+ iMeds.pl

Voriconazole glenmark 50 mgUlotka Voriconazole glenmark

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Voriconazole Glenmark, 50 mg, tabletki powlekane Voriconazole Glenmark, 200 mg, tabletki powlekane

Voriconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Voriconazole Glenmark i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Glenmark

3.    Jak stosować lek Voriconazole Glenmark

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Voriconazole Glenmark

6.    Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Voriconazole Glenmark i w jakim celu się go stosuje

Lek Voriconazole Glenmark zawiera substancję czynną worykonazol. Lek Voriconazole Glenmark jest lekiem przeciwgrzybiczym. Niszczy on grzyby wywołujące zakażenia lub hamuje ich wzrost.

Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów (dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:

•    inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus),

•    kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii (brak zmniejszonej liczby białych krwinek u tych pacjentów),

   ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi, wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida, opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy),

•    ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium i Fusarium (dwa różne rodzaje grzybów).

Lek Voriconazole Glenmark jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Ten lek należy stosować jedynie pod kontrolą lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Glenmark

Kiedy nie stosować leku Voriconazole Glenmark:

• jeśli pacjent ma uczulenie na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent stosuje niektóre inne leki - patrz punkt „Lek Voriconazole Glenmark a inne leki”

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark jeśli pacjent już stosuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków:

•    terfenadynę (stosowaną w leczeniu alergii),

•    astemizol (stosowany w leczeniu alergii),

•    karbamazepinę (stosowaną w leczeniu padaczki),

•    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych),

•    pimozyd (stosowany w psychiatrii),

•    chinidynę (stosowaną w zaburzeniach rytmu serca),

•    ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy),

•    fenobarbital (stosowany w ciężkiej bezsenności i leczeniu padaczki),

•    alkaloidy sporyszu (np. ergotaminę, dihydroergotaminę stosowanymi w migrenie),

•    syrolimus (stosowany w transplantologii),

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych dwa razy na dobę,

•    ziele dziurawca (preparat ziołowy),

•    efawirenz (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych raz na dobę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Voriconazole Glenmark należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono nadwrażliwość na inne podobne leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, flukonazol).

•    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wątroby. Lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Voriconazole Glenmark oraz monitorować czynność wątroby pacjenta, zlecając odpowiednie badania krwi.

•    jeśli u pacjenta rozpoznano jakąkolwiek z następujących chorób serca: kardiomiopatię (rodzaj choroby mięśnia sercowego), zaburzenia rytmu serca, wolną czynność serca (bicie serca) lub wystąpiły zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG), nazywane „zespołem wydłużonego odstępu QTc”.

Należy unikać ekspozycji na światło słoneczne podczas leczenia. Partie ciała narażone na ekspozycję na światło słoneczne należy chronić odzieżą oraz stosować preparaty z filtrem chroniącym przed

promieniowaniem słonecznym (UV), gdyż mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne (UV). Te środki ostrożności należy stosować także u dzieci.

Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark:

•    należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi

o oparzenie słoneczne

o wysypka skórna o ciężkim przebiegu lub pęcherze o ból kości

Jeżeli wystąpią opisane wyżej zaburzenia skóry, lekarz może skierować pacjenta do dermatologa, który po konsultacji może zalecić regularne wizyty. Istnieje niewielkie ryzyko, że długotrwałe stosowanie leku Voriconazole Glenmark może spowodować raka skóry.

Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark lekarz będzie regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek pacjenta zlecając odpowiednie badania krwi.

Dzieci i młodzież

Leku Voriconazole Glenmark nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Voriconazole Glenmark a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark mogą zmieniać jego działanie, jak również lek Voriconazole Glenmark może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje niżej wymieniony lek, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jego jednoczesnego stosowania z lekiem Voriconazole Glenmark:

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach 100 mg dwa razy na dobę.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jednoczesnego ich stosowania z lekiem Voriconazole Glenmark. Może być konieczne dostosowanie dawki worykonazolu:

•    ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Jeśli pacjent stosuje ryfabutynę, lekarz zaleci monitorowanie parametrów krwi oraz działań niepożądanych ryfabutyny.

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent stosuje fenytoinę jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark, lekarz zaleci monitorowanie stężenia fenytoiny we krwi oraz rozważy dostosowanie dawkowania.

Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawkowania lub monitorowanie tych leków i (lub) leku Voriconazole Glenmark, w celu ustalenia, czy nadal skutecznie działają:

•    warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, acenokumarol; stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi),

•    cyklosporyna (stosowana u pacjentów po przeszczepach),

•    takrolimus (stosowany u pacjentów po przeszczepach),

•    pochodne sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd i gliburyd) (stosowane w cukrzycy),

•    statyny (np. atorwastatyna, symwastatyna) (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi),

•    benzodiazepiny (np. midazolam, triazolam) (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie),

•    omeprazol (stosowany w leczeniu wrzodów),

•    doustne środki antykoncepcyjne (jeśli lek Voriconazole Glenmark stosowany jest jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak nudności i zaburzenia miesiączkowania),

•    alkaloidy barwinka (Vinca) (np. winkrystyna i winblastyna) (stosowane w leczeniu nowotworów),

•    indynawir i inne inhibitory proteaz HIV (stosowane w leczeniu HIV),

•    nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz, delawirdyna, newirapina) (stosowane w leczeniu HIV), (niektórych dawek efawirenzu NIE stosować jednocześnie z lekiem Voriconazole Glenmark),

•    metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny),

•    alfentanyl i fentanyl oraz inne krótko działające opioidy, takie jak sulfentanyl (leki przeciwbólowe stosowane podczas zabiegów chirurgicznych),

•    oksykodon oraz inne długo działające opioidy, takie jak hydrokodon (stosowane w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak) (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych),

•    flukonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),

•    ewerolimus (stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerki oraz u pacjentów po przeszczepach). Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Podczas stosowania leku Voriconazole Glenmark kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Voriconazole Glenmark, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku Voriconazole Glenmark podczas karmienia piersią. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Voriconazole Glenmark może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło. Gdy objawy takie wystąpią nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn i należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Voriconazole Glenmark zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy przed przyjęciem leku Voriconazole Glenmark skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Voriconazole Glenmark

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjąć co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

Lekarz ustali dawkę leku na podstawie masy ciała i rodzaju zakażenia.

Zwykle zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) jest następujące:

Dawka

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dawka podczas pierwszych 24 godzin

(dawka nasycająca)

400 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

200 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

Dawka po pierwszych 24 godzinach

(dawka podtrzymująca)

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 300 mg dwa razy na dobę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zwykle zalecane dawkowanie u dzieci i młodzieży jest następujące:

Dzieci w wieku od 2 do poniżej 12 lat i młodzież w wieku 12 do 14 lat o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Młodzież w wieku 12 do 14 lat o masie ciała 50 kg i większej oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat

Dawka podczas pierwszych 24 godzin (dawka nasycająca)

Leczenie zostanie rozpoczęte jako infuzja dożylna

400 mg co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin

Dawka po pierwszych 24 godzinach (dawka podtrzymująca)

9 mg/kg mc. dwa razy na dobę (maksymalna dawka 350 mg dwa razy na dobę)

200 mg dwa razy na dobę

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową. Dziecku można podawać tabletki, tylko jeżeli jest w stanie je przełknąć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voriconazole Glenmark

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona (lub jeśli ktokolwiek inny przyjmie tabletki) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Po zastosowaniu większej niż zalecana dawka leku Voriconazole Glenmark może wystąpić nietolerancja na światło.

Pominięcie zastosowania leku Voriconazole Glenmark

Ważne jest, aby lek Voriconazole Glenmark przyjmować regularnie o tej samej porze dnia. W razie pominięcia jednej dawki, należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Voriconazole Glenmark

Wykazano, że regularne przyjmowanie leku Voriconazole o ustalonej porze może znacząco wpływać na jego skuteczność. Ważne jest właściwe stosowanie leku Voriconazole Glenmark, tak jak opisano powyżej, chyba że lekarz zaleci przerwanie leczenia.

Lek Voriconazole Glenmark należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać leczenia, gdyż wiąże się to z ryzykiem niewyleczenia zakażenia. Pacjenci z obniżoną odpornością lub ciężkimi zakażeniami mogą wymagać dłuższego leczenia w celu zapobiegania nawrotom choroby.

Nie należy obawiać się skutków przerwania leczenia, jeśli zalecił to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli występują jakiekolwiek działania niepożądane, to w większości są łagodne i przemijające. Jednak niektóre z nich mogą być poważne i mogą wymagać pomocy medycznej.

Ciężkie działania niepożądane - należy przerwać stosowanie leku Voriconazole Glenmark i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeżeli pojawi się:

•    Żółtaczka (żółtawe zabarwienie skóry i białkówek oczu)

•    Zapalenie trzustki (ból w jamie brzusznej)

•    Wysypka

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Zaburzenia widzenia (zmiany widzenia)

•    Gorączka

•    Wysypka

•    Nudności, wymioty, biegunka

•    Ból głowy

•    Obrzęk obwodowy

•    Bóle brzucha

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Objawy grypopodobne, zapalenie zatok, dreszcze, osłabienie

•    Niedokrwistość

•    Mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi, mała liczba niektórych rodzajów białych krwinek lub wszystkich rodzajów komórek krwi, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, które mogą być spowodowane przez małą liczbę płytek, inne zmiany komórek krwi

•    Niepokój, depresja, mrowienie, uczucie splątania, zawroty głowy, pobudzenie, drżenia, omamy i inne objawy ze strony układu nerwowego

•    Niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)

•    Trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie płynu w płucach

•    Małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi

•    Żółtaczka, zaczerwienienie skóry

•    Obrzęk ust lub twarzy

•    Reakcje alergiczne (czasami ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzykowa i łuszczenie skóry

•    Oparzenie słoneczne lub ciężkie reakcje skórne po ekspozycji na światło lub słońce

•    Świąd

•    Wypadanie włosów

•    Ból pleców

•    Zaburzenia czynności nerek, krew w moczu, zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności nerek

•    Zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności wątroby

•    Stany zapalne przewodu pokarmowego

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Powiększenie węzłów chłonnych (czasami bolesne)

•    Zwiększenie liczby jednego z rodzajów krwinek białych, co może wiązać się z reakcją alergiczną, zaburzeniami krzepliwości krwi

•    Zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenia

•    Zaburzenia czynności nadnerczy

•    Zaburzenia koordynacji ruchowej

•    Obrzęk mózgu

•    Podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolny ruch gałek ocznych

•    Zmniejszona wrażliwość na dotyk

•    Zaburzenia smaku

•    Zaparcia, zapalenie początkowego odcinka jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej

•    Zapalenie dziąseł

•    Obrzęk i zapalenie języka

•    Powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

•    Bóle stawów, wzmożone napięcie mięśniowe

•    Zapalenie nerek, białkomocz

•    Nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG)

•    Zmiany chemiczne we krwi

•    Wysypki, które mogą rozwinąć się w ciężką postać zmian skórnych z pęcherzami oraz złuszczaniem się skóry

•    Obrzęk lub zapalenie skóry, pokrzywka, zaczerwienienie skóry i podrażnienie

•    Małe stężenie sodu we krwi

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

•    Bezsenność

•    Niedosłuch, dzwonienie w uszach

•    Osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną

•    Zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, drgawki, uszkodzenia nerwów powodujące zdrętwienia, ból, mrowienie lub uczucie pieczenia dłoni lub stóp

•    Ciężka, przewlekła lub krwawa biegunka z towarzyszącym bólem brzucha lub gorączką

•    Nadczynność lub niedoczynność gruczołu tarczycy

•    Uszkodzenie nerwu wzrokowego, które może prowadzić do upośledzenia widzenia, krwawienie z oczu, nieprawidłowe ruchy gałek oczu, zmętnieniem rogówki

•    Uszkodzenie nerek

• Zakażenie limfy, utrata przytomności spowodowana niewydolnością wątroby

W związku ze znanym wpływem leku Voriconazole Glenmark na wątrobę i nerki, lekarz zaleci odpowiednie badania krwi w celu monitorowania czynność tych narządów. Należy poinformować lekarza jeśli wystąpią jakiekolwiek bóle brzucha lub zmiany konsystencji stolca.

Jeżeli którekolwiek z tych działań niepożądanych utrzymuje się lub jest uciążliwe należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Voriconazole Glenmark

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Voriconazole Glenmark

Substancją czynną leku jest worykonazol. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 200 mg worykonazolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K-30, talk i magnezu stearynian, które tworzą rdzeń tabletki oraz hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna i triacetyna, które tworzą otoczkę tabletki.

Jak wygląda lek Voriconazole Glenmark i co zawiera opakowanie

Lek Voriconazole Glenmark, 50 mg to białe lub prawie białe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „73” na jednej stronie i z literą „G” na drugiej stronie.

Lek Voriconazole Glenmark, 200 mg to białe lub prawie białe owalne tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „573” na jednej stronie i z literą „G” na drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium zgrzewane na ciepło w pudełkach tekturowych po 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdová 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca/ Importer

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143,

566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park Croxley Green Hertfordshire, WD18 8YA Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Voriconazole Glenmark

Charakterystyka Voriconazole glenmark

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voriconazole Glenmark, 50 mg, tabletki powlekane Voriconazole Glenmark, 200 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg worykonazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 63,1 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg worykonazolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 252,1 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Voriconazole Glenmark, 50 mg

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „73” na jednej stronie i literą „G” na drugiej stronie.

Voriconazole Glenmark, 200 mg

Białe lub prawie białe, owalne tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „573” na jednej stronie i literą „G” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Voriconazole Glenmark, lek przeciwgrzybiczy o szerokim zakresie działania z grupy triazoli jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat w:

-    Leczeniu inwazyjnej aspergilozy,

-    Leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii,

-    Leczeniu ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych Candida (w tym C. krusei),

-    Leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Voriconazole Glenmark należy stosować przede wszystkim u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia należy monitorować i w razie potrzeby korygować przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia worykonazolem (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dorosłych i w podgrupie młodzieży (w wieku od 12 do 14 lat i o masie ciała >50 kg; w wieku od 15 do 17 lat niezależnie od masy ciała)

Terapię należy rozpocząć podaniem w określonym schemacie dawki nasycającej produktu Voriconazole Glenmark, w celu osiągnięcia w pierwszym dniu leczenia stężeń leku w osoczu zbliżonych do wartości stężenia w stanie stacjonarnym. Ze względu na dużą biodostępność doustnej postaci leku (96%; patrz punkt 5.2), możliwa jest zmiana pomiędzy dożylną a doustną drogą podania leku, gdy jest to klinicznie wskazane.

Szczegółowe informacje o zalecanym dawkowaniu podane są w poniższej tabeli:

Dożylnie

Doustnie

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała mniejszej niż 40 kg*

Dawka nasycająca schemat (pierwsze 24 godziny)

6 mg/kg mc. co 12 godzin

400 mg co 12 godzin

200 mg co 12 godzin

Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach)

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

* Dotyczy również pacjentów w wieku 15 lat i starszych.

Dostosowanie dawki:

Jeśli odpowiedź pacjenta na leczenie jest niewystarczająca, można zwiększyć doustną dawkę podtrzymującą do 300 mg dwa razy na dobę. U pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg dawkę doustną można zwiększyć do 150 mg dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent nie toleruje leczenia zwiększoną dawką, dawkę doustną należy zmniejszać stopniowo o 50 mg aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej 200 mg dwa razy na dobę (lub 100 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg).

Fenytoinę można podawać jednocześnie z worykonazolem, jeśli doustna dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona z 200 mg do 400 mg dwa razy na dobę (ze 100 mg do 200 mg podawanych doustnie, dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg), patrz punkty 4.4 i 4.5.

Jeśli to możliwe należy unikać jednoczesnego podawania ryfabutyny i worykonazolu. Jednak, jeśli jest to konieczne, doustną dawkę podtrzymującą worykonazolu można zwiększyć z 200 mg do 350 mg dwa razy na dobę (ze 100 mg do 200 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg), patrz punkty 4.4 i 4.5.

Efawirenz może być podawany jednocześnie z worykonazolem, jeżeli dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona do 400 mg i podawana raz na 12 godzin, a dawka efawirenzu zmniejszona o 50%, tj. do 300 mg raz na dobę. W przypadku przerwania leczenia worykonazolem, należy wrócić do początkowej dawki efawirenzu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Dzieci (w wieku od 2 do <12 lat) i młodzież o małej masie ciała (w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała <50 kg)

Dawkowanie worykonazolu u młodzieży powinno być takie samo jak u dzieci, gdyż ich metabolizm jest bardziej podobny do metabolizmu dzieci niż dorosłych.

Zalecany schemat dawkowania jest następujący:

Dożylnie

Doustnie

Dawka nasycająca schemat (pierwsze 24 godziny)

9 mg/kg mc. co 12 godzin

Niezalecane

Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach)_


8 mg/kg mc. dwa razy na dobę


9 mg/kg mc. dwa razy na dobę (maksymalna dawka 350 mg dwa razy na dobę)_


Uwaga: Ustalono na podstawie farmakokinetycznej analizy populacyjnej przeprowadzonej u 112 dzieci z niedoborem odporności w wieku od 2 do <12 lat i 26-osobowej grupie młodzieży w wieku od 12 do <17 lat.

Zaleca się rozpoczęcie terapii w schemacie dożylnym. Schemat doustny należy rozważyć jedynie w przypadku, gdy nastąpiła istotna klinicznie poprawa. Należy uwzględnić to, że dawka dożylna 8 mg/kg mc. zapewnia około dwukrotnie większą ekspozycję niż dawka 9 mg/kg mc. podana doustnie.

Zalecenia dotyczące dawkowania doustnego u dzieci określono na podstawie badań, w których podawano worykonazol w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Biorównoważność proszku do sporządzania zawiesiny doustnej i tabletek nie była badana u dzieci. Biorąc pod uwagę przypuszczalnie krótki czas pasażu żołądkowo-jelitowego u dzieci, mogą występować różnice we wchłanianiu tabletek u dzieci w porównaniu do pacjentów dorosłych. Z tego względu u dzieci od 2 do <12 lat zaleca się stosowanie zawiesiny doustnej.

Zastosowanie leku u dzieci w wieku od 2 do <12 lat z niewydolnością wątroby lub nerek nie było badane (patrz punkty 4.8 i 5.2).

Pozostałe podgrupy młodzieży (w wieku od 12 do 14 lat i o masie ciała >50 kg; w wieku od 15 do 17 lat niezależnie od masy ciała)

Worykonazol należy dawkować jak u dorosłych.

Dostosowanie dawki

W przypadku niewystarczającej skuteczności u pacjenta, dawkę można zwiększać stopniowo o 1 mg/kg mc. (lub stopniowo o 50 mg w przypadku, gdy jako dawkę początkową zastosowano maksymalną dawkę doustną wynoszącą 350 mg). Jeśli pacjent nie toleruje leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo o 1 mg/kg mc. (lub stopniowo o 50 mg w przypadku, gdy jako dawkę początkową zastosowano maksymalną dawkę doustną wynoszącą 350 mg).

Czas trwania terapii

Czas trwania terapii powinien być uzależniony od skuteczności klinicznej i reakcji pacjenta na zakażenie grzybicze oraz być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.4).

W przypadku prowadzenia długoterminowego leczenia, dłuższego niż 6 miesięcy, należy przeprowadzić ocenę korzyści i ryzyka (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Czas trwania terapii z zastosowaniem postaci dożylnej nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy (patrz punkt 5.3). Ogólnie w przypadku prowadzenia długoterminowego leczenia worykonazolem, dłuższego niż 6 miesięcy, należy przeprowadzić wnikliwą ocenę korzyści i ryzyka. (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka worykonazolu po podaniu doustnym nie zmienia się u osób z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma więc potrzeby dostosowania doustnej dawki u pacjentów z lekką do ciężkiej niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Worykonazol jest hemodializowany z klirensem 121 ml/min. Czterogodzinna hemodializa nie usuwa takiej ilości worykonazolu, aby potrzebne było dostosowanie dawki leku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów, otrzymujących worykonazol, z lekką do umiarkowanie zaawansowanej marskości wątroby (stopień A i B w skali Child-Pugh) zaleca się podanie standardowej dawki nasycającej. Należy natomiast zmniejszyć o połowę dawkę podtrzymującą (patrz punkt 5.2).

Nie badano worykonazolu u pacjentów z ciężką przewlekłą marskością wątroby (stopień C w skali Child-Pugh).

Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania worykonazolu u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby (aktywność aminotransferazy asparaginianowej [AspAT], aminotransferazy alaninowej [AlAT], fosfatazy zasadowej [ALP] lub stężenie bilirubiny całkowitej o wartości ponad pięciokrotnie większej od górnej granicy normy).

Podanie worykonazolu wiązało się ze zwiększeniem wyników badań czynności wątroby oraz klinicznymi objawami uszkodzenia wątroby, takimi jak żółtaczka. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, lek ten należy stosować tylko wówczas, kiedy korzyść przeważa potencjalne ryzyko. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy monitorować ze względu na toksyczne działanie leku (patrz punkt 4.8).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności worykonazolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dostępne dane opisano w punktach 4.8 i 5.1, jednak na ich podstawie nie można ustalić żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Tabletki powlekane Voriconazole Glenmark należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne podawanie z substratami CYP3A4, terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, pimozydem lub chinidyną, ponieważ zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do wydłużenia odstępu QTc oraz rzadko do występowania zaburzeń rytmu typu torsades de pointes (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, karbamazepiną czy fenobarbitalem, ponieważ leki te mogą znacząco zmniejszać stężenie worykonazolu w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie standardowej dawki worykonazolu z efawirenzem w dawce 400 mg raz na dobę lub większej jest przeciwwskazane, ponieważ efawirenz znacząco zmniejsza stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników, gdy jest stosowany w takich dawkach. Worykonazol również znacząco zwiększa stężenie efawirenzu w osoczu (patrz punkt 4.5, informacje o zmniejszonych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie z rytonawirem w dużej dawce (400 mg dwa razy na dobę lub większej), ponieważ rytonawir znacząco zmniejsza stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników, gdy jest stosowany w takiej dawce (patrz punkt 4.5, informacje o zmniejszonych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP3A4, jest przeciwwskazane, ponieważ zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z syrolimusem, ponieważ worykonazol może znacząco zwiększać jego stężenie w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie z zielem dziurawca (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość:

Należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu produktu leczniczego Voriconazole Glenmark pacjentom z nadwrażliwością na inne azole (patrz także punkt 4.8).

Zaburzenia sercowo - naczyniowe:

Stosowanie worykonazolu wiązało się z wydłużeniem odstępu QTc. Rzadko zgłaszano wystąpienia zaburzeń rytmu typu torsades de pointes u pacjentów przyjmujących worykonazol, z czynnikami ryzyka, takimi jak: wcześniejsza chemioterapia kardiotoksycznymi produktami leczniczymi, kardiomiopatia, hipokaliemia i jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych mogących być przyczyną wystąpienia takich zaburzeń. Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca:

-    wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QTc,

-    kardiomiopatia, szczególnie z towarzyszącą niewydolnością serca,

-    bradykardia zatokowa,

-    współtowarzyszące objawowe arytmie,

-    jednoczesne stosowanie produktów leczniczych, które mogą wydłużać odstęp QTc.

Należy monitorować zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia i, w razie potrzeby, korygować przed rozpoczęciem i podczas terapii worykonazolem (patrz punkt 4.2). U zdrowych ochotników przeprowadzono badanie, w którym określano wpływ na odstęp QTc po podaniu pojedynczej dawki worykonazolu do 4 razy większej niż zalecona dawka dobowa. U żadnego z uczestników badania nie zaobserwowano wydłużenia odstępu powyżej istotnej klinicznie wartości 500 msec (patrz punkt 5.1).

Hepatotoksyczność:

Podczas badań klinicznych obserwowano niezbyt częste przypadki ciężkich zaburzeń wątroby w czasie leczenia worykonazolem (w tym zapalenie wątroby, cholestazę i piorunującą niewydolność wątroby, ze zgonami włącznie). Przypadki uszkodzenia wątroby obserwowane były głównie u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami (przede wszystkim z nowotworami układu krwiotwórczego). Przemijające reakcje ze strony wątroby, w tym zapalenie wątroby i żółtaczka, występowały u pacjentów nieobciążonych innymi czynnikami ryzyka. Zaburzenia czynności wątroby zwykle ustępowały po zaprzestaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Monitorowanie czynności wątroby:

Pacjenci otrzymujący produkt leczniczy Voriconazole Glenmark muszą być dokładnie monitorowani pod względem hepatotoksyczności. Postępowanie kliniczne powinno obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (w szczególności badanie aktywności AspAT i AlAT) na początku leczenia produktem leczniczym Voriconazole Glenmark oraz co najmniej raz w tygodniu w pierwszym miesiącu leczenia. Czas trwania terapii powinien być możliwie najkrótszy; jednak jeśli na podstawie oceny korzyści i ryzyka leczenie jest kontynuowane (patrz punkt 4.2), częstość badań można zmniejszyć i wykonywać je raz w miesiącu, w przypadku, gdy wyniki badań czynności wątroby się nie zmieniają.

W przypadku znacznego zwiększenia wartości wyników badań czynności wątroby, należy przerwać leczenie produktem leczniczym Voriconazole Glenmark, chyba że medyczna ocena stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta uzasadnia kontynuowanie leczenia.

Monitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Działania niepożądane dotyczące widzenia:

Zgłaszano przedłużone działania niepożądane dotyczące widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego oraz obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego (patrz punkt 4.8).

Działania niepożądane dotyczące czynności nerek:

U pacjentów leczonych worykonazolem z powodu ciężkiego przebiegu choroby obserwowano ostre zaburzenia czynności nerek. U pacjentów leczonych worykonazolem prawdopodobne jest jednoczesne leczenie lekami nefrotoksycznymi. W przypadku stosowania obu leków, ryzyko wpływu na nerki nakłada się i może doprowadzić do pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Monitorowanie czynności nerek:

Należy monitorować czynność nerek pacjentów leczonych produktem leczniczym Voriconazole Glenmark, w tym wykonywać badania laboratoryjne, szczególnie badanie stężenia kreatyniny w surowicy.

Monitorowanie czynności trzustki:

Pacjenci, w szczególności dzieci, z czynnikami ryzyka ostrego zapalenia trzustki (np. niedawno przebyta chemioterapia, przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. Hematopoietic Stem Cell Transplantation - HSCT)) podczas leczenia produktem leczniczym Voriconazole Glenmark powinni być wnikliwie kontrolowani. W takiej sytuacji klinicznej można rozważyć badanie aktywności amylazy lub lipazy w surowicy krwi.

Reakcje niepożądane dotyczące skóry:

U pacjentów leczonych worykonazolem rzadko obserwowano złuszczające się zmiany skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona. Pacjenci, u których wystąpiła wysypka powinni być ściśle kontrolowani i jeśli zmiany postępują, leczenie produktem leczniczym Voriconazole Glenmark należy przerwać.

Dodatkowo leczenie worykonazolem wiązało się z występowaniem reakcji fototoksycznych oraz pseudoporfirii. Zaleca się, aby wszyscy pacjenci, w tym dzieci, byli informowani o konieczności unikania intensywnej lub długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne oraz o konieczności noszenia odzieży chroniącej przed światłem słonecznym. Należy również stosować preparaty z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV o dużym współczynniku ochrony przed światłem (SPF) w trakcie leczenia produktem leczniczym Voriconazole Glenmark.

Leczenie długotrwałe:

Przedstawione poniżej ciężkie działania niepożądane zaobserwowano w trakcie długotrwałego leczenia worykonazolem, dlatego lekarze powinni rozważyć konieczność ograniczenia ekspozycji na worykonazol (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Raka kolczystokomórkowego skóry obserwowano u pacjentów, z których część zgłaszała wcześniejsze reakcje fototoksyczne. W przypadku wystąpienia reakcji fototoksycznej, należy zasięgnąć porady wielospecjalistycznej i skierować pacjenta do dermatologa. Należy rozważyć przerwanie leczenia worykonazolem. Zawsze, gdy leczenie worykonazolem jest kontynuowane, to mimo występowania zmian chorobowych związanych z fototoksycznością, konieczne jest systematyczne i regularne wykonywanie badań dermatologicznych, aby umożliwić wczesne rozpoznanie i leczenie zmian przedrakowych. W przypadku stwierdzenia zmian przedrakowych lub raka kolczystokomórkowego skóry, należy zaprzestać stosowania worykonazolu.

Niezakaźne zapalenie okostnej ze zwiększonym stężeniem fluorków i zwiększoną aktywnością fosfatazy alkalicznej zaobserwowano u pacjentów po przeszczepach. Jeżeli u pacjenta wystąpi ból kości oraz wyniki radiologiczne będą wskazywać na zapalenie okostnej, to po uzyskaniu porady wielospecjalistycznej, należy rozważyć przerwanie leczenia worykonazolem.

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności worykonazolu u pacjentów w wieku poniżej 2 lat (patrz także punkty 4.8 i 5.1). Worykonazol jest wskazany u dzieci w wieku 2 lat lub starszych. Czynność wątroby należy monitorować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Biodostępność po podaniu doustnym może być zmniejszona u dzieci w wieku od 2 do <12 lat z zaburzeniami wchłaniania lub bardzo małą masą ciała w stosunku do wieku. W takim przypadku zalecane jest podawanie worykonazolu dożylnie.

Fenytoina (substrat dla CYP2C9 i silny induktor CYP450):

W razie jednoczesnego stosowania fenytoiny i worykonazolu konieczne jest ścisłe monitorowanie stężeń fenytoiny we krwi. Należy unikać jednoczesnego podawania obu leków, chyba że oczekiwane korzyści przeważają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Efawirenz (induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4):

Jeżeli worykonazol jest podawany jednocześnie z lekiem efawirenz, należy zwiększyć dawkę worykonazolu do 400 mg podawaną co 12 godzin, a dawkę leku efawirenz należy zmniejszyć do 300 mg na dobę (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Ryfabutyna (induktor CYP450):

Podczas jednoczesnego stosowania worykonazolu i ryfabutyny konieczne jest ścisłe monitorowanie pełnej morfologii krwi oraz kontrola działań niepożądanych związanych ze stosowaniem ryfabutyny (np. zapalenie naczyniówki). Należy unikać jednoczesnego podawania worykonazolu i ryfabutyny, chyba że oczekiwane korzyści przeważają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Rytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor oraz substrat CYP3A4):

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i rytonawiru w małej dawce (100 mg dwa razy na dobę), chyba że ocena stosunku korzyści do ryzyka u pacjenta uzasadnia stosowanie worykonazolu (patrz punkty 4.5, stosowanie większych dawek patrz punkt 4.3).

Ewerolimus (substrat CYP3A4 oraz glikoproteiny P):

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu i ewerolimusu, ponieważ worykonazol znacznie zwiększa stężenie ewerolimusu. Obecnie nie ma wystarczających danych pozwalających na zalecanie odpowiedniego dawkowania w takiej sytuacji (patrz punkt 4.5).

Metadon (substrat CYP3A4):

Podczas jednoczesnego zastosowania metadonu z worykonazolem zaleca się częste monitorowanie działań niepożądanych i toksyczności związanych z przyjmowaniem metadonu, w tym wydłużenia odstępu QTc, ponieważ stężenie metadonu zwiększa się po jednoczesnym podaniu worykonazolu. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu (patrz punkt 4.5).

Krótko działające opioidy (substrat CYP3A4):

Podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem alfentanylu, fentanylu i innych krótko działających opioidów o budowie zbliżonej do alfentanylu oraz metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl), należy rozważyć zmniejszenie ich dawki (patrz punkt 4.5). Ponieważ okres półtrwania alfentanylu podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem, jest wydłużony czterokrotnie a niezależne badania kliniczne wykazały, że jednoczesne stosowanie worykonazolu i fentanylu powoduje zwiększenie wartości AUC0-«, fentanylu, to może być konieczne zwiększenie częstości monitorowania działań niepożądanych związanych z opioidami (w tym dłuższy okres monitorowania oddechu).

Długo działające opioidy (substrat CYP3A4):

Należy rozważyć zmniejszenie dawki oksykodonu oraz innych długo działających opioidów metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon) podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem. Konieczne może być częste monitorowanie działań niepożądanych związanych z opioidami (patrz punkt 4.5).

Flukona.zol (inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4):

U osób zdrowych jednoczesne podawanie doustnych postaci worykonazolu oraz flukonazolu powodowało znaczące zwiększenie Cmax oraz AUCt worykonazolu. Nie ustalono mniejszej dawki i (lub) częstości stosowania worykonazolu i flukonazolu, które mogą wyeliminować to działanie. Zaleca się monitorowanie działań niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli j est on stosowany sekwencyjnie po flukonazolu (patrz punkt 4.5).

Tabletki produktu leczniczego Voriconazole Glenmark zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującymi, dziedzicznymi postaciami nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp czy złym wchłanianiem glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Worykonazol jest metabolizowany oraz hamuje aktywność izoenzymów cytochromu P450, CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4. Inhibitory lub induktory tych izoenzymów mogą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać stężenie worykonazolu w osoczu. Worykonazol może ponadto zwiększać stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP450.

Jeżeli nie podano inaczej, to badania interakcji między lekami prowadzano u zdrowych dorosłych osób płci męskiej, po wielokrotnych podaniu doustnym dawek po 200 mg worykonazolu dwa razy na dobę, aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego. Wyniki tych badań mają odniesienie do innych populacji oraz do innych dróg podania.

Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących jednocześnie leki, o których wiadomo, że mogą wydłużać odstęp QTc. W przypadku, gdy istnieje ryzyko zwiększenia przez worykonazol stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP3A4 (niektóre leki przeciwhistaminowe, chinidyna, cyzapryd, pimozyd), jednoczesne stosowanie tych leków z worykonazolem jest przeciwwskazane (patrz poniżej i patrz punkt 4.3).

Tabela interakcji

Interakcje pomiędzy worykonazolem a innymi lekami zostały zamieszczone w poniższej tabeli (raz na dobę „QD”, dwa razy na dobę „BID”, trzy razy na dobę „TID”, częstość nieokreślona „ND”). Kierunek strzałek dla każdego z parametrów farmakokinetycznych wyznaczono wykorzystując średnią geometryczną (przy 90% przedziale ufności), parametry zawarte w przedziale 80-125% oznaczono (^), zmniejszenie (j) lub zwiększenie (T). Gwiazdką (*) oznaczono interakcje dwustronne. Wartości AUCt, AUCt i AUC0-«, przedstawiają pole pod krzywą pomiędzy poszczególnymi dawkami, odpowiednio od czasu zero do czasu, gdy można było wykonać pomiar i od czasu zero do nieskończoności.

Interakcje przedstawione w tabeli uszeregowano w następującej kolejności: przeciwwskazania, interakcje wymagające zmiany dawkowania, interakcje wymagające monitorowania funkcji klinicznych i (lub) biologicznych, oraz interakcje bez istotnego znaczenia farmakokinetycznego, ale mogące mieć znaczenie kliniczne z punktu widzenia terapii.

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Astemizol, cyzapryd, pimozyd, chinidyna i terfenadyna

[substraty CYP3A4]

Mimo, że tego nie badano, zwiększone stężenia tych leków w osoczu mogą prowadzić do wydłużenia odstępu QTc, a rzadko do występowania zaburzeń typu torsades de pointes.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Karbamazepina i długo działające barbiturany (np. fenobarbital, mefobarbital)

[silne induktory CYP450]

Mimo, że tego nie badano, karbamazepina i długo działające barbiturany zmniejszają w sposób istotny stężenie worykonazolu w osoczu.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Efawirenz (nienukleotydowy inhibitor odwrotnej transktryptazy)

[induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Efawirenz 400 mg QD, stosowany

Efawirenz Cmax T 38% Efawirenz AUCt T 44% Worykonazol Cmax | 61% Worykonazol AUCt [ 77%

Stosowanie dawki standardowej worykonazolu z dawką standardową efawirenzu (400 mg QD lub większej) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

jednocześnie z worykonazolem 200 mg BID*

Efawirenz 300 mg QD, stosowany jednocześnie z worykonazolem 400 mg BID*

W porównaniu do efawirenzu 600 mg QD,

Efawirenz Cmax ^

Efawirenz AUCt T 17%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax T 23%

Worykonazol AUCt ( 7%

Worykonazol może być stosowany jednocześnie z efawirenzem w przypadku, gdy dawka podtrzymująca worykonazolu jest zwiększona do 400 mg BID, a dawka efawirenzu jest zmniejszona do 300 mg QD. Po zakończeniu leczenia worykonazolem należy przywrócić dawkę początkową efawirenzu (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Alkaloidy sporyszu (np. ergotamina i dihydroergotamina)

[substráty CYP3A4]

Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenie alkaloidów sporyszu w osoczu i prowadzić do zatrucia tymi lekami.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Ryfabutyna

[silny induktor CYP450]

300 mg QD

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 350 mg BID)*

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Worykonazol Cmax | 69%

Worykonazol AUCt ( 78%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax | 4%

Worykonazol AUCt ( 32%

Ryfabutyna Cmax T 195%

Ryfabutyna AUCt T 331%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax T 104% Worykonazol AUCt T 87%

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i ryfabutyny, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Podtrzymującą dawkę worykonazolu podaną dożylnie BID można zwiększyć do 5 mg/kg mc. lub z 200 mg do 350 mg podaną doustnie BID (z 100 mg do 200 mg BID u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów krwi oraz działań niepożądanych ryfabutyny (np. zapalenie błony naczyniowej oka) podczas jednoczesnego podawania ryfabutyny i worykonazolu.

Ryfampicyna (600 mg QD)

[silny induktor CYP450]

Worykonazol Cmax | 93% Worykonazol AUCt | 96%

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Rytonawir (inhibitor proteazy)

[silny induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Duża dawka (400 mg BID)

Mała dawka (100 mg BID)*

Rytonawir Cmax i AUCt ^ Worykonazol Cmax | 66% Worykonazol AUCt | 82% Rytonawir Cmax | 25% Rytonawir AUCt 113% Worykonazol Cmax | 24% Worykonazol AUCt | 39%

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i dużych dawek rytonawiru (400 mg lub powyżej BID) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i małych dawek rytonawiru (100 mg BID), chyba że stosunek korzyści do ryzyka uzasadnia zastosowanie worykonazolu.

Ziele dziurawca

[induktor CYP450; induktor gligoproteiny P]

300 mg TID (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg w pojedynczej dawce)

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych,

Worykonazol AUC0-« | 59%

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Ewerolimus

[substrat CYP3A4, substrat glikoproteiny P]

Mimo, że tego nie badano, worykonazol może znacząco zwiększać stężenie ewerolimusu w osoczu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu z ewerolimusem, ponieważ można się spodziewać, że worykonazol istotnie zwiększy stężenie ewerolimusu (patrz punkt 4.4).

Flukonazol (200 mg QD)

[inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4]

Worykonazol Cmax T 57% Worykonazol AUCt T 79% Flukonazol Cmax ND Flukonazol AUCt ND

Nie ustalono zmniejszonej dawki i (lub) częstości stosowania worykonazolu i flukonazolu, która może eliminować to działanie. Monitorowanie związanych z worykonazolem działań niepożądanych jest zalecane w przypadku, gdy worykonazol jest stosowany sekwencyjnie po flukonazolu.

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Fenytoina

[substrát CYP2C9 i silny induktor CYP450]

300 mg QD

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Worykonazol Cmax | 49%

Worykonazol AUCt [ 69%

Fenytoina Cmax t 67%

Fenytoina AUCt t 81%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax t 34%

Worykonazol AUCt t 39%

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i fenytoiny, chyba że korzyść przewyższa ryzyko. Zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu.

Fenytoinę można stosować jednocześnie z worykonazolem, jeśli podtrzymująca dawka dożylna worykonazolu zostanie zwiększona do 5 mg/kg mc.

BID lub dawka doustna z 200 mg do 400 mg BID, (100 mg do 200 mg BID u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Leki przeciwzakrzepowe

Warfaryna (pojedyncza dawka 30 mg, stosowana jednocześnie z 300 mg BID worykonazolu)

[substrat CYP2C9]

Inne doustne leki

przeciwzakrzepowe (fenprokumon, acenokumarol)

[substraty CYP2C9 i CYP3A4]

Około 2-krotne maksymalne wydłużenie czasu protrombinowego.

Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia pochodnych kumaryny w osoczu i powodować wydłużenie czasu protrombinowego.

Zaleca się dokładne monitorowanie czasu protrombinowego lub wykonywanie innych badań krzepnięcia krwi, oraz odpowiednie dostosowanie dawki leków przeciwzakrzepowych.

Benzodiazepiny (np. midazolam, triazolam, aprazolam)

[substraty CYP3A4]

Mimo, że tego klinicznie nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie benzodiazepin metabolizowanych przez CYP3A4 i prowadzić do wydłużonego działania nasennego.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki benzodiazepin.

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Leki immunosupresyjne

[substráty CYP3A4]

Syrolimus (pojedyncza dawka 2 mg)

Cyklosporyna (u stabilnych biorców przeszczepu nerki stosujących długoterminową terapię cyklosporyną)

Takrolimus (pojedyncza dawka 0,1 mg/kg mc.)

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych,

Syrolimus Cmax T 6,6-krotnie

Syrolimus AUC0-«, T 11-krotnie

Cyklosporyna Cmax T 13%

Cyklosporyna AUCt T 70%

Takrolimus Cmax T 117%

Takrolimus AUCt T 221%

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i syrolimusu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

U pacjentów już przyjmujących cyklosporynę, rozpoczynających leczenie worykonazolem zaleca się zmniejszenie dawki cyklosporyny o połowę i monitorowanie jej stężenia w osoczu. Zwiększone stężenia cyklosporyny wiązano z jej nefrotoksycznością. Po zakończeniu terapii worykonazolem stężenia cyklosporyny muszą być ściśle monitorowane, a jej dawka zwiększona w razie potrzeby.

U pacjentów leczonych takrolimusem, rozpoczynających terapię worykonazolem zaleca się zmniejszenie do jednej trzeciej dawki takrolimusu i ścisłe monitorowanie jego stężenia. Zwiększenie stężenia takrolimusu wiązano z jego nefrotoksycznością. Po zakończeniu leczenia worykonazolem stężenia takrolimusu muszą być ściśle monitorowane, a jego dawka zwiększona w razie potrzeby.

Długo działające opioidy

[substráty CYP3A4]

Oksykodon (pojedyncza dawka 10 mg)

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych,

Oksykodon Cmax T 1,7-krotnie

Oksykodon AUC0-«, T 3,6-krotnie

Należy rozważyć zmniej szenie dawki oksykodonu oraz innych długo działających opioidów metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon). Może być konieczne częste monitorowanie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów.

Metadon (32-100 mg QD)

[substrát CYP3A4]

R-metadon (aktywny) Cmax T 31%

R-metadon (aktywny) AUCt T 47%

S-metadon Cmax T 65%

S-metadon AUCt T 103%

Zaleca się częste monitorowanie działań niepożądanych oraz toksyczności związanej ze stosowaniem metadonu, w tym wydłużenie odstępu QTc. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu.

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

[substráty CYP2C9]

Ibuprofen (pojedyncza dawka 400 mg)

Diklofenak (pojedyncza dawka 50 mg)

S-Ibuprofen Cmax T 20% S-Ibuprofen AUCo-<» T 100% Diklofenak Cmax T 114% Diklofenak AUC0-» T 78%

Zaleca się częste monitorowanie działań niepożądanych i toksyczności związanej ze stosowaniem NLPZ. Może być konieczne zmniej szenie dawki NLPZ.

Omeprazol (40 mg QD)*

[inhibitor CYP2C19; substrát CYP2C19 i CYP3A4]

Omeprazol Cmax T 116%

Omeprazol AUCt T 280%

Worykonazol Cmax T 15%

Worykonazol AUCt T 41%

Worykonazol może także hamować metabolizm innych inhibitorów pompy protonowej, które są substratami CYP2C19 oraz powodować zwiększenie ich stężeń w osoczu.

Nie zaleca się zmiany dawkowania worykonazolu.

U pacjentów leczonych omeprazolem w dawce 40 mg lub większej, u których rozpoczyna się terapię worykonazolem, zaleca się zmniej szenie dawki omeprazolu o połowę.

Doustne środki antykoncepcyjne*

[substrat CYP3A4; inhibitor CYP2C19]

Noretysteron/Etynyloestradiol (1 mg/0,035 mg QD)

Etynyloestradiol Cmax T 36% Etynyloestradiol AUCt T 61% Noretysteron Cmax T15% Noretysteron AUCt T 53% Worykonazol Cmax T 14% Worykonazol AUCt T 46%

Zaleca się monitorowanie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, innych niż te wynikające ze stosowania worykonazolu.

Krótko działające opioidy

[substraty CYP3A4]

Alfentanyl (pojedyncza dawka 20 pg/kg mc. jednocześnie z naloksonem)

Fentanyl (pojedyncza dawka 5 pg/kg mc.)

Opublikowano wyniki niezależnych badań klinicznych,

Alfentanyl AUC0-» T 6-krotnie

Opublikowane wyniki niezależnych badań klinicznych,

Fentanyl AUC0-» T 1,34-krotnie

Należy rozważyć zmniejszenie dawki alfentanylu, fentanylu oraz innych krótko działających opioidów o budowie podobnej do alfentanylu i metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl). Zaleca się rozszerzony zakres badań oraz częste monitorowanie pacjentów pod względem zapaści oddechowej oraz innych związanych z opioidami działań niepożądanych.

Statyny (np. lowastatyna)

Mimo, że tego nie badano klinicznie, worykonazol może

Należy rozważyć zmniej szenie dawki statyn.

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

[substráty CYP3A4]

zwiększać w osoczu stężenie statyn metabolizowanych przez CYP3A4, co może prowadzić do rabdomiolizy.

Pochodne sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd, gliburyd)

[substráty CYP2C9]

Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie pochodnych sulfonylomocznika i powodować hipoglikemię.

Zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi. Należy rozważyć zmniejszenie dawki pochodnych sulfonylomocznika.

Alkaloidy Vinca (np. winkrystyna i winblastyna)

[substraty CYP3A4]

Mimo, że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie alkaloidów Vinca i prowadzić do neurotoksyczności.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki alkaloidów Vinca.

Inne inhibitory proteazy HIV (np. sakwinawir, amprenawir i nelfinawir)*

[substraty i inhibitory CYP3A4]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że worykonazol może hamować metabolizm inhibitorów proteazy HIV oraz, że inhibitory proteazy HIV mogą hamować metabolizm worykonazolu.

Zaleca się uważne monitorowanie pod względem występowania jakiejkolwiek toksyczności leków i (lub) braku ich skuteczności działania oraz konieczności dostosowania dawki.

Inne nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTIs, ang. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) (np. delawirdyna, newirapina)*

[substraty CYP3A4; inhibitory lub induktory CYP450]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że NNRTI może hamować metabolizm worykonazolu oraz, że worykonazol może hamować metabolizm NNRTI.

Doniesienia dotyczące wpływu efawirenzu na worykonazol pozwalają przypuszczać, że NNRTI mogą indukować metabolizm worykonazolu.

Zaleca się uważne monitorowanie pod względem występowania jakiejkolwiek toksyczności leków i (lub) braku ich skuteczności działania oraz konieczności dostosowania dawki.

Cymetydyna (400 mg BID)

Worykonazol Cmax f 18%

Brak konieczności zmiany dawki.

[niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku]

Worykonazol AUCt f 23%

Digoksyna (0,25 mg QD)

Digoksyna Cmax ^

Brak konieczności zmiany dawki.

[substrat glikoproteiny P]

Digoksyna AUCt ^

Indynawir (800 mg TID)

Indynawir Cmax ^

Brak konieczności zmiany dawki.

[inhibitor i substrat CYP3A4]

Indynawir AUCt ^

Worykonazol Cmax ^

Worykonazol AUCt ^

Produkt leczniczy

[Mechanizm interakcji]

Interakcje

Zmiana wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Antybiotyki makrolidowe Erytromycyna (1 g BID) [inhibitor CYP3A4] Azytromycyna (500 mg QD)

Worykonazol Cmax i AUCt ^ Worykonazol Cmax i AUCt ^

Wpływ worykonazolu na erytromycynę lub azytromycynę jest nieznany.

Brak konieczności zmiany dawki.

Kwas mykofenolowy (dawka pojedyncza 1 g)

[substrat

UDPglukuronylotransferazy]

Kwas mykofenolowy Cmax ^ Kwas mykofenolowy AUCt ^

Brak konieczności zmiany dawki.

Prednizolon (pojedyncza dawka 60 mg)

[substrat CYP3A4]

Prednizolon Cmax f 11% Prednizolon AUC® f 34%

Brak konieczności zmiany dawki.

Ranitydyna (150 mg BID) [zwiększa pH żołądka]

Worykonazol Cmax and AUCt ^

Brak konieczności zmiany dawki.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania worykonazolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozród (patrz punkt 5.3). Ryzyko stosowania leku u ludzi nie jest ustalone.

Produktu leczniczego Voriconazole Glenmark nie stosować podczas ciąży, chyba że korzyść dla matki wyraźnie przewyższa ryzyko dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą zawsze stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia produktem leczniczym Voriconazole Glenmark.

Karmienie piersią

Nie badano wydzielania worykonazolu do mleka ludzkiego. Karmienie piersią należy przerwać w chwili rozpoczęcia terapii produktem leczniczym Voriconazole Glenmark.

Płodność

W badaniach na zwierzętach, przeprowadzonych u samców i samic szczurów nie wykazano szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Worykonazol wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może powodować przemijające i ustępujące zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zmienioną lub zwiększoną percepcję wzrokową i (lub) światłowstręt. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów pacjent powinien unikać wykonywania potencjalnie ryzykownych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa worykonazolu oparty jest na zintegrowanej bazie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u ponad 2000 pacjentów (1655 pacjentów w badaniach działania leczniczego). Stanowi to bardzo zróżnicowaną populację obejmującą pacjentów z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, pacjentów zakażonych wirusem HIV z kandydozą przełyku i opornymi zakażeniami grzybiczymi, pacjentów z kandydemią i aspergilozą bez równoczesnej neutropenii i zdrowych ochotników. U 561 pacjentów worykonazol podawany był ponad 12 tygodni, a 136 pacjentów przyjmowało worykonazol ponad 6 miesięcy.

Najczęściej obserwowanymi zdarzeniami niepożądanymi były zaburzenia widzenia, gorączka, wysypka, wymioty, nudności, biegunka, ból głowy, obrzęki obwodowe i ból brzucha.

Nasilenie tych działań niepożądanych było przeważnie lekkie do umiarkowanego. Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic, analizując dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w zależności od wieku, rasy i płci.

Działania niepożądane zamieszczone w tabeli

Ze względu na to, że większość badań miało charakter otwarty, w poniższej tabeli podano wszystkie rodzaje działań niepożądanych o określonym związku przyczynowo-skutkowym, grupując je według układów, narządów i częstości występowania.

Częstość występowania przedstawiono w sposób następujący:

Bardzo często >1/10 Często >1/100 do <1/10 Niezbyt często >1/1000 do <1/100 Rzadko >1/10 000 do <1/1000 Bardzo rzadko <1/10 000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych worykonazolem

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane leku

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie żołądka i jelit, choroby grypopodobne

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Pancytopenia,

zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

leukopenia,

małopłytkowość,

niedokrwistość,

plamica

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, agranulocytoza, limfadenopatia, eozynofilia

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Zapalenie zatok

Reakcja

anafilaktyczna,

nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologicz-

Niedoczynność

nadnerczy

Nadczynność

tarczycy,

ne

niedoczynność

tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia,

hipokaliemia

Hiponatremia*

Zaburzenia

psychiczne

Depresja, omamy, lęk

Bezsenność

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, uczucie splątania, drżenie, pobudzenie, parestezje

Obrzęk mózgu, ataksja, podwójne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, niedoczulica, wzmożone napięcie

Drgawki,

encefalopatia, zespół

Guillama-Barrego,

objawy

pozapiramidowe, senność podczas infuzji, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie [patrz punkt 4.4],

chromatopsja,

światłowstręt)

Obrzęk zastoinowy (patrz punkt 4.4), tarczy nerwu wzrokowego (w tym

zapalenie nerwu wzrokowego, patrz punkt 4.4), oczopląs, zapalenie twardówki, zapalenie brzegów powiek

Zanik nerwu wzrokowego, krwotok do siatkówki, rotacyjne ruchy gałki ocznej, zmętnienie rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niedosłuch, szum w uszach

Zaburzenia

serca

Obrzęk

obwodowy

Migotanie komór,

arytmia komorowa,

omdlenia, arytmia

nadkomorowa,

tachykardia

nadkomorowa,

tachykardia,

bradykardia,

arytmia

przedsionkowa

Torsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy

Zaburzenia

naczyniowe

Zakrzepowe zapalenie żył, niedociśnienie, zapalenie żył

Zapalenie naczyń chłonnych

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Ostry zespół zaburzeń oddechowych, obrzęk płuc, zespół zaburzeń oddechowych, ból w klatce piersiowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Zapalenie trzustki,

zapalenie

otrzewnej,

zapalenie

dwunastnicy,

zapalenie dziąseł,

zapalenie języka, opuchnięty język, niestrawność, zaparcia,

zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka,

żółtaczka

cholestatyczna

Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, powiększenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

Śpiączka wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Złuszczające zapalenie skóry, obrzęk twarzy, reakcje

fototoksyczne,

wysypka

plamisto-

grudkowa,

wysypka

plamista,

wysypka

grudkowa,

zapalenie

czerwieni warg,

świąd, łysienie,

rumień

Utrwalona wysypka polekowa, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk

naczynioruchowy, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na lek, łuszczyca, egzema

Martwica toksyczna naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły, pseudoporfiria

Rak kolczysto-

komórkowy

skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Ból pleców

Zapalenie stawów

Zapalenie

okostnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra

niewydolność nerek, krwiomocz

Białkomocz, zapalenie nerek

Martwica cewek nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Odczyny w miejscu podania, zapalenie, Dreszcze, osłabienie

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie wartości wyników badań czynności wątroby (w tym: AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa, gamma-

glutamylotranspe

ptydaza [GGTP],

dehydrogenaza

mleczanowa

[LDH],

bilirubina),

zwiększenie

Wydłużenie odstępu QTc w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

stężenia kreatyniny we krwi

*Działania niepożądane zaobserwowane po wprowac

zeniu produktu do obrotu

Opis wybranych działań niepożądanych Zaburzenia odczuwania smaku

Na podstawie łącznych danych uzyskanych z trzech badań biorównoważności proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej wykazano związane z leczeniem zaburzenia smaku, które wystąpiły u 12 (14%) uczestników badań.

Zaburzenia widzenia

W badaniach klinicznych zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem worykonazolu występowały bardzo często. W badaniach klinicznych, zarówno krótko- jak i długoterminowych, takie objawy jak zmieniona (wzmożona) percepcja wzrokowa, nieostre widzenie, zmieniona percepcja kolorów czy światłowstręt występowały u około 30% pacjentów leczonych worykonazolem. Zaburzenia wzroku były przemijające i w pełni ustępowały, w większości ustępowały samoistnie w ciągu 60 minut, nie obserwowano istotnych klinicznie, długotrwałych zaburzeń widzenia. Nasilenie objawów zmniejszało się po podaniu kolejnych dawek. Zaburzenia widzenia miały zwykle charakter łagodny. Rzadko powodowały przerwanie terapii i nie wiązały się z nimi długotrwałe następstwa. Zaburzenia widzenia mogą być związane z dużymi stężeniami worykonazolu w osoczu i (lub) większymi dawkami.

Mechanizm działania jest nieznany, jednak miejsce działania znajduje się najprawdopodobniej w siatkówce. W przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach badaniu oceniającym wpływ worykonazolu na czynność siatkówki, worykonazol powodował spadek amplitudy fali elektroretinogramu (ERG). Badanie ERG dokonuje pomiaru impulsów elektrycznych w siatkówce. Zmiany ERG nie pogłębiały się podczas 29-dniowego leczenia worykonazolem i w pełni ustępowały po odstawieniu leku.

Reakcje skórne

W badaniach klinicznych reakcje skórne u pacjentów leczonych worykonazolem były częste, jednak z reguły dotyczyło to pacjentów z inną ciężką chorobą podstawową i otrzymujących jednocześnie liczne dodatkowe produkty lecznicze. Wysypka w większości przypadków była łagodna lub umiarkowanie nasilona. Podczas leczenia worykonazolem rzadko występowały ciężkie reakcje skórne, w tym: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka i rumień wielopostaciowy.

W przypadku wystąpienia wysypki pacjent powinien być dokładnie monitorowany i w razie nasilenia zmian terapię produktem leczniczym Voriconazole Glenmark należy przerwać. Obserwowano także reakcje nadwrażliwości na światło, szczególnie podczas długotrwałej terapii (patrz także punkt 4.4).

Testy czynności wątroby

W badaniach klinicznych ogólna częstość występowania klinicznie istotnych zmian aktywności aminotransferaz u pacjentów leczonych worykonazolem wyniosła 13,4% (200 z 1493 pacjentów). Nieprawidłowości wyników badań czynności wątroby mogą być związane ze zwiększonym stężeniem leku w osoczu i (lub) dużymi dawkami. Większość nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby ustępowała podczas terapii, w części przypadków bez konieczności dostosowania dawki leku, w innych zaś po zmniejszeniu dawek aż do odstawienia leku włącznie.

Stosowanie worykonazolu u pacjentów z inną, ciężką chorobą podstawową rzadko wiązało się z ciężkim uszkodzeniem wątroby. Były to przypadki żółtaczki, rzadko zapalenia wątroby i niewydolności wątroby prowadzącej do śmierci (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania worykonazolu było badane u 285 dzieci w wieku od 2 do <12 lat, leczonych worykonazolem w ramach badań farmakokinetycznych (127 dzieci) oraz w ramach programach podania leku ostatniej szansy (ang. - compassionate use - 158 dzieci). Profil działań niepożądanych u tych 285 dzieci był podobny jak u dorosłych. Dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu sugerują, że reakcja skórna (zwłaszcza rumień) może częściej występować u dzieci niż u osób dorosłych. U 22 pacjentów w wieku poniżej 2 lat, którzy otrzymywali worykonazol w ramach programu ostatniej szansy (ang - compassionate use), odnotowano następujące działania niepożądane (nie można wykluczyć, że wystąpiły one w związku ze stosowaniem worykonazolu: reakcje nadwrażliwości na światło (1), zaburzenia rytmu serca (1), zapalenie trzustki (1), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (1), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (1), wysypkę (1) i obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego (1). Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wystąpienie zapalenia trzustki u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych wystąpiły 3 przypadki omyłkowego przedawkowania. Wszystkie dotyczyły dzieci, które otrzymały maksymalnie pięciokrotną zalecaną dożylną dawkę worykonazolu. Zgłoszono jeden przypadek 10- minutowego światłowstrętu.

Brak znanego antidotum na worykonazol.

Klirens worykonazolu podczas hemodializy wynosi 121 ml/min. W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu z organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie - pochodna triazolu, kod ATC: J 02 AC 03.

Mechanizm działania

Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy triazoli. Podstawowy mechanizm działania worykonazolu polega na hamowaniu u grzybów zależnej od cytochromu P450 demetylacji 14-alfa-lanosterolu, stanowiącej istotny etap biosyntezy ergosteroli u grzybów. Gromadzenie 14-alfa-metylosteroli jest następnie skorelowane z utratą ergosteroli zawartych w błonie komórkowej grzybów i może odpowiadać za przeciwgrzybicze działanie worykonazolu. Wykazano, że działanie worykonazolu jest bardziej selektywne względem enzymów cytochromu P450 grzybów niż enzymów cytochromu P450 różnych ssaków.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

W 10 badaniach terapeutycznych, mediana średnich i maksymalnych stężeń w osoczu, u poszczególnych uczestników badania wynosiła odpowiednio: 2425 ng/ml (rozstęp kwartylny 1193 do 4380 ng/ml) i 3742 ng/ml (rozstęp kwartylny 2027 do 6302 ng/ml). Nie wykazano związku pomiędzy średnim, maksymalnym czy minimalnym stężeniem worykonazolu w osoczu, a skutecznością leku.

Analizy farmakokinetyczno-farmakodynamiczne danych z badań klinicznych wykazały związek pomiędzy stężeniami worykonazolu w osoczu, a nieprawidłowościami w wynikach badań czynności wątroby i zaburzeniami widzenia.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

In vitro, worykonazol wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. Silnie działa na gatunki z rodzaju Candida (w tym oporne na flukonazol C. krusei i oporne szczepy C. glabrata i C. albicans) oraz wykazuje działanie przeciwgrzybicze na wszystkie badane szczepy Aspergillus. Dodatkowo worykonazol wykazuje in vitro działanie przeciwgrzybicze w stosunku do pojawiających się grzybów chorobotwórczych, w tym Scedosporium i Fusarium, które wykazują ograniczoną wrażliwość na obecnie dostępne leki przeciwgrzybicze.

Skuteczność kliniczną (częściową lub całkowitą) wykazano wobec szczepów Aspergillus spp. w tym A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, szczepów Candida spp. w tym C. albicans,

C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis oraz niektórych szczepów C. dubliniensis,

C. inconspicua, i C. guilliermondii, a także wobec szczepów Scedosporium spp. w tym S. apiospermum, S. prolificans i szczepów Fusarium spp.

Do innych zakażeń grzybiczych leczonych worykonazolem (często z całkowitą albo z częściową skutecznością) należały pojedyncze przypadki zakażeń szczepami Alternaria spp., Blastomyces dermatitidis, Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium spp., Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum, Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus, szczepami Penicilium spp. w tym P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis, a także szczepami Trichosporon spp. w tym zakażenia T. beigelli.

Badania in vitro wykazały działanie leku na izolowane klinicznie szczepy Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp. i Histoplasma capsulatum; większość szczepów hamowanych było przez stężenia worykonazolu w zakresie od 0,05 do 2 pg/ml.

W badaniach in vitro wykazano działanie na następujące mikroorganizmy chorobotwórcze: szczepy Curvularia spp. i Sporothrix spp., ale znaczenie kliniczne tego nie jest znane.

Stężenia graniczne

W celu izolacji i identyfikacji mikroorganizmu chorobotwórczego należy pobrać materiał na posiew i do innych istotnych badań laboratoryjnych (serologicznych i histopatologicznych) przed rozpoczęciem leczenia. Terapię można wdrożyć przed otrzymaniem wyników posiewu i powyższych badań laboratoryjnych, a następnie po ich otrzymaniu odpowiednio dostosować leczenie przeciwgrzybicze.

Aktywność worykonazolu wobec szczepów najczęściej powodujących występowanie zakażeń u ludzi, takich jak C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata i C. krusei, zazwyczaj charakteryzuje się wartością MIC mniejszą niż 1 mg/l.

Jednak, aktywność in vitro worykonazolu przeciw szczepom Candida nie jest jednorodna. Szczególnie dla C. glabrata, wartość MIC worykonazolu wobec szczepów opornych na flukonazol była proporcjonalnie większa niż wobec szczepów wrażliwych na flukonazol. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować konkretny rodzaj szczepu Candida. Jeśli dostępne są testy przeciwgrzybicze, wartość MIC może być zinterpretowana na podstawie kryteriów stężenia granicznego ustalonego przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST, ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

EUCAST stężenia graniczne

Szczepy Candida

Stężenie graniczne MIC (mg/l)

<S (wrażliwe)

>R (oporne)

Candida albicans1

0,125

0,125

Candida tropicalis1

0,125

0,125

Candida parapsilosis1

0,125

0,125

Candida glabrata2

zbyt mała ilość danych

Candida krusei3

zbyt mała ilość danych

Inne szczepy Candida spp.4

zbyt mała ilość danych

'Szczepy, u których wartość MIC (minimalne stężenie hamujące) przewyższająca stężenie graniczne

występowała rzadko lub nie była dotychczas zgłaszana. Dla każdego z izolowanych klinicznie szczepów należy powtórzyć test identyfikacji oraz test wrażliwości mikrobiologicznej. Jeśli wynik się potwierdzi, szczepy te należy przesłać do laboratorium referencyjnego.


2W badaniach klinicznych, odpowiedź na worykonazol u pacjentów z zakażeniem C. glabrata była o 21% mniejsza w porównaniu do odpowiedzi na lek u pacjentów z C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. Natomiast zmniejszenie skuteczności nie było skorelowane ze zwiększeniem wartości MIC.

3W badaniach klinicznych skuteczność worykonazolu u pacjentów z zakażeniem C. krusei była zbliżona do skuteczności leku u pacjentów z C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. Jednak, ponieważ jedynie 9 przypadków było dostępnych dla analizy EUCAST, dane pozwalające na wyznaczenie stężenia granicznego dla C. krusei są niewystarczające.

4EUCAST nie określił dla worykonazolu stężenia granicznego niezależnego od rodzaju szczepu._

Doświadczenie kliniczne

W rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową skuteczność leczenia.

Zakażenia Aspergillus - skuteczność w leczeniu aspergilozy u pacjentów ze złym rokowaniem W badaniach in vitro worykonazol wykazuje działanie przeciwgrzybicze na szczepy Aspergillus spp. Skuteczność i wydłużenie życia po worykonazolu w porównaniu z konwencjonalną amfoterycyną B w leczeniu ostrej inwazyjnej aspergilozy wykazano w otwartym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu obejmującym 277 pacjentów z zaburzoną odpornością, leczonych przez okres 12 tygodni.

Pozytywną, całkowitą odpowiedź na leczenie (całkowita lub częściowa regresja wszystkich objawów, w tym radiologicznych, bronchoskopowych, obecnych w punkcie wyjściowym) obserwowano u 53% pacjentów leczonych worykonazolem w porównaniu do 31% pacjentów leczonych lekiem porównawczym. Wskaźnik 84-dniowy przeżycia pacjentów leczonych worykonazolem był istotnie większy niż pacjentów leczonych lekiem porównawczym. Wykazano klinicznie i statystycznie istotną korzyść wynikającą ze stosowania worykonazolu zarówno w ocenie długości czasu do wystąpienia zgonu, jak i okresu do przerwania jego podawania z powodu toksyczności.

Badanie to potwierdziło wyniki uzyskane z poprzednich, prospektywnych badań, w których podczas leczenia obserwowano poprawę u pacjentów z czynnikami ryzyka zwiastującymi złe rokowanie, takimi jak reakcja przeszczepu przeciwko gospodarzowi (ang. graft versus host disease), a w szczególności zakażenia mózgu (zwykle związane z prawie 100% śmiertelnością).

Badania te obejmowały przypadki aspergilozy mózgu, zatok, aspergilozy płucnej i rozsianej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku i narządów miąższowych, z nowotworami układu krwiotwórczego, rakiem i AIDS.

Kandydemia u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii

Skuteczność worykonazolu w pierwotnym leczeniu kandydemii wykazano w otwartym badaniu porównawczym ze schematem leczenia obejmującym amfoterycynę B, po której podawano flukonazol. Do badania włączono 370 pacjentów (w wieku powyżej 12 lat) bez towarzyszącej neutropenii, z udokumentowaną kandydemią, z tego 248 pacjentów było leczonych worykonazolem. 9 pacjentów z grupy otrzymującej worykonazol i 5 z grupy leczonej amfoterycyną B a następnie flukonazolem, miało ponadto udowodnione grzybicze zakażenie tkanek głęboko położonych. Z badania wyłączono pacjentów z niewydolnością nerek. Mediana czasu badania wynosiła w obydwu grupach 15 dni. W pierwotnej analizie, zgodnie z ustaleniami komitetu opracowującego dane (DRC), którego członkowie nie wiedzieli o zastosowanym leczeniu, za odpowiedź pozytywną uznano ustąpienie lub poprawę wszystkich objawów i oznak klinicznych zakażenia - łącznie z eradykacją szczepu Candida z krwi i zakażonych tkanek głęboko położonych - w 12. tygodniu po zakończeniu terapii (ZT). Pacjentów, u których nie dokonano oceny w 12. tygodniu po ZT uznano, że odpowiedź na zastosowane leczenie była negatywna. W analizie tej w obu grupach badanych pozytywną reakcję na leczenie zaobserwowano u 41% pacjentów.

W analizie wtórnej, w której wykorzystano ocenę DRC w ostatnim możliwym punkcie czasowym (ZT lub 2, 6 lub 12 tygodni po ZT), odpowiedź na leczenie w grupie leczonej worykonazolem i w grupie leczonej amfoterycyną B, po której podawano flukonazol obserwowano odpowiednio u 65% i 71% pacjentów. W poniższej tabeli przedstawiono ocenę wyników we wszystkich punktach czasowych.

Punkt czasowy

Worykonazol

(N=248)

Amfoterycyna B ^ flukonazol (N=122)

ZT

178 (72%)

88 (72%)

2 tygodnie po ZT

125 (50%)

62 (51%)

6 tygodni po ZT

104 (42%)

55 (45%)

12 tygodni po ZT

104 (42%)

51 (42%)

Ciężkie, oporne na leczenie zakażenia Candida

Badanie obejmowało 55 pacjentów z ciężkim, uogólnionym, opornym na leczenie zakażeniem Candida (w tym kandydemię, rozsiane i inne inwazyjne kandydozy), u których uprzednie leczenie przeciwgrzybicze, szczególnie flukonazolem, nie było skuteczne. Korzystną odpowiedź na leczenie przeciwgrzybicze obserwowano u 24 pacjentów (u 15 całkowitą, u 9 częściową). W opornych na flukonazol zakażeniach szczepami innymi niż C. albicans poprawę obserwowano u 3 na 3 pacjentów zakażonych C. krusei (całkowita odpowiedź) i 6 na 8 pacjentów zakażonych C. glabrata (u 5 całkowita, 1 częściowa odpowiedź). Dane o skuteczności klinicznej były poparte ograniczonymi danymi o wrażliwości ocenionych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zakażenia Scedosporium i Fusarium

Worykonazol okazał się skutecznym lekiem wobec następujących rzadko występujących patogenów grzybiczych:

Scedosporium spp.:

Korzystną odpowiedź na leczenie worykonazolem obserwowano u 16 (u 6 całkowitą, 10 częściową) z 28 pacjentów zakażonych S. apiospermum i u 2 (częściową) z 7 pacjentów zakażonych S. prolificans. Ponadto korzystną odpowiedź na leczenie uzyskano u 1 z 3 pacjentów zakażonych więcej niż jednym drobnoustrojem, w tym Scedosporium spp.

Fusarium spp.:

7 z 17 pacjentów było skutecznie leczonych worykonazolem (u 3 całkowitą, u 4 częściową). Z tych siedmiu pacjentów 3 miało zakażenie gałki ocznej, 1 zatok a 3 - uogólnione zakażenie. Dodatkowo worykonazolem leczono 4 pacjentów z fusariozą i innymi współistniejącymi zakażeniami; u 2 z nich uzyskano korzystną odpowiedź na leczenie.

Większość pacjentów leczonych worykonazolem z powodu wyżej wymienionych rzadko spotykanych zakażeń nie tolerowało leczenia przeciwgrzybiczego lub zakażenie grzybicze było oporne na wcześniejszą terapię.

Czas trwania leczenia

W badaniach klinicznych 561 pacjentów leczono worykonazolem dłużej niż 12 tygodni, z czego 136 pacjentów przyjmowało go przez ponad 6 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Worykonazolem leczono 61 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 15 lat z ustalonym lub prawdopodobnym inwazyjnym zakażeniem grzybiczym. Populacja obejmowała 34 pacjentów w wieku od 2 do poniżej 12 lat i 20 pacjentów w wieku 12-15 lat.

U większości pacjentów (57 z 61) wcześniejsza terapia przeciwgrzybicza była nieskuteczna. Badania terapeutyczne dotyczyły 5 pacjentów w wieku od 12 do 15 lat, pozostali pacjenci otrzymywali worykonazol w ramach programu podania leku ostatniej szansy. Choroby podstawowe u tych dzieci stanowiły: nowotwory krwi (27 pacjentów) i przewlekła ziarnica (14 pacjentów). Najczęściej leczonym zakażeniem grzybiczym była aspergiloza (43 z 61; 70%).

Badania kliniczne dotyczące wpływu na odstęp QTc

Przeprowadzono kontrolowane placebo, randomizowane badanie naprzemienne (ang. Crossover) z zastosowaniem pojedynczej dawki, w którym oceniono wpływ trzech doustnych dawek worykonazolu i ketokonazolu na odstęp QTc u zdrowych ochotników. Średnie, skorygowane względem placebo, wydłużenie odstępu QTc w stosunku do wartości wyjściowych po podaniu 800 mg, 1200 mg i 1600 mg worykonazolu wyniosło odpowiednio 5,1; 4,8 i 8,2 msec, a po podaniu 800 mg ketokonazolu 7,0 msec. W żadnym przypadku wydłużenie odstępu QTc nie było większe niż 60 msec w stosunku do wartości wyjściowych. Również u żadnego z uczestników badania wydłużenie odstępu nie przekroczyło klinicznie istotnej wartości 500 msec.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę worykonazolu określano u osób zdrowych, w specjalnych populacjach i u pacjentów. Po podawaniu doustnym 200 mg lub 300 mg worykonazolu przez 14 dni dwa razy na dobę u pacjentów z ryzykiem aspergilozy (głównie z nowotworami złośliwymi układu chłonnego i układu krwiotwórczego), obserwowane właściwości farmakokinetyczne (szybkie i całkowite wchłanianie, kumulacja i nieliniowa farmakokinetyka) były zgodne z właściwościami farmakokinetycznymi leku obserwowanymi u osób zdrowych.

Farmakokinetyka worykonazolu jest nieliniowa z powodu wysycania się jego metabolizmu. Większe od proporcjonalnego zwiększenie ekspozycji obserwuje się wraz ze zwiększaniem dawki. Oszacowano, że zwykle, zwiększenie dawki doustnej z 200 mg do 300 mg dwa razy na dobę prowadzi do 2,5-krotnego zwiększenia ekspozycji (AUCt). Po podaniu doustnym 200 mg dawki podtrzymującej (lub 100 mg pacjentom o masie ciała mniejszej niż 40 kg) ekspozycja na worykonazol była zbliżona do ekspozycji osiąganej po zastosowaniu worykonazolu w postaci dożylnej w dawce 3 mg/kg mc. Ekspozycja po podaniu doustnym 300 mg dawki podtrzymującej (lub 150 mg pacjentom o masie ciała mniejszej niż 40 kg) była zbliżona do ekspozycji osiąganej po zastosowaniu worykonazolu w postaci dożylnej w dawce 4 mg/kg mc. Po podaniu dawek nasycających zgodnych z zalecanymi schematami leczenia dożylnego lub doustnego, stężenia zbliżone do stanu stacjonarnego występują w ciągu 24 godzin. W przypadku, gdy nie stosuje się dawki nasycającej, to po wielokrotnym podawaniu worykonazolu dwa razy na dobę, do kumulacji i osiągnięcia stanu stacjonarnych stężeń w osoczu dochodzi u większości osób w ciągu 6 dni.

Wchłanianie

Worykonazol po podaniu doustnym wchłania się szybko i prawie całkowicie, osiągając maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) po 1-2 godzinach. Całkowita biodostępność worykonazolu po podaniu doustnym wynosi 96%. Po podaniu dawek wielokrotnych worykonazolu, wraz z posiłkami wysokotłuszczowymi, Cmax i AUCt są zmniejszone odpowiednio o 34% i 24%. Zmiany pH w żołądku nie wpływają na wchłanianie worykonazolu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji dla worykonazolu w stanie stacjonarnym wynosi 4,6 l/kg, co wskazuje na dobrą dystrybucję leku do tkanek. Wiązanie z białkami osocza wynosi 58%. W próbkach płynu mózgowordzeniowego pobranego od 8 pacjentów, którzy otrzymywali worykonazol w ramach programu podania leku ostatniej szansy, wykryto obecność worykonazolu u wszystkich pacjentów.

Metabolizm

Badania in vitro wykazały, że worykonazol jest metabolizowany przez izoenzymy wątrobowego układu cytochromu P450: CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4.

Międzyosobnicza zmienność farmakokinetyki worykonazolu jest bardzo duża.

Badania in vivo wskazały, że CYP2C19 bierze istotny udział w metabolizmie worykonazolu. Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny. Na przykład, 15-20% populacji Azji słabo metabolizuje worykonazol. 35% osób rasy kaukaskiej i czarnej słabo metabolizuje worykonazol. Badania przeprowadzone u zdrowych osobników rasy kaukaskiej i u Japończyków wykazały, że u osób słabo metabolizujących, ekspozycja na worykonazol (AUCt) jest 4-krotnie większa w porównaniu z osobami homozygotycznymi szybko metabolizującymi. U osób heterozygotycznych szybko metabolizujących ekspozycja na worykonazol jest dwukrotnie większa w porównaniu z osobami homozygotycznymi szybko metabolizującymi.

Głównym metabolitem worykonazolu jest N-tlenek, który stanowi 72% krążących, znakowanych metabolitów w osoczu. Wykazuje on tylko niewielkie właściwości przeciwgrzybicze i nie wpływa na ogólną skuteczność worykonazolu.

Eliminacja.

Worykonazol jest wydalany za pośrednictwem metabolizmu wątrobowego i tylko mniej niż 2% niezmienionego leku jest wydalane z moczem.

Stosując znakowany worykonazol stwierdzono, że około 80% radioaktywności jest wykrywane w moczu po wielokrotnym podaniu dożylnym i 83% po wielokrotnym podaniu doustnym. Większość (>94%) całkowitego znakowanego radioaktywnie worykonazolu jest wydalana w ciągu pierwszych 96 godzin zarówno po podaniu doustnym jak i dożylnym.

Okres półtrwania worykonazolu w końcowej fazie eliminacji zależy od dawki i wynosi około 6 godzin po doustnym podaniu dawki 200 mg. Ze względu na nieliniową farmakokinetykę, okres półtrwania w osoczu w końcowej fazie eliminacji nie jest przydatny do przewidywania kumulacji i eliminacji worykonazolu.

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów

Płeć

W przypadku wielokrotnego podawania dawek doustnych, wartości Cmax i AUCt u zdrowych kobiet były większe odpowiednio o 83% i 113% od tych wartości u zdrowych mężczyzn (w wieku 18-45 lat). W tym samym badaniu nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy wartościami Cmax i AUCt u zdrowych kobiet w podeszłym wieku i u zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku (> 65 lat).

W programie klinicznym nie dostosowywano dawkowania ze względu na płeć. Profil bezpieczeństwa i stężenia worykonazolu w osoczu były podobne u kobiet i mężczyzn. Dostosowywanie dawkowania ze względu na płeć nie jest więc konieczne.

Osoby w podeszłym wieku

Po podaniu wielokrotnych doustnych dawek leku, średnie wartości Cmax i AUCt u zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku (> 65 lat) były większe, odpowiednio o 61% i 86%, od wartości Cmax i AUCt uzyskanych u zdrowych młodych mężczyzn (w wieku 18 do 45 lat). Nie wykazano istotnych różnic dotyczących Cmax i AUCt pomiędzy zdrowymi kobietami w podeszłym wieku (> 65 lat) i zdrowymi młodymi kobietami (w wieku 18 do 45 lat).

W badaniach dotyczących terapii nie dostosowano dawkowania leku ze względu na wiek. Zaobserwowano zależność pomiędzy stężeniem leku w osoczu a wiekiem. Profil bezpieczeństwa worykonazolu u pacjentów młodych i w podeszłym wieku był podobny, i dlatego dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest konieczne (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka u dzieci i młodzieży została ustalona na podstawie danych uzyskanych w farmakokinetycznej analizie populacji u 112 dzieci w wieku od 2 do poniżej 12 lat z niedoborem odporności i 26-osobowej grupie młodzieży w wieku od 12 do poniżej 17 lat z niedoborem odporności. Podczas 3 badań farmakokinetycznych dzieci i młodzieży, oceniano wielokrotne dawki dożylne 3 mg/kg mc., 4 mg/kg mc.,

6 mg/kg mc., 7 mg/kg mc. i 8 mg/kg mc. podawane dwa razy na dobę oraz wielokrotne dawki doustne (stosując proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) 4 mg/kg mc., 6 mg/kg mc. oraz 200 mg podawane dwa razy na dobę. W trakcie 1 badania farmakokinetycznego przeprowadzonego u młodzieży oceniano dawkę nasycającą 6 mg/kg mc. podawaną dożylnie dwa razy na dobę w pierwszym dniu i następnie dawkę 4 mg/kg mc. podawaną dożylnie dwa razy na dobę oraz dawkę 300 mg podaną dwa razy na dobę doustnie w postaci tabletek. U dzieci i młodzieży w porównaniu do pacjentów dorosłych zaobserwowano większy stopień zmienności osobniczych.

Porównanie danych farmakokinetycznych u dzieci i młodzieży oraz pacjentów dorosłych wykazało, że przewidywana całkowita ekspozycja (AUCt) u dzieci po podaniu dożylnie dawki nasycającej 9 mg/kg mc. była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych po podaniu dożylnie dawki nasycającej 6 mg/kg mc. Przewidywana ekspozycja całkowita u dzieci po podaniu dożylnym dawek podtrzymujących 4 mg/kg mc. i 8 mg/kg mc. dwa razy na dobę była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych po dożylnym podaniu odpowiednio dawek 3 mg/kg mc. i 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Oczekiwana ekspozycja całkowita u dzieci po podaniu doustnej dawki podtrzymującej 9 mg/kg mc. (maksymalnie 350 mg) dwa razy na dobę była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych po podaniu doustnym dawki 200 mg dwa razy na dobę. Dawka 8 mg/kg mc. worykonazolu podana dożylnie zapewnia około dwukrotnie większą ekspozycję niż dawka 9 mg/kg mc. podana doustnie.

Większe dawki podtrzymujące u dzieci i młodzieży niż u dorosłych odzwierciedlają zwiększoną zdolność eliminacji leku u dzieci i młodzieży, wynikającą z większego stosunku masy wątroby do masy ciała. Jednak biodostępność po podaniu doustnym może być zmniejsza u dzieci z zaburzeniami wchłaniania i bardzo małą masą ciała w stosunku do wieku. W takim przypadku zalecane jest podawanie worykonazolu dożylnie.

Ekspozycja na worykonazol u większości młodzieży była porównywalna do ekspozycji u pacjentów dorosłych otrzymujących taki sam schemat dawkowania. Jednak, obserwowano mniejszą ekspozycję na worykonazol u młodszej młodzieży o małej masie ciała w porównaniu do dorosłych. Prawdopodobnie u tych pacjentów metabolizm worykonazolu jest zbliżony do dzieci niż dorosłych. Na podstawie analizy farmakokinetyki populacji w wieku od 12 do 14 lat, młodzież z masą ciała mniejszą niż 50 kg powinna otrzymywać dawki dla dzieci (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz umiarkowaną (stężenie kreatyniny 41-60 ml/min) do ciężkiej niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny < 20 ml/min), farmakokinetyka worykonazolu po doustnym podaniu dawki pojedynczej (200 mg) nie różniła się znacząco. Stopień wiązania worykonazolu z białkami osocza u zdrowych osób był podobny do pacjentów bez względu na stopień nasilenia zaburzeń czynności nerek. Patrz punkty 4.2 i 4.4.

Zaburzenia czynności wątroby

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki (200 mg), AUC było o 233% większe u pacjentów z lekką do umiarkowanej marskością wątroby (stopień A i B w skali Child-Pugh) w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Zaburzenia czynności wątroby nie wpływały na stopień wiązania worykonazolu z białkami osocza.

W badaniu z wielokrotnymi doustnymi dawkami leku, AUCt u pacjentów z umiarkowaną marskością wątroby (stopień B w skali Child-Pugh) otrzymujących dawkę podtrzymującą 100 mg dwa razy na dobę, było podobne jak u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby otrzymujących 200 mg dwa razy na dobę. Nie ma danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (stopień C w skali Child -Pugh) (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu worykonazolu wykazały, że narządem docelowym jest wątroba. Hepatotoksyczność występowała, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwgrzybiczych, już po ekspozycjach w osoczu podobnych do tych, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. U szczurów, myszy i psów worykonazol wywoływał także Niewielkie zmiany w nadnerczach. Konwencjonalne badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności lub potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniły szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach wpływu na rozród wykazano, teratogenne działanie worykonazolu na szczurach i działanie embriotoksycznie na króliki, po ekspozycjach ogólnoustrojowych podobnych do tych jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. W przeprowadzonym na szczurach badaniu wpływu na rozwój przed- i pourodzeniowy, po ekspozycjach mniejszych niż te, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych, worykonazol powodował wydłużenie czasu trwania ciąży oraz porodu, a także powodował dystocję. W wyniku tego zwiększała się umieralność samic i zmniejszało się przeżycie młodych w okresie okołoporodowym.

Wpływ na przebieg porodu zależy prawdopodobnie od mechanizmu swoistego dla gatunku i może być związany ze zmniejszonym stężeniem estradiolu. Jest to zgodne z obserwacjami uzyskanymi dla innych leków przeciwgrzybiczych z grupy azoli. Stosowanie worykonazolu u samców i samic szczurów, w dawkach podobnych do dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi, nie wywierało szkodliwego wpływu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzen tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia żelowana kukurydziana

Kroskarmeloza sodowa

Powidon

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Opadry II White 32K18425 o składzie:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

24 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry zgrzewane na ciepło PVC/PVDC/Aluminium pakowane w pudełka tekturowe po 1, 20, 28, 30, 50, 56 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania <i przygotowania produktu leczniczego do stosowania>

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Voriconazole Glenmark, 50 mg Voriconazole Glenmark, 200 mg

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28

Voriconazole Glenmark