Imeds.pl

Vitaminum A Hasco 12000 J.M.

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

®

Dr. Reckeweg Vita - C15 roztwór doustny

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 100 ml roztworu zawiera: Acidum phosphoricum D3 1 ml, Anamirta cocculus D5 1 ml, Chamaelirium luteum D5 1 ml, Citrus limon TM 2 ml, Sepia officinalis D6 1 ml, Strychnos ignatii D5 1 ml, Zincum metallicum D6 0,1 ml.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1 ®

1.    Co to jest lek Dr. Reckeweg Vita - C15 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg Vita - C15

3.    Jak stosować lek Dr. Reckeweg Vita - C15

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg Vita - C15

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg Vita - C15 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg Vita - C15 roztwór doustny jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagaj ąco w zaburzeniach snu, osłabieniu układu nerwowego i w rekonwalescencji.

®

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg Vita - C15

®

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg Vita-C15:

Nie stosować leku Dr. Reckeweg Vita-C15 przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników (wymienione w punkcie 6).

Lek Dr. Reckeweg® Vita-C15 zawiera sacharozę i niewielką ilość laktozy (maks. 0,6 mg/dawkę). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Wskazówka dla cukrzyków: 1 łyżeczka (5 ml) zawiera 1 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,1 WW (wymiennika węglowodanowego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Lek ten zawiera 19 % (v/v) alkoholu. Wraz z zażyciem 1 łyżeczki (5 ml) leku wprowadza się do organizmu każdorazowo do 0,8 g alkoholu, co odpowiada 20 ml piwa lub 8 ml wina. Wywodzi się stąd ryzyko zdrowotne dla pacjentów z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, osób z uszkodzeniami mózgu, kobiet ciężarnych i dzieci. Działanie innych leków może ulec ograniczeniu lub nasileniu.

Zażywanie leku przez okres dwu tygodni lub dłużej może wpływać szkodliwie na zęby.

Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na zawartość alkoholu i z_powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie podawać leku Dr. Reckeweg Vita - C15 dzieciom poniżej 12 lat.

Młodzież powyżej 12 roku życia: Ze względu na zawartość alkoholu przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg Vita - C15 należy poradzić się lekarza.

Lek Dr. Reckeweg Vita - C15 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na zawartość alkoholu nie stosować leku w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Dr. Reckeweg Vita C15 zawiera niewielką ilość alkoholu (etanolu). Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem wywiera mało istotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Wskazówka: W przypadku jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiających się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagaj ące diagnozy i pomocy lekarskiej.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg Vita - C15

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Zażywać doustnie 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) leku.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

®

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg Vita - C15

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

®

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg Vita - C15

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcj ą lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® Vita - C15 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg Vita - C15

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zażywać leku Dr. Reckeweg Vita - C15 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dr. Reckeweg Vita - C15

-    Substancjami czynnymi leku są: Acidum phosphoricum D3, Anamirta cocculus D5,

Chamaelirium luteum D5, Citrus limon TM, Sepia officinalis D6, Strychnos ignatii D5, Zincum metallicum D6.

-    Pozostałe składniki pomocnicze to: kwas askorbowy, woda oczyszczona, etanol, odwar etanolowy z owoców dzikiej róży, odwar etanolowy z owoców jarzębiny, karmel, sacharoza.

-    Lek zawiera 19 % (v/v) etanolu.

®

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg Vita - C15 i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z dozownikiem i nakrętką zawiera 250 ml roztworu leczniczego o kolorze pomarańczowym do brazowo-żółtego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy tel.: +49 6251 1097-0 fax: +49 6251 3342 e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zymella Pharma Sp. z o. o.

Szyby Rycerskie 22 k - PL 41-909 Bytom tel.: 32 388 61 48 / 662 146 062 fax.: 32 388 61 49

e-mail: gh.zymella@zymellapharma.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: