+ iMeds.pl

Vitaminum b6 teva 25 mg/mlUlotka Vitaminum b6 teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vitaminum B6 Teva, 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Teva

3.    Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B6 Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminum B6 Teva, roztwór do wstrzykiwań zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów, białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe (uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających. Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób nadużywających alkoholu.

Niedobór witaminy B6 często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.

Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie może być również wynikiem wrodzonych wad metabolicznych.

Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.

Podawania witaminy B6 wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie albo zwiększone zapotrzebowanie.

Wskazania:

Pirydoksyna stosowana jest w leczeniu i profilaktyce hipowitaminozy B6, w akrodynii (choroba spowodowana toksycznym działaniem rtęci), chorobie popromiennej, zapaleniu skóry i błon

śluzowych, zapaleniu wielonerwowym wywołanym izoniazydem, pomocniczo w niedokrwistości mikrocytamej, leukopenii, nudnościach i wymiotach u ciężarnych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminům B6 Teva

Kiedy nie stosować leku Vitaminům B6 Teva

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na witaminę B6 lub którąkolwiek substancję pomocniczą ;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Zanim zastosuje się lek Vitaminům B6 Teva” i „Ciąża i karmienie piersią”.

Lek Vitaminům B6 Teva a inne leki

Leki takie jak cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki antykoncepcyjne, etionamid i izoniazyd zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.

Witamina B6 zmniej sza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy w leczeniu choroby Parkinsona.

Ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12.

Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Vitaminům B6 Teva u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Stosowanie leku Vitaminům B6 Teva u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina B6 przenika przez barierę łożyska. Lekarz może zalecić stosowanie leku w dawce nie przekraczającej 50 mg na dobę.

Witamina B6 może być stosowana w ciąży w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina B6 przenika do mleka karmiących matek. Lekarz może zalecić stosowanie leku z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Witamina B6 może być stosowana w trakcie karmienia piersią w zalecanych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W większych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może zaburzać zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva

Lek podaje się we wstrzyknięciach domięśniowych.

2

Dorośli

W stanach nasilonego niedoboru witaminy B6, w ciężkich zaburzeniach wchłaniania i zaburzeniach podatnych na leczenie witaminą B6: od 50 mg do 200 mg na dobę.

Dzieci

Profilaktycznie:

do 12. miesiąca życia: od 0,3 mg/kg mc. do 0,5 mg/kg mc. na dobę; od 2 lat do 18 lat: 1 mg/kg mc. na dobę.

Leczniczo:

od 4. miesiąca życia do 18 lat: 25 mg do 150 mg na dobę, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dziennej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B6 Teva

Stosowanie dużych dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres czasu (2 do 4 miesięcy) może powodować ciężką neuropatię czuciową, objawiającą się drętwieniem i mrowieniem w kończynach, zaburzeniami czucia wibracji i położenia, szczególnie w obrębie kończyn dolnych, zaburzeniami snu.

Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie witaminy B6.

Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie osłabienia.

W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B6 Teva

Lek należy zażyć możliwie szybko. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminum B6 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres mogą spowodować zaburzenia snu. Przy długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne istnieje możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.

Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych (reakcje nadwrażliwości), występujących z nieznaną częstością.

Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się zespołu zależności.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B6 Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminům B6 Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Vitaminům B6 Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminum B6 Teva

Substancją czynna leku jest pirydoksyny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 25 mg pirydoksyny chlorowodorku. 1 ampułka (2 ml) zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku.

Pozostałe substancje pomocnicze to: woda do wstrzykiwań.

Co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 2 ml lub 50 ampułek po 2 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Godollo, Tancsics Mihaly ut 82., Węgry.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Vitaminum B6 Teva

Charakterystyka Vitaminum b6 teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitaminům B6 Teva, 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 25 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum).

