Imeds.pl

Voriconazole Glenmark 200 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Voriconazole Glenmark, 50 mg, tabletki powlekane Voriconazole Glenmark, 200 mg, tabletki powlekane

Voriconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Voriconazole Glenmark i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Glenmark

3.    Jak stosować lek Voriconazole Glenmark

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Voriconazole Glenmark

6.    Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Voriconazole Glenmark i w jakim celu się go stosuje

Lek Voriconazole Glenmark zawiera substancję czynną worykonazol. Lek Voriconazole Glenmark jest lekiem przeciwgrzybiczym. Niszczy on grzyby wywołujące zakażenia lub hamuj e ich wzrost.

Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów (dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:

•    inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus),

   kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii (brak zmniejszonej liczby białych krwinek u tych pacjentów),

•    ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi, wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida, opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy),

   ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium (dwa różne rodzaje grzybów).

Lek Voriconazole Glenmark jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Ten lek należy stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Glenmark

Kiedy nie stosować leku Voriconazole Glenmark:

• jeśli pacjent ma uczulenie na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent stosuje niektóre inne leki - patrz punkt „Lek Yoriconazole Glenmark a inne leki”

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark jeśli pacjent już stosuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków:

•    terfenadynę (stosowaną w leczeniu alergii),

•    astemizol (stosowany w leczeniu alergii),

•    karbamazepinę (stosowaną w leczeniu padaczki),

•    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych),

•    pimozyd (stosowany w psychiatrii),

•    chinidynę (stosowaną w zaburzeniach rytmu serca),

•    ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy),

•    fenobarbital (stosowany w ciężkiej bezsenności i leczeniu padaczki),

•    alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę stosowanymi w migrenie),

•    syrolimus (stosowany w transplantologii),

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych dwa razy na dobę,

•    ziele dziurawca (preparat ziołowy),

•    efawirenz (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych raz na dobę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Voriconazole Glenmark należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono nadwrażliwość na inne podobne leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, flukonazol).

•    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wątroby. Lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Voriconazole Glenmark oraz monitorować czynność wątroby pacjenta, zlecając odpowiednie badania krwi.

•    jeśli u pacjenta rozpoznano jakąkolwiek z następujących chorób serca: kardiomiopatię (rodzaj choroby mięśnia sercowego), zaburzenia rytmu serca, wolną czynność serca (bicie serca) lub wystąpiły zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG), nazywane „zespołem wydłużonego odstępu QTc”

Należy unikać ekspozycji na światło słoneczne podczas leczenia. Partie ciała narażone na ekspozycję na światło słoneczne należy chronić odzieżą oraz stosować preparaty z filtrem chroniącym przed

promieniowaniem słonecznym (UV), gdyż mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne (UV). Te środki ostrożności należy stosować także u dzieci.

Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark:

•    należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi

o oparzenie słoneczne

o wysypka skórna o ciężkim przebiegu lub pęcherze o ból kości

Jeżeli wystąpią opisane wyżej zaburzenia skóry, lekarz może skierować pacjenta do dermatologa, który po konsultacji może zalecić regularne wizyty. Istnieje niewielkie ryzyko, że długotrwałe stosowanie leku Voriconazole Glenmark może spowodować raka skóry.

Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark lekarz będzie regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek pacjenta zlecając odpowiednie badania krwi.

Dzieci i młodzież

Leku Voriconazole Glenmark nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Voriconazole Glenmark a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark mogą zmieniać jego działanie, jak również lek Voriconazole Glenmark może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje niżej wymieniony lek, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jego jednoczesnego stosowania z lekiem Voriconazole Glenmark:

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 100 mg dwa razy na dobę.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jednoczesnego ich stosowania z lekiem Voriconazole Glenmark. Może być konieczne dostosowanie dawki worykonazolu:

•    ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Jeśli pacjent stosuje ryfabutynę, lekarz zaleci monitorowanie parametrów krwi oraz działań niepożądanych ryfabutyny.

