+ iMeds.pl

Vitaminum b compositum -Ulotka Vitaminum b compositum

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B compositum ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.


VITAMINUM B compositum

Tabletki drażowane

Jedna tabletka drażowana zawiera jako

substancje czynne: 3 mg witaminy Bi, 5 mg witaminy B2, 5 mg witaminy B6,

40 mg witaminy PP, 5 mg wapnia pantotenianu oraz

substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, powidon K-25, talk, magnezu stearynian, sacharozę, karmelozę sodu, powidon K-30, krzemionkę koloidalną bezwodną, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk, lak żółcieni pomarańczowej, wosk Capol.

Opakowania

50 tabletek drażowanych w blistrach z folii Al/PVC/PVDC lub w pojemniku polietylenowym ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum B compositum i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum

3.    Jak stosować lek Vitaminum B compositum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vitaminum B compositum

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Vitaminum B compositum i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum B compositum jest lekiem wielowitaminowym zawierającym zestaw witamin z grupy B niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii. Witaminy zawarte w leku uczestniczą w wielu procesach zachodzących w organizmie: w oddychaniu tkankowym, w przemianach mediatorów ośrodkowego układu nerwowego (substancje pośredniczące w przenoszeniu bodźców). Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, nie kumulują się w organizmie, ponieważ nadmierne ilości są wydalane w moczu.

Vitaminum B compositum stosuje się:

•    w profilaktyce i leczeniu złożonych niedoborów witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania (stany gorączkowe, oparzenia, alkoholizm, ciąża

i karmienie piersią), chorobach przewlekłych i wyniszczających, rekonwalescencji, schorzeniach żołądkowo-jelitowych połączonych z zaburzeniami wchłaniania witamin, zaburzeniach trawienia;

•    pomocniczo w chorobach układu nerwowego, stanach zapalnych błon śluzowych, np. warg, jamy ustnej, w czyraczności i trądziku.

2.    Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum, jeśli stwierdzono

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B compositum

u pacjentów z hiperkalcemią (zwiększone stężenie wapnia we krwi), kamicą układu moczowego lub niewydolnością nerek.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Stosowanie leku Vitaminum B compositum u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki drażowanej na dobę.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zmniejsza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vitaminum B compositum

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Jednoczesne stosowanie leku z preparatami lewodopy (niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona) osłabia ich skuteczność działania.

3.    Jak stosować lek Vitaminům B compositum

Stosować doustnie.

Dorośli: 3 do 5 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

Dzieci: 1 do 3 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Vitaminum B compositum niż zalecana

Wystąpienie objawów przedawkowania jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ lek zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie, które są szybko wydalane.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminum B compositum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zalecanych dawek leku nie obserwowano działań niepożądanych.

Po przekroczeniu zalecanych dawek może wystąpić: zaczerwienienie skóry, rumień twarzy, wysypka, pokrzywka, osłabienie, bóle głowy, drażliwość, bezsenność, przyspieszenie akcji serca, biegunka.

W czasie stosowania leku może wystąpić żółte zabarwienie moczu spowodowane obecnością witaminy B2 (ryboflawiny); jest to objaw prawidłowy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B compositum mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Vitaminum B compositum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Uwaga: w pojemniku znajduje się środek pochłaniający wilgoć oznakowany w języku angielskim Do not eat. Nie nadaje się on do spożycia i powinien pozostawać w pojemniku przez cały okres stosowania leku. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014 r.