1 ampułka (2 ml) zawiera 50 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Pirydoksyna stosowana jest w leczeniu i profilaktyce hipowitaminozy B6, w akrodynii, chorobie popromiennej, zapaleniu skóry i błon śluzowych, zapaleniu wielonerwowym wywołanym izoniazydem, pomocniczo w niedokrwistości mikrocytarnej, leukopenii, nudnościach i wymiotach u ciężarnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Lek podaje się we wstrzyknięciach domięśniowych.

Dorośli

W nasilonej hipowitaminozie B6, ciężkich zaburzeniach wchłaniania i zaburzeniach podatnych na leczenie witaminą B6: od 50 mg do 200 mg na dobę.

Dzieci

Zapobiegawczo:

Do 12. miesiąca życia: od 0,3 mg/kg mc. do 0,5 mg/kg mc. na dobę;

Od 2 lat do 18 lat: 1 mg/kg mc. na dobę.

Leczniczo:

od 4. miesiąca życia do 18 lat: 25 mg do 150 mg na dobę, w 2 - 3 dawkach podzielonych (w zależności od stanu klinicznego, wieku i masy ciała).

Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dziennej dawki.

4.3. Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na witaminę B6 lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Przeciwwskazania” i „Ciąża i laktacja”.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, środki immunosupresyjne, doustne środki antykoncepcyjne, etionamid i izoniazyd zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.

Witamina B6 nasila obwodową dekarboksylację lewodopy (fosforan pirydoksalu jest koenzymem obwodowej dekarboksylazy) i zmniejsza jej skuteczność w leczeniu choroby Parkinsona.

Witamina B6 ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12.

Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Witamina B6 przenika przez barierę łożyska. W ciąży nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę. Brak jest danych o występowaniu wad wrodzonych u dzieci, których matki otrzymywały duże dawki witaminy B6. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zespołu uzależnienia od witaminy B6 u dzieci kobiet zażywających w ciąży duże dawki pirydoksyny.

Witamina B6 może być stosowana podczas ciąży w zalecanych dawkach.

Witamina B6 przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w okresie karmienia.

Witamina B6 może być stosowana podczas karmienia piersią w zalecanych dawkach.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W większych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może zaburzać zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8. Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane podano poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania określono następująco: Bardzo często (> 1/10); Często (> 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000); Bardzo rzadko (< 1/10000; w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje alergiczne i fotouczuleniowe Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: ból i pieczenie w miejscu podania

Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się zespołu zależności.

Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Stosowanie dużych dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres (od 2 do 4 miesięcy) może powodować ciężką neuropatię czuciową, objawiającą się drętwieniem i mrowieniem w kończynach, zaburzeniami czucia wibracji i położenia, szczególnie w obrębie kończyn dolnych, zaburzeniami snu.

Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie witaminy B6.

Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie osłabienia.

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Witaminy; pirydoksyna. Kod ATC: A11H A02.

Pirydoksyna (witamina B6) jest substancją szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie. Występuje przede wszystkim w drożdżach, mleku, otrębach ryżowych i pszennych, kiełkach zbóż, mięsie, wątrobie, jajkach i w niektórych świeżych warzywach i owocach. Aktywność witaminy B6 wykazują 3 związki: pirydoksyna, pirydoksal i pirydoksamina. Ulegają one w organizmie przemianom chemicznym. Formami czynnymi są estry pirydoksalu oraz pirydoksaminy z kwasem fosforowym (utworzone przy udziale ATP). Jako koenzymy (a ściślej grupy prostetyczne) wielu enzymów fosforany te biorą udział w przemianach metabolicznych, m.in. w dekarboksylacji i transaminacji aminokwasów do amin, racemizacji i fosforylacji. Witamina B6 jest niezbędna do przemian aminokwasów zawierających siarkę i hydroksyaminokwasów. Bierze udział w metabolizmie węglowodanów (procesy glikogenezy i glikogenolizy w mięśniach), lipidów (głównie kwasu linolowego i linolenowego) oraz białek. Jest kofaktorem przemian tryptofanu do serotoniny i kwasu nikotynowego. Witamina B6 jest koenzymem dekarboksylazy kwasu glutaminowego i bierze udział w syntezie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), powstającego przez dekarboksylację kwasu glutaminowego. Uczestniczy też w syntezie neuroprzekaźników w synapsach, m.in. adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy i tyraminy. Od pirydoksyny zależy także konwersja metioniny do cysteiny. Witamina B6 warunkuje prawidłowe czynności układu nerwowego, krwiotwórczego (poprzez wpływ na syntezę hemu), układu odpornościowego (poprzez udział w produkcji przeciwciał), a także prawidłowe czynności skóry. Bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, wpływając hamująco na procesy starzenia się organizmu. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) ma działanie ośrodkowe uspokajające, a nawet nasenne. Działa ochronnie w przewlekłych zatruciach pochodnymi hydrazyny. Łagodzi nudności i wymioty. Zmniejsza wydzielanie prolaktyny, wykazuje słabe działanie moczopędne. Ułatwia przyswajanie witaminy B12, żelaza i magnezu.

Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub drogą suplementacji. Minimalne dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi 1,5 mg/dobę i jest ono pokrywane spożywaniem normalnej diety. Obliczono średnie dobowe zapotrzebowanie, które u mężczyzn wynosi

3

2 mg, u kobiet - 1,6 mg. Zapotrzebowanie na witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę), u osób nadużywających alkoholu oraz wraz ze wzrostem spożycia białka w diecie.

Objawy kliniczne niedoboru witaminy B6 są rzadkie, często jej niedobór wiąże się z niedoborem innych witamin z grupy B. Stany niedoboru są najczęściej wynikiem niewłaściwej diety. Stany niedoboru obserwowano również u kobiet w ciąży, niemowląt i podczas stosowania niektórych leków. Do częściej występujących objawów niedoboru witaminy B6 należą: łojotokowe zapalenie skóry z towarzyszącym wypadaniem włosów, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i języka, ogólne osłabienie, zaburzenia snu, stany depresyjne, zapalenia wielonerwowe, niedokrwistość, napady drgawek (częściej u dzieci).

Niedobór witaminy B6 sprzyja rozwojowi kamicy szczawianowej.

Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie może być wynikiem wrodzonych wad metabolicznych. Przy błędach dietetycznych u dzieci mogą rozwijać się drgawki zależne od pirydoksyny.

Do oceny zasobów witaminy B6 w organizmie służy oznaczenie stężenia fosforanu pirydoksalu w krwi pełnej lub stężenia kwasu ksanturenowego w moczu, po obciążeniu organizmu tryptofanem (około 50 mg/kg mc.).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pirydoksyna należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie, łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, ulega szybko procesom utleniania i fosforylacji pod wpływem fosfokinazy pirydoksalu. Powstają związki aktywne, przede wszystkim fosforan pirydoksalu, odpowiedzialny w 60% za funkcje metaboliczne przypisane witaminie B6. Ma on duże powinowactwo do albumin. Maksymalne stężenie pirydoksyny we krwi wynosi około 6 pmol/100 ml. Witamina B6 w postaci pochodnych fosforanowych magazynowana jest w wątrobie, w mniejszych ilościach w mięśniach i mózgu, gdzie zachodzi jej utlenienie do kwasu 4-pirydoksynowego i innych nieaktywnych metabolitów, wydalanych w moczu. Maksymalne wydalanie kwasu 4-pirydoksynowego w moczu występuje pomiędzy 2 a 5 godziną po podaniu witaminy B6. Około 8 - 10% witaminy wydalane jest tą drogą w nie zmienionej postaci. Witamina B6 przenika przez barierę łożyskową i jest wydzielana do mleka matki.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych informacji oprócz danych umieszczonych w innych punktach ChPL.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności 4 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

4

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

5 ampułek po 2 ml 50 ampułek po 2 ml

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1162

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.10.1968 r., Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.04.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Vitaminum B6 Teva