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent stosuje fenytoinę jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark, lekarz zaleci monitorowanie stężenia fenytoiny we krwi oraz rozważy dostosowanie dawkowania.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawkowania lub monitorowanie tych leków i (lub) leku Voriconazole Glenmark, w celu ustalenia, czy nadal skutecznie działają:

•    warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, acenokumarol; stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi),

•    cyklosporyna (stosowana u pacjentów po przeszczepach),

•    takrolimus (stosowany u pacjentów po przeszczepach),

•    pochodne sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd i gliburyd) (stosowane w cukrzycy),

•    statyny (np. atorwastatyna, symwastatyna) (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi),

•    benzodiazepiny (np. midazolam, triazolam) (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie),

•    omeprazol (stosowany w leczeniu wrzodów),

•    doustne środki antykoncepcyjne (jeśli lek Voriconazole Glenmark stosowany jest jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak nudności i zaburzenia miesiączkowania),

•    alkaloidy barwinka (Vinca) (np. winkrystyna i winblastyna) (stosowane w leczeniu nowotworów),

•    indynawir i inne inhibitory proteaz HIV (stosowane w leczeniu HIV),

•    nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz, delawirdyna, newirapina) (stosowane w leczeniu HIV), (niektórych dawek efawirenzu NIE stosować jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark),

•    metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny),

•    alfentanyl i fentanyl oraz inne krótko działające opioidy, takie jak sulfentanyl (leki przeciwbólowe stosowane podczas zabiegów chirurgicznych),

•    oksykodon oraz inne długo działające opioidy, takie jak hydrokodon (stosowane w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak) (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych),

•    flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),

•    ewerolimus (stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerki oraz u pacjentów po przeszczepach). Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Voriconazole Glenmark, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark podczas karmienia piersią. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Voriconazole Glenmark może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło. Gdy objawy takie wystąpią nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn i należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Voriconazole Glenmark zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy przed przyjęciem leku Voriconazole Glenmark skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Voriconazole Glenmark

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjąć co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

Lekarz ustali dawkę leku na podstawie masy ciała i rodzaju zakażenia.

Zwykle zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) jest następujące:

Dawka

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dawka podczas pierwszych 24 godzin

(dawka nasycająca)

400 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

200 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

Dawka po pierwszych 24 godzinach

(dawka podtrzymująca)

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 300 mg dwa razy na dobę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zwykle zalecane dawkowanie u dzieci i młodzieży jest następujące:

Dzieci w wieku od 2 do poniżej 12 lat i młodzież w wieku 12 do 14 lat o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Młodzież w wieku 12 do 14 lat o masie ciała 50 kg i większej oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat

Dawka podczas pierwszych 24 godzin (dawka nasycająca)

Leczenie zostanie rozpoczęte jako infuzja dożylna

400 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

Dawka po pierwszych 24 godzinach (dawka podtrzymująca)

9 mg/kg mc. dwa razy na dobę (maksymalna dawka 350 mg dwa razy na dobę)

200 mg dwa razy na dobę

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową. Dziecku można podawać tabletki, tylko jeżeli jest w stanie je przełknąć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voriconazole Glenmark

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona (lub jeśli ktokolwiek inny przyjmie tabletki) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Po zastosowaniu większej niż zalecana dawka leku Voriconazole Glenmark może wystąpić nietolerancja na światło.

Pominięcie zastosowania leku Voriconazole Glenmark

Ważne jest, aby lek Voriconazole Glenmark przyjmować regularnie o tej samej porze dnia. W razie pominięcia jednej dawki, należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Voriconazole Glenmark

Wykazano, że regularne przyjmowanie leku Voriconazole o ustalonej porze może znacząco wpływać na jego skuteczność. Ważne jest właściwe stosowanie leku Voriconazole Glenmark, tak jak opisano powyżej, chyba że lekarz zaleci przerwanie leczenia.

Lek Voriconazole Glenmark należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać leczenia, gdyż wiąże się to z ryzykiem niewyleczenia zakażenia. Pacjenci z obniżoną odpornością lub ciężkimi zakażeniami mogą wymagać dłuższego leczenia w celu zapobiegania nawrotom choroby.

Nie należy obawiać się skutków przerwania leczenia, jeśli zalecił to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli występują jakiekolwiek działania niepożądane, to w większości są łagodne i przemijające. Jednak niektóre z nich mogą być poważne i mogą wymagać pomocy medycznej.

