+ iMeds.pl

Voricostad 200 mgUlotka Voricostad

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Voricostad, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Worykonazol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Voricostad i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voricostad

3.    Jak stosować lek Voricostad

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Voricostad

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Voricostad i w jakim celu się go stosuje

Lek Voricostad zawiera jako substancję czynną worykonazol. Lek Voricostad jest lekiem przeciwgrzybiczym. Działa, zabijając grzyby powodujące zakażenia albo hamując ich wzrost.

Jest stosowany w leczeniu pacjentów (osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:

•    inwazyjną aspergilozą (typ zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus),

   kandydemią (inny typ zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez neutropenii (pacjenci bez nieprawidłowo małej liczby białych krwinek),

•    ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida, opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy),

•    ciężkimi zakażeniami grzybicznymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium lub Fusarium (dwa różne gatunki grzybów).

Lek Voricostad jest przeznaczony dla pacjentów z nasilającymi się, potencjalnie zagrażającymi życiu zakażeniami grzybiczymi.

Produkt należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voricostad Kiedy nie stosować leku Voricostad

• jeśli pacjent ma uczulenie na worykonazol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku przyjmowania obecnie lub w przeszłości innych leków, w tym leków wydawanych bez recepty lub leków ziołowych.

W trakcie leczenia lekiem Voricostad nie wolno przyjmować poniższych leków:

•    terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),

•    astemizol (stosowany w leczeniu alergii),

•    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych),

•    pimozyd (stosowany w leczeniu chorób psychicznych),

•    chinidyna (stosowana w zaburzeniach rytmu serca),

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy),

•    efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) w dawkach 400 mg lub większych podawanych raz na dobę,

•    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki),

•    fenobarbital (stosowany w ciężkiej bezsenności i leczeniu padaczki),

•    alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina; stosowane w leczeniu migreny),

•    syrolimus (stosowany u pacjentów po transplantacji),

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) w dawkach 400 mg lub większych podawanych dwa razy na dobę,

•    ziele dziurawca (preparat ziołowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Voricostad należy skonsultować się z lekarzem w następujących przypadkach:

•    jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna na inne leki z grupy azoli.

•    jeśli pacjent choruje obecnie lub chorował w przeszłości na chorobę wątroby. Jeśli pacjent choruje na chorobę wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku Voricostad. Lekarz powinien także kontrolować czynność wątroby pacjenta w czasie leczenia lekiem Voricostad, zlecając wykonanie odpowiednich badań krwi.

•    jeśli u pacjenta występuje kardiomiopatia, nieregularna czynność serca, wolna czynność serca lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie (EKG) o nazwie „wydłużenie odstępu QT”.

W trakcie leczenia należy unikać światła słonecznego i ekspozycji na słońce. Ważne jest, aby osłaniać obszary skóry narażone na słońce i stosować preparaty z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV o dużym współczynniku ochrony (SPF), ponieważ może wystąpić zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie UV. Te środki ostrożności dotyczą także dzieci.

W czasie terapii lekiem Voricostad:

•    należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu takich objawów, jak:

o oparzenie słoneczne, o ciężka wysypka skórna lub pęcherze, o ból kości.

W przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony skóry opisanych powyżej lekarz może skierować pacjenta do dermatologa, który po konsultacji może podjąć decyzję o regularnych wizytach. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w czasie długotrwałego stosowania leku Voricostad może wystąpić rak skóry.

Lekarz powinien kontrolować czynność wątroby i nerek pacjenta, zlecając wykonanie odpowiednich badań krwi.

Dzieci i młodzież

Leku Voricostad nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Lek Voricostad a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Voricostad mogą wpłynąć na działanie leku Voricostad lub lek Voricostad może wpływać na działanie innych leków.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje poniższy lek, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jednoczesnego stosowania z lekiem Voricostad:

•    rytonawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV) w dawkach 100 mg podawanych dwa razy na dobę.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ o ile to możliwe, należy unikać jednoczesnego ich stosowania z lekiem Voricostad lub jeżeli będzie to konieczne należy dostosować dawki worykonazolu:

•    ryfabutyna (stosowana w leczeniu gruźlicy). Jeśli pacjent otrzymuje już ryfabutynę, należy kontrolować morfologię krwi i działania niepożądane związane z ryfabutyną.

