Imeds.pl

Vixpo 3 Mg + 0,02 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Vixpo, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vixpo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vixpo

3.    Jak stosować lek Vixpo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vixpo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Vixpo i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Vixpo jest tabletką antykoncepcyjną i stosuje się go w celu zapobiegania ciąży.

•    Każda z 24 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, o nazwie drospirenon i etynyloestradiol.

•    Cztery białe tabletki nie zawierają substancji czynnej i nazywane są także tabletkami placebo.

•    Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony nazywane są złożonymi środkami antykoncepcyj nymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vixpo

Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Vixpo, lekarz zada pacjentce kilka pytań dotyczących jej stanu zdrowia oraz zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i zależnie od indywidualnego przypadku może także przeprowadzić niektóre inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku lub w których skuteczność leku może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody obserwacji cyklu lub pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Vixpo wpływa na miesięczne zmiany_


temperatury ciała i śluzu szyjkowego.


Podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, lek Vixpo nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową._

Kiedy nie stosować leku Vixpo

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) zakrzep w naczyniu krwionośnym nogi (zakrzepica), płucu (zatorowość płucna) lub innych narządach;

•    jeżeli pacjentka przeszła niedawno (lub w przeszłości) zawał serca lub udar mózgu;

•    jeżeli pacjentka ma (lub miała w przeszłości) objawy, które mogą prognozować zawał serca (np. dusznica bolesna, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udar (np. przemijający niewielki udar bez następstw);

•    jeżeli pacjentka ma choroby, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepu tętnic. Dotyczy to następujących chorób:

-    cukrzycy z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;

-    bardzo wysokiego ciśnienia krwi;

-    bardzo dużego stężenia tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów).

•    jeżeli pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia (np. niedobór białka C);

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) pewną postać migreny (z tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi);

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) zapalenie trzustki;

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) chorobę wątroby, a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;

•    jeżeli pacjentka ma zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) nowotwór wątroby;

•    jeżeli pacjentka ma (lub w przeszłości miała) lub u pacjentki podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych;

•    jeżeli pacjentka ma niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

•    jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Może pojawić się świąd, wysypka lub obrzęk.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Vixpo lub jakichkolwiek innych złożonych tabletek antykoncepcyjnych. Konieczne może też być regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku. Również jeżeli podczas stosowania leku wystąpi lub ulegnie pogorszeniu którykolwiek z poniższych stanów, pacjentka musi skonsultować się z lekarzem:

•    jeżeli osoba blisko spokrewniona z pacjentką ma lub miała w przeszłości raka piersi;

•    jeżeli pacjentka ma chorobę wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    jeżeli pacj entka ma cukrzycę;

•    jeżeli pacjentka ma depresję;

•    jeżeli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub zapalną chorobę jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego);

•    jeżeli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy - choroba krwi powodująca uszkodzenie nerek;

•    jeżeli pacjentka ma chorobę krwi nazywaną niedokrwistością sierpowatokrwinkową;

•    jeżeli pacjentka ma padaczkę (patrz „Inne leki i Vixpo”);

•    jeżeli pacjentka ma SLE (toczeń rumieniowaty układowy);

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama));

•    jeżeli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała złotobrązowe plamy barwnikowe, tzw. plamy ciążowe, zwłaszcza na twarzy (ostuda);

W takim przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

•    jeżeli pacjentka ma dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać jego objawy;

Pacjentka powinna natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

Lek Vixpo a zakrzepica żylna i tętnicza

Stosowanie jakichkolwiek złożonych tabletek antykoncepcyjnych, w tym leku Vixpo, zwiększa ryzyko wystąpienia u kobiety zakrzepu w naczyniach żylnych (zakrzepicy żylnej), w porównaniu z kobietami niestosującymi żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko zakrzepicy żylnej u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne zwiększa się:

•    z wiekiem;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    w przypadkach występowania w bliskiej rodzinie zakrzepu w nodze, płucu (zatorowość płucna) lub w innym narządzie, w młodym wieku;

•    jeśli konieczne jest przeprowadzenie operacji, pacj entka miała poważny wypadek lub jest unieruchomiona przez dłuższy czas. Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się lek Vixpo, ponieważ może być konieczne przerwanie jego stosowania. Lekarz powie, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie leku Vixpo. Zwykle ma to miejsce po około 2 tygodniach od powrotu zdolności do samodzielnego poruszania się.

