozy różni się od leczenia niedoboru witaminy D i od dawek leczniczych stosowanych w monoterapii witaminą D.

Podawanie raz w tygodniu/raz w miesiącu całkowitej dawki tygodniowej/miesięcznej skutkuje tym samym co podawanie codzienne ze względu na właściwości farmakokinetyczne witaminy D (patrz punkt 5.2). Tym niemniej większość danych z randomizowanych, kontrolowanych badań dotyczy codziennego dawkowania.

Dawka dobowa 200 j.m. i 400 j.m. witaminy D w jednorocznym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 228 dziewcząt zwiększała mineralizację kości udowej odpowiednio o 14,3 i 17,2%. Dawka dobowa 400 j.m. zwiększała również znacząco mineralizację kręgosłupa. Jednocześnie stężenie 25(OH)D w surowicy zwiększyło się o 5,7 ± 15,7 nM i 12,4 ± 13,7 nM w grupach przyjmujących 200 j.m. i 400 j.m. podczas gdy w grupie placebo zmniejszyło o 6,7 ± 11,3 nM.

Witamina D poprzez zwiększenie wchłaniania wapnia bardzo skutecznie zwiększa związane z wapniem zjawisko zmniejszenia resorpcji kości. W badaniu z udziałem 148 kobiet w podeszłym wieku postmenopauzalnym, jednoczesne stosowanie 800 j.m. witaminy D (cholekalcyferol) i 1200 mg wapnia powodowało zwiększenie stężenia 25(OH)D o 72% i zmniejszenie stężenia PHT o 17% w porównaniu do suplementacji samym wapniem.

Badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem pacjentów z niedoborem witaminy D leczonych w szpitalu wykazało, że dobowa suplementacja 100 mg wapnia i 800 j.m. witaminy D przez 6 miesięcy znormalizowała stężenie 25-hydroksy metabolitu witaminy D, zmniejszyła wtórną nadczynność przytarczyc i zmniejszyła aktywność fosfatazy zasadowej.

W osłabieniu mięśni lub przy zmniejszonej masie mięśniowej (np. u osób w podeszłym wieku lub pacjentów po przebytym udarze) suplementacja witaminy D w dawce 800 j.m. (lub większej) wyraźnie wykazała działanie na siłę mięśni: zmniejszyła liczbę upadków i miała korzystny wpływ na masę mięśniową.

W kolejnym badaniu klinicznym wyniki wskazywały, że jednoczesne podawanie witaminy D i cytrynianu wapnia zmniejszało ryzyko upadku z powodu osłabienia mięśni u osób w podeszłym wieku. W trzyletnim, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 445 pacjentów w wieku powyżej 65 lat, uczestnicy otrzymywali maleinianocytrynian wapnia odpowiadający 700 j.m. witaminy D/dobę i 500 mg wapnia pierwiastkowego/dobę, co spowodowało znaczące zmniejszenie (46%) ryzyka upadku wśród badanych kobiet (OR iloraz szans0,54; 95% CI, 0,30-0,97).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rozpuszczalna w tłuszczach witamina D3 jest wchłaniana w jelicie cienkim w obecności kwasów żółciowych z pomocą miceli i przedostaje się do krwi poprzez układ chłonny.

Dystrybucja

Po wchłonięciu witamina D3 dociera do krwi jako część chylomikronu. Witamina D3 jest szybko dystrybuowana, w większości do wątroby, gdzie jest metabolizowana do 25-hydroksywitaminy Djako głównej postaci. Mniejsze ilości są dystrybuowane do tkanki tłuszczowej, gdzie jest magazynowana jako witamina D3 i stopniowo uwalniana do krążenia. Krążąca witamina D3 jest związana z białkiem wiążącym witaminę D.

Metabolizm

Witamina D3 jest szybko metabolizowana poprzez hydroksylację w wątrobie do 25-hydroksywitaminy D3 i następnie metabolizowana w nerkach do 1,25-dwuhydroksywitaminy D3, która jest postacią czynną biologicznie. Dalsza hydroksylacja ma miejsce przed wydalaniem. Niewielki procent witaminy D3 podlega przed wydaleniem glukuronidacji.

Eliminacja.

Witamina D3 i jej metabolity sa wydalane z kałem i moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa produktu poza danymi podanymi w pozostałych sekcjach charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Cholekalcyferol

Cellactose 80 (laktoza jednowodna i celuloza sproszkowana (E460 (ii)) Skrobia kukurydziana modyfikowana Skrobia kukurydziana Kroskarmeloza sodowa (E468)

Sacharoza

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Krzemionka koloidalna uwodniona (E551)

Magnezu stearynian (E572)

Sodu askorbinian (E301)

Trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha All-rac-alfa-tokoferol (E307)

Otoczka:

Opadry II Yellow 85F32659, składająca się z:

Alkohol poliwinylowy (E1203)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol Talk (E553b)

Żółcień chinolinowa, lak (E104)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Vitamin D3 Radaydrug 800 j.m. tabletki powlekane: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug 1 000 j.m. tabletki powlekane: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug 7 000 j.m. tabletki powlekane: 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug 30 000 j.m.tabletki powlekane: 1, 2 lub 3 tabletki powlekane w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Radaydrug Kft.

Rózsavolgy u.151.

H-4225 Debrecen Węgry

tel: +36 52 537 432 info@radaydrug.com

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitamin D3 Radaydrug