Ciężkie działania niepożądane - należy przerwać stosowanie leku Voriconazole Glenmark i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeżeli pojawi się:

•    Żółtaczka (żółtawe zabarwienie skóry i białkówek oczu)

•    Zapalenie trzustki (ból w jamie brzusznej)

•    Wysypka

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Zaburzenia widzenia (zmiany widzenia)

•    Gorączka

•    Wysypka

•    Nudności, wymioty, biegunka

•    Ból głowy

•    Obrzęk obwodowy

•    Bóle brzucha

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Objawy grypopodobne, zapalenie zatok, dreszcze, osłabienie

•    Niedokrwistość

•    Mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi, mała liczba niektórych rodzajów białych krwinek lub wszystkich rodzajów komórek krwi, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, które mogą być spowodowane przez małą liczbę płytek, inne zmiany komórek krwi

•    Niepokój, depresja, mrowienie, uczucie splątania, zawroty głowy, pobudzenie, drżenia, omamy i inne objawy ze strony układu nerwowego

•    Niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)

•    Trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie płynu w płucach

•    Małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi

•    Żółtaczka, zaczerwienienie skóry

•    Obrzęk ust lub twarzy

•    Reakcje alergiczne (czasami ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzykowa i łuszczenie skóry

•    Oparzenie słoneczne lub ciężkie reakcje skórne po ekspozycji na światło lub słońce

•    Świąd

•    Wypadanie włosów

•    Ból pleców

•    Zaburzenia czynności nerek, krew w moczu, zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności nerek

•    Zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności wątroby

•    Stany zapalne przewodu pokarmowego

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Powiększenie węzłów chłonnych (czasami bolesne)

•    Zwiększenie liczby jednego z rodzajów krwinek białych, co może wiązać się z reakcją alergiczną, zaburzeniami krzepliwości krwi

•    Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia

•    Zaburzenia czynności nadnerczy

•    Zaburzenia koordynacji ruchowej

•    Obrzęk mózgu

•    Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych

•    Zmniejszona wrażliwość na dotyk

•    Zaburzenia smaku

•    Zaparcia, zapalenie początkowego odcinka jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej

•    Zapalenie dziąseł

•    Obrzęk i zapalenie języka

•    Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

•    Bóle stawów, wzmożone napięcie mięśniowe

•    Zapalenie nerek, białkomocz

•    Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG)

•    Zmiany chemiczne we krwi

•    Wysypki, które mogą rozwinąć się w ciężką postać zmian skórnych z pęcherzami oraz złuszczaniem się skóry

•    Obrzęk lub zapalenie skóry, pokrzywka, zaczerwienienie skóry i podrażnienie

•    Małe stężenie sodu we krwi

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

•    Bezsenność

•    Niedosłuch, dzwonienie w uszach

•    Osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną

•    Zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, drgawki, uszkodzenia nerwów powodujące zdrętwienia, ból, mrowienie lub uczucie pieczenia dłoni lub stóp

•    Ciężka, przewlekła lub krwawa biegunka z towarzyszącym bólem brzucha lub gorączką

•    Nadczynność lub niedoczynność gruczołu tarczycy

•    Uszkodzenie nerwu wzrokowego, które może prowadzić do upośledzenia widzenia, krwawienie z oczu, nieprawidłowe ruchy gałek oczu, zmętnieniem rogówki

•    Uszkodzenie nerek

• Zakażenie limfy, utrata przytomności spowodowana niewydolnością wątroby

W związku ze znanym wpływem leku Voriconazole Glenmark na wątrobę i nerki, lekarz zaleci odpowiednie badania krwi w celu monitorowania czynność tych narządów. Należy poinformować lekarza jeśli wystąpią jakiekolwiek bóle brzucha lub zmiany konsystencji stolca.

Jeżeli którekolwiek z tych działań niepożądanych utrzymuje się lub jest uciążliwe należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Voriconazole Glenmark

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Voriconazole Glenmark

Substancją czynną leku jest worykonazol. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 200 mg worykonazolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K-30, talk i magnezu stearynian, które tworzą rdzeń tabletki oraz hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna i triacetyna, które tworzą otoczkę tabletki.

Jak wygląda lek Voriconazole Glenmark i co zawiera opakowanie

Lek Voriconazole Glenmark, 50 mg to białe lub prawie białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „73” na jednej stronie i z literą „G” na drugiej stronie.

Lek Voriconazole Glenmark, 200 mg to białe lub prawie białe owalne tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „573” na jednej stronie i z literą „G” na drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium zgrzewane na ciepło w pudełkach tekturowych po 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca/ Importer

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143,

566 17 Vysoke Myto Republika Czeska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park Croxley Green Hertfordshire, WD18 8YA Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8