Prawdopodobieństwo utworzenia się zakrzepu zwiększa się, jeśli kobieta stosuje tabletki antykoncepcyjne.

-    Spośród 100 000 kobiet niestosujących tabletek antykoncepcyjnych i niebędących w ciąży zakrzep może mieć około 5 do 10 kobiet rocznie.

-    Spośród 100 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, np. lek Vixpo, zakrzep może mieć około 30 do 40 kobiet rocznie; dokładna liczba nie jest znana.

-    Spośród 100 000 kobiet w ciąży zakrzep może mieć około 60 kobiet rocznie.

Zakrzep w żyle może przemieścić się do płuc i powodować niedrożność naczyń krwionośnych (zator płucny). W 1-2% przypadków utworzenie zakrzepu w żyłach prowadzi do zgonu.

Ryzyko może zależeć od rodzaju stosowanych tabletek antykoncepcyjnych. Należy omówić z lekarzem dostępne możliwości.

Stosowanie złożonych tabletek antykoncepcyjnych wiąże się ze wzrostem ryzyka tworzenia się zakrzepu w tętnicach (zakrzepica tętnicza), np. w naczyniach krwionośnych serca (zawał serca) lub mózgu (udar).

Ryzyko zakrzepicy tętniczej u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne zwiększa się:

   jeżeli pacjentka pali papierosy;

Stanowczo zaleca się zaprzestanie palenia, gdy stosuje się lek Vixpo, szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

•    jeśli u pacjentki występuje wysoki poziom cholesterolu lub triglicerydów;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    w przypadku występowania w przeszłości u jednego z bliskich krewnych pacjentki zawału serca lub udaru mózgu w młodym wieku;

•    jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze;

•    jeśli pacjentka ma migrenę;

•    jeśli pacjentka ma problemy z sercem (wada zastawkowa, zaburzenia rytmu serca).

Przyjmowanie leku Vixpo należy przerwać i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli zauważy się potencjalne objawy zakrzepicy, takie jak:

•    silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi;

•    nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia;

•    nagła duszność;

•    nagły kaszel bez widocznej przyczyny;

•    wszelkie nietypowe, silne lub długotrwałe bóle głowy lub pogorszenie migreny;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub widzenie podwójne;

•    trudności w mówieniu lub niemożność mówienia;

•    zawroty głowy lub omdlenia;

•    osłabienie, dziwne odczucia lub drętwienie którejkolwiek części ciała.


Lek Vixpo a rak

U kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tabletek. Możliwe jest na przykład, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli wyczuje się jakikolwiek guzek.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne w rzadkich przypadkach opisywano łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nietypowy, silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwszych kilka miesięcy przyjmowania leku Vixpo mogą występować niespodziewane krwawienia (krwawienia poza okresem stosowania tabletek placebo). Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w dniach przyjmowania tabletek placebo

Jeżeli wszystkie białe tabletki zawierające substancję czynną przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać ciążę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy rozpocząć następne opakowanie leku jedynie wtedy, gdy pacjentka upewni się, że nie jest w ciąży.

