+ iMeds.pl

Vivaglobin 160 mg/mlUlotka Vivaglobin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vivaglobin

160 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych Immunoglobulina ludzka normalna.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa rada lub informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich chorób są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vivaglobin i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vivaglobin

3.    Jak stosować lek Vivaglobin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vivaglobin

6.    Inne konieczne informacje

1. CO TO JEST LEK VIVAGLOBIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Co to jest Vivaglobin?

Vivaglobin jest roztworem do wstrzykiwań podskórnych, zawierającym immunoglobulinę ludzką normalną.

Immunoglobuliny są podstawowym składnikiem fizjologicznego systemu odpowiedzi immunologicznej. Są wytwarzane przez wyspecjalizowane komórki organizmu człowieka i działają jako inhibitory (przeciwciała) w stosunku do substancji rozpoznawanych przez organizm jako obce.

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobuliny G (IgG), które mają szerokie spektrum działania przeciwko różnym czynnikom zakaźnym. Lek Vivaglobin zawiera przeciwciała klasy IgG występujące w zdrowej populacji.

Właściwie dobrane dawkowanie tego leku powoduje podniesienie zbyt niskiego poziomu immunoglobulin G do prawidłowego poziomu.

W jakim celu stosuje się Vivaglobin?

Lek Vivaglobin jest stosowany w:

• uzupełnianiu poziomu przeciwciał u dorosłych i dzieci cierpiących z powodu wrodzonych (pierwotnych) zespołów niedoboru odporności takich jak:

-    wrodzony brak przeciwciał (agammaglobulinemia) lub niedobór przeciwciał (hipogammaglobulinemia),

-    pospolity zmienny niedobór odporności,

-    ciężki złożony niedobór odporności,

- niedobór podklas IgG z nawracającymi zakażeniami.

• Uzupełnianie poziomu przeciwciał w:

-    raku szpiku kostnego (szpiczaku) lub

-    złośliwej chorobie białych ciałek krwi (przewlekłej białaczce limfatycznej). Ta choroba prowadzi do ciężkich niedoborów przeciwciał (wtórna hypogammaglobulinemia) i nawracających zakażeń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIVAGLOBIN

Poniższe sekcje zawierają informacje, które powinno się rozważyć wspólnie z lekarzem przed zastosowaniem leku Vivaglobin.

NIE należy podawać leku Vivaglobin:

-    gdy występuje nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników leku (patrz rozdział 6),

W przypadku znanej alergii na jakiekolwiek leki lub produkty żywnościowe, należy o tym poinformować lekarza.

-    dożylnie lub dotętniczo (donaczyniowo),

-    domięśniowo w przypadku ciężkich niedoborów płytek krwi (trombocytopenia) i innych zaburzeń krzepnięcia.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vivaglobin:

-    jeżeli lek Vivaglobin zostanie przypadkowo podany donaczyniowo może wystąpić ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny). Reakcja ta charakteryzuje się spadkiem ciśnienia tętniczego krwi oraz dusznością. Mogą także pojawić się skrzepliny krwi (epizody zatorowo zakrzepowe),

-    jeżeli immunoglobulina ludzka normalna podawana jest po raz pierwszy,

-    jeżeli w przeszłości inny lek podawany był w celu leczenia tych samych objawów,

-    jeżeli leczenie zostało przerwane na dłużej niż osiem tygodni.

Rzeczywiste reakcje alergiczne pojawiają się rzadko. Do ich wystąpienia może dojść w bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z niedoborem IgA, u których stwierdzono obecność przeciwciał anty-IgA; pacjenci z takim schorzeniem powinni być poddawani terapii ze szczególną ostrożnością.

W rzadkich przypadkach lek Vivaglobin może być przyczyną spadku ciśnienia krwi z jednoczesną reakcją anafilaktyczną (alergiczną), nawet u pacjentów, którzy dobrze znosili wcześniejszą terapię immunoglobuliną ludzką normalną.

