+ iMeds.pl

Vitaminum a gal 6000 j.m.Ulotka Vitaminum a gal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)


VITAMINŮM A GAL

(Retinoli palmitas) 6000 IU, kapsułki miękkie

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Nie stosować u kobiet w ciąży

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům A GAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminům A GAL

3.    Jak stosować lek Vitaminům A GAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminům A GAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Vitaminům A GAL i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminům A GAL zawiera palmitynian retynolu (pewna postać witaminy A).

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego procesu widzenia, rozmnażania, wzrostu, regeneracji i różnicowania czynności nabłonków, a także do wzrostu i rozwoju kości oraz do zachowania integralności błon śluzowych. W siatkówce retynol ulega przemianie do aldehydu retynowego, który w połączeniu z opsyną tworzy barwnik purpurę wzrokową (rodopsynę), konieczną do adaptacji wzroku w ciemności.

Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmiękania rogówki, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty.

Niedobór witaminy A może być powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry, metaplazji nabłonka błon śluzowych (przekształcania tkanki w inną) oraz zmniejszenia odporności na zakażenia.

Lek Vitaminům A GAL stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu następstw stanu niedoboru witaminy A.

Stosowany bywa również jako lek uzupełniający terapię chorób skóry (np. rybiej łuski, trądziku pospolitego, łuszczycy, liszaja płaskiego).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum A GAL Kiedy nie stosować leku Vitaminům A GAL

-    jeśli pacjent jest nadwrażliwy na witaminę A lub inne składniki preparatu;

-    jeśli u pacjenta występuje hiperwitaminoza A (nadmiar witaminy w organizmie) lub zespół złego wchłaniania tłuszczów;

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję (lek zawiera olej arachidowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminům A GAL

- w chorobach wątroby (marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby), w nadciśnieniu tętniczym (nie należy podawać w dużych dawkach);

- w trakcie podawania innych preparatów zawierających witaminę A (ze względu na możliwość przedawkowania);

- w przypadku zaburzenia wchłaniania tłuszczów oraz małego spożycia białka (wchłanianie witaminy A jest zmniejszone).

Vitaminum A GAL a inne leki

Pochodne kwasu retynowego (leki stosowane w chorobach skóry) i witamina A stosowane jednocześnie nawzajem zwiększają swoją toksyczność.

Kolestyramina, kolestypol, parafina płynna i neomycyna mogą zmniejszyć wchłanianie witaminy A.

Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają stężenie witaminy A w surowicy krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Vitaminům A GAL z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina A przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się przyjmowania dużych dawek ze względu na możliwość przedawkowania u dziecka.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminům A GAL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Vitaminum A GAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Vitaminům A GAL profilaktycznie u dorosłych to jedna kapsułka na dobę w czasie posiłku.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminům A GAL Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostre zatrucie witaminą A objawia się nadmierną sennością, zaburzeniami psychicznymi, zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami, rumieniem, świądem i złuszczeniem się skóry. Może wystąpić wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Objawy ostrego zatrucia mogą wystąpić już po dawce 75 000 - 350 000 IU u dzieci, w zależności od wieku, i 1 000 000 IU u dorosłych.

Pominięcie przyjmowania leku Vitaminům A GAL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku ViTAMiNůM A GAL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku w dawkach przekraczających zalecane może wystąpić hiperwitaminoza A, której objawami są: złe samopoczucie, osłabienie łaknienia, nadmierna pobudliwość lub depresja, świąd i suchość skóry, łamliwość paznokci, zmiany zabarwienia skóry, wypadanie włosów, bóle głowy, powiększenie wątroby i śledziony, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vitaminům A GAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminům A GAL

-    Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze), to:    olej arachidowy, żelatyna,

glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Vitaminům A GAL i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC i tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Vitaminum A GAL

Charakterystyka Vitaminum a gal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINŮM A GAL, 6000 IU, kapsułki miękkie

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 6000 IU retynolu palmitynianu (Retinoli palmitas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej arachidowy 114 mg;

etylu parahydroksybenzoesan 0,170 mg; żółcień pomarańczowa (E 110) 0,075 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie następstw stanu niedoboru witaminy A.