Inne leki i Vixpo

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach i preparatach ziołowych. Należy ponadto powiedzieć innemu lekarzowi lub dentyście przepisującym inne leki (lub farmaceucie) o stosowaniu leku Vixpo. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe metody antykoncepcji (np. prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo._


•    Niektóre leki mogą powodować, że lek Vixpo będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać niespodziewane krwawienie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-    padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina);

-    gruźlicy (np. ryfampicyna);

-    zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób zakaźnych (antybiotyki, takie jak gryzeofulwina, penicylina, tetracyklina);

-    wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan);

-    leków ziołowych zawierających ziele dziurawca.

•    Lek Vixpo może wpływać na działanie innych leków, np.:

-    leków zawierających cyklosporynę;

-    leku przeciwpadaczkowego lamotryginy (może to prowadzić do zwiększenia częstości napadów drgawkowych).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Vixpo z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez, w razie konieczności popijając niewielką ilością wody. Badania laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się tabletki antykoncepcyjne, ponieważ hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Vixpo. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, może przerwać stosowanie leku w każdej chwili (patrz punkt „Przerwanie stosowania leku Vixpo”).

Karmienie piersią

Na ogół nie zaleca się stosowania leku Vixpo, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce przyjmować tabletki antykoncepcyjne w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji sugerujących, że stosowanie leku Vixpo wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Vixpo zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Vixpo.

3. Jak stosować lek Vixpo

Każdy blister zawiera 24 różowe tabletki aktywne i 4 białe tabletki placebo.

Tabletki leku Vixpo w dwóch różnych kolorach ułożone są w odpowiedniej kolejności. Blister zawiera 28 tabletek.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku każdego dnia, popijając niewielką ilością wody w razie konieczności. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, lecz każdego dnia mniej więcej o tej samej porze.

Należy uważać, aby nie pomylić tabletek: przez pierwsze 24 dni należy przyjmować różową tabletkę, a następnie białą tabletkę przez ostatnie 4 dni. Następnie należy od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra (24 różowe tabletki i 4 białe tabletki). Nie ma zatem przerwy w przyjmowaniu tabletek pomiędzy dwoma opakowaniami.

Ze względu na różnice w składzie tabletek konieczne jest rozpoczęcie przyjmowania od tabletki znajdującej się w górnym lewym rogu blistra i przyjmowanie ich codziennie. W celu zachowania właściwej kolejności należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.

Przygotowanie blistra

W celu sprawdzenia codziennego przyjmowania tabletek, do każdego blistra leku dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem dni tygodnia. Należy wybrać pasek, na którym pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia opakowania. Na przykład, jeśli pierwszy dzień stosowania to środa, należy nakleić pasek, na którym pierwszym dniem tygodnia jest „ŚR.”.

Naklejkę należy nakleić w górnej części blistra, w miejscu napisu „Tu należy umieścić naklejkę”. W ten sposób pierwszy dzień znajduje się powyżej tabletki oznaczonej „1”. Każda tabletka została oznakowana powyżej i można sprawdzić, czy zostały zażyte odpowiednie tabletki. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.

W ciągu 4 dni, w czasie których pacjentka przyjmuje białe tabletki placebo (dni placebo), powinno rozpocząć się krwawienie (tak zwane krwawienie z odstawienia). Zwykle rozpoczyna się ono w 2. lub 3. dniu po przyjęciu ostatniej różowej aktywnej tabletki leku. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki placebo należy rozpocząć kolejny blister, niezależnie od tego, czy krwawienie się zakończyło. Oznacza to, że zastosowanie tabletek z nowego blistra powinno się zawsze rozpoczynać w tym samym dniu tygodnia, a krwawienie z odstawienia powinno się rozpoczynać w tym samym dniu każdego miesiąca.

Lek Vixpo stosowany w ten sposób chroni przed zajściem w ciążę również w trakcie tych 4 dni, w czasie których pacjentka stosuje tabletki placebo.

Kiedy można zacząć pierwszy blister?