Skrzepliny krwi (epizody zatorowo zakrzepowe) zostały skojarzone z podaniem leku Vivaglobin. Mogą one prowadzić do zawału serca (zawał mięśnia sercowego), udaru, powstawania skrzeplin krwi w nogach (zakrzepica żył głębokich) i skrzeplin krwi w tętnicach płuc (zatorowość płucna).

Znanymi czynnikami ryzyka do powstawania skrzeplin krwi są:

•    nadwaga

•    zaawansowany wiek

•    cukrzyca

•    unieruchomienie przez dłuższy czas

•    aktualne lub przeszłe problemy z naczyniami krwionośnymi (choroby naczyniowe lub zaczopowanie naczyń)

•    aktualne lub przeszłe problemy z nerkami

•    wysokie ciśnienie krwi

•    choroby powodujące wzrost gęstości krwi

•    zwiększona tendencja do krzepnięcia krwi (trombofilia)

W przypadku wystąpienia choćby jednego z tych objawów należy o nich poinformować lekarza lub personel medyczny przed rozpoczęciem leczenia.

Pierwszymi objawami epizodów zakrzepowo zatorowych mogą być spłycenie oddechu, ból i obrzęk kończyn, zdrętwienie lub słabość ramienia, nogi lub jednej części twarzy, nagła dezorientacja lub trudności w mówieniu lub rozumieniu i ból w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pacjenci powinni być pewni, że są wystarczająco nawodnieni przed podaniem leku Vivaglobin.

Wystąpienia ewentualnych powikłań można uniknąć poprzez:

•    powolną infuzję na początku podawania leku w celu sprawdzenia czy pacjenci nie wykazują nadwrażliwości na immunoglobulinę ludzką. Zalecana szybkość infuzji powinna być odpowiednio dostosowana (patrz punkt 3 - Jak stosować lek Vivaglobin),

•    uważną obserwację ewentualnych objawów podczas infuzji szczególnie w przypadku gdy:

-    normalna ludzka immunoglobulina podawana jest po raz pierwszy,

-    nastąpiła zmiana leku,

-    od ostatniego podania leku upłynął długi okres czasu. W tych przypadkach należy obserwować pacjenta podczas trwania pierwszej infuzji i przez godzinę od jej zakończenia.

Wszyscy pozostali pacjenci powinni pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

W razie podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej podawanie leku powinno być natychmiast przerwane. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy podjąć leczenie zgodne z obowiązującymi standardami medycznymi.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa szczególnie pod względem zakażeń.

W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza podejmowane są szczególne środki w celu zapobieżenia przenoszenia zakażeń na pacjentów.

Na środki te składają się:

•    uważny dobór dawców krwi i osocza w celu wykluczenia możliwości przenoszenia chorób zakaźnych,

•    badanie każdej donacji i puli osocza na obecność śladów wirusów / zakażeń.

Wytwórcy produktów osoczopochodnych w procesie produkcyjnym stosują również środki inaktywujące lub usuwające wirusy.

Pomimo tego, stosując terapię przy użyciu leków produkowanych na bazie ludzkiej krwi lub surowicy, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Odnosi się to również do nieznanych lub poznanych niedawno wirusów i innych czynników wywołujących zakażenia.

Wyżej wspomniane metody są uważane za skuteczne w stosunku do zapobiegania przenoszenia wirusów otoczkowych, np. wirusa ludzkiego niedoboru odporności (HIV wirus wywołujący AIDS), wirusa zapalenia wątroby typu B i C (żółtaczka zakaźna), oraz do takich wirusów bezotoczkowych jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirus B19 (choroba Stickera).

Zapalenie wątroby typu A oraz zakażenie wirusem B19 nie łączą się z faktem podawania immunoglobulin, prawdopodobnie dlatego, że zawarte w nich przeciwciała chronią przed tymi zakażeniami.

Przy każdorazowym podawaniu Vivaglobin należy zapisać:

-    datę podania leku,

-    nazwę,

-    numer serii,

-    ilość podanego leku.

