Imeds.pl

Voriconazole Teva 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Voriconazole Teva, 50 mg, tabletki powlekane Voriconazole Teva, 200 mg, tabletki powlekane

Voriconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Voriconazole Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Teva

3.    Jak stosować V oriconazole T eva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Voriconazole    Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Voriconazole Teva i w jakim celu się go stosuje

Voriconazole Teva zawiera substancję czynną worykonazol. Voriconazole Teva jest lekiem przeciwgrzybiczym, który zabija grzyby wywołujące zakażenia lub hamuje ich wzrost.

Lek stosuje się w leczeniu pacjentów (dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:

♦    inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus);

♦    kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez neutropenii (pacjenci bez nieprawidłowo małej liczby białych krwinek);

♦    ciężkimi inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida, opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy);

♦    ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium lub Fusarium (dwa różne rodzaje grzybów).

Voriconazole Teva jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Ten lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voriconazole Teva Kiedy nie stosować leku Voriconazole Teva

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na worykonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6).

Bardzo ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje stosować, nawet tych, które wydawane są bez recepty lub są lekami roślinnymi.

Nie stosować wymienionych niżej leków podczas leczenia lekiem Voriconazole Teva:

♦    terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii);

♦    astemizol (stosowany w leczeniu alergii);

♦    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka);

♦    pimozyd (stosowany w leczeniu chorób psychicznych);

♦    chinidyna (stosowaną w zaburzeniach rytmu serca);

♦    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

♦    efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia HIV) w dawkach 400 mg i większych, przyjmowanych raz na dobę;

♦    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki);

♦    fenobarbital (stosowany w leczeniu ciężkiej bezsenności i padaczki);

♦    alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina, stosowane w leczeniu migreny);

♦    syrolimus (stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu);

♦    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) w dawkach 400 mg i większych, przyjmowanych dwa razy na dobę;

♦    ziele dziurawca (lek roślinny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Voriconazole Teva należy poinformować lekarza, jeśli:

♦    u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna na inne azole;

♦    pacjent ma lub miał kiedykolwiek chorobę wątroby; pacjentowi z chorobą wątroby lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Voriconazole Teva i zalecić badania krwi w celu kontrolowania czynności wątroby w trakcie leczenia;

♦    u pacjenta stwierdzono kardiomiopatię, nieregularną czynność serca, powolne bicie serca lub zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG), o nazwie „zespół wydłużonego odstępu QT”.

Podczas leczenia należy unikać narażenia na działanie światła słonecznego. Ważne jest noszenie odzieży chroniącej przed światłem słonecznym oraz stosowanie preparatów z filtrem przeciwsłonecznym, gdyż mogą wystąpić skórne objawy nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne (UV).

Podczas stosowania leku Voriconazole Teva:

♦    należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli na skórze pacjenta wystąpi wysypka o znacznym nasileniu lub pęcherze albo odczuwa on ból kości;

♦    lekarz będzie kontrolował czynność wątroby i nerek pacjenta na podstawie badań krwi.

Dzieci i młodzież

Leku Voriconazole Teva nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Voriconazole Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Voriconazole Teva mogą zmieniać jego działanie, jak również Voriconazole Teva może wpływać na działanie innych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje niżej wymieniony lek, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż w miarę możliwości należy unikać jego jednoczesnego stosowania z lekiem Voriconazole Teva:

♦    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) w dawce 100 mg przyjmowanej dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż w miarę możliwości należy unikać jednoczesnego ich stosowania z lekiem Voriconazole Teva lub może być konieczna modyfikacja dawki worykonazolu.

♦    Ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Jeśli pacjent jest leczony ryfabutyną, konieczne będzie kontrolowanie morfologii krwi oraz obserwacja, czy nie występują u niego działania niepożądane ryfabutyny.

