Imeds.pl

Voltaren Sr 100 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Voltaren SR 75 75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Diclofenacum natricum

Voltaren SR 100 100 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

—    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

—    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

—    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

3.    Jak stosować lek Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VOLTAREN SR 75 I VOLTAREN SR 100 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 zawiera diklofenak sodowy, należący do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), działających przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. W mechanizmie działania leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 istotne znaczenie ma hamowanie biosyntezy prostaglandyn, które odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki.

Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 stosuje się w leczeniu:

—    Zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci choroby reumatycznej: reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia stawów kręgosłupa, zespołów bólowych związanych ze zmianami w kręgosłupie, reumatyzmu pozastawowego.

—    Bólów spowodowanych pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami, np.: po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych.

—    Stanów bólowych i (lub) zapalnych w ginekologii, np.: pierwotnego bolesnego miesiączkowania lub zapalenia przydatków.

Badania kontrolne podczas leczenia lekiem Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

W okresie leczenia należy regularnie przeprowadzać badania krwi w przypadku występowania jakichkolwiek zaburzeń czynności wątroby, zaburzeń czynności nerek oraz zaburzeń w obrazie krwi. Należy monitorować zarówno czynność wątroby (stężenie transaminaz), czynność nerek (stężenie kreatyniny) oraz liczbę krwinek (liczbę krwinek białych i czerwonych oraz płytek krwi). Lekarz prowadzący uwzględni wynik badań krwi podczas podejmowania decyzji o przerwaniu leczenia lekiem Yoltaren SR 75 i Yoltaren SR 100 lub konieczności zmiany dawki leku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VOLTAREN SR 75 LUB VOLTAREN SR 100

Kiedy nie stosować leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników leku Yoltaren SR 75 i Yoltaren SR 100,

-    jeśli pacjent ma czynną lub zaistniałą w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i

(lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforację; jeśli pacjent w przeszłości odczuwał dyskomfort w okolicach żołądka lub zgagę po przyjęciu leków przeciwzapalnych,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek i serca,

-    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży.

-    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń,

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

-    jeśli pacjent pali tytoń,

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę,

-    jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne.

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie należy stosować leku Yoltaren SR 75 i Yoltaren SR 100 u osób, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu nosa.

Należy poinformować lekarza o występowaniu wymienionych chorób.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 :

-    jeśli lek stosowany jest u osób z przebytym owrzodzeniem przewodu pokarmowego lub w podeszłym wieku. Stosowanie diklofenaku może spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację (z możliwym skutkiem śmiertelnym). Działanie takie może być szczególnie groźne w przypadku stosowania dużych dawek diklofenaku.

Jeśli w trakcie stosowania leku Yoltaren SR 75 lub Yoltaren SR 100 wystąpią jakiekolwiek nietypowe dolegliwości w obrębie jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego), lek należy niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta występuje wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Leśniowskiego- Crohna; diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby;

-    jeśli pacjent choruje na astmę, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenie dróg oddechowych, jest bardziej narażony na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak (zaostrzenie objawów astmy, obrzęk Quinckego lub pokrzywka). Ostrzeżenie dotyczy również pacjentów uczulonych na inne substancje (np. u których występują reakcje skórne, świąd lub pokrzywka). Lek należy podawać ze szczególną ostrożnością (najlepiej pod nadzorem medycznym);

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby; diklofenak może powodować zaostrzenie przebiegu choroby. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania kontrolnych badań czynności wątroby;

-    jeśli pacjent choruje na porfirię wątrobową. Diklofenak może wywołać napad porfirii.

Stosowanie diklofenaku może w bardzo rzadkich przypadkach (zwłaszcza na początku leczenia) wywołać groźne dla życia reakcje skórne (jak np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona z rozległą wysypką, wysoką gorączką i bólem stawów oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka ze zmianami w obrębie skóry i błon śluzowych, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym). Przy pierwszych oznakach wysypki, zmian na błonach śluzowych lub innych objawach reakcji alergicznej lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Lek może maskować objawy zakażenia (np. ból głowy, zwiększona temperatura ciała) i utrudniać prawidłową diagnozę. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Nie należy jednocześnie stosować leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 z innymi ogólno działającymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu wyżej wymienionych chorób.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Lek może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, należy poinformować o tym lekarza.

Przyjmowanie takich leków, jak Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 , może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza szczególnie o przyjmowaniu następujących leków

-    Litu lub leków należących do grupy leków przeciwdepresyjnych (Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)

-    Digoksyny - leku stosowanego w leczeniu chorób serca

-    Leków moczopędnych - leki zwiększające ilość wydalanego moczu

-    Inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków beta-adrenolitycznych - grupy leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca

-    Niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) oraz kortykosteroidów (grupy leków stosowanych w łagodzeniu stanów zapalnych obszarów ciała objętych zapaleniem)

-    Leków przeciwzakrzepowych i leków hamujących działanie płytek

-    Leków przeciwcukrzycowych z wyjątkiem insuliny

-    Metotreksatu - leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów

-    Cyklosporyny i takrolimusu - leków stosowanych u osób z przeszczepami narządowymi

-    Trimetoprimu - leku stosowanego w zapobieganiu i leczeniu infekcji dróg moczowych

-    Chinolonów przeciwbakteryjnych - leków stosowanych w leczeniu zakażeń

-    Kolestypolu i cholestyraminy - leków obniżających stężenie cholesterolu we krwi

-    Worykonazolu - leku stosowanego w leczeniu zakażeń grzybiczych

-    Fenytoiny - leku stosowanego w leczeniu napadów padaczkowych

Stosowanie leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 z jedzeniem i piciem

Lek Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 należy połykać w całości popijając szklanką wody lub innego płynu.

Zaleca się stosowanie leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 podczas posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Osoby w podeszłym wieku mogą reagować silniej na działanie leku niż inne osoby dorosłe. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować zgodnie z zaleceniami lekarza najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.

Dzieci i młodzież

Leku nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży ze względu na wielkość dawki.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę.

W okresie ciąży, podczas pierwszych dwóch trymestrów, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie należy stosować leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 .

Tak jak w przypadku innych leków przeciwzapalnych, stosowanie leku Voltaren u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży jest przeciwskazane, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku lub niekorzystnie wpłynąć na poród.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka karmi piersią.

Nie należy stosować leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 u kobiet karmiących piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie u niemowlęcia.

Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko stosowania leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn czy wykonywanie innych czynności, które wymagają szczególnej uwagi jest mało prawdopodobny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

Lek Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VOLTAREN SR 75 I VOLTAREN SR 100

Voltaren SR 75 i Voltaren 100 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek. W przypadku stosowania tabletek o spowolnionym uwalnianiu Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 dłużej niż kilka tygodni, należy regularnie wykonywać kontrolne badania lekarskie, w celu wykluczenia występowania niezauważonych przez siebie działań niepożądanych. Ogólnym zaleceniem jest dostosowanie przez lekarza dawki indywidualnie dla każdego pacjenta i stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 100 mg do 150 mg, podawana jako jedna tabletka leku Voltaren SR 100 lub dwie tabletki leku Voltaren SR 75.

W łagodniejszych przypadkach oraz w leczeniu długotrwałym wystarcza na ogół jedna tabletka leku Voltaren SR 100 lub Voltaren SR 75 na dobę.

W przypadku nasilenia oznak choroby w nocy bądź rano, zaleca się przyjmowanie leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 wieczorem.

Tabletki do podawania doustnego. Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem, najlepiej podczas posiłków. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Stososwanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na wielkość dawki, lek Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100, nie są zalecane do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. W przypadku osób w podeszłym wieku i u osób z małą masą ciała zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Kiedy stosować lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Jak stosować lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100

Jeżeli objawy są najbardziej odczuwalne w nocy lub nad ranem, lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100 powinien być przyjmowany w godzinach wieczornych. Lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100 należy połykać w całości popijając szklanką wody lub innego płynu, najlepiej podczas posiłku. Tabletek nie należy dzielić ani żuć.

Jak długo stosować lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100

Lek Voltaren SR 75 i Voltaren 100 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku przyjmowania leku Voltaren SR 75 i Voltaren 100 dłużej niż kilka tygodni należy regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

W razie wątpliwości jak długo stosować lek należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

Przedawkowanie leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 nie powoduje charakterystycznych objawów, jednakże mogą wystąpić: wymioty, krwotok z przewodu pokarmowego, biegunki, zawroty głowy, szumy uszne lub drgawki. W przypadku znacznego zatrucia może nastąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

W przypadku przypadkowego przyjęcia większej ilości tabletek niż zostało zalecone, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć od razu, gdy tylko pacjent sobie przypomni. Jeśli jednak minęła więcej niż połowa czasu dzielącego dwie dawki nie należy przyjmować pominiętej dawki i dopiero przyjąć następną, według wcześniejszego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100); rzadko

(>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstości nie może zostać określona na

podstawie dostępnych danych).

Przedstawione poniżej działania niepożądane obejmują działania niepożądane odnotowane w przypadku leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jak również obserwowane podczas stosowania innych postaci diklofenaku, stosowanych krótko- lub długotrwale.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej), anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza (niedobór krwinek białych- granulocytów obojętnochłonnych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i wstrząs)

Bardzo rzadko: Obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy)

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy, zawroty głowy Rzadko: Senność

Bardzo rzadko: Parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: Zawroty głowy

Bardzo rzadko: Szumy uszne, zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: Kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: Nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: Astma (w tym duszność)

Bardzo rzadko: Zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zmniejszony apetyt Rzadko: Zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją)

Bardzo rzadko: Zapalenie okrężnicy (także krwotoczne zapalenie okrężnicy oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Rzadko: Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko: Piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Wysypka Rzadko: Pokrzywka

Bardzo rzadko: Wysypka pęcherzowa, egzema, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schonleina-Henocha, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: Obrzęk

Przyjmowanie takich leków, jak Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 , może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 i powiadomić o tym lekarza:

-    dyskomfort w żołądku, zgaga lub ból w górnej części brzucha

-    krwawe wymioty, krew w stolcu, krew w moczu

-    zaburzenia skórny takie jak wysypka lub świąd

-    sapanie lub skrócenie oddechu

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu

-    utrzymujący się ból gardła lub wysoka temperatura ciała

-    obrzęk twarzy, stóp lub nóg

-    ciężka migrena

-    ból w klatce piersiowej połączony z kaszlem

W przypadku przyjmowania leku Voltaren SR 75 lub Voltaren SR 100 dłużej niż kilka tygodni należy regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VOLTAREN SR 75 I VOLTAREN SR 100

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Voltaren SR 75 i Voltaren SR 100 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Voltaren SR 75: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Chronić przed wilgocią.

Voltaren SR 100: Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Voltaren SR 75

-    Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Voltaren SR 75 zawiera 75 mg diklofenaku sodowego.

-    Ponadto lek zawiera: sacharozę, alkohol cetylowy, krzemionkę koloidalną bezwodną, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, Polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), talk oczyszczony, tusz czarny, makrogol 8000.

Co zawiera lek Voltaren SR 100

-    Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu Voltaren SR 100 zawiera 100 mg diklofenaku sodowego.

-    Ponadto lek zawiera: alkohol cetylowy, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, sacharozę. Skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E 172), Polisorbat 80, talk, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, Makrogol 8000, sacharoza.

Jak wygląda lek Voltaren SR 75 i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie zawiera 2 lub 3 blistry po 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Jak wygląda lek Voltaren SR 100 i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie zawiera 2 blistry po 10 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nurnberg Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

8