Stosowanie innych leków

Przed zastosowaniem innych szczepionek i leków, również dostępnych bez recepty, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy mieszać tego leku z innymi lekami, rozpuszczalnikami lub rozcieńczalnikami. Zastosowanie leku Vivaglobin może mieć wpływ na wyniki niektórych badań krwi. W przypadku wykonywania badań krwi należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Vivaglobin.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety ciężarne lub karmiące piersią powinny przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bezpieczeństwo stosowania tego leku podczas ciąży nie zostało udokumentowane badaniami klinicznymi.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania immunoglobulin wskazuje, że nie należy się spodziewać ich szkodliwego działania ani w czasie ciąży, ani na organizm płodu czy też noworodka.

Decyzja o zastosowaniu leku Vivaglobin u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią powinna być podjęta przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Vivaglobin nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Vivaglobin

Vivaglobin zawiera do 110 mg (4,8 mmol) sodu na dawkę (masa ciała 75 kg) jeżeli została podana maksymalna dawka dobowa (11,25 g = 70,3 ml).

Należy wziąć to pod uwagę w przypadku stosowania kontrolowanej diety niskosodowej.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VIVAGLOBIN

Stosując lek Vivaglobin należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku powinno uwzględniać masę ciała i reakcję na leczenie pacjenta.

Wskazane może być podanie dawki nasycającej w wielkości od 1,3 do 3,1 mililitra na kg masy ciała rozłożone na kilka dni. Następnie dawki podtrzymujące mogą być podawane, zazwyczaj w odstępach tygodniowych do osiągnięcia łącznej miesięcznej dawki od 2,5 do 5 mililitrów na kilogram masy ciała.

Sposób podawania

•    Wykonywanie wlewów (infuzji) podskórnych u pacjentów leczonych w domu powinno być rozpoczęte i prowadzone pod okiem lekarza przeszkolonego w terapii niedoborów immunologicznych oraz w prowadzeniu leczenia w domu. Lekarz udzieli szczegółowych instrukcji na temat:

-    sposobu używania pompy fuzyjnej,

-    techniki wykonywania wlewu,

-    prowadzenia dziennika leczenia,

-    sposobu postępowania na wypadek wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych.

•    Vivaglobin jest roztworem gotowym do użycia (patrz punkt 5: „Jak przechowywać lek Vivaglobin” i „Jak wygląda lek Vivaglobin i co zawiera jego opakowanie?” w punkcie 6).

•    Nie wolno używać leku, który uległ zmętnieniu lub zawiera osady.

•    Roztwór przed podaniem powinien zostać ogrzany do temperatury ciała.

•    Lek Vivaglobin powinien być podawany podskórnie.

•    Zalecana prędkość infuzji wynosi 22 ml/godzinę (mililitrów na godzinę).

Lek Vivaglobin najlepiej podawać w powłoki brzuszne, uda i (lub) pośladki. Nie należy wstrzykiwać więcej niż 15 ml roztworu w jedno miejsce. Dawki o objętości większej niż 15 ml powinny być dzielone i wstrzykiwane w 2 lub więcej miejsc.

Z pozostałościami leku oraz zużytymi materiałami medycznymi należy postąpić zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia lub zastosowania większej dawki leku niż zalecana:

W przypadku podania większej od zalecanej lub pominięcia dawki leku Vivaglobin należy skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vivaglobin może powodować działania niepożądane, ale nie u wszystkich one występują.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego jeżeli:

-    Wystąpią jakiekolwiek wymienione w tej ulotce działania niepożądane,

-    Zostaną zaobserwowane działania niepożądane nie wymienione w tej ulotce.

Na podstawie badań klinicznych po podaniu podskórnym odnotowano następujące działania niepożądane:

Stany w miejscu podania (wstrzyknięcia / wlewu):

Bardzo często (t.j. u więcej niż 1 spośród 10 leczonych osób): obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe uczucie gorąca, swędzenie, zasinienie lub wysypka.

Częstotliwość występowania powyższych stanów zmniejsza się bardzo szybko w ciągu pierwszych dziesięciu infuzji, gdy pacjent przywyknie do tego sposobu leczenia.

•    Reakcje alergiczne (w pojedynczych przypadkach t.j. u mniej niż u 1 spośród 10 000 leczonych osób) ze spadkiem ciśnienia krwi włącznie.

