+ iMeds.pl

Vitaminum b6 polfarmex 50 mgUlotka Vitaminum b6 polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINŮM B6 POLFARMEX, 50 mg, tabletki

Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům B6 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Polfarmex

3.    Jak stosować lek Vitaminum B6 Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B6 Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B6 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina B6 (pirydoksyna) uczestniczy w przemianach aminokwasów, wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach, a także bierze udział w syntezie hemoglobiny.

U ludzi niedobór witaminy B6 objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną. Hormonalne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Pirydoksyna jest łatwo wchłaniana po podaniu doustnym i przekształcana do czynnego fosforanu pirydoksalu, magazynowana jest w wątrobie a wydalana z moczem.

Lek Vitaminum B6 Polfarmex wskazany jest do stosowania:

-    w uzupełnianiu niedoboru witaminy B6;

-    w leczeniu następstw niedoboru witaminy B6.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Polfarmex Kiedy nie stosować leku Vitaminum B6 Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent stosuje lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B6 Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas terapii należy unikać ekspozycji na światło.

Inne leki i Vitaminům B6 Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 (zmniejszają jej stężenie w organizmie).

Witamina B6 zastosowana u pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy obniża jej skuteczność w leczeniu parkinsonizmu. Stosowana łącznie z amiodaronem może powodować fotouczulenie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Witamina B6 w zakresie dawek 50 mg - 200 mg na dobę może być stosowana w okresie ciąży. Wyższe dawki mogą być stosowane jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki. Wiadomo natomiast, że terapeutyczne dawki witaminy B6 mogą hamować laktację.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminům B6 Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminům B6 Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

W zależności od podstawowej diagnozy, ściśle według wskazań lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminům B6 Polfarmex

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami pirydoksyny prowadzi do rozwinięcia się ciężkiej neuropatii obwodowej.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B6 Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stosowanie witaminy B6 w dawce około 200 mg przez 30 dni powoduje występowanie zespołu uzależnienia od pirydoksyny. Stosowanie wyższych dawek przez kilka miesięcy powoduje wystąpienie zespołu neuropatii, charakteryzującego się zmniejszeniem czucia dotyku i temperatury, zaburzeniem czucia wibracji i położenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Vitaminům B6 Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub pojemniku po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminům B6 Polfarmex

-    Substancją czynną leku jest pirydoksyny chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, talk.

Jak wygląda lek Vitaminům B6 Polfarmex i co zawiera opakowanie Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Vitaminum B6 Polfarmex

Charakterystyka Vitaminum b6 polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINŮM B6 POLFARMEX, 50 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 43,0 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnianie niedoborów witaminy B6 w organizmie i leczenie następstw tych niedoborów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle stosuje się od 50 mg do 100 mg 3 razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas terapii unikać ekspozycji na światło. U matek karmiących może hamować laktację.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B6 (zmniejszają jej stężenie w organizmie).

Witamina B6 zastosowana u pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy osłabia skuteczność L-dopa w leczeniu parkinsonizmu. Stosowana łącznie z amiodaronem może powodować fotouczulenie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Witamina B6 w zakresie dawek od 50 mg do 200 mg na dobę może być stosowana w okresie ciąży. Wyższe dawki mogą być stosowane jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki

przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany z mlekiem matki. Wiadomo natomiast, że terapeutyczne dawki witaminy B6 mogą hamować laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Witamina B6 nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Stosowanie witaminy B6 w dawce około 200 mg przez 30 dni powoduje wystąpienie zespołu uzależnienia od pirydoksyny. Stosowanie wyższych dawek przez kilka miesięcy powoduje wystąpienie zespołu neuropatii, charakteryzującego się zmniejszeniem czucia dotyku i temperatury, zaburzeniem czucia wibracji i położenia.

4.9    Przedawkowanie

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami pirydoksyny prowadzi do rozwinięcia się ciężkiej neuropatii obwodowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy; pirydoksyna; kod ATC: A11HA Witamina B6 jako koenzym transaminaz i dekarboksylaz aminokwasowych uczestniczy w ich przemianach, między innymi w procesie powstawania neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego serotoniny, DOPA i kwasu y-aminomasłowego. Jako koenzym fosforylazy glikogenowej wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach, a jako koenzym syntetazy kwasu 5-aminolewulinowego bierze udział w syntezie hemoglobiny.

U ludzi awitaminoza B6 objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną. Około 40% starych ludzi wykazuje subkliniczne niedobory witaminy B6 (zaburzenia równowagi psychicznej i stany ogólnego osłabienia). Również hormonalne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Witamina B6 należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Jest łatwo wchłaniana po podaniu doustnym i przekształcana do czynnego fosforanu pirydoksalu. Pirydoksyna jest magazynowana w wątrobie i tam ulega przemianie do kwasu 4-pirydoksowego, który jest wydalany z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Powidon

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV/Aluminium lub pojemnik z polipropylenu w tekturowym pudełku.

(1 blister po 50 szt. - bez tekturowego pudełka).

50 szt. w 1 blistrze po 50 szt.

50 szt. w 1 pojemniku 60 szt. w 2 blistrach po 30 szt.

60 szt. w 1 pojemniku 90 szt. w 3 blistrach po 30 szt.

90 szt. w 1 pojemniku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7204

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.07.1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitaminum B6 Polfarmex