♦ Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent jest leczony fenytoiną, w trakcie stosowania leku Voriconazole Teva konieczne będzie kontrolowanie jej stężenia we krwi i lekarz może zmodyfikować dawkowanie.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczna modyfikacja lub kontrolowanie dawkowania w celu upewnienia się, czy wymienione leki i (lub) lek Voriconazole Teva nadal wykazują spodziewane działanie:

♦    warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, acenokumarol; stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi);

♦    cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządu);

♦    takrolimus (stosowany po przeszczepieniu narządu);

♦    pochodne sulfonylomocznika, np. tolbutamid, glipizyd i gliburyd (stosowane w leczeniu cukrzycy);

♦    statyny, np. atorwastatyna, symwastatyna (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);

♦    benzodiazepiny, np. midazolam, triazolam (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie);

♦    omeprazol (stosowany w leczeniu choroby wrzodowej);

♦ doustne środki antykoncepcyjne (jeśli Voriconazole Teva stosuje się jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak nudności, zaburzenia miesiączkowania);

♦    alkaloidy barwinka, np. winkrystyna i winblastyna (stosowane w leczeniu nowotworów);

♦    indynawir i inne inhibitory proteazy HIV (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

♦    nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, np. efawirenz, delawirdyna, newirapina (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV); niektórych dawek efawirenzu NIE WOLNO stosować jednocześnie z lekiem Voriconazole Teva;

♦    metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny);

♦    alfentanyl, fentanyl i inne krótko działające opioidy, takie jak sulfentanyl (leki przeciwbólowe stosowane podczas zabiegów chirurgicznych);

♦ oksykodon oraz inne długo działające opioidy, takie jak hydrokodon (stosowane w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu);

♦    niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, diklofenak (stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych);

♦    flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

♦    ewerolimus (stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerki oraz u pacjentów po przeszczepieniu narządu).

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Voriconazole Teva w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Podczas leczenia lekiem Voriconazole Teva kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję. Jeśli w trakcie stosowania leku Voriconazole Teva pacjentka zajdzie w ciążę, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku Voriconazole Teva podczas karmienia piersią. Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Voriconazole Teva może wywoływać zaburzenia widzenia oraz powodującą dyskomfort nadwrażliwość na światło. Należy wówczas unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jeśli takie zaburzenia wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Voriconazole Teva zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Voriconazole Teva.

Jak stosować Voriconazole Teva

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkę leku na podstawie masy ciała pacjenta i rodzaju zakażenia.

Niżej przedstawiono zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku).

Tabletki

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała poniżej 40 kg

Dawkowanie w ciągu pierwszych 24 godzin

(dawka nasycająca)

400 mg co 12 godzin (w ciągu pierwszych 24 godzin)

200 mg co 12 godzin (w ciągu pierwszych 24 godzin)

Dawkowanie po pierwszych 24 godzinach

(dawka podtrzymująca)

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 300 mg dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent ma lekką lub umiarkowaną marskość wątroby, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Niżej przedstawiono zalecane dawkowanie u dzieci i młodzieży.

Tab

etki

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat i młodzież w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała poniżej 50 kg

Młodzież w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała 50 kg lub większej oraz młodzież w wieku powyżej 14 lat

Dawkowanie w ciągu pierwszych 24 godzin

(dawka nasycająca)

Leczenie rozpoczyna się od podania leku w infuzji

400 mg co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny

Dawkowanie po pierwszych 24 godzinach

(dawka podtrzymująca)

9 mg/kg mc. dwa razy na dobę (dawka maksymalna 350 mg dwa razy na dobę)

200 mg dwa razy na dobę

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową.

♦ Tabletki można podawać dziecku tylko wtedy, gdy jest ono w stanie je połknąć.

Tabletki należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku, połykając je w całości i popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Voriconazole Teva

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjmie większą niż zalecona liczbę tabletek, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku Voriconazole Teva. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Voriconazole Teva może spowodować nietolerancję na światło.

Pominięcie przyjęcia leku Voriconazole Teva

Ważne jest regularne przyjmowanie tabletek Voriconazole Teva, codziennie o tej samej porze dnia. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu jednej dawki, powinien przyjąć następną dawkę o właściwej dla niej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Voriconazole Teva

Wykazano, że regularne przyjmowanie leku Voriconazole Teva o ustalonej porze może znacząco zwiększyć jego skuteczność. Dlatego ważne jest właściwe stosowanie leku, jak opisano wyżej, chyba że lekarz zdecyduje o zakończeniu leczenia.

Lek Voriconazole Teva należy przyjmować do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia. Nie należy przerywać leczenia wcześniej , gdyż wiąże się to z ryzykiem niewyleczenia zakażenia. U pacjentów z osłabioną odpornością lub ciężkimi zakażeniami może być konieczne długotrwałe leczenie w celu zapobieżenia nawrotowi choroby.

Jeśli o przerwaniu stosowania leku Voriconazole Teva zdecyduje lekarz, nie należy obawiać się skutków tego przerwania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi działanie niepożądane, najczęściej jest ono lekkie i przemijające. Jednak niektóre z nich mogą być ciężkie i może być konieczna pomoc lekarza.

Ciężkie działania niepożądane - należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Voriconazole Teva i skontaktować się z lekarzem:

♦    wysypka

♦    żółtaczka; zmiany wyników badań krwi oceniających czynność wątroby

♦    zapalenie trzustki

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

♦    zaburzenia widzenia

♦    gorączka

♦    wysypka

♦    nudności, wymioty, biegunka

♦    ból głowy

♦    obrzęk kończyn

♦    bóle brzucha

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

♦    objawy grypopodobne, zapalenie zatok, dreszcze, osłabienie

♦    niedokrwistość

♦    mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które biorą udział w krzepnięciu krwi; mała liczba niektórych rodzajów krwinek białych lub wszystkich rodzajów komórek krwi; czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, mogące być spowodowane małą liczbą płytek krwi; inne zmiany komórek krwi

♦    niepokój, depresja, mrowienie, uczucie splątania, zawroty głowy, pobudzenie, drżenie, omamy i inne objawy nerwowe

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi, zapalenie żył (które może być związane z powstawaniem zakrzepów)

♦    trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, gromadzenie się płynu w płucach

♦    małe stężenie cukru we krwi, małe stężenie potasu we krwi

♦    żółtaczka, zaczerwienienie skóry

♦    obrzęk warg lub twarzy

♦    reakcje alergiczne (czasami ciężkie), w tym rozlana wysypka pęcherzykowa i łuszczenie się skóry, ciężkie reakcje skórne w wyniku narażenia na działanie światła lub słońca

♦    świąd

♦    wypadanie włosów

♦    ból pleców

♦    niewydolność nerek, obecność krwi w moczu, zmiany wyników badań krwi oceniających czynność nerek

♦    zmiany wyników badań krwi oceniających czynność wątroby

♦    zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

♦    powiększenie węzłów chłonnych (czasami bolesne)

♦    zwiększenie liczby jednego z rodzajów krwinek białych, które są związane z reakcją alergiczną, zaburzenia krzepnięcia krwi

♦    zaburzenia rytmu serca, w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo wolne bicie serca, omdlenie

♦    zaburzenia czynności nadnerczy

♦    zaburzenia koordynacji

♦    obrzęk mózgu

♦    podwójne widzenie, zapalenie oczu i powiek, mimowolne ruchy gałek ocznych

♦    zmniejszona wrażliwość na dotyk

♦    zaparcie, zapalenie jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej

♦    zapalenie dziąseł

♦    obrzęk i zapalenie języka

♦    powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

♦    bóle stawów

♦    zapalenie nerek, obecność białka w moczu

♦    nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG)

♦    zmiany biochemiczne we krwi

♦    wysypka, która może postępować do ciężkiej postaci pęcherzy oraz złuszczania się skóry

♦    obrzęk lub zapalenie skóry, pokrzywka, zaczerwienienie skóry i podrażnienie

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    bezsenność

♦    zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach

♦    zaburzenia smaku

♦    wzmożone napięcie mięśni, osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego

♦    zaburzenia czynności mózgu, objawy podobne jak w chorobie Parkinsona, drgawki, uszkodzenie nerwów powodujące drętwienie, ból, odczucie mrowienia lub pieczenia rąk lub stóp

♦    ciężka, przewlekła lub krwawa biegunka związana z bólem brzucha lub gorączką