•    Zaburzenia ogólne (w pojedynczych przypadkach t.j. u mniej niż u 1 spośród 10 000 leczonych osób) takie jak:

dreszcze, gorączka, ból głowy, ogólne złe samopoczucie, wysypka, omdlenie, zawroty głowy, ból pleców o średnim nasileniu, świszczący oddech.

Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu na rynek są podobne do tych wymienionych powyżej zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych. Dodatkowo zaobserwowano poniższe działania niepożądane:

•    Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne/ anafilaktyczne takie jak: duszność, reakcje skórne, w odosobnionych przypadkach mogące prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych (wstrząs anafilaktyczny), nawet gdy przy poprzednim podawaniu Vivaglobin lub podobnego leku takie zaburzenia nie występowały.

•    Zaburzenia ogólne:

Reakcje uogólnione takie jak: złe samopoczucie, ból stawów, ból głowy, które mogą być spowodowane wzrostem ciśnienia krwi

•    Zaburzenia układu nerwowego:

Migrena

•    Zaburzenia naczyniowe:

Powstawanie nieoczekiwanych skrzeplin krwi (tętnicze i żylne epizody zatorowo zakrzepowe). Do objawów należą:

-    Silny ból lub ucisk w klatce piersiowej (zawał serca),

-    Słabość, paraliż lub zdrętwienie jednej części ciała, utrata widzenia w jednym lub obojgu oczach, trudności w mówieniu (udar),

-    Kaszel, ból w klatce piersiowej, przyspieszony oddech, przyśpieszona akcja serca (zatorowość płucna),

-    Obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi (zakrzepica żył głębokich).

Zaburzenia układu krążenia występują jeżeli produkt przypadkowo zostanie podany dożylnie lub dotętniczo (donaczyniowo).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIVAGLOBIN

Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu zewnętrznym oraz na opakowaniu bezpośrednim.

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC) w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać!

Przed podaniem produkt powinien zostać oceniony wzrokowo i w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian w wyglądzie nie powinien zostać zastosowany (patrz także „Sposób podawania” w punkcie 3 oraz „Jak wygląda lek Vivaglobin i co zawiera jego opakowanie?” w punkcie 6)

Lek może być przechowywany w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) przez okres do trzech miesięcy lub do końca okresu ważności (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej). W tym czasie produktu nie należy ponownie umieszczać w lodówce. Nowy termin ważności przechowywania w temperaturze pokojowej powinien zostać odnotowany na opakowaniu zewnętrznym. Pod koniec tego okresu produkt powinien zostać zużyty lub zniszczony.

Po otwarciu ampułki lub fiolki należy natychmiast zużyć jej zawartość.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Niezużyty lek lub jego pozostałości powinny być usunięte zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vivaglobin

Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka normalna, 160 mg/ml roztwór do wstrzykiwań podskórnych

480 mg/3 ml fiolkę; 800 mg/5 ml ampułkę lub 1600 mg/ 10 ml fiolkę lub 3200 mg/20 ml fiolkę.

Pozostałymi składnikami są: glicyna, sodu chlorek, kwas solny lub sodu wodorotlenek (do uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vivaglobin i co zawiera jego opakowanie

Vivaglobin jest przejrzystym roztworem do wstrzykiwań podskórnych, którego barwa w okresie ważności może się zmieniać od bezbarwnego poprzez jasnożółty aż do jasno brązowego.

Dostępne opakowania:

3 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 lub 10 fiolek

5 ml roztworu w ampułce ze szkła typu I - opakowanie po 1 lub 10 ampułek

10 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po

1 lub 2 lub 10 lub 20 fiolek

20 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 lub 10 lub 20 fiolek

Jedynie opakowanie 2x10 ml zawiera poniższe wyroby:

1 strzykawka 20 ml

1    wężyk perfuzyjny z igłą

2    igły do wstrzykiwań podskórnych

2    igły

3    waciki nasączone alkoholem

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Niemcy

Lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod nazwą Vivaglobin:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Luxemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Włochy.

Data opracowania ulotki:

8

Vivaglobin

Charakterystyka Vivaglobin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vivaglobin 160 mg/ml roztwór do wstrzykiwań podskórnych

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera:

Immunoglobulinę ludzką normalną (do wstrzykiwań podskórnych) 160 mg 1 fiolka zawiera:

480 mg/3ml lub 1600 mg/10 ml lub 3200 mg/20 ml ludzkiej normalnej immunoglobuliny. 1 ampułka zawiera:

800 mg/5 ml ludzkiej normalnej immunoglobuliny,

co odpowiada całkowitej zawartości białka, w tym IgG co najmniej 95%

Rozkład podklas IgG:

IgGi

ok.

61%

IgG2

ok.

28%

IgG3

ok.

5%

IgG4

ok.

6%

IgA

max.

1,7 mg

Substancje pomocnicze:

Sód (w postaci chlorku i wodorotlenku): 0,8 - 1,6 mg/ml (35 do 70 mmol/l) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań podskórnych.

Vivaglobin występuje w postaci przejrzystego roztworu o barwie: od bezbarwnej poprzez lekko żółtą do jasno brązowej w czasie obowiązywania okresu ważności.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Terapia zastępcza u dorosłych i dzieci w przypadkach zespołów pierwotnych niedoborów odporności (ang. primary immunodeficiency syndromes PID) takich jak:

•    wrodzona agammaglobulinemia lub hipogammaglobulinemia,

•    pospolity zmienny niedobór odporności,

•    ciężki złożony niedobór odporności,

•    niedobór podklas przeciwciał IgG z nawracającymi zakażeniami.

Terapia zastępcza w szpiczaku mnogim lub przewlekłej białaczce limfatycznej z ciężkim wtórnym niedoborem gammaglobulin oraz nawracającymi zakażeniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkowanie preparatu powinno być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej oraz klinicznej. Zaleca się podane poniżej dawkowanie produktu leczniczego. Zastosowanie odpowiedniego schematu dawkowania podczas podawania preparatu drogą podskórną powinno spowodować osiągnięcie stałego poziomu IgG w surowicy.

Może być konieczne podanie dawki nasycającej wynoszącej co najmniej 0,2 do 0,5 g/kg (1,3 do 3,1 ml/kg) mc. - w dawkach podzielonych na kilka dni, z maksymalną dawką dobową 0,1 do 0,15 g/kg mc., według wskazań lekarza prowadzącego. Po osiągnięciu stabilnego poziomu IgG podaje się dawki podtrzymujące w równych odstępach, najlepiej co tydzień, aż do osiągnięcia skumulowanej dawki miesięcznej od 0,4 do 0,8 g/kg (2,5 do 5 ml/kg) masy ciała.

Należy oznaczać poziom IgG we krwi w celu ustalenia schematu dawkowania preparatu Vivaglobin oraz odstępów między kolejnymi dawkami.

Sposób podawania

Vivaglobin należy podawać podskórnie (patrz punkt 3 „Postać farmaceutyczna” i 6.6 „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania”).

Wykonywanie infuzji podskórnych u pacjentów leczonych w domu powinno być rozpoczęte i monitorowane przez lekarza przeszkolonego w terapii niedoborów immunologicznych oraz w prowadzeniu leczenia chorych w domu. Pacjenta należy poinstruować w zakresie obsługi pompy fuzyjnej, technik wykonywania infuzji, konieczności prowadzenia dziennika terapii oraz sposobu postępowania na wypadek wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych. Zalecana prędkość infuzji wynosi 22 ml na godzinę. W trakcie badań klinicznych prowadzonych pod nadzorem lekarza, w których uczestniczyło 53 pacjentów, w czasie fazy instruktażowej, szybkość infuzji Vivaglobin została zwiększona z 10 ml do 22 ml na godzinę. Vivaglobin najlepiej podawać w powłoki brzuszne, uda i (lub) pośladki. Nie należy wstrzykiwać więcej niż 15 ml roztworu w jedno miejsce. Dawki o objętości większej niż 15 ml powinny być dzielone i wstrzykiwane w 2 lub więcej miejsc.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Vivaglobin nie wolno podawać donaczyniowo.

Nie wolno podawać domięśniowo w przypadku ciężkiej trombocytopenii oraz innych zaburzeń homeostazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie podawać donaczyniowo! W wyniku przypadkowego wstrzyknięcia Vivaglobin do naczynia krwionośnego pacjentowi grozi wstrząs anafilaktyczny lub epizody zakrzepowo zatorowe.

Należy przestrzegać zalecanej prędkości wlewu preparatu Vivaglobin podanej w punkcie 4.2 „Sposób podawania”. Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych w czasie wykonywania infuzji pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej u pacjentów, którym podaje się ludzką normalną immunoglobulinę po raz pierwszy lub w rzadkich przypadkach, przy zmianie leku, lub przerwaniu terapii na okres dłuższy niż osiem tygodni.

Reakcje nadwrażliwości pojawiają się rzadko. Do ich wystąpienia może dojść w bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z niedoborem IgA, u których stwierdzono obecność przeciwciał anty-IgA; pacjenci z takim schorzeniem powinni być poddawani terapii ze szczególną ostrożnością.

W rzadkich przypadkach Vivaglobin może być przyczyną spadku ciśnienia krwi z jednoczesną reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów, którzy dobrze znosili wcześniejszą terapię normalną ludzką immunoglobuliną.

Wystąpienia ewentualnych powikłań można uniknąć poprzez:

•    powolną infuzję na początku podawania produktu leczniczego w celu sprawdzenia czy pacjenci nie wykazują nadwrażliwości na immunoglobulinę ludzką (patrz punkt 4.2 Sposób podawania),

•    obserwację prowadzoną w szczególności podczas infuzji wykonywanej po raz pierwszy oraz przez pierwszą godzinę po jej zakończeniu, w celu zaobserwowania potencjalnych reakcji niepożądanych w przypadku:

-    pacjentów, którym nie podawano wcześniej immunoglobuliny ludzkiej,

-    pacjentów, którym podawano uprzednio inną immunoglobulinę ludzką,

-    upłynięcia długiego okresu czasu od poprzedniej infuzji.

Wszyscy pozostali pacjenci powinni pozostawać pod obserwacją przez co najmniej 20 minut po podaniu produktu leczniczego.

W razie podejrzenia wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej podawanie produktu leczniczego powinno być natychmiast przerwane. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy podjąć leczenie zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Epizody zakrzepowo zatorowe

Tętnicze i żylne epizody zakrzepowo zatorowe, włączając w to zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepicę żył głębokich, zator tętnicy płucnej, zostały skojarzone z podaniem produktu leczniczego Vivaglobin. U pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia epizodów zakrzepowo zatorowych w wywiadzie (takimi jak zaawansowany wiek, nadciśnienie, cukrzyca, choroba naczyniowa lub epizody zakrzepowe w wywiadzie, pacjenci z nabytymi lub dziedzicznymi zaburzeniami trombofilicznymi, pacjenci z przedłużającymi się okresami unieruchomienia, pacjenci z ciężką hipowolemią, pacjenci z chorobami powodującymi wzrost lepkości krwi) należy postępować z ostrożnością przepisując produkt leczniczy Vivaglobin. Pacjenci powinni być poinformowani o pierwszych objawach wystąpienia epizodów zakrzepowo zatorowych włączając w to: spłycenie oddechu, ból i obrzęk kończyn, neurologiczne ubytki ogniskowe, ból w klatce piersiowej i po wystąpieniu takich objawów powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pacjenci powinni być wystarczająco nawodnieni przed podaniem produktu leczniczego Vivaglobin.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Vivaglobin.

Produkt leczniczy zawiera do 110 mg (4,8 mmol) sodu na dawkę (masa ciała 75 kg) jeżeli została podana maksymalna dawka dobowa (11,25 g = 70,3 ml).

Powinno być to rozważone w odniesieniu do pacjentów będących na kontrolowanej diecie niskosodowej.