Witamina A stosowana bywa również jako lek uzupełniający terapię chorób skóry (np. rybiej łuski, trądziku pospolitego, łuszczycy, liszaja płaskiego).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Profilaktycznie: dorośli - 1 kapsułka na dobę.

Dawki lecznicze zawsze ustala lekarz.

Sposób podawania

Podanie doustne, najlepiej w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na witaminę A lub inne składniki preparatu, hiperwitaminoza A, ciąża, zespół złego wchłaniania tłuszczów.

Lek zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie podawać w dużych dawkach w chorobach wątroby (marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby), w nadciśnieniu tętniczym.

Zachować szczególną ostrożność w trakcie podawania innych preparatów zawierających witaminę A ze względu na możliwość przedawkowania Wchłanianie jest zmniejszone w przypadku zaburzenia wchłaniania tłuszczów oraz małej podaży białka.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pochodne kwasu retynowego i witamina A stosowane jednocześnie zwiększają nawzajem swoją toksyczność.

Kolestyramina, kolestypol, parafina płynna i neomycyna mogą zmniejszyć wchłanianie witaminy A. Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają stężenie witaminy A w surowicy krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy VITAMINUM A GAL jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży (patrz. 4.3). Dawka witaminy A zawarta w produkcie jest niebezpieczna dla płodu.

Witamina A przenika do mleka kobiecego, co może prowadzić do przedawkowania u dziecka. Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Vitaminum A GAL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas długotrwałego stosowania leku w dawkach przekraczających zalecane może wystąpić hiperwitaminoza A, której objawami są: złe samopoczucie, osłabienie łaknienia, nadmierna pobudliwość lub depresja, świąd i suchość skóry, łamliwość paznokci, zmiany zabarwienia skóry, wypadanie włosów, bóle głowy, powiększenie wątroby i śledziony, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania    niepożądane    za    pośrednictwem    Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Ostre zatrucie witaminą A objawia się nadmierną sennością, zaburzeniami psychicznymi, zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami, rumieniem, świądem i złuszczeniem się skóry. Może wystąpić wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Objawy ostrego zatrucia mogą wystąpić już po dawce 75 000 - 350 000 IU u dzieci, w zależności od wieku, i 1 000 000 IU u dorosłych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy; retynol Kod ATC: A11CA01

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego procesu widzenia, reprodukcji, wzrostu, regeneracji i różnicowania czynności nabłonków, a także do wzrostu i rozwoju kości oraz do zachowania integralności błon śluzowych. W siatkówce retynol ulega przemianie do aldehydu retynowego, który w połączeniu z opsyną tworzy barwnik purpurę wzrokową (rodopsynę), konieczną do adaptacji wzroku w ciemności.

Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmiękania rogówki, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty.

Niedobór witaminy A może być powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry, metaplazji nabłonka błon śluzowych oraz zmniejszenia odporności na zakażenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Estry retynolu z pożywienia lub produktów leczniczych ulegają hydrolizie w wyniku działania enzymów trzustkowych. Retynol jest łatwo wchłaniany, estryfikowany i magazynowany głównie w wątrobie (90%). Choroby układu pokarmowego zmniejszają wchłanianie witaminy A. Ponieważ proces wchłaniania jest związany z obecnością tłuszczów, zaburzenia wchłaniania tłuszczów prowadzą zazwyczaj do niedoboru witaminy A w organizmie. Zapasy wątrobowe wystarczają na pokrycie zapotrzebowania przez okres od 6 do 24 miesięcy. Poza wątrobą retynol występuje w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym. Wydalany jest w postaci metabolitów w moczu i z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych preparatu Vitaminum A GAL.

Witamina A nie wykazuje działania mutagennego.

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne witaminy A.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Olej arachidowy Żelatyna Glicerol 99,5%

Etylu parahydroksybenzoesan Woda oczyszczona Żółcień pomarańczowa (E 110)

Zawartość oleju arachidowego, etylu parahydroksybenzoesanu oraz żółcieni pomarańczowej podana ilościowo w punkcie 2.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 60 szt. - 2 blistry po 30 szt.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL” L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4

61-012 Poznań

tel. 61 878 03 59

faks 61 878 03 59

e-mail: biuro@gal.com.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8385

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 10.11.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.08.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Vitaminum A GAL