+ iMeds.pl

Volulyte 6% -Ulotka Volulyte 6%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Volulyte 6%, roztwór do infuzji

Hydroksyetyloskrobia (HES 130/0,4) w izotonicznym roztworze elektrolitów

▼ Niniej szy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est Volulyte 6% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volulyte 6%

3.    Jak stosować Volulyte 6%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Volulyte 6%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Volulyte 6% i w jakim celu się go stosuje

Volulyte 6% jest lekiem osoczozastępczym, który jest stosowany do przywracania objętości krwi w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktów nazywanych krystaloidami nie jest wystarczające.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volulyte 6%

Kiedy nie stosować leku Volulyte 6%:

-    u pacjentów w przypadku uczulenia na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    u pacjentów z ciężkim uogólnionym zakażeniem (sepsa);

-    u pacjentów z oparzeniami;

-    u pacjentów z niewydolnością nerek lub otrzymujących dializy;

-    u pacjentów z krwawieniem w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub mózgu);

-    u pacjentów w stanie krytycznym (np. przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii);

-    u pacjentów, u których w organizmie jest zbyt dużo płynu i zostali poinformowani, że występuje u nich stan przewodnienia;

-    u pacjentów podczas obecności u nich płynu w płucach (obrzęk płuc);

-    u pacjentów odwodnionych;

-    u pacjentów z dużym wzrostem stężenia potasu lub chlorku sodu we krwi;

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby;

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi;

-    u pacjentów po przeszczepie narządu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Volulyte 6% należy powiedzieć lekarzowi jeśli u pacjenta występują:

-    zaburzenia czynności wątroby;

-    zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia;

-    zaburzenia krzepnięcia krwi;

-    zaburzenia czynności nerek;

-    pacjent ma podwyższone stężenie potasu, sodu, magnezu, chlorków lub zasad w organizmie (hiperkaliemia, hipernatremia, hipermagnezemia, hiperchloremia).

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (anafilaktycznej/anafilaktoidalnej), lekarz będzie uważnie monitorował pacjenta, aby zaobserwować wczesne objawy reakcji alergicznej po podaniu tego leku.

Zabiegi chirurgiczne i urazy:

Lekarz rozważy, czy ten lek jest odpowiedni dla pacjenta.

Lekarz ostrożnie ustali dawkę leku Volulyte 6% tak, aby uniknąć przeciążenia płynami. Nastąpi to przede wszystkim u pacjentów z problemami z płucami, sercem lub krążeniem.

Personel pielęgniarski również podejmie środki w celu obserwacji płynowej równowagi organizmu, stężenia soli we krwi i czynności nerek. W razie potrzeby mogą być podane dodatkowe leki.

Ponadto pacjentowi zostanie zapewnione dostarczenie wystarczającej ilości płynów.

Volulyte 6% jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynność nerek lub uszkodzeniem czynności nerek wymagającym dializy.

Jeśli zaburzenie czynności nerek pojawi się w trakcie leczenia:

Jeśli lekarz zaobserwuje pierwsze objawy wystąpienia zaburzenia czynności nerek, zaprzestanie podawania tego leku. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba monitorowania czynności nerek do 90 dni.

Jeśli Volulyte 6% jest podawany wielokrotnie, lekarz będzie monitorować krzepliwość krwi, czas krwawienia oraz inne funkcje. W przypadku utraty krzepliwości lekarz przerwie podawanie tego leku.

Stosowanie tego leku nie jest zalecane u pacjentów w trakcie operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca, które wspomaga pompowanie krwi podczas zabiegu.

Dzieci

Dane dotyczące stosowania leku Volulyte 6% u dzieci są ograniczone. Nie zaleca się stosowania leków zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) w tej grupie wiekowej.

Volulyte 6% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentaobecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie są znane żadne interakcje leku Volulyte 6% z innymi lekami.

Volulyte 6% z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu leku Volulyte 6% podczas stosowania z jedzeniem lub piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Volulyte 6% u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania pojedynczej dawki hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu u kobiet w okresie ciąży poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu na bezpieczeństwo kobiety; nie zaobserwowano także negatywnego wpływu na noworodka.

Volulyte 6% może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, po ocenie przez lekarza potencjalnych korzyści w porównaniu do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Yolulyte 6% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Volulyte 6%

Volulyte 6% jest podawany przez lekarza lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza, który dokładnie kontroluje ilość podawanego leku.

Sposób podawania

Lek podaje się w infuzji dożylnej (wlewie dożylnym) z szybkością i wielkością podawanej dawki zależną od specyficznych wymagań, schorzenia w jakim jest stosowany i z uwzględnieniem maksymalnej dawki.

Dawkowanie

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, jaką będzie otrzymywał pacjent.

Lekarz zastosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę i nie będzie podawał infuzji Volulyte 6% dłużej niż 24 godziny.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml/kg mc. leku Volulyte 6%.

Stosowanie u dzieci

Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu tego leku u dzieci. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Volulyte 6%

Lekarz zadba o to, by pacjent otrzymał właściwą dawkę leku Volulyte 6%. Jednak różni pacjenci wymagają zastosowania różnych dawek leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku, lekarz może natychmiast przerwać podawanie leku i, jeśli to konieczne, podać lek, który usunie nadmiar wody z organizmu (środek moczopędny).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaobserwowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    Świąd, który jest znanym niepożądanym działaniem stosowania hydroksyetyloskrobi, kiedy jest podawana w większych dawkach i przez dłuższy czas;

-    Inne działania niepożądane związane z rozcieńczeniem krwi, które występują podczas stosowania dużych dawek, takie jak wydłużony czas krzepnięcia krwi;

-    Podczas podawania hydroksyetyloskrobi może wzrosnąć aktywność amylazy w surowicy, co może zaburzać diagnostykę zapalenia trzustki. Jednakże nie należy tego błędnie interpretować jako występowanie zapalenia trzustki.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    Leki zawierające hydroksyetyloskrobię mogą prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych (zaczerwienienie skóry, opuchnięcie gardła i trudności w oddychaniu, łagodne objawy grypopodobne, niska lub wysoka częstość akcji serca, płyn w płucach pochodzenia niesercowego);

-    Po podaniu hydroksyetyloskrobi mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi zależnie od dawki.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Uszkodzenie czynności wątroby;

-    Uszkodzenie czynności nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Volulyte 6%

-    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących    przechowywania leku.

-    Nie zamrażać.

Nie stosować leku Volulyte 6% po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lekarz lub pielęgniarka sprawdzi, czy roztwór jest przezroczysty, bez cząstek stałych, a opakowanie nieuszkodzone oraz czy usunięto worek zewnętrzny z poliolefinowego worka (freefex) przed zastosowaniem.

Roztwór powinien zostać użyty natychmiast po otwarciu, a wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć. Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Volulyte 6%

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Substancje czynne:

poli(O-2-hydroksyetylo)skrobia

-    stopień podstawienia: 0,38 - 0,45

-    średnia masa cząsteczkowa: 130 000 Da

60,00 g

sodu octan trójwodny

4,63 g

sodu chlorek

6,02 g

potasu chlorek

0,30 g

magnezu chlorek sześciowodny

0,30 g

Elektrolity:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CH3COO-

34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność:

286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowalna:

<2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 - 6,5

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Volulyte 6% i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sterylnego, przezroczystego do lekko opalizującego, bezbarwnego do lekko żółtego roztworu.

Dostępny jest:

-    w rozciągliwych workach poliolefinowych typu freeflex lub

-    w szklanych butelkach.

Każde z opakowań dostępne jest w pojemnikach o pojemności 250 ml i 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61169 Friedberg

Niemcy

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 A-8055 Graz Austria

Fresenius Kabi France 6, rue du Rempart BP 611

27400 Louviers Cedex Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Volulyte 6% Infusionslösung Volulyte 6% oplossing voor infusie Volulyte 6% solution for infusion Volulyte 6% Solution for Infusion Volulyte 6%

Volulyte

Volulyte 6% infusioonilahus

Volulyte 60 mg/ml infuusioneste, liuos

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 6% solución para perfusión

Volulyte 6% oplossing voor infusie

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 60 mg/ml innrennslislyf, lausn

Volulyte 6% infuzinis tirpalas

Volulyte 6% Infusionslösung

Volulyte 6% skidums infuzijam

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 6% Infusionslösung

Volulyte 60 mg/ml infusjonsvæske, oppl0sning

Volulyte 6%

Volulyte Soluçâo para Perfusâo Volulyte 6%, solutie perfuzabila Volulyte 6%, infuzny roztok Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje Volulyte 60 mg/ml infusionvätska, lösning Volulyte 6% oldatos infuzió Volulyte 6% Solution for Infusion Volulyte 6% Soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.05.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zastosowanie leków zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) należy ograniczyć do początkowego okresu przywracania objętości płynów śródnaczyniowych, z maksymalnym okresem podawania do 24 godzin.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml/kg mc. leku Volulyte 6%.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. Leczenie należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwać infuzję, gdy tylko odpowiednie parametry hemodynamiczne zostaną osiągnięte. Nie wolno przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Początkowe 10 - 20 ml należy podawać powoli, prowadząc ścisłą obserwację pacjenta tak, aby jak najszybciej wykryć ewentualną reakcję anafilaktoidalną/anafilaktyczną.

Jeśli wystąpi reakcja anafilaktoidalna/anafilaktyczna, należy natychmiast przerwać infuzję i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Czas trwania leczenia zależy od:

-    objętości utraconej przez pacjenta krwi;

-    ciśnienia tętniczego krwi;

-    rozcieńczenia krwi i jej składników (płytek krwi, krwinek czerwonych etc.).

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego zaleca się nie stosować produktów HES w tej grupie wiekowej.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Stosować bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy stosować jedynie roztwór przezroczysty, wolny od cząstek stałych, z nieuszkodzonego opakowania.

Przed zastosowaniem należy usunąć ochronny worek zewnętrzny z poliolefinowego worka (freeflex).

DE/H/0619/001/IB/017/G 7

Volulyte 6%

Charakterystyka Volulyte 6%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Volulyte 6%, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

poli(O-2-hydroksyetylo)skrobia

-    stopień podstawienia: 0,38 - 0,45

-    średnia masa cząsteczkowa: 130 000 Da

60,00 g

sodu octan trójwodny

4,63 g

sodu chlorek

6,02 g

potasu chlorek

0,30 g

magnezu chlorek sześciowodny

0,30 g

Elektrolity:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CH3COO-

34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność:

286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowalna:

<2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 - 6,5

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Roztwór przezroczysty do lekko opalizującego, bezbarwny do lekko żółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie hipowolemii spowodowane nagłą utratą krwi, gdy leczenie krystaloidami nie jest wystraczające (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania dożylnego w postaci infuzji.

Zastosowanie produktów leczniczych zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) należy ograniczyć do początkowego okresu przywracania objętości płynów śródnaczyniowych, z maksymalnym okresem podawania do 24 godzin.

Początkowe 10 - 20 ml należy podawać powoli, prowadząc ścisłą obserwację pacjenta tak, aby jak najszybciej wykryć ewentualną reakcję anafilaktoidalną/anafilaktyczną.

Dawka dobowa i szybkość infuzji zależą od objętości utraconej przez pacjenta krwi, od utrzymania lub przywrócenia prawidłowych parametrów hemodynamicznych oraz od hemodylucji (efekt rozcieńczenia).

Maksymalna dawka dobowa produktu leczniczego Volulyte 6% wynosi 30 ml/kg mc.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. Leczenie należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwać infuzję, gdy tylko odpowiednie parametry hemodynamiczne zostaną osiągnięte. Nie wolno przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Dzieci i młodzież:

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania produktów HES w tej grupie wiekowej.

Instrukcja dotycząca stosowania produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    sepsa;

-    oparzenia;

-    zaburzenia czynności nerek lub terapia nerkozastępcza;

-    krwotok wewnątrzczaszkowy lub mózgowy;

-    pacjenci w stanie krytycznym (zwykle pacjenci przebywający na Oddziale Intensywnej Terapii);

-    przewodnienie;

-    obrzęk płuc;

-    odwodnienie;

-    hiperkaliemia;

-    ciężka hipernatremia lub ciężka hiperchloremia;

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

-    zastoinowa niewydolność serca;

-    ciężkie zaburzenia krzepnięcia;

-    pacjenci po przeszczepie narządów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (anafilaktycznej/anafilaktoidalnej), pacjenta należy ściśle monitorować, a infuzja powinna być prowadzona z użyciem najmniejszej dawki (patrz punkt 4.8).

Zabiegi chirurgiczne i urazy:

Brak jest wystarczających danych z długiego okresu dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz u pacjentów po urazach. Oczekiwane korzyści ze stosowania należy wnikliwie rozważyć w stosunku do wątpliwości dotyczących długookresowego bezpieczeństwa stosowania. Należy rozważyć inne dostępne sposoby leczenia.

Wskazanie do leczenia uzupełniającego objętość płynów z użyciem HES powinno być wnikliwie rozważone, wymaga ono monitorowania hemodynamiki w celu kontroli objętości płynów i dawki (patrz również punkt 4.2).

Należy zawsze unikać przeciążenia płynami z powodu przedawkowania lub zbyt szybkiej infuzji. Dawka musi być dostosowana dokładnie, w szczególności u pacjentów z chorobami płuc i krążenia. Stężenia elektrolitów, równowagę płynów i czynność nerek należy ściśle monitorować.

Produkty HES są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub w trakcie terapii nerkozastępczej (patrz punkt 4.3). Stosowanie HES należy przerwać po pierwszych objawach uszkodzenia nerek. Zgłaszano zwiększone zapotrzebowanie na terapię nerkozastępczą do 90 dni po podawaniu roztworów HES. Zaleca się monitorowanie czynności nerek u pacjentów przez co najmniej 90 dni.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Należy unikać ciężkiej hemodylucji wynikającej z zastosowania dużych dawek HES podczas leczenia pacjentów z hipowolemią.

Należy dokładnie monitorować parametry krzepnięcia krwi w przypadku wielokrotnego podawania. Przerwać stosowanie HES po wystąpieniu pierwszych zaburzeń krzepnięcia.

Nie jest zalecane stosowanie HES u pacjentów podczas operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca, ze względu na ryzyko nadmiernego krwawienia.

Szczególna ostrożność konieczna jest u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi, takimi jak hiperkaliemia, hipematremia, hipermagnezemia i hiperchloremia.

U pacjentów z zasadowicą metaboliczną i w stanach klinicznych, w których należy unikać alkalizacji, zamiast roztworów alkalizujących takich, jak Volulyte 6% należy podawać roztwory soli w postaci podobnego produktu leczniczego zawierającego HES 130/0,4 w 0,9% roztworze chlorku sodu.

Dzieci i młodzież:

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania produktów HES w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego podawania produktów leczniczych powodujących zatrzymanie potasu lub sodu.

Podczas podawania hydroksyetyloskrobi może wzrosnąć stężenie amylazy w surowicy krwi, co może wpływać na diagnostykę zapalenia trzustki - patrz punkt 4.8.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Volulyte 6% u kobiet w okresie ciąży.

Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania pojedynczej dawki roztworu HES 130/0,4 (6%) u kobiet w okresie ciąży poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu roztworu HES 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu na bezpieczeństwo pacjentki; nie zaobserwowano także negatywnego wpływu na noworodka (patrz punkt 5.1).

Badania na zwierzętach z użyciem podobnego produktu leczniczego zawierającego HES 130/0,4 w 0,9% roztworze chlorku sodu nie wykazały szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3). Nie obserwowano działania teratogennego.

Volulyte 6% powinien być stosowany u kobiet w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy potencjalna korzyść uzasadnia potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania hydroksyetyloskrobi do mleka ludzkiego.

Brak badań dotyczących przenikania hydroksyetyloskrobi do mleka zwierząt. Decyzję dotyczącą kontynuacji/przerwania karmienia piersią lub kontynuacji/przerwania leczenia produktem leczniczym Volulyte 6% należy podjąć po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dla dziecka i korzyści z zastosowania produktu leczniczego Volulyte 6% u kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Volulyte 6% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (po zastosowaniu dużych dawek): Podczas podawania hydroksyetyloskrobi mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi zależne od dawki.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Produkty lecznicze zawierające hydroksyetyloskrobię mogą prowadzić do reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych (nadwrażliwość, łagodne objawy grypopodobne, bradykardia, tachykardia, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc pochodzenia niesercowego). W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji należy natychmiast przerwać infuzję i, jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie leczenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (zależne od dawki): Długotrwałe podawanie dużych dawek hydroksyetyloskrobi może powodować świąd (swędzenie), który jest znanym działaniem niepożądanym hydroksyetyloskrobi. Swędzenie może nie wystąpić aż do kilku tygodni od podania ostatniej infuzji i może się utrzymywać przez miesiące.

Badania diagnostyczne

Często (zależne od dawki): Podczas podawania hydroksyetyloskrobi może wzrosnąć stężenie amylazy w surowicy krwi, co może wpływać na diagnostykę zapalenia trzustki.

Podwyższone stężenie amylazy jest spowodowane powstaniem kompleksów typu enzym - substrat zawierających amylazę oraz hydroksyetyloskrobię, co spowalnia eliminację amylazy. Nie należy tego błędnie interpretować jako występowanie zapalenia trzustki.

Często (zależne od dawki): Po podaniu dużych dawek, efekt rozcieńczenia może wywołać odpowiednie rozcieńczenie składników krwi, takich jak czynniki krzepnięcia i inne białka osocza oraz zmniejszenie wartości hematokrytu.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Uszkodzenie nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Tak, jak w przypadku stosowania wszystkich płynów osoczozastępczych, przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia układu krążenia (np. obrzęku płuc). W takim przypadku należy natychmiast przerwać infuzj ę i, jeśli to konieczne, należy zastosować środek moczopędny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty krwi i frakcje białek osocza, kod ATC: B05AA07.

Volulyte 6% jest syntetycznym koloidem służącym do zastępowania objętości osocza, którego wpływ na zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej i hemodylucję zależy od stopnia podstawienia cząsteczek grupami hydroksyetylowymi (0,4), średniej masy cząsteczkowej (130 000 Da), stężenia (6%), jak również od dawkowania i szybkości infuzji. Zawarta w produkcie leczniczym Volulyte 6% hydroksyetyloskrobia (HES 130/0,4) jest otrzymywana ze skrobi kukurydzianej, ma stopień podstawienia (współczynnik C2/C6) około 9:1.

Po podaniu ochotnikom 500 ml podobnego produktu leczniczego zawierającego HES 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu w infuzji trwającej 30 minut, zastosowana dawka powodowała względne zwiększenie objętości o około 100% w stosunku do podanej objętości, które trwało około 4 do 6 godzin.

Po izowolemicznej wymianie krwi na produkt leczniczy HES 130/0,4 w 0,9% roztworze chlorku sodu efekt objętościowy utrzymuje się przez co najmniej 6 godzin.

Volulyte 6% zawiera izotoniczną mieszaniną zawierającą jony: sodu (Na+), potasu (K+), magnezu (Mg++), chlorkowe (Cl-) i octanowe (CH3COO-). Octan jest anionem ulegającym procesowi metobolizmu, który jest utleniany w różnych organach i ma działanie alkalizujące.

Volulyte 6% zawiera zredukowaną ilość chlorków i dlatego przeciwdziała rozwinięciu się kwasicy metabolicznej, szczególnie kiedy wymagane jest podanie dużej dawki infuzji lub u pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.

W chirurgii serca stężenie chlorków było znacząco niższe i zaobserwowano, iż niedobór zasad jest mniejszy po podaniu produktu leczniczego Volulyte 6% w porównaniu z produktem leczniczym HES 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania produktów HES w tej grupie wiekowej.

Leczenie kobiet w ciąży poddanych zabiegowi cesarskiego cięcia

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania pojedynczej dawki roztworu HES 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu u kobiet w okresie ciąży poddanych znieczuleniu w rdzeń kręgowy podczas zabiegu cesarskiego cięcia. Występowanie niedociśnienia było znacznie niższe w przypadku roztworu HES 130/0,4 (6%) w porównaniu z krystaloidami kontrolnymi (36,6% vs. 55.3%). Ogólna ocena skuteczności wykazała istotne korzyści wynikające z zastosowania roztworu HES 130/0,4 (6%) w zapobieganiu hipotensji i leczeniu głębokiej hipotensji w porównaniu z krystaloidami kontrolnymi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka hydroksyetyloskrobi jest złożona, zależna od masy cząsteczkowej i głównie od stopnia podstawienia cząsteczek oraz wzoru podstawienia (współczynnik C2/C6). Po podaniu dożylnym, cząsteczki mniejsze od progu nerkowego (60 000 - 70 000 Da) są szybko wydzielane do moczu, zaś większe cząsteczki są metabolizowane przez a-amylazę osoczową zanim produkty rozkładu zostaną wydalone przez nerki.

Średnia masa cząsteczkowa in vivo w osoczu roztworu bezpośrednio po infuzji roztworu HES 130/0,4 wynosi 70 000 - 80 000 Da i przez cały czas trwania leczenia utrzymuje wartość przewyższającą próg nerkowy.

Objętość dystrybucji wynosi około 5,9 litra. W ciągu 30 minut po zakończeniu infuzji stężenie w osoczu roztworu HES 130/0,4 (6%) wynosi nadal 75% stężenia maksymalnego. Po 6 godzinach stężenie w osoczu zmniejsza się do 14%. Po podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 500 ml, stężenie hydroksyetyloskrobi w osoczu wraca do wartości niemal wyjściowych po 24 godzinach.

Po podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 500 ml roztworu HES 130/0,4 (6%) klirens osoczowy wynosił 31,4 ml/min, zaś wartość AUC 14,3 mg/ml * godz., co wskazuje na nieliniową farmakokinetykę. Po jednorazowym podaniu 500 ml produktu leczniczego, okresy półtrwania w osoczu wynosiły odpowiednio: t/2 a =1,4 godz.; t/2 P=12,1 godz.

Po podaniu tej samej dawki (500 ml) pacjentom ze stabilna, łagodną do ciężkiej, niewydolnością nerek, wartość AUC zwiększała się 1,7-krotnie (95% przedział ufności: 1,44 do 2,07) u pacjentów z wartością ClCr <50 ml/min w porównaniu z grupą o wartości ClCr >50 ml/min. Niewydolność nerek nie ma wpływu na końcowy okres półtrwania oraz najwyższe stężenie hydroksyetyloskrobi (HES). Osiągając wartość ClCr >30 ml/min, w moczu można było wykryć 59% produktu leczniczego, zaś przy wartości ClCr 15 do 30 ml/min - 51%.

Po podaniu ochotnikom 500 ml/dobę 10% roztworu HES 130/0,4 przez okres 10 dni, nie zaobserwowano znaczącej kumulacji w osoczu.

W modelu eksperymentalnym na szczurach, po wielokrotnych dawkach 0,7 g/kg mc./dobę HES 130/0,4 przez 18 dni, kumulacja w tkankach po 52 dniach od ostatniego podania wynosiła 0,6% całkowitej podanej dawki.

W dalszych badaniach farmakokinetycznych ośmiu stabilnych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. end stage renal disease - ESRD), wymagających dializy, otrzymało pojedynczą dawkę 250 ml (15 g) roztworu HES 130/0,4 (6%).

Dawka roztworu HES wynosząca 3,6 g (24%) była usuwana z organizmu w ciągu 2-godzinnej dializy (500 ml dializatu na minutę, Filter HD Highflux FX 50, Fresenius Medical Care, Niemcy).

Po 24 godzinach średnie stężenie roztworu HES w osoczu wynosiło 0,7 mg/ml. Po 96 godzinach

średnie stężenie roztworu HES w osoczu wynosiło 0,25 mg/ml. Roztwór HES 130/0,4 (6%) jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów leczonych dializami (patrz punkt 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła

Dożylna infuzja 9 g hydroksyetyloskrobi zawartej w produkcie leczniczym Volulyte 6%/kg mc./dobę u szczurów i psów przez 3 miesiące nie wywołała objawów zatrucia, z wyjątkiem toksyczności wynikającej ze zwiększonego obciążenia nerek i wątroby, wchłonięcia i metabolizmu hydroksyetyloskrobi w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, miąższu wątroby i innych tkankach powiązanych z niefizjologicznym stanem, w jakim zwierzęta znajdowały się podczas testu.

Najniższa dawka toksyczna hydroksyetyloskrobi zawartej w produkcie leczniczym Volulyte 6% wynosi ponad 9 g/kg mc./dobę, co jest ilością przynajmniej 5 razy większą niż maksymalne dawki stosowane podczas leczenia ludzi.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Rodzaj hydroksyetyloskrobi zawartej w produkcie leczniczym VOLUVEN nie wykazywał właściwości teratogennych u szczurów i królików. Letalny wpływ na zarodki królików zaobserwowano po zastosowaniu dawki 5 g/kg mc./dobę. U szczurów wstrzyknięcie takiej dawki w postaci bolusa w okresie ciąży i laktacji zmniejszało masę ciała potomstwa i wywoływało opóźnienia w rozwoju. Jednakże działanie fetotoksyczne na zarodki szczurów i królików obserwowano jedynie po podaniu dawek toksycznych matkom. U samic zaobserwowano objawy przeciążenia płynami. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek

Kwas solny

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu leczniczego Volulyte 6% z innymi produktami leczniczymi, z powodu braku badań zgodności.

6.3    Okres ważności

a)    Okres ważności _produktu leczniczego w opakowaniu do sprzedaży:

Butelka szklana:    4    lata.

Worek poliolefinowy typu freefex:    3    lata.

b)    Okres ważności _produktu leczniczego _po _pierwszym otwarciu opakowania:

Produkt leczniczy powinien być użyty bezpośrednio po otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie zamrażać.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z bezbarwnego szkła typu II z korkiem z gumy halogenobutylowej i aluminiowym kapslem:

1 x 250 ml, 10 x 250 ml; 1 x 500 ml, 10 x 500 ml.

Worek poliolefinowy (freeflex) umieszczony w worku zewnętrznym:

1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml;

1 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Stosować bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Niezużyty roztwór należy zniszczyć.

Należy stosować jedynie roztwór przezroczysty, wolny od cząstek stałych, z nieuszkodzonego opakowania.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy usunąć ochronny worek zewnętrzny z poliolefinowego worka (freeflex).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14844

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.09.2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.05.2014 r.

DE/H/0619/001/IB/017/G 8

Volulyte 6%