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeśli pacjent otrzymuje już fenytoinę, należy monitorować stężenie fenytoiny w krwi w trakcie leczenia lekiem Voricostad i może wystąpić konieczność dostosowania dawki.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ może być konieczne dostosowanie lub monitorowanie dawkowania, aby sprawdzić, czy ten lek i (lub) lek Voricostad nadal odpowiednio działają:

•    warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, acenokumarol; stosowane do zmniejszania krzepliwości krwi),

•    cyklosporyna (stosowana u pacjentów po transplantacji),

•    takrolimus (stosowany u pacjentów po transplantacji),

•    pochodne sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd, gliburyd) (stosowane w cukrzycy),

•    statyny (np. atorwastatyna, symwastatyna) (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu),

•    benzodiazepiny (np. midazolam, triazolam) (stosowane w ciężkiej bezsenności i stresie),

•    omeprazol (stosowany w leczeniu choroby wrzodowej),

•    doustne środki antykoncepcyjne (w przypadku stosowania leku Voricostad jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi mogą wystąpić działania niepożadane, takie jak nudności i zaburzenia miesiączkowania),

•    alkaloidy Vinca (np. winkrystyna i winblastyna) (stosowane w leczeniu raka),

•    indynawir i inne inhibitory proteazy HIV (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

•    nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. efawirenz, delawirdyna, newirapina) (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV) (niektórych dawek efawirenzu NIE wolno stosować jednocześnie z lekiem Voricostad),

•    metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia od heroiny),

•    alfentanyl, fentanyl i inne krótkodziałające opioidowe leki przeciwbólowe, jak sufentanyl (leki przeciwbólowe stosowane podczas zabiegów chirurgicznych),

•    oksykodon i inne długodziałające opioidowe leki przeciwbólowe, jak hydrokodon (stosowane w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu),

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak) (stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego),

•    flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych),

•    ewerolimus (stosowany w leczeniu zaawansowanego raka nerki i u pacjentów po transplantacji).

Ciąża i karmienie piersią

Leku Voricostad nie wolno stosować w czasie ciąży bez wskazania lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku zajścia w ciążę w czasie leczenia lekiem Voricostad.

Leku Voricostad nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Voricostad może powodować nieostre widzenie lub nadmierną wrażliwość na światło. W takich przypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi i maszyn. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia takich objawów.

3. Jak stosować lek Voricostad

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz określi dawkę leku zależnie od masy ciała i zakażenia występującego u pacjenta.

Lekarz może zmienić dawkę zależnie od występującego schorzenia.

Zalecana dawka dla osób dorosłych

także pacjentów w podeszłym wieku) jest następująca:

Dożylnie

Dawka w czasie pierwszych 24 godzin (dawka nasycająca)

6 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny

Dawka po upływie pierwszych 24 godzin (dawka podtrzymująca)

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Lekarz może zmniejszyć dawkę w przypadku stwierdzenia łagodnej lub umiarkowanej marskości wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zalecana dawka dla dzieci i młodzieży jest następująca:

Dożylnie

Dzieci w wieku od 2 do poniżej 12 lat i młodzież w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała poniżej 50 kg

Młodzież w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała 50 kg lub więcej oraz młodzież powyżej 14 lat

Dawka w czasie pierwszych 24 godzin (dawka nasycająca)

9 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny

6 mg/kg mc. co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny

Dawka po upływie pierwszych 24 godzin (dawka podtrzymująca)

8 mg/kg mc. dwa razy na dobę

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Lekarz może zmniejszyć lub zwiększyć dawkę dobową w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Lek Voricostad proszek do sporządzania roztworu do infuzji powinien być rozpuszczony i rozcieńczony w celu uzyskania właściwego stężenia przez szpitalnego farmaceutę lub pielęgniarkę w szpitalu (patrz informacje podane na końcu ulotki).

Lek zostanie podany pacjentowi we wlewie dożylnym (do żyły) przy maksymalnej prędkości 3 mg/kg mc. na godzinę w okresie od 1 do 3 godzin.

Pominięcie zastosowania leku Voricostad

Ponieważ lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą lekarską, pominięcie zastosowania leku jest mało prawdopodobne. Niemniej jednak należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli pacjent podejrzewa, że dawka została pominięta.

