Imeds.pl

Vitaminum E Gal 200 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)


VITAMINUM E GAL

(int-rac-a-Tocopherylis acetas)

200 mg, kapsułki miękkie

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum E GAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E GAL

3.    Jak stosować lek Vitaminum E GAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum E GAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum E GAL i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminum E GAL zawiera octan tokoferolu (witamina E).

Aktywność biologiczna witaminy E wynika przede wszystkim z    właściwości

antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych i nadtlenków lipidowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenianiem, stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewnątrzkomórkowe. Wpływa na biosyntezę prostaglandyn oraz agregację płytek krwi.

Lek Vitaminum E GAL stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoborów witaminy E. Niedobór i zwiększone zapotrzebowanie na witaminę E związane są ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników oraz procesami stresu oksydacyjnego i mogą występować m.in. w wyniku miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby niedokrwiennej serca, zmian związanych ze starzeniem się organizmu, oddziaływania szkodliwych czynników środowiskowych (zanieczyszczenie, promieniowanie UV), zaburzeń odporności.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E GAL Kiedy nie stosować leku Vitaminum E GAL

- jeśli pacjent jest nadwrażliwy na witaminę E lub inne składniki leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje zespół złego wchłaniania tłuszczów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E GAL

Ostrożnie stosować w stanach niedoboru witaminy K oraz u osób przyjmujących

jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poradzić się lekarza.

Vitaminum E GAL a inne leki

Kolestyramina lub kolestypol mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E. Witamina E może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie witaminy E z preparatami żelaza może hamować ich efekty hematologiczne. Witamina E działa antagonistycznie do witaminy K, zaś synergistycznie z preparatami selenu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Vitaminum E GAL z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum E GAL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Vitaminum E GAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku E GAL: dorośli 1 lub2 kapsułki na dobę w czasie posiłku.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E GAL Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po wielokrotnym i długotrwałym przekraczaniu zalecanych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Pominięcie przyjmowania leku Vitaminum E GAL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku Vitaminum E GAL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum E GAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminum E GAL

-    Substancją czynną leku jest all-rac-a-tokoferylu octan.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze), to: żelatyna, glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan , woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Vitaminum E GAL i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki: