Imeds.pl

Vixantus

Wariant informacji: Tabletki Powlekane 2,5 Mg, wyświetlić więcej opcji (3)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vixantus, 2,5 mg, tabletki powlekane

Tadalafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścia ulotki przed zastosowaniem leku,ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzić o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści

1.    Co to jest Vixantus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vixantus

3.    Jak przyjmować lek Vixantus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vixantus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vixantus i w jakim celu się go stosuje

Vixantus jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że lek Vixantus znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Vixantus zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, Vixantus pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. w wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Vixantus nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek Vixantus nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vixantus

Kiedy nie przyjmować leku Vixantus:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek Vixantus nasila działanie tych leków. Jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 90 dni

-    jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy

-    jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION - non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy), określaną jako „porażenie oka”

-    jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego

(tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak Vixantus, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vixantus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy być świadomym, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. w przypadku problemów z sercem należy poinformować o tym lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

-    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek)

-    szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego)

-    białaczka (nowotwór komórek krwi)

-    jakiekolwiek zniekształcenie członka

-    ciężkie choroby wątroby

-    cieżkie choroby nerek.

Nie wiadomo czy lek Vixantus jest skuteczny u pacjentów:

-    po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy

-    po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Vixantus i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Vixantus nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci i młodzież

Vixantus nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Vixantus a inne leki

Należy powiedziec lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, ktore pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Vixantus w przypadku stosowania azotanów.

Lek Vixantus może wpływać na działanie niektórych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie leku Vixantus. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli przyjmuje się następujące leki:

-    leki blokujące receptory a-adrenergiczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub objawów ze strony układu moczowego spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego)

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

-    riociguat

-    inhibitory 5-alfa-reduktazy (stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego)

-    leki, takie jak ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) i inhibitory proteazy stosowane w leczeniu AIDS lub zakażenia wirusem HIV

-    fenobarbital, fenytoina i karbamazepina    (leki    przeciwdrgawkowe)

-    ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna    lub itrakonazol

-    inne metody leczenia zaburzeń erekcji.

Vixantus z piciem i alkoholem

Informacje dotyczące wpływu alkoholu podane są w punkcie 3. Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Vixantus i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić się do lekarza.

Płodność

Kiedy podawano lek psom, nastąpiło u nich zmniejszenie wytwarzania plemników w jądrach. Zmniejszenie stężenia plemników obserwowano u niektórych mężczyzn. Jest mało prawdopodobne, by prowadziło to do bezpłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych mężczyzn zażywających lek Vixantus podczas badań klinicznych zgłaszano występowanie zawrotów głowy, dlatego należy poznać swoją reakcję na tabletki przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn.

Vixantus zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vixantus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Vixantus w postaci tabletek jest przeznaczony do stosowania doustnego tylko u mężczyzn. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków.

Zalecana dawka to jedna tabletka 5 mg, przyjmowana raz na dobę, w przybliżeniu o tej samej porze dnia. Lekarz może zmienić dawkę na 2,5 mg w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek Vixantus. Należy wtedy stosować tabletkę 2,5 mg.

Nie należy przyjmować leku Vixantus częściej niż raz na dobę.

Przyjmowanie leku Vixantus raz na dobę może być korzystne w przypadku mężczyzn, którzy zamierzają podejmować aktywność seksualną dwa razy na tydzień lub częściej.

Przejmowanie leku Vixantus raz na dobę umożliwia uzyskanie erekcji po stymulacji seksualnej w każdym punkcie czasowym w ciągu 24 godzin.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że lek Vixantus nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji.

Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Vixantus lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vixantus

Należy powiadomić o tym lekarza. Mogą wystąpić działania niepożądane opisane w punkcie 4. Pominięcie przyjęcia leku Vixantus

Od razu po przypomnieniu należy przyjąć dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Nie należy przyjmować leku Vixantus częściej niż raz na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza:

-    reakcje alergiczne, w tym wysypki (niezbyt często)

-    ból w klatce piersiowej - nie wolno stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (niezbyt często)

-    przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku Vixantus (rzadko). Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

-    nagła utrata widzenia (rzadko).

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

-    ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność i refluks.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób)

-    zawroty głowy, ból brzucha, niewyraźne widzenie, ból oczu, zwiększona potliwość, trudności w oddychaniu, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i (lub) w moczu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa i dzwonienie w uszach.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, zmiany pola widzenia, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu i pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry).

Zawał mięśnia sercowego i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących lek Vixantus. Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach pojawienia się częściowego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach.

Zgłoszono kilka dodatkowych rzadkich działań niepożądanych u mężczyzn przyjmujących lek Vixantus, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. Należą do nich:

-    migrena, obrzęk twarzy, ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła, silne wysypki skórne, zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu, nieregularne bicie serca, dławica piersiowa oraz nagłe zgony sercowe.

Działania niepożądane: zawroty głowy i biegunka były zgłaszane częściej u mężczyzn w wieku powyżej 75 lat przyjmujących Vixantus.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vixantus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vixantus

-    Substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletka zawiera 2,5 mg tadalafilu.

-    Pozostałe składniki leku:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Vixantus i co zawiera opakowanie

Lek Vixantus, 2,5 mg to jasnożółte owalne tabletki powlekane z wytłoczonym „2.5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. Tabletki powlekane o wymiarach 9 mm x 5,2 mm i grubości 2,7-3,3 mm.

Wielkości opakowań

Lek Vixantus, 2,5 mg jest dostępny w blistrach po 4 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca/Importer Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate

ZTN3000 Zejtun

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6