Bezpieczeństwo wirusowe

Do powszechnie stosowanych sposobów zapobiegania zakażeniom przenoszonym za pośrednictwem środków farmaceutycznych produkowanych na bazie ludzkiej krwi lub surowicy należy odpowiedni dobór dawców, badanie indywidualnych donacji lub puli surowic na obecność swoistych markerów zakażenia, oraz stosowanie efektywnych sposobów inaktywacji (usuwania) wirusów na etapie produkcji. Pomimo tego, stosując terapię przy użyciu środków farmaceutycznych produkowanych na bazie ludzkiej krwi lub surowicy, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Odnosi się to również do nieznanych lub poznanych niedawno wirusów i innych patogenów.

Wyżej wspomniane metody są uważane za skuteczne w stosunku do zapobiegania przenoszenia wirusów otoczkowych, np. HIV, HBV i HCV, oraz do takich wirusów bezotoczkowych jak HAV i parwowirus B19.

Doświadczenia kliniczne wskazują, że za pośrednictwem produktów leczniczych zawierających immunoglobuliny nie dochodzi do przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19. Przypuszcza się również, że do bezpieczeństwa tych produktów leczniczych przyczynia się obecność przeciwciał w nich zawartych.

Przy każdorazowym podawaniu Vivaglobin zaleca się odnotowanie nazwy i numeru serii produktu leczniczego, który został podany danemu pacjentowi, w celu umożliwienia późniejszego powiązania pacjenta z daną serią produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Żywe atenuowane szczepionki wirusowe

Podanie immunoglobuliny może co najmniej na 6 tygodni do 3 miesięcy upośledzać skuteczność szczepienia żywymi atenuowanymi szczepionkami wirusowymi, takimi jak szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej. Po podaniu Vivaglobin należy odłożyć szczepienie tymi szczepionkami na co najmniej 3 miesiące.

W przypadku szczepionki przeciwko odrze, upośledzenie odpowiedzi immunologicznej na szczepienie może utrzymywać się do 1 roku, z tego powodu u pacjentów otrzymujących tę szczepionkę powinien być oznaczany poziom przeciwciał.

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Interpretując wyniki testów serologicznych należy brać pod uwagę, że przejściowy wzrost poziomu przenoszonych biernie przeciwciał po podaniu produktu leczniczego zawierającego immunoglobuliny może spowodować uzyskanie nieprawidłowego pozytywnego wyniku testu. Bierne przeniesienie przeciwciał przeciw antygenom erytrocytów, np. A, B i D może zaburzać wyniki testów serologicznych w kierunku: allo-przeciwciał czerwonych krwinek (np. testu Coombsa), oceny liczby retikulocytów oraz oceny poziomu haptoglobiny.

4.6    Ciąża lub laktacja

Bezpieczeństwo zastosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży nie zostało potwierdzone w kontrolowanych badaniach klinicznych wobec tego powinno się zachować ostrożność przy jego podawaniu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania immunoglobulin wskazuje, że nie należy się spodziewać ich szkodliwego działania ani w czasie ciąży, ani na organizm płodu, czy też noworodka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma doniesień, aby Vivaglobin upośledzał zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U 60 pacjentów odnotowano następujące działania niepożądane po podaniu podskórnym produktu leczniczego Vivaglobin:

Działania niepożądane w zależności od częstości ich występowania:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami

•    Stany w miejscu wstrzyknięcia/ wlewu:

Bardzo często: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe uczucie gorąca, swędzenie, zasinienie, wysypka.

Ich częstotliwość obniża się bardzo szybko po pierwszych dziesięciu infuzjach, kiedy pacjenci przywykną do podawania podskórnego.

W wieloletnich badaniach prowadzonych na pacjentach, którym podawano immunoglobulinę podskórnie, objawów w miejscu wstrzyknięcia nie odnotowano.

•    Zaburzenia układu immunologicznego:

W pojedynczych przypadkach: reakcje alergiczne, ze spadkiem ciśnienia krwi.

•    Zaburzenia ogólne:

W pojedynczych przypadkach: objawy uogólnione takie jak: dreszcze, gorączka, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, omdlenie, zawroty głowy, ból pleców o średnim nasileniu, skurcz oskrzeli.

Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu na rynek są podobne do tych wymienionych powyżej zaobserwowanych w trakcie badań klinicznych. Dodatkowo zaobserwowano poniższe działania niepożądane:

•    Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne/ anafilaktyczne takie jak: duszność, reakcje skórne, w odosobnionych przypadkach mogące prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, nawet gdy u pacjenta nie występowały reakcje nadwrażliwości podczas uprzedniego stosowania.

•    Zaburzenia ogólne:

Reakcje uogólnione takie jak: nudności, wymioty, ból stawów, ból głowy, które mogą być spowodowane wzrostem ciśnienia krwi

•    Zaburzenia układu nerwowego:

Migrena

•    Zaburzenia naczyniowe

Przypadki tętniczych i żylnych epizodów zatorowo zakrzepowych, włączając w to zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepicę żył głębokich, zator tętnicy płucnej.

Zaburzenia układu krążenia występują jeżeli produkt przypadkowo zostanie podany dożylnie lub dotętniczo (donaczyniowo).

W celu uzyskania informacji o ryzyku przeniesienia żywych czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4 (podpunkt: Bezpieczeństwo wirusowe).

4.9 Przedawkowanie

Skutki przedawkowania nie są znane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny: immunoglobuliny ludzkie normalne, do podawania pozanaczyniowego, kod ATC: J06B A01

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobuliny G (IgG), które mają szerokie spektrum działania przeciwko różnym czynnikom zakaźnym.

Preparat Vivaglobin zawiera przeciwciała klasy IgG występujące powszechnie w populacji. Jest on zazwyczaj przygotowywany z puli surowic uzyskanej od co najmniej 1000 dawców. Dystrybucja podklas immunoglobulin G w produkcie leczniczym jest proporcjonalna do tej, która występuje w surowicy ludzkiej.

Właściwe dawkowanie tego produktu leczniczego powoduje podniesienie zbyt niskiego poziomu immunoglobulin G do prawidłowego poziomu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podskórnym podaniu ludzkiej normalnej immunoglobuliny najwyższe poziomy przeciwciał są uzyskiwane we krwi pacjenta po upływie około 2 dni. Dane pochodzące z badań klinicznych (n=60) wskazują, że do podtrzymania stężenia w surowicy na poziomie 8 do 9 g/l (n=53) wystarcza tygodniowa dawka Vivaglobin wynosząca między 0,05 i 0,15 g (0,3 do 0,9 ml/kg) mc., która odpowiada miesięcznej skumulowanej dawce 0,2-0,6 g na kg mc.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają rozkładowi w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie istnieją wyniki badań przedklinicznych mające istotny wpływ na bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego inne niż zawarte w pozostałych częściach charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna, sodu chlorek, kwas solny lub sodu wodorotlenek (do uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po otwarciu ampułki lub fiolki, roztwór należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC) w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać!

Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) przez okres do trzech miesięcy lub do końca okresu ważności (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej). W tym czasie produktu nie należy ponownie umieszczać w lodówce. Nowy termin ważności przechowywania w temperaturze pokojowej powinien zostać odnotowany na opakowaniu zewnętrznym. Pod koniec tego okresu produkt powinien zostać zużyty lub zniszczony.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

3 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 lub 10 fiolek

5 ml roztworu w ampułce ze szkła typu I - opakowanie po 1 lub 10 ampułek

10 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po

1 lub 2 lub 10 lub 20 fiolek

20 ml roztworu w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 lub 10 lub 20 fiolek

Jedynie opakowanie 2x10 ml zawiera poniższe wyroby medyczne:

1 strzykawka 20 ml

1    wężyk perfuzyjny z igłą

2    igły do wstrzykiwań podskórnych 2 igły

3 waciki nasączone alkoholem

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

Vivaglobin jest gotowym do użycia roztworem, który przed podawaniem powinien zostać ogrzany do temperatury ciała. Nie należy podawać roztworu, w którym występują zmętnienia i osady.

Przed podaniem produkt powinien zostać oceniony wzrokowo i w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian w wyglądzie nie powinien zostać zastosowany (patrz także punkt 3: Postać farmaceutyczna).

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY DOPUSZCZENIE DO OBROTU


POZWOLENIE


NA


CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12118

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.02.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Vivaglobin