♦    nadczynność lub niedoczynność tarczycy

♦    uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzące do osłabienia widzenia, krwawienie w oku, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, zmętnienie rogówki

♦    uszkodzenie nerek

♦    nieprawidłowy rytm serca, w tym zbyt szybki i zbyt wolny rytm serca

♦    zakażenie limfy, utrata przytomności spowodowana niewydolnością wątroby

Ze względu na znany wpływ leku Voriconazole Teva na wątrobę i nerki, lekarz będzie kontrolował czynność tych narządów zlecając odpowiednie badania krwi. Jeśli wystąpią bóle brzucha lub zmiany konsystencji stolca, należy poradzić się lekarza.

Jeśli którekolwiek z tych działań niepożądanych utrzymuje się lub jest dla pacjenta uciążliwe, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Voriconazole Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, blistrze lub kartonie po oznaczeniu „EXP” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelka HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu to 8 miesięcy.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Voriconazole Teva

-    Substancją czynną jest worykonazol. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 200 mg worykonazolu.

-    Pozostałe składniki to:

laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, powidon K25, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, hypromeloza 5 mPas, glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Voriconazole Teva i co zawiera opakowanie

Voriconazole Teva, 50 mg

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane (o średnicy około 7,2 mm) z wytłoczeniem „V” na jednej i „50” na drugiej stronie.

Voriconazole Teva, 200 mg

Białe, podłużne tabletki powlekane (o wymiarach około 17,2 mm * 7,2 mm) z wytłoczeniem „V” na jednej i „200” na drugiej stronie.

Blistry PVC/Aluminium

Blistry zawierające 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 lub 100 tabletek powlekanych.

Blistry typu „unit dose” zawierające 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 lub 100 tabletek powlekanych.

Butelki HDPE z zakrętką PP, zawierające 2, 30 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3 89143 Blaubeuren Niemcy

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13 4042 Debrecen Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Wielka Brytania

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5 2031 Haarlem Holandia

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza

Hiszpania

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

TEVA Sante Rue Bellocier 89100 Sens Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria:    Voriconazol ratiopharm 200 mg Filmtabletten

Belgia:    Voriconazole Teva 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazole Teva 200 mg filmomhulde tabletten Republika Czeska: Voriconazole Teva 200 mg Dania:    Voriconazole Teva

Estonia:    Voriconazole Teva 200 mg

Finlandia:    Voriconazole Teva

Francja:    Voriconazole Teva 50 mg, comprime pellicule

Voriconazole Teva 200 mg, comprime pellicule Niemcy:    Voriconazol-ratiopharm 50 mg Filmtabletten

Grecja:

Voriconazol-ratiopharm 200 mg Filmtabletten

Voriconazole Teva 50 mg EmKaA,ogg£va gs Xsmó ogśvro StoKia

Voriconazole Teva 200 mg EmKaA,oggśva gs ^snró ngśvro StoKa

Węgry:

Islandia:

Irlandia:

Włochy:

Łotwa:

Litwa:

Luxemburg:

Voriconazole Teva 200 mg filmtabletta Voriconazole Teva

Voriconazole Teva 200 mg Film-coated Tablets VORICONAZOLO TEVA Voriconazole Teva 200 mg apvalkotas tabletes Voriconazole Teva 200 mg plevele dengtos tabletes Voriconazole Teva 50 mg comprimes pellicules Voriconazole Teva 200 mg comprimes pellicules

Malta:

Holandia:

Voriconazole Teva 200 mg Film-coated Tablets Voriconazol 50 mg Teva, filmomhulde tabletten Voriconazol 200 mg Teva, filmomhulde tabletten

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Voriconazole Teva Voriconazole Teva Voriconazol Teva

Voriconazol Teva 50 mg comprimate filmate Voriconazol Teva 200 mg comprimate filmate

Hiszpania:

Voriconazol Teva 50 mg comprimidos recubieertos con pelicula EFG Voriconazol Teva 200 mg comprimidos recubieertos con pelicula EFG

Szwecja:

Wielka Brytania:

Voriconazole Teva

Voriconazole 50 mg Film-coated Tablets Voriconazole 200 mg Film-coated Tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

9