+ iMeds.pl

Vitaminum e gal 200 mgUlotka Vitaminum e gal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

(logo GAL)


VITAMINŮM E GAL

(int-rac-a-Tocopherylis acetas)

200 mg, kapsułki miękkie

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům E GAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminům E GAL

3.    Jak stosować lek Vitaminům E GAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminům E GAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminům E GAL i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminům E GAL zawiera octan tokoferolu (witamina E).

Aktywność biologiczna witaminy E wynika przede wszystkim z    właściwości

antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych i nadtlenków lipidowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenianiem, stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewnątrzkomórkowe. Wpływa na biosyntezę prostaglandyn oraz agregację płytek krwi.

Lek Vitaminům E GAL stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoborów witaminy E. Niedobór i zwiększone zapotrzebowanie na witaminę E związane są ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników oraz procesami stresu oksydacyjnego i mogą występować m.in. w wyniku miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby niedokrwiennej serca, zmian związanych ze starzeniem się organizmu, oddziaływania szkodliwych czynników środowiskowych (zanieczyszczenie, promieniowanie UV), zaburzeń odporności.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminům E GAL Kiedy nie stosować leku Vitaminum E GAL

- jeśli pacjent jest nadwrażliwy na witaminę E lub inne składniki leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje zespół złego wchłaniania tłuszczów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminům E GAL

Ostrożnie stosować w stanach niedoboru witaminy K oraz u osób przyjmujących

jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poradzić się lekarza.

Vitaminům E GAL a inne leki

Kolestyramina lub kolestypol mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E. Witamina E może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie witaminy E z preparatami żelaza może hamować ich efekty hematologiczne. Witamina E działa antagonistycznie do witaminy K, zaś synergistycznie z preparatami selenu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Vitaminum E GAL z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum E GAL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Vitaminum E GAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku E GAL: dorośli 1 lub2 kapsułki na dobę w czasie posiłku.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E GAL Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po wielokrotnym i długotrwałym przekraczaniu zalecanych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Pominięcie przyjmowania leku Vitaminum E GAL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku Vitaminum E GAL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum E GAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminům E GAL

-    Substancją czynną leku jest all-rac-a-tokoferylu octan.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze), to: żelatyna, glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan , woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Vitaminům E GAL i co zawiera opakowanie

60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”

L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4, 61-012 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Vitaminum E GAL

Charakterystyka Vitaminum e gal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINUM E GAL, 200 mg, kapsułki miękkie

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 200 mg all-rac-a-tokoferylu octanu (int-rac-a-Tocopherylis acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etylu parahydroksybenzoesan 0,22 mg; czerwień koszeniiowa (E 124) 0,08 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie następstw stanu niedoborów witaminy E.

Niedobór i zwiększone zapotrzebowanie na witaminę E związane są ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników oraz procesami stresu oksydacyjnego i mogą występować m.in. w wyniku miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby niedokrwiennej serca, zmian związanych ze starzeniem się organizmu, oddziaływania szkodliwych czynników środowiskowych (zanieczyszczenie, promieniowanie UV), zaburzeń odporności.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli - 1 lub 2 kapsułki na dobę.

Dawki lecznicze zawsze ustala lekarz.

Sposób podawania

Podanie doustne, najlepiej w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na witaminę E lub inne składniki produktu leczniczego (wymienione w punkcie 6.1), zespół złego wchłaniania tłuszczów.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować w stanach niedoboru witaminy K oraz u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kolestyramina lub kolestypol mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E. Witamina E może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie witaminy E z preparatami żelaza może hamować ich efekty hematologiczne. Witamina E działa antagonistycznie do witaminy K, zaś synergistycznie z preparatami selenu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania dużych dawek witaminy E w okresie ciąży. Witamina E przenika do mleka kobiecego.

Produkt leczniczy może być stosowany przez kobiety w ciąży i laktacji jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Vitaminum E GAL nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania    niepożądane    za    pośrednictwem    Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Po wielokrotnym i długotrwałym przekraczaniu zalecanych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy; tokoferol Kod ATC: A11HA03

Aktywność biologiczna witaminy E wynika przede wszystkim z właściwości antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych i nadtlenków lipidowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenianiem, stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewnątrzkomórkowe. Wpływa na biosyntezę prostaglandyn oraz agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie witaminy E z przewodu pokarmowego jest zmienne i na ogół nie przekracza 50%. Stopień wchłaniania zwiększa się w obecności tłuszczów. Wraz ze wzrostem dawki wchłanianie ulega zmniejszeniu. Z przewodu pokarmowego tokoferol wchłania się wraz z tłuszczami i jest transportowany w chylomikronach za pośrednictwem limfy.

W osoczu tokoferol łączy się z lipoproteinami, głównie LDL, a następnie jest rozprowadzany do większości tkanek, przy czym największe stężenie osiąga w nadnerczach, przysadce, jądrach i płytkach krwi. Jest magazynowany w tkance tłuszczowej. Podczas podawania dużych dawek ulega kumulacji. Po przerwaniu podawania stężenia tkanowe szybko powracają do wartości fizjologicznych.

Tokoferol w niewielkim stopniu ulega metabolizmowi w wątrobie do kwasu tokoferonowego i gamma-laktonu, które są sprzęgane z kwasem glukuronowym. Jest wydalany głównie z kałem, tylko niewielka część dawki wydala się w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych preparatu Vitaminům E GAL.

Witamina E jest związkiem mało toksycznym i nie wykazuje działania teratogennego, rakotwórczego ani mutagennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna Glicerol 99,5%

Etylu parahydroksybenzoesan Woda oczyszczona Czerwień koszenilowa (E 124)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 60 szt. - 2 blistry po 30 szt.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL” L.P.M.Ł. Marek s.j.

ul. Krótka 4

61-012 Poznań

tel. 61 878 03 59

faks 61 878 03 59

e-mail: biuro@gal.com.pl

7.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8384

8.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 10.11.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Vitaminum E GAL