Imeds.pl

Vitamin D3 Radaydrug 7000 Iu

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vitamin D3 Radaydrug, 800 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m., tabletki powlekane

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

3.    Jak przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane jest witamina D3.

Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń, zwiększa tworzenie kości i zmniejsza stężenie hormonu przytarczyc (PTH).

Ten lek jest zalecany w:

•    W pewnych stanach kości takich jak zmniejszenie masy kostnej kości (osteoporoza), gdy lek będzie podawany z innymi lekami

•    W zapobieganiu lub w leczeniu niedoboru witaminy D. Niedobór witaminy D może wystapić, gdy dieta lub styl życia nie zapewnia wystarczajacej ilości witaminy D lub gdy organizm potrzebuje większej ilości witaminy D (np. w czasie ciąży).

Vitamin D3 Radaydrug jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Kiedy nie przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeżeli występuje duże stężenie wapnia we krwi lub moczu,

•    jeżeli występuje kamica nerkowa lub zwapnienia w nerkach,

•    jeżeli występuje cieżka niewydolność nerek,

•    jeżeli pacjent przyjmuje już dodatkowo witaminę D (np. w postaci preparatów wielowitaminowych lub suplementów diety zawierających witaminę D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza jeżeli:

•    u pacjenta występuje skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych

•    pacjent jest chory na raka lub inną chorobę która może wpływać na kości

•    u pacjenta występuje zaburzenie równowagi hormonu przytarczyc (rzekoma niedoczynność przytarczyc)

Jeżeli u pacjenta występuje którekolwiek z poniższych, lekarz będzie kontrolować stężenie wapnia lub fosforanów we krwi lub steżenie wapnia w moczu:

•    w przypadku długotwałego leczenia tym lekiem

•    jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek

•    jeżeli pacjent choruje na "sarkoidozę"; chorobę układu odpornościowego, która może wpływać na wątrobę, płuca, skórę lub węzły chłonne.

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje następujące leki:

•    leki moczopędne (odwadniające) - stężenie wapnia we krwi będzie regularnie kontrolowane

•    kortykosteroidy ("sterydy" np. prednizolon, deksametazon) - może wystąpić konieczność zwiększenia dawki witaminy D

•    kolestyramina (lek zmniejszający steżenie cholesterolu) lub leki przeczyszczające (np. olej parafinowy)- leki te zmniejszają wchłanianie witaminy D

•    leki nasercowe (glikozydy nasercowe) - pacjent powinien być nadzorowany przez lekarza, który będzie kontrolował zapis EKG i stężenie wapnia we krwi

•    leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu padaczki), leki nasenne (np. hydantoina, barbiturany) lub prymidon - leki te zmniejszają działanie witaminy D

•    kalcytonina, etydronian, azotan galu, pamidronian lub plikamycyna - leki te zmniejszają stężenie wapnia we krwi

•    produkty zawierające wapń w dużych dawkach: mogą zwiększyć ryzyko dużego stężenia wapnia we krwi

•    produkty zawierające magnez (np. leki zobojętniające) - nie powinny być stosowane w czasie leczenia witaminą D ze względu na ryzyko dużego stężenia magnezu we krwi

•    produkty zawierajace fosfor w dużych dawkach - zwiększają ryzyko dużego stężenia fosforanów we krwi

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, lub karmić piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka karmi piersią lekarz będzie kontrolować stężenie wapnia lub fosforanów we krwi lub

stężenie wapnia w moczu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany jakikolwiek wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez.

Zalecana dawka

tabletki powlekane 800 j.m. i 1000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na dobę. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od steżenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

tabletki powlekane 7000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na tydzień. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od stężenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

tabletki powlekane 30 000 j.m.:

Lekarz zazwyczaj zaleci 1 tabletkę na miesiąc. W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku dawka zależeć będzie od stężenia witaminy D i odpowiedzi na leczenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić regularne badania krwi i moczu.

Stosowanie u dzieci

Vitamin D3 Radaydrug nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Mogą wystąpić następujące objawy: utrata apetytu, nasilone pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, splątanie, częstsze oddawanie moczu, ból kości, zaburzenia czynności nerek, oraz w ciężkich przypadkach nieregularna praca serca, śpiączka lub nawet zgon.

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek należy skontaktować się natychmiast z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz ewentualne niezużyte tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać przyjmowania Vitamin D3 Radaydrug i natychmiast zwrócić się do lekarza jeżeli wystąpią objawy ciężkiej rekacji alergicznej takie jak:

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

•    trudności w połykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób)

•    zbyt duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) - objawy obejmują nudności, wymioty, utratę apetytu, zaparcia, ból żołądka, ból kości, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie mięśni, senność i splątanie

•    zbyt duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 osób)

•    świąd, wysypka i pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol (witamina D3).

Vitamin D3 Radaydrug, 800 j.m., tabletki powlekane : każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 800 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m.. tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 1000 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 175 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 7000 j.m. witaminy D3).

Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m . , tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 750 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 30 000 j.m. witaminy D3).

Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: cellactose 80 (laktoza jednowodna i celuloza sproszkowana (E460 (ii)), skrobia kukurydziana zmodyfikowana, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa (E468), sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna (E551), krzemionka koloidalna uwodniona (E551), magnezu stearynian (E572), sodu askorbinian (E301), trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, all-rac-alfa-tokoferol (E307).

-    Otoczka: Opadry II Yellow 85F 32659, składająca się z: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol, talk (E553b), żółcień chinolinowa, lak (E104), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Vitamin D3 Radaydrug tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Vitamin D Radaydrug. 800 j.m., tabletki powlekane :

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 6 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach. Wielkości opakowań: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 1000 j.m,, tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'D' wytłoczoną na jednej stronie.

Wielkości opakowań: 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 7000 j.m., tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 7 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach i literą 'W' wytłoczoną na jednej stronie.

Wielkości opakowań: 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Vitamin D3 Radaydrug, 30 000 j.m . , tabletki powlekane:

żółta, okrągła, tabletka powlekana o średnicy 13 mm z gładką, wypukłą powierzchnią po obu stronach. Wielkości opakowań: 1, 2 lub 3 tabletki powlekane w nieprzezroczystym blistrze PVD/PVDC-Alu zamkniętym w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Radaydrug Kft.

Rózsavolgy u.151.

H-4225 Debrecen Węgry

+36 52 537 432 +36 52 537 433 info@radaydrug.com

Wytwórca

ExtractumPharma zrt.

H-6413 Kunfehertó, IV. korzet 6.

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia    Colecalciferol D3 Radaydrug 800 RU

Colecalciferol D3 Radaydrug 1000 RU Colecalciferol D3 Radaydrug 7000 RU Colecalciferol D3 Radaydrug 30000 RU Holandia    Vitamine D3 Radaydrug 800 IE filmomhulde tabletten

Vitamine D3 Radaydrug 1000 IE filmomhulde tabletten Vitamine D3 Radaydrug 7000 IE filmomhulde tabletten Vitamine D3 Radaydrug 30000 IE filmomhulde tabletten Irlandia    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU Film-coated Tablets

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU Film-coated Tablets Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU Film-coated Tablets Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU Film-coated Tablets Łotwa    Colecalciferol Radaydrug 800 SV apvalkotas tabletes

Colecalciferol Radaydrug 1000 SV apvalkotas tabletes Colecalciferol Radaydrug 7000 SV apvalkotas tabletes Colecalciferol Radaydrug 3000 SV apvalkotas tabletes Litwa    Colecalciferol Radaydrug 800 TV plevele dengtos tabletes

Colecalciferol Radaydrug 1 000 TV plevele dengtos tabletes

Colecalciferol Radaydrug 7 000 TV plevele dengtos tabletes Colecalciferol Radaydrug 30 000 TV plevele dengtos tabletes Niemcy    Vitamin D3 Radaydrug 800 I.E. Filmtabletten

Vitamin D3 Radaydrug 1000 I.E. Filmtabletten Vitamin D3 Radaydrug 7000 I.E. Filmtabletten Vitamin D3 Radaydrug 30000 I.E. Filmtabletten Czechy    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU potahovane tablety

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU potahovane tablety Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU potahovane tablety Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU potahovane tablety Słowacja:    Vitamin D3 Radaydrug 800 IU filmom obalene tablety

Vitamin D3 Radaydrug 1000 IU filmom obalene tablety Vitamin D3 Radaydrug 7000 IU filmom obalene tablety Vitamin D3 Radaydrug 30000 IU filmom obalene tablety Wielka Brytania BONECOLE 800 IU Film-coated Tablets BONECOLE 1000 IU Film-coated Tablets BONECOLE 7000 IU Film-coated Tablets BONECOLE 30000 IU Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7