Przerwanie stosowania leku Voricostad:

Leczenie lekiem Voricostad będzie kontynuowane przez okres zalecany przez lekarza, niemniej jednak czas trwania leczenia lekiem Voricostad nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Pacjenci z osłabionym układem immunologicznym lub osoby z uporczywymi zakażeniami mogą wymagać dłuższego leczenia, aby zapobiec wystąpieniu nawrotu zakażenia. Postać leku podawana pacjentowi może zostać zmieniona z wlewu dożylnego na tabletki po poprawie stanu pacjenta.

Jeżeli o przerwaniu stosowania leku Voricostad zadecyduje lekarz pacjent nie powinien odczuć żadnych skutków przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią działania niepożądane, prawdopodobnie będą łagodne i przemijające. Niemniej jednak niektóre mogą być ciężkie i wymagać opieki lekarskiej.

Ciężkie działania niepożądane - należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Voricostad i zgłosić to lekarzowi

-    Wysypka

-    Żółtaczka; zmiany w badaniach czynności wątroby na podstawie badania krwi

-    Zapalenie trzustki

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

zaburzenie widzenia (zmiany widzenia) • gorączka • wysypka • nudności, wymioty, biegunka • bóle głowy •

obrzęk kończyn • bóle brzucha.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów) objawy grypopodobne, stan zapalny zatok, dreszcze, osłabienie • niedokrwistość • mała liczba krwinek zwanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi, mała liczba niektórych rodzajów białych krwinek lub wszystkich rodzajów krwinek, czerwonawe lub fioletowe zabarwienie skóry, które może być wywołane małą liczbą płytek krwi, inne zmiany komórek krwi • małe stężenie cukru i potasu we krwi • niepokój, depresja, mrowienie, splątanie, zawroty głowy, pobudzenie, dreszcze, omamy i inne objawy ze strony układu nerwowego • niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (które może być związane z tworzeniem się zakrzepów)

• trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, zatrzymanie płynu w płucach • żółtaczka, zaczerwienienie skóry • obrzęk ust i twarzy • reakcje alergiczne (czasem ciężkie), w tym rozprzestrzeniająca się wysypka pęcherzykowa i łuszczenie skóry, oparzenie słoneczne lub ciężkie reakcje skórne po ekspozycji na światło lub słońce świąd wypadanie włosów ból pleców niewydolność nerek, krew w moczu, zmiany w badaniach krwi dotyczących czynności nerek stan zapalny w miejscu wkłucia zmiany w badaniach krwi dotyczących czynności wątroby stan zapalny przewodu pokarmowego

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 pacjentów) powiększenie węzłów chłonnych (czasem bolesne) zwiększenie liczby jednego z rodzajów białych krwinek, co może być związane z reakcją alergiczną, zaburzenia układu krzepnięcia krwi zaburzenia rytmu serca w tym bardzo szybkie bicie serca, bardzo powolny rytm serca, omdlenie zmniejszenie czynności nadnerczy • zaburzenia koordynacji • obrzęk mózgu • podwójne widzenie, ból i stan zapalny oczu i powiek, mimowolne ruchy gałek ocznych • zmniejszona wrażliwość na dotyk • zaparcia, stan zapalny górnej części jelita cienkiego, niestrawność, zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej • zapalenie dziąseł • obrzęk i zapalenie języka • powiększenie wątroby, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, choroby pęcherzyka żółciowego, kamienie żółciowe • ból stawów • stan zapalny nerek, białkomocz • nieprawidłowy zapis w elektrokardiogramie (EKG) • zmiany parametrów biochemicznych w krwi • wysypka skórna, która może prowadzić do występowania ciężkiej postaci pęcherzy oraz złuszczenia się skóry • obrzęk lub zapalenie skóry, pokrzywka, zaczerwienienie i podrażnienie skóry

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów) bezsenność • zaburzenia słuchu, szumy uszne • zaburzenia smaku • zwiększenie napięcia mięśni, osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową reakcją układu immunologicznego • zaburzona czynność mózgu, objawy podobne do choroby Parkinsona, drgawki, uszkodzenie nerwów skutkujące drętwieniem, bólem, mrowieniem lub pieczeniem dłoni lub stóp • senność w czasie wlewu • ciężka, uporczywa lub krwista biegunka połączona z bólami brzucha lub gorączką • nadczynność lub niedoczynność tarczycy • uszkodzenie nerwu wzrokowego skutkujące zaburzeniami widzenia, krwawienie z oczu, nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, zmętnienie rogówki • uszkodzenie nerek • zaburzenia rytmu serca obejmujące bardzo szybki lub bardzo wolny rytm serca • zakażenia układu limfatycznego, utrata przytomności z powodu niewydolności wątroby

