+ iMeds.pl

Vitaminum b1 polfarmex 25 mgUlotka Vitaminum b1 polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINUM B1 POLFARMEX, 25 mg, tabletki

Thiamini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum B1 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

3.    Jak stosować lek Vitaminum Bi Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum Bt Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina Bi bierze udział w metabolizmie węglowodanów, a także kwasów tłuszczowych i związków steroidowych. Jej formą czynną jest ester z kwasem pirofosforanowym (kokarboksylaza). W przypadku zwiększonej zawartości węglowodanów w pożywieniu wzrasta zapotrzebowanie w organizmie na tę witaminę.

Niedobór witaminy Bi powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, co może objawiać się brakiem łaknienia, osłabieniem mięśniowym, parestezjami, obniżonym ciśnieniem krwi i hipotermią. Choroba beri-beri obecnie występuje niezmiernie rzadko.

Lek Vitaminum Bi Polfarmex wskazany jest do stosowania:

-    w stanach niedoboru witaminy B! oraz zapobieganiu ich powstawania w organizmie;

-    w zaburzeniach czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych oraz wspomagająco w zaburzeniach sercowo - naczyniowych i alkoholizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Polfarmex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B! Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nieznane są działania niepożądane dla produktów witaminy B! stosowanych doustnie.

Inne leki i Vitaminum B1 Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, etanol, herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B1. Podanie w jednym roztworze z siarczynami powoduje rozpad i unieczynnienie tiaminy. Niektóre inne witaminy, jak np. cyjanokobalamina, mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozpadu tiaminy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży po konsultacji z lekarzem.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania tiaminy w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum B1 Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować w dawkach podzielonych.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

-    zapobiegawczo - 3 mg do 9 mg na dobę (1 do 3 tabletek zawierających 3 mg witaminy B1);

-    stany niedoboru oraz zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych - 25 mg do 50 mg na dobę (1 do 2 tabletek zawierających 25 mg witaminy B1);

-    wspomagająco w alkoholizmie - 50 mg na dobę 2 razy w tygodniu (2 tabletki zawierające 25 mg witaminy B1).

Dzieci:

Ściśle według wskazań lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

W proponowanym dawkowaniu leku nie występują.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub pojemniku po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminum B1 Polfarmex

-    Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 25 mg tiaminy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B1 Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Vitaminum B1 Polfarmex

Charakterystyka Vitaminum b1 polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINŮM Bj POLFARMEX, 25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 25 mg tiaminy chlorowodorku (Thiamini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 35 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    stany niedoboru witaminy Bi oraz zapobieganie ich powstawaniu w organizmie;

-    zaburzenia czynności układu oddechowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych;

-    wspomagająco w zaburzeniach sercowo-naczyniowych oraz alkoholizmie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek należy stosować w dawkach podzielonych.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

-    zapobiegawczo - 3 mg do 9 mg na dobę;

-    stany niedoboru oraz zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych - 25 mg do 50 mg na dobę;

-    wspomagająco w alkoholizmie - 50 mg na dobę.

Dzieci:

Ściśle według wskazań lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające sok żołądkowy, etanol, herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B1. Podanie w jednym roztworze z siarczynami powoduje rozpad i unieczynnienie tarniny. Niektóre inne witaminy, jak np. cyjanokobalamina, mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozpadu tarniny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży. Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania tarniny w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem produktu zaleca się konsultację z lekarzem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W proponowanym dawkowaniu produktu nie występują.

4.9    Przedawkowanie

Witamina B1 podawana w bardzo dużych dawkach może wywoływać objawy nadwrażliwości (szok anafilaktyczny). W przypadku przedawkowania należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: przewód pokarmowy i metabolizm; witaminy; produkty witaminy B1. Kod ATC: A11DA

Witamina B1 (tarnina) odgrywa istotną rolę w dekarboksylacji a-ketokwasów, szczególnie kwasu pirogronowego. Formą czynną tarniny jest jej ester z kwasem fosforowym (difosfotiamina). Powstający przy udziale ATP fosforan tiaminy jest koenzymem wielu enzymów biorących udział w przemianie węglowodanowej.

Niedobór witaminy B1 powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, co może objawiać się brakiem łaknienia, osłabieniem mięśniowym, parestezjami, obniżonym ciśnieniem krwi i hipotermią. Choroba beri-beri obecnie występuje niezmiernie rzadko.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Witamina B1 jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego, głównie z dwunastnicy i jelita cienkiego. Szybko przenika do tkanek, może przenikać do mleka matki. Nadmiar witaminy B1 jest wydalany z moczem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia ziemniaczana Powidon

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV/Aluminium lub pojemniki do tabletek z tworzywa sztucznego w tekturowym pudełku.

(1 blister po 50 szt. bez tekturowego pudełka)

50 szt. w 1 blistrze po 50 szt.

50 szt. w 1 pojemniku do tabletek 60 szt. w 2 blistrach po 30 szt.

60 szt. w 1 pojemniku do tabletek 90 szt. w 3 blistrach po 30 szt.

90 szt. w 1 pojemniku do tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7208

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.07.1997 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitaminum B1 Polfarmex