+ iMeds.pl

Vitaminum b1 25 mgUlotka Vitaminum b1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINŮM Bj TEVA, 25 mg, tabletki

Thiamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům B 1 Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Teva

3.    Jak stosować lek Vitaminum B1 Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum BtTeva i w jakim celu się go stosuje

Witamina B1 (tiamina) jest koenzymem dekarboksylazy kwasu pirogronowego i kwasu alfa-ketoglutarowego. Jest niezbędna w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie węglowodanów. Wzmaga czynność acetylocholiny, hamuje esterazę cholinową, działa synergicznie z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie gonadotropin. Niedobór tiaminy jest przyczyną niedostatecznej ilości związków wysokoenergetycznych, upośledzonej syntezy acetylocholiny, zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.

Zapotrzebowanie na tiaminę u człowieka zależy od ilości spalanych kalorii; około 0,75 mg - 1 mg na 1000 kcal (4187 kJ). Niedobór witaminy B1 wynika najczęściej z niewłaściwego odżywiania.

Witamina B1 podana doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w dwunastnicy i w jelicie cienkim. Po wchłonięciu szybko przenika do tkanek. Nadmiar tiaminy wydalany jest z moczem.

Wskazaniami do stosowania leku Vitaminum B1 Teva są:

Hipowitaminoza i awitaminoza B1, zapalenie wielonerwowe, stany zapalne i porażenie nerwów obwodowych, nerwobóle, rwa kulszowa, niektóre schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, alkoholizm, polineuropatia cukrzycowa, zaburzenia sercowo-naczyniowe, uszkodzenie miąższu wątroby. Pomocniczo w półpaścu, liszaju Wilsona, zaburzeniach trawienia, zaburzonej koncentracji, depresji. Duże dawki witaminy B1 podaje się po przebytych zakażeniach wirusowych, zapaleniu wątroby, rzucawce porodowej. Profilaktycznie po antybiotykoterapii i w okresie rekonwalescencji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum Bt Teva Kiedy nie stosować leku Vitaminum B t Teva

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest zwykle dobrze tolerowany.

Vitaminum Bt Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wchłanianie witaminy Bj jest zmniejszone przy równoczesnym stosowaniu alkoholu etylowego. Vitaminům B1 Teva z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania chlorowodorku tiaminy.

Stosowanie leku Vitaminům Bi Teva u pacjentów z niewydolnością nerek

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Witamina Bj przenika przez barierę łożyska. Brak jest danych mogących wskazywać na uszkodzenie płodu podczas stosowania witaminy Bj.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek przenika przez łożysko i jest wydzielany do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminům B1Teva zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum Bt Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Leczniczo

Dorośli: 25 mg do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Dzieci: 10 mg do 25 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Zapobiegawczo

Dorośli: 3 mg do 9 mg na dobę.

Dzieci: 0,5 mg do 1,5 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum Bt Teva

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Vitaminům Bt Teva

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminům Bt Teva

•    Substancj ą czynną leku jest tiaminy chlorowodorek.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B t Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki.

2 blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

Vitaminum B1

Charakterystyka Vitaminum b1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINUM B1 TEVA, 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg tiaminy chlorowodorku (Thiamini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 41 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hipowitaminoza i awitaminoza Bu zapalenie wielonerwowe, stany zapalne i porażenie nerwów obwodowych, nerwobóle, rwa kulszowa, niektóre schorzenia OUN, alkoholizm, polineuropatia cukrzycowa, zaburzenia sercowo-naczyniowe, uszkodzenie miąższu wątroby. Pomocniczo w półpaścu, liszaju Wilsona, zaburzeniach trawienia, zaburzonej koncentracji, depresji. Duże dawki witaminy B1 podaje się po przebytych zakażeniach wirusowych, zapaleniu wątroby, rzucawce porodowej. Profilaktycznie po antybiotykoterapii i w okresie rekonwalescencji.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania Podanie doustne.

Dawkowanie

Leczniczo

Dorośli: 25 mg do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Dzieci: 10 mg do 25 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Zapobiegawczo

Dorośli: 3 mg do 9 mg na dobę.

Dzieci: 0,5 mg do 1,5 mg na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy jest zwykle dobrze tolerowany.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie witaminy B 1 jest zmniejszone przy równoczesnym stosowaniu alkoholu etylowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Witamina B1 przenika przez barierę łożyska. Brak jest danych mogących wskazywać na uszkodzenie płodu podczas stosowania witaminy B1.

Karmienie piersią

Witamina Bi przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. Podczas stosowania produktu leczniczego w dawkach terapeutycznych nie odnotowano szkodliwego działania na karmione dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Witamina B1 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Rzadko reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty witaminy B1 oraz jej połączenia z witaminami B6 i B12.

Kod ATC: A11DA.

Witamina B1 (tiamina) ulega w organizmie przemianie do pirofosforanu tiaminy (karboksylazy), który jest koenzymem dekarboksylazy kwasu pirogronowego i kwasu alfa-ketoglutarowego. Jest niezbędna w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie węglowodanów. Wzmaga czynność acetylocholiny, hamuje esterazę cholinową, działa synergicznie z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie gonadotropin. Niedobór tiaminy jest przyczyną niedostatecznej ilości związków wysokoenergetycznych, upośledzonej syntezy acetylocholiny, zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.

Zapotrzebowanie na tiaminę u człowieka zależy od ilości spalanych kalorii; około 0,75 mg - 1 mg na 1000 kcal (4187 kJ). Niedobór witaminy B1 wynika najczęściej z niewłaściwego odżywiania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Witamina B1 podana doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w dwunastnicy i w jelicie cienkim. Po wchłonięciu szybko przenika do tkanek. Nadmiar tiaminy wydalany jest z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych danych przedklinicznych, oprócz zamieszczonych w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tiaminy chlorowodorek jest nietrwały w roztworach zasadowych.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

50 tabletek (2 blistry po 25 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3139

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 kwiecień 1994 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27 czerwiec 2008r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Vitaminum B1