•    Jeżeli w poprzednim miesiącu nie były stosowane środki antykoncepcyjne zawierające hormony Stosowanie leku Vixpo należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (czyli w pierwszym dniu miesiączki). Jeżeli stosowanie leku rozpocznie się w pierwszym dniu miesiączki, natychmiast chroni on przed zajściem w ciążę. Przyjmowanie leku można również rozpocząć pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu. Wtedy jednak pacjentka musi stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez 7 pierwszych dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego krążka dopochwowego lub plastra

Można rozpocząć przyjmowanie leku Vixpo następnego dnia po zastosowaniu ostatniej aktywnej tabletki (zawierającej substancje czynne) poprzedniego środka antykoncepcyjnego, ale najpóźniej w dniu następującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po zastosowaniu ostatniej nieaktywnej tabletki wcześniej stosowanych tabletek antykoncepcyjnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego krążka dopochwowego lub plastra należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, iniekcje, implant lub system domaciczny (ang. IUD) uwalniający progestagen)

Można przestawić się w dowolnym dniu z tabletki zawierającej wyłącznie progestagen (z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego (IUD) w dniu ich usunięcia lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu kolejnego planowanego zastrzyku), ale we wszystkich przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki ochronne (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu

Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Po porodzie

Stosowanie leku Vixpo można rozpocząć w 21.-28. dniu po porodzie. Jeżeli stosowanie leku rozpocznie się później niż 28. dnia, należy stosować metodę mechaniczną (np. prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku.

Jeżeli po urodzeniu dziecka odbyło się stosunek przed (ponownym) rozpoczęciem przyjmowania leku Vixpo, należy najpierw upewnić się, że nie jest się w ciąży lub poczekać do wystąpienia następnej miesiączki.

•    Jeżeli pacjentka karmi piersią i chciałaby (ponownie) rozpocząć stosowanie leku Vixpo po urodzeniu dziecka

Patrz punkt „Karmienie piersią”.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vixpo

Brak doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku.

W przypadku zastosowania kilku tabletek na raz mogą wystąpić objawy w postaci mdłości lub wymiotów. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Vixpo lub połknięcia pewnej ich liczby przez dziecko, należy natychmiast poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vixpo

Ostatnie 4 tabletki w czwartym rzędzie blistra to tabletki placebo. Jeżeli pominięta została jedna z tych tabletek, nie będzie to miało wpływu na skuteczność leku. Tabletki placebo, które pacjentka zapomniała przyjąć, należy wyrzucić.

Jeśli pacjentka zapomni przyjąć różowe tabletki aktywne (tabletki 1-24 z blistra), należy wykonać następujące czynności:

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Tabletkę należy przyjąć, gdy tylko pacjentka sobie o tym przypomni, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest większe niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona. Im więcej tabletek pacjentka zapomniała przyjąć, tym większe jest ryzyko ciąży.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli pacjentka zapomni przyjąć różową tabletkę na początku lub na końcu blistra. W takiej sytuacji należy przestrzegać poniższych zasad (patrz także wykres poniżej):

   Pominięto więcej niż jedną tabletkę z blistra

Należy poradzić się lekarza.

   Pominięto jedną tabletkę w dniach od 1. do 7. (pierwszy rząd tabletek)

Należy przyjąć pominiętą tabletkę, gdy tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze i stosować dodatkowe zabezpieczenie, np. prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, należy zdawać sobie sprawę, że istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięta została jedna tabletka w dniach od 8. do 14. (drugi rząd tabletek)

Należy przyjąć pominiętą tabletkę, gdy tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona antykoncepcyjna nie jest zmniejszona, dlatego nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.

   Pominięta została jedna tabletka w dniach od 15. do 24. (trzeci lub czwarty rząd tabletek)

Do wyboru są dwie możliwości:

1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę, gdy tylko pacjentka sobie o tym przypomni, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Zamiast jednak zastosować białe tabletki placebo z tego opakowania, należy je wyrzucić i rozpocząć kolejne opakowanie (zmieni się dzień rozpoczęcia).