3/3

131 PIL Variation - type IA no. B.II.e.l.a.1 seq 0002 1.3.1.PL-PL-CC.1 Pg. 3

Vitaminum B compositum

Charakterystyka Vitaminum b compositum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINŮM B compositum, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka drażowana zawiera:

Thiamini nitras Riboflavinum

Pyridoxini hydrochloridum

Nicotinamidum

Calcii pantothenas


(witamina Bi) (witamina B2) (witamina B6) (witamina PP)


(wapnia pantotenian)


3 mg 5 mg 5 mg 40 mg 5 mg


Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 34,65 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie złożonych niedoborów witamin z grupy B w następujących okolicznościach:

-    okresy zwiększonego zapotrzebowania (stany gorączkowe, oparzenia, alkoholizm, ciąża i karmienie piersią);

-    choroby przewlekłe i wyniszczające;

-    rekonwalescencja;

-    schorzenia żołądkowo-jelitowe połączone z zaburzeniami wchłaniania witamin;

-    zaburzenia trawienia.

Pomocniczo w chorobach układu nerwowego, stanach zapalnych błon śluzowych, np. warg, jamy ustnej, w czyraczności i trądziku.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować doustnie.

Dorośli: 3 do 5 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

Dzieci: 1 do 3 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Vitaminum B compositum należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperkalcemią, kamicą układu moczowego lub niewydolnością nerek.

U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek dawkę preparatu należy zmniejszyć do 1 tabletki drażowanej na dobę.

Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie preparatu z lewodopą osłabia skuteczność działania lewodop y.

4.6.    Ciąża lub laktacja

W zalecanych dawkach suplementacyjnych nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania Vitaminum B compositum w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Tiamina, ryboflawina i nikotynamid przenikają do mleka kobiecego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Preparat nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Nie zgłaszano podczas stosowania zalecanych dawek.

Po przekroczeniu zalecanych dawek może wystąpić:

■    zaczerwienienie skóry, rumień twarzy, wysypka, pokrzywka;

■    osłabienie, bóle głowy, drażliwość, bezsenność;

■    tachykardia;

■    biegunka.

W czasie stosowania preparatu może wystąpić żółte zabarwienie moczu spowodowane obecnością ryboflawiny w preparacie; jest to objaw prawidłowy.

4.9.    Przedawkowanie

Preparat zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie, które nie kumulują się w ustroju, a ich nadmiar jest wydalany w moczu. Dlatego wystąpienie objawów przedawkowania tych witamin jest bardzo mało prawdopodobne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: zestaw witamin z grupy B.

Kod ATC: A11E A.

Preparat wielowitaminowy zawierający zestaw witamin z grupy B niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii. Witaminy zawarte w preparacie uczestniczą w wielu procesach zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym - w oddychaniu tkankowym i przemianie mediatorów ośrodkowego układu nerwowego.

Tiamina (witaminaBi): pochodna pirymidyny i tiazolu. Aktywną formą jest koenzym -pirofosforan tiaminy biorący udział w przemianie węglowodanów.

Niedobór tiaminy może być przyczyną choroby beri-beri, zapalenia wielonerwowego, niewydolności krążenia oraz atonii jelit.

Ryboflawina (witamina B2): pochodna izoalloksazyny. Jej aktywnymi formami są nukleotydy flawinowe: mononukleotyd flawinowy (FMN) i dinukleotyd flawinowy (FAD). Działają one jako kofaktory enzymów oddechowych; są przenośnikami wodoru. Ryboflawina jest także obecna w siatkówce i bierze udział w procesie widzenia zmierzchowego. Niedobór ryboflawiny powoduje wzmożone złuszczanie błony śluzowej warg, zapalenie skóry, niedokrwistość, pękanie kącików warg.

Pirydoksyna (witamina B6) bierze udział w procesach transaminacji i dekarboksylacji aminokwasów, np. uczestniczy w biosyntezie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Niedobór pirydoksyny objawia się drażliwością, nadpobudliwością (co jest wynikiem zmian w ośrodkowym układzie nerwowym), łojotokowym zapaleniu skóry, powstawaniem uszkodzeń w kącikach ust.

Nikotynamid (witamina PP, amid kwasu nikotynowego) jest koenzymem wchodzącym w skład dehydrogenaz przenoszących wodór w oddychaniu tkankowym. Brak nikotynamidu prowadzi do wystąpienia pelagry, która charakteryzuje się zapaleniami skóry i błon śluzowych przewodu pokarmowego, jamy ustnej i języka. Objawom tym towarzyszy brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka i porfirynuria. Ze strony układu nerwowego mogą pojawić się bezsenność, bóle głowy, zaburzenia pamięci.

Pantotenian wapnia dostarcza kwasu pantotenowego, składnika koenzymu A, który katalizuje reakcje przenoszenia grup acetylowych. Bierze także udział w metabolizmie cukrów, neoglikogenezie, syntezie i przemianach kwasów tłuszczowych, syntezie porfiryn, steroli i hormonów steroidowych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wszystkie substancje czynne preparatu są rozpuszczalne w wodzie, wchłaniają się z przewodu pokarmowego i nie kumulują się w ustroju, a ich nadmiar wydalany jest w moczu.

Tiamina - po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego i jest rozmieszczana w ustroju - w mózgu, wątrobie, nerkach i tkance mięśniowej. W dawkach dietetycznych tiamina w całości rozprowadzana jest do tkanek; w dawkach suplementacyjnych jej nadmiar wydalany jest przez nerki. Częściowo przenika do mleka kobiecego.

Ryboflawina - dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym, skąd rozprowadzana jest do tkanek i narządów. W dawkach dietetycznych około 6% (u dzieci) i 12% (u dorosłych) wydalane jest przez nerki. Częściowo przenika do mleka kobiecego. Wykazuje dwufazowy okres półtrwania: początkowy T1/2 około 1,4 godziny, końcowy T1/2 -14 godzin.

Pirydoksyna - po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego, podlega dystrybucji do tkanek i narządów. W wątrobie jest metabolizowana poprzez fosforylację i oksydację do aktywnej postaci - fosforanu pirydoksyny. Jest on dalej metabolizowany i w postaci nieaktywnego metabolitu wydalany przez nerki. Maksymalne stężenie po podaniu doustnym pirydoksyna osiąga średnio po 80 minutach.

Nikotynamid - po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, skąd ulega dystrybucji do tkanek i narządów. Przenika częściowo do mleka kobiecego. Nadmiar wydalany jest w postaci niezmienionej głównie przez nerki (około 70%) i w kale (30%).

Pantotenian wapnia - po podaniu doustnym z łatwością wchłania się z przewodu pokarmowego, a następnie ulega dystrybucji do tkanek i narządów.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie rozpoznanego bezpieczeństwa farmakologicznego, oszacowanych właściwości toksycznych po podaniu wielokrotnym, genotoksycznych, embriotoksycznych i teratogennych oraz potencjalnych działań kancerogennych, dane niekliniczne nie wskazują na wystąpienie szczególnego zagrożenia u ludzi w następstwie stosowania w dawkach terapeutycznych produktu VITAMINUM B compositum tabletki drażowane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Powidon K-25 Talk

Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Sacharoza Karmeloza sodu Powidon K-30

Krzemionka koloidalna bezwodna Polisorbat 80 Tytanu dwutlenek Talk

Lak żółcieni pomarańczowej Wosk Capol

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

Produkt pakowany w blistry - 1 rok Produkt pakowany w pojemniki - 2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

W pojemniku znajduje się środek pochłaniający wilgoć oznakowany w języku angielskim Do not eat. Nie nadaje się on do spożycia i powinien pozostawać w pojemniku przez cały okres stosowania preparatu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

50 tabletek drażowanych w 2 blistrach z folii Al/PVC/PVDC po 25 tabletek, w tekturowym pudełku.

50 tabletek drażowanych w pojemniku polietylenowym z wieczkiem oraz środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1315

R/1048

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.03.1983 r.

06.07.2004 r.

02.07.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.04.2014 r.

131 SPC Variation - type IA no. B.II.e.l.a.1 seq 0002 1.3.1.PL-SPC-CC.1 Pg. 5

5/5

Vitaminum B compositum