Imeds.pl

Vitamina C Synteza 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitamina C Synteza, 500 mg, kapsułki twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek V itamina C Synteza i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitamina C Synteza

3.    Jak stosować lek Vitamina C Synteza

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitamina C Synteza

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitamina C Synteza i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitamina C Synteza zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Rozpuszczalna w wodzie witamina C jest niezbędna w przemianach metabolicznych u ludzi. Uczestniczy w procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach organizmu. Bierze udział w biosyntezie kolagenu, czynnika warunkuj ącego właściwy rozwój tkanki chrzestnej, kości, zębiny, prawidłowym przebiegu procesu gojenia się ran oraz utrzymania prawidłowego stanu naczyń krwionośnych. Witamina C pobudza biosyntezę wielu substancji przestrzeni międzykomórkowych oraz syntezę prostacykliny. Hamuje wytwarzanie tromboksanu. Uczestniczy w procesie wchłaniania jonów żelaza z przewodu pokarmowego, metabolizmie tyrozyny, fenyloalaniny, kwasu foliowego, histaminy, noradrenaliny, karnityny, białek i lipidów a także w przemianie steroidów nadnerczowych i cholesterolu. Hamuje utlenianie lipidów i unieczynnia wolne rodniki ponadtlenkowe.

Lek Vitamina C Synteza stosuje się:

-    w uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie;

-    w leczeniu metabolicznych następstw hipowitaminozy;

-    w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza;

-    w celu przyspieszenia procesu gojenia i bliznowacenia ran;

-    pomocniczo w stanach obniżonej odporności organizmu;

-    w przebiegu chorób infekcyjnych i okresie rekonwalescencji.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitamina C Synteza

Kiedy nie stosować leku Vitamina C Synteza:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku Vitamina C Synteza nie należy stosować u pacjentów w czasie radio- i (lub) chemioterapii. Stosowanie w dawce dobowej powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz krwi i moczu opartych na reakcjach utleniania i redukcji.

Dzieci

Leku Vitamina C Synteza nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Vitamina C Synteza a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosowanie witaminy C z preparatami zawierającymi sole metali lub ze środkami o właściwościach utleniających osłabia ich wzajemne działanie.

Vitamina C Synteza podawana razem z cyjanokobalaminą (witaminą B12), może zmniejszyć jej skuteczność, dlatego należy zachować kilkugodzinną przerwę w podawaniu tych leków. Kwas salicylowy i jego pochodne zmniejszają stężenie witaminy C w osoczu krwi. Witamina C może zmniejszyć skuteczność działania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, aminoglikozydów, nasilić działanie i toksyczność doustnych leków przeciwzakrzepowych i sulfonamidów oraz zwiększyć stężenie w surowicy krwi jednocześnie stosowanych estrogenów.

Vitamina C Synteza z jedzeniem i piciem

Lek Vitamina C Synteza można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

W okresie ciąży lek Vitamina C Synteza należy przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza.

Karmienie piersią

Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego, dlatego w czasie karmienia piersią lek należy przyjmować wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitamina C Synteza nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Vitaminum C Synteza u osób w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku mogą bezpiecznie stosować lek Vitamina C Synteza.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E 104) i żółcień pomarańczową (E110)

Lek zawiera barwniki, które u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Vitamina C Synteza

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka: dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 1 kapsułka raz lub dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitamina C Synteza

Nie obserwowano ciężkich objawów przedawkowania witaminy C po podaniu doustnym. Nadmiar witaminy C jest skutecznie usuwany z organizmu przez nerki, dlatego po przedawkowaniu należy pić duże ilości wody. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić działania niepożądane (patrz punkt 4).

Pominięcie zastosowania leku Vitamina C Synteza

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Witamina C jest na ogół dobrze tolerowana. Duże dawki, powyżej 1g na dobę stosowane przez dłuższy czas mogą powodować działania niepożądane:

Zaburzenia układu pokarmowego:

Częstość nieznana: biegunka, zgaga.

Zaburzenia układu moczowego

Częstość nieznana: zwiększone ryzyko powstawania kamieni moczanowych, cystynowych i szczawianowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vitamina C Synteza

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Vitamina C Synteza

-    Substancją czynną leku jest kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

Jedna kapsułka zawiera 500 mg witaminy C.

-    Pozostałe składniki to: żelatyna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Vitamina C Synteza i co zawiera opakowanie

Lek Vitamina C Synteza to kapsułki twarde, żółtej barwy, zapakowane w blistry z folii Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

1 opakowanie zawiera 10 kapsułek (1 blister po 10 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznań tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznań tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: