Imeds.pl

Volulyte 6% -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Volulyte 6%, roztwór do infuzji

Hydroksyetyloskrobia (HES 130/0,4) w izotonicznym roztworze elektrolitów

▼ Niniej szy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est Volulyte 6% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volulyte 6%

3.    Jak stosować Volulyte 6%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Volulyte 6%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Volulyte 6% i w jakim celu się go stosuje

Volulyte 6% jest lekiem osoczozastępczym, który jest stosowany do przywracania objętości krwi w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktów nazywanych krystaloidami nie jest wystarczające.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Volulyte 6%

Kiedy nie stosować leku Volulyte 6%:

-    u pacjentów w przypadku uczulenia na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    u pacjentów z ciężkim uogólnionym zakażeniem (sepsa);

-    u pacjentów z oparzeniami;

-    u pacjentów z niewydolnością nerek lub otrzymujących dializy;

-    u pacjentów z krwawieniem w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub mózgu);

-    u pacjentów w stanie krytycznym (np. przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii);

-    u pacjentów, u których w organizmie jest zbyt dużo płynu i zostali poinformowani, że występuje u nich stan przewodnienia;

-    u pacjentów podczas obecności u nich płynu w płucach (obrzęk płuc);

-    u pacjentów odwodnionych;

-    u pacjentów z dużym wzrostem stężenia potasu lub chlorku sodu we krwi;

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby;

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi;

-    u pacjentów po przeszczepie narządu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Volulyte 6% należy powiedzieć lekarzowi jeśli u pacjenta występują:

-    zaburzenia czynności wątroby;

-    zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia;

-    zaburzenia krzepnięcia krwi;

-    zaburzenia czynności nerek;

-    pacjent ma podwyższone stężenie potasu, sodu, magnezu, chlorków lub zasad w organizmie (hiperkaliemia, hipernatremia, hipermagnezemia, hiperchloremia).

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (anafilaktycznej/anafilaktoidalnej), lekarz będzie uważnie monitorował pacjenta, aby zaobserwować wczesne objawy reakcji alergicznej po podaniu tego leku.

Zabiegi chirurgiczne i urazy:

Lekarz rozważy, czy ten lek jest odpowiedni dla pacjenta.

Lekarz ostrożnie ustali dawkę leku Volulyte 6% tak, aby uniknąć przeciążenia płynami. Nastąpi to przede wszystkim u pacjentów z problemami z płucami, sercem lub krążeniem.

Personel pielęgniarski również podejmie środki w celu obserwacji płynowej równowagi organizmu, stężenia soli we krwi i czynności nerek. W razie potrzeby mogą być podane dodatkowe leki.

Ponadto pacjentowi zostanie zapewnione dostarczenie wystarczającej ilości płynów.

Volulyte 6% jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynność nerek lub uszkodzeniem czynności nerek wymagającym dializy.

Jeśli zaburzenie czynności nerek pojawi się w trakcie leczenia:

Jeśli lekarz zaobserwuje pierwsze objawy wystąpienia zaburzenia czynności nerek, zaprzestanie podawania tego leku. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba monitorowania czynności nerek do 90 dni.

Jeśli Volulyte 6% jest podawany wielokrotnie, lekarz będzie monitorować krzepliwość krwi, czas krwawienia oraz inne funkcje. W przypadku utraty krzepliwości lekarz przerwie podawanie tego leku.

Stosowanie tego leku nie jest zalecane u pacjentów w trakcie operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca, które wspomaga pompowanie krwi podczas zabiegu.

Dzieci

Dane dotyczące stosowania leku Volulyte 6% u dzieci są ograniczone. Nie zaleca się stosowania leków zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) w tej grupie wiekowej.

Volulyte 6% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentaobecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie są znane żadne interakcje leku Volulyte 6% z innymi lekami.

Volulyte 6% z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu leku Volulyte 6% podczas stosowania z jedzeniem lub piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Volulyte 6% u kobiet w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania pojedynczej dawki hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu u kobiet w okresie ciąży poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu podczas zabiegu cesarskiego cięcia.

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu hydroksyetyloskrobi 130/0,4 (6%) w 0,9% roztworze chlorku sodu na bezpieczeństwo kobiety; nie zaobserwowano także negatywnego wpływu na noworodka.

Volulyte 6% może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, po ocenie przez lekarza potencjalnych korzyści w porównaniu do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Yolulyte 6% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Volulyte 6%

Volulyte 6% jest podawany przez lekarza lub pod bezpośrednim nadzorem lekarza, który dokładnie kontroluje ilość podawanego leku.

Sposób podawania

Lek podaje się w infuzji dożylnej (wlewie dożylnym) z szybkością i wielkością podawanej dawki zależną od specyficznych wymagań, schorzenia w jakim jest stosowany i z uwzględnieniem maksymalnej dawki.

Dawkowanie

Lekarz zadecyduje o odpowiedniej dawce, jaką będzie otrzymywał pacjent.

Lekarz zastosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę i nie będzie podawał infuzji Volulyte 6% dłużej niż 24 godziny.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml/kg mc. leku Volulyte 6%.

Stosowanie u dzieci

Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu tego leku u dzieci. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Volulyte 6%

Lekarz zadba o to, by pacjent otrzymał właściwą dawkę leku Volulyte 6%. Jednak różni pacjenci wymagają zastosowania różnych dawek leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku, lekarz może natychmiast przerwać podawanie leku i, jeśli to konieczne, podać lek, który usunie nadmiar wody z organizmu (środek moczopędny).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaobserwowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    Świąd, który jest znanym niepożądanym działaniem stosowania hydroksyetyloskrobi, kiedy jest podawana w większych dawkach i przez dłuższy czas;

-    Inne działania niepożądane związane z rozcieńczeniem krwi, które występują podczas stosowania dużych dawek, takie jak wydłużony czas krzepnięcia krwi;

-    Podczas podawania hydroksyetyloskrobi może wzrosnąć aktywność amylazy w surowicy, co może zaburzać diagnostykę zapalenia trzustki. Jednakże nie należy tego błędnie interpretować jako występowanie zapalenia trzustki.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    Leki zawierające hydroksyetyloskrobię mogą prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych (zaczerwienienie skóry, opuchnięcie gardła i trudności w oddychaniu, łagodne objawy grypopodobne, niska lub wysoka częstość akcji serca, płyn w płucach pochodzenia niesercowego);

-    Po podaniu hydroksyetyloskrobi mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi zależnie od dawki.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Uszkodzenie czynności wątroby;

-    Uszkodzenie czynności nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Volulyte 6%

-    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących    przechowywania leku.

-    Nie zamrażać.

Nie stosować leku Volulyte 6% po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lekarz lub pielęgniarka sprawdzi, czy roztwór jest przezroczysty, bez cząstek stałych, a opakowanie nieuszkodzone oraz czy usunięto worek zewnętrzny z poliolefinowego worka (freefex) przed zastosowaniem.

Roztwór powinien zostać użyty natychmiast po otwarciu, a wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć. Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Volulyte 6%

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Substancje czynne:

poli(O-2-hydroksyetylo)skrobia

-    stopień podstawienia: 0,38 - 0,45

-    średnia masa cząsteczkowa: 130 000 Da

60,00 g

sodu octan trójwodny

4,63 g

sodu chlorek

6,02 g

potasu chlorek

0,30 g

magnezu chlorek sześciowodny

0,30 g

Elektrolity:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CHbCOO"

34,0 mmol/l

Teoretyczna osmolarność:

286,5 mOsm/l

Kwasowość miareczkowalna:

<2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 - 6,5

Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Volulyte 6% i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sterylnego, przezroczystego do lekko opalizującego, bezbarwnego do lekko żółtego roztworu.

Dostępny jest:

-    w rozciągliwych workach poliolefinowych typu freeflex lub

-    w szklanych butelkach.

Każde z opakowań dostępne jest w pojemnikach o pojemności 250 ml i 500 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61169 Friedberg

Niemcy

Fresenius Kabi Austria GmbH HafnerstraBe 36 A-8055 Graz Austria

Fresenius Kabi France 6, rue du Rempart BP 611

27400 Louviers Cedex Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Volulyte 6% Infusionslosung Volulyte 6% oplossing voor infusie Volulyte 6% solution for infusion Volulyte 6% Solution for Infusion Volulyte 6%

Volulyte

Volulyte 6% infusioonilahus

Volulyte 60 mg/ml infuusioneste, liuos

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 6% solución para perfusión

Volulyte 6% oplossing voor infusie

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 60 mg/ml innrennslislyf, lausn

Volulyte 6% infuzinis tirpalas

Volulyte 6% Infusionslosung

Volulyte 6% skidums infuzijam

Volulyte 6% Solution for Infusion

Volulyte 6% Infusionslosung

Volulyte 60 mg/ml infusjonsv$ske, oppl0sning

Volulyte 6%

Volulyte Soluęao para Perfusao Volulyte 6%, solutie perfuzabila Volulyte 6%, infuzny roztok Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje Volulyte 60 mg/ml infusionvatska, losning Volulyte 6% oldatos infuzió Volulyte 6% Solution for Infusion Volulyte 6% Soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.05.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zastosowanie leków zawierających hydroksyetyloskrobię (HES) należy ograniczyć do początkowego okresu przywracania objętości płynów śródnaczyniowych, z maksymalnym okresem podawania do 24 godzin.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml/kg mc. leku Volulyte 6%.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. Leczenie należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwać infuzję, gdy tylko odpowiednie parametry hemodynamiczne zostaną osiągnięte. Nie wolno przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Początkowe 10 - 20 ml należy podawać powoli, prowadząc ścisłą obserwację pacjenta tak, aby jak najszybciej wykryć ewentualną reakcję anafilaktoidalną/anafilaktyczną.

Jeśli wystąpi reakcja anafilaktoidalna/anafilaktyczna, należy natychmiast przerwać infuzję i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Czas trwania leczenia zależy od:

-    objętości utraconej przez pacjenta krwi;

-    ciśnienia tętniczego krwi;

-    rozcieńczenia krwi i jej składników (płytek krwi, krwinek czerwonych etc.).

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego zaleca się nie stosować produktów HES w tej grupie wiekowej.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Stosować bezpośrednio po otwarciu butelki lub worka.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy stosować jedynie roztwór przezroczysty, wolny od cząstek stałych, z nieuszkodzonego opakowania.

Przed zastosowaniem należy usunąć ochronny worek zewnętrzny z poliolefinowego worka (freeflex).

DE/H/0619/001/IB/017/G 7