Najprawdopodobniej miesiączka wystąpi pod koniec drugiego blistra, podczas przyjmowania białych tabletek placebo, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie podobne do miesiączki podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2. Można również przestać przyjmować różowe tabletki aktywne i przejść bezpośrednio

do zastosowania 4 białych tabletek placebo (przed zastosowaniem tabletek placebo należy zapisać dzień, w którym zapomniało się przyjąć tabletkę). Jeżeli pacjentka chce rozpocząć kolejne opakowanie w tym samym dniu co zawsze, tabletki placebo można przyjmować przez mniej niż 4 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

• Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którejkolwiek tabletki z blistra i nie wystąpiło krwawienie w trakcie dni przyjmowania placebo, może to oznaczać, że jest w ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem kolejnego blistra.

Pominięto więcej niż 1 różową tabletkę z 1 blistra


Należy poradzić się lekarza.


Pominięto 1 różową tabletkę Cpizyjęta z opóźnieniem ponad 12 godzin)


Dzień 1-7

Tak

zel

Czy był stosunek płciowy w poprzednim tygodniu?

T

Nie


Jak postępować w przypadku wymiotów lub nasilonej biegunki

Jeśli wymioty wystąpiły w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu różowej tabletki aktywnej lub wystąpiła nasilona biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest prawie taka sama, jak w przypadku pominięcia tabletek. W razie wystąpienia wymiotów lub

biegunki należy jak najszybciej zastosować kolejną różową tabletkę z rezerwowego opakowania. Jeżeli jest to możliwe, należy ją przyjąć w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło więcej niż 12 godzin, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Vixpo”.

Opóźnienie wystąpienia miesiączki: co należy wiedzieć

Chociaż nie jest to zalecane, pacjentka może opóźnić wystąpienie miesiączki przez pominięcie zastosowania białych tabletek placebo z czwartego rzędu i przejście bezpośrednio do nowego blistra leku Vixpo, aż do wyczerpania jego zawartości. Podczas stosowania tabletek z drugiego blistra może dojść do niewielkiego krwawienia lub krwawienia podobnego do miesiączki. Tabletki z drugiego blistra należy stosować do końca, łącznie z 4 białymi tabletkami z czwartego rzędu. Następnie należy rozpocząć kolejny blister.

Przed podjęciem decyzji o przesunięciu miesiączki można poradzić się lekarza.

Zmiana pierwszego dnia miesiączki: co należy wiedzieć

Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie będzie rozpoczynało się w dniach przyjmowania tabletek placebo. Jeżeli pacjentka chce przesunąć dzień wystąpienia krwawienia, powinna zmniejszyć liczbę dni placebo - gdy przyjmuje się białe tabletki placebo (nigdy natomiast nie należy ich zwiększać - maksymalnie mogą to być 4 dni!). Na przykład, jeżeli pacjentka zwykle rozpoczyna stosowanie tabletek placebo w piątek, a chciałaby, aby w przyszłości rozpoczynało się we wtorek (3 dni wcześniej), musi rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Krwawienie może nie wystąpić w tym czasie. Może wtedy dojść do niewielkiego krwawienia lub krwawienia podobnego do miesiączki. Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Vixpo

Stosowanie leku można przerwać w dowolnej chwili. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod zapobiegania ciąży. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, powinna przerwać przyjmowanie leku Vixpo, zastosować inną metodę antykoncepcji i poczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki przed próbą zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej będzie obliczyć spodziewany termin porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano listę działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Vixpo.

• Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentek, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentek):

-    zmiany nastroju,

-    bóle głowy,

-    nudności,

-    ból piersi, problemy z miesiączką, takie jak nieregularne miesiączki lub brak miesiączki.

   Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentek, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentek):

-    depresja, nerwowość, senność,

-    zawroty głowy, uczucie mrowienia,

-    migrena, żylaki, podwyższone ciśnienie krwi,

-    ból brzucha, wymioty, niestrawność, wiatry, zapalenie błony śluzowej żołądka, biegunka,

-    trądzik, świąd, wysypka,

-    dolegliwości bólowe, np. ból pleców, kończyn, skurcze mięśni,

-    zakażenia grzybicze pochwy, ból miednicy, powiększenie się piersi, niezłośliwe guzy piersi, krwawienia z macicy/pochwy (które zazwyczaj zmniejszają się w trakcie dalszego stosowania leku), wydzielina z pochwy, uderzenia gorąca, zapalenie pochwy, zaburzenia miesiączkowania, bolesne, skąpe lub bardzo obfite miesiączki, suchość pochwy, nieprawidłowy wynik wymazu z szyjki macicy, spadek zainteresowania seksem,

-    brak energii, nasilone pocenie się, zatrzymywanie płynów w organizmie,

-    zwiększenie masy ciała.

   Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentek, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentek):

-    kandydoza (zakażenie grzybicze),

-    niedokrwistość, zwiększona ilość płytek krwi,

-    reakcja alergiczna,

-    zaburzenia hormonalne (wewnątrzwydzielnicze),

-    wzrost łaknienia, utrata łaknienia, nieprawidłowo wysokie stężenie potasu we krwi, nieprawidłowo niskie stężenie sodu we krwi,

-    niemożność osiągnięcia orgazmu, bezsenność,

-    zawroty głowy, drżenie,

-    zaburzenia oka, np. zapalenie powieki, suchość oka,

-    nieprawidłowo szybkie bicie serca,

-    zapalenie żyły, krwawienie z nosa, omdlenie,

-    powiększony brzuch, zaburzenia jelit, uczucie wzdęcia, przepuklina brzuszna, zakażenie grzybicze jamy ustnej, zaparcia, suchość ust,

-    ból dróg żółciowych lub woreczka żółciowego, zapalenie woreczka żółciowego,

-    żółtobrązowe plamy na skórze, wypryski, wypadanie włosów, trądzikopodobne zapalenie skóry, suchość skóry, grudkowe zapalenie skóry, nadmierny wzrost owłosienia, zaburzenia skóry, rozstępy, zapalenie skóry, fotouczuleniowe zapalenie skóry, guzki skórne,

-    utrudnione lub bolesne współżycie seksualne, zapalenie pochwy (zapalenie sromu

i pochwy), krwawienie po stosunku, zanik krwawienia, torbiel w piersiach, zwiększenie liczby komórek gruczołów piersiowych (hiperplazja), złośliwe guzy piersi, nieprawidłowy rozrost śluzówki szyjki macicy, obkurczanie lub zanikanie śluzówki macicy, torbiele jajników, powiększenie macicy,

-    ogólne złe samopoczucie,

-    utrata masy ciała.

Stwierdzono także następujące działania niepożądane, jednak na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania: nadwrażliwość, rumień wielopostaciowy (wysypka z zaczerwienieniem w kształcie tarczek lub owrzodzeniem).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Vixpo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vixpo

Substancjami czynnymi leku są: etynyloestradiol i drospirenon.

-    Każda różowa aktywna tabletka powlekana zawiera 0,02 miligrama etynyloestradiolu i 3 miligramy drospirenonu.

-    Biała tabletka powlekana nie zawiera substancji czynnych.

Pozostałe składniki to:

-    Aktywne tabletki powlekane (różowe):

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

-    Nieaktywne tabletki powlekane (białe):

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, powidon K30, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk.

Jak wygląda lek Vixpo i co zawiera opakowanie

Każdy blister leku zawiera 24 różowe, aktywne tabletki powlekane w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym rzędzie opakowania i 4 białe powlekane tabletki placebo w czwartym rzędzie.

Lek Vixpo jest dostępny w pudełkach zawierających 1, 3, 6 i 13 blistrów, z których każdy zawiera 28 (24+4) tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n Pol. Ind. Navatejera 24008 - León Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel.: 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

13