Imeds.pl

Vitaminum B1 Richter 3 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM Bi RICHTER, 3 mg, tabletki

Tiaminy chlorowodorek (Thiamini hydrochloridum).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Vitaminum Bi Richter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Richter

3.    Jak stosować lek Vitaminum B1 Richter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Richter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B1 Richter i w jakim celu się go stosuje

Chlorowodorek tiaminy, czyli witamina B1, substancja czynna leku Vitaminum B1 Richter, należy do grupy witamin uczestniczących w regulacji przemian glukozy w organizmie. Witamina Bwpływa korzystnie na układ nerwowy i mięśniowy oraz czynność serca. Objawy niedoboru witaminy B1 dotyczą przede wszystkim układu nerwowego. Mogą również występować objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, brak łaknienia, zaparcia oraz niewydolność serca.

W określonych stanach - w okresie ciąży, karmienia piersią, podczas długotrwałego wysiłku fizycznego czy też napięcia nerwowego (stresu) - zapotrzebowanie na witaminę B1 zwiększa się i dlatego przyjmowane dawki powinny być większe.

Osoby w podeszłym wieku i pacjenci nadużywający alkoholu mają zwiększone zapotrzebowanie na witaminę B1.

Lek Vitaminum B1 Richter stosuje się:

-    w leczeniu niedoboru witaminy B1 u pacjentów stosujących diety eliminacyjne (dieta wykluczajaca pewne składniki żywności);

-    w leczeniu zaburzeń czynności układu nerwowego, serca i mięśni szkieletowych związanych z niedoborem witaminy B1.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Richter

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Richter

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tiaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przyjmowanie leku Vitaminum B1 Richter nie wymaga stosowania szczególnych środków ostrożności w żadnej grupie pacjentów, z wyjątkiem pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (patrz niżej).

Lek Vitaminum Bi Richter a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, stosowane w chorobie wrzodowej, zmniejszają wchłanianie witaminy Bi.

Lek Vitaminum B1 Richter z jedzeniem i piciem

Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków. Alkohol i herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B1. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Vitaminum B1 Richter można przyjmować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum B1 Richter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Vitaminum B1 Richter zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Richter

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to od 1 do 3 tabletek (3 do 9 mg) na dobę.

Lek Vitaminum B1 Richter stosuje się doustnie. Tabletki najlepiej jest przyjmować zawsze o tej samej porze dnia, niezależnie od posiłku.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum B1 Richter jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B1 Richter

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku nie ma zagrożenia dla zdrowia pacjenta, ponieważ większe dawki (takie, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia) nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego.

Pominięcie przyjęcia leku Vitaminum B1 Richter

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o ustalonej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Vitaminum B1 Richter

Leczenie zaburzeń i chorób, w których stosuje się lek Vitaminum B1 Richter, jest długotrwałe. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Vitaminum Bi Richter jest lekiem bardzo dobrze tolerowanym.

Zarówno ciężkie, jak i łagodne działania niepożądane występują bardzo rzadko i wyłącznie po dożylnym wstrzyknięciu dużych dawek witaminy B1.

Vitaminum B1 Richter po przyjęciu doustnym nie powodował istotnych działań niepożądanych. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Richter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać ^ farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum Bi Richter

Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Ludipress (laktoza jednowodna, powidon, krospowidon).

Jak wygląda Vitaminum B1 Richter i co zawiera opakowanie

Lek Vitaminum Bi Richter ma postać białych tabletek. Na tabletce po jednej stronie wytłoczone jest oznakowanie „Bi”, a po drugiej „3”.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

4