Podczas podawania leku Voricostad niezbyt często występowały objawy w trakcie wlewu (obejmowały uderzenia gorąca, gorączkę, nasilone pocenie, zwiększenie częstości akcji serca i duszność). W przypadku wystąpienia takich reakcji lekarz może przerwać podawanie wlewu.

Ponieważ wiadomo, że lek Voricostad wpływa na czynność wątroby i nerek, lekarz powinien monitorować czynność tych narządów za pomocą badań krwi. Pacjent powinien powiadomić lekarza w przypadku bólu brzucha lub zmiany konsystencji stolców.

Zgłaszano przypadki raka skóry u pacjentów leczonych przez długi czas lekiem Voricostad.

Należy powiadomić lekarza, jeżeli dowolny z tych działań niepożądanych utrzymuje się lub jest uciążliwy dla pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Voricostad

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i fiolce oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i fiolce oznacza „Termin ważności”.

Po rozpuszczeniu lek Voricostad należy zużyć niezwłocznie, ale w razie konieczności można go przechowywać przez maksymalnie 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Lek Voricostad po rozpuszczeniu i przed podaniem należy rozcieńczyć zgodnym roztworem do wlewów. (Dalsze informacje przedstawiono na końcu tej ulotki).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Voricostad

•    Substancją czynna leku jest worykonazol. Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu, w ilości odpowiadającej roztworowi 10 mg/ml po rozpuszczeniu zgodnie z zaleceniem przez farmaceutę szpitalnego lub pielęgniarkę (dalsze informacje przedstawiono na końcu tej ulotki)

•    Pozostałe składniki to: hydroksypropylobetadeks i laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Voricostad i co zawiera opakowanie

Worykonazol jest dostępny w jednorazowych fiolkach szklanych w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórca /Importer

1.    STADA    Arzneimittel AG,

Stadastrasse, 2-18 61118 Bad Vilbel, Niemcy

2.    Synthon    Hispania SL

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona Hiszpania

3.    Synthon    BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandia

4.    Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10

03-230 Warszawa, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.01.2014.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia, Włochy: Voricostad

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Informacje dotyczące rozpuszczania i rozcieńczania

•    Lek Voricostad należy najpierw rozpuścić w 19 ml wody do wstrzykiwań lub 19 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do wlewów w celu otrzymania 20 ml klarownego koncentratu zawierającego 10 mg/ml worykonazolu.

•    Jeśli w trakcie wprowadzania rozpuszczalnika do fiolki nie jest on samoistnie zassany przez obecne w niej podciśnienie, fiolkę leku Voricostad należy zniszczyć.

•    Aby zapewnić dokładne odmierzanie objętości (19 ml) wody do wstrzykiwań lub 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do wlewów zaleca się stosowanie standardowych 20 ml (nieautomatycznych) strzykawek.

•    Wymaganą objętość koncentratu po rozpuszczeniu należy dodać do zalecanego, zgodnego roztworu do wlewów wymienionego poniżej, aby uzyskać ostateczny roztwór leku Voricostad zawierający od 0,5 do 5 mg/ml worykonazolu.

•    Niniejszy produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego i roztwór, który nie został wykorzystany, należy wyrzucić. Można podawać tylko klarowne roztwory bez obecności jakichkolwiek cząstek stałych.

•    Nie należy podawać w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

•    Informacje dotyczące przechowywania leku przedstawiono w rozdziale 5 „Jak przechowywać lek Voricostad”.

Wymagane objętości koncentratu leku Voricostad 10 mg/ml

Masa

ciała

(kg)

Objętość koncentratu Voricostad (10 mg/ml) potrzebna do przygotowania:

dawki 3 mg/ kg mc. (liczba fiolek)

dawki 4 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 6 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 8 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 9 mg/ kg mc. (liczba fiolek)

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (2)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (2)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-

-

75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-

-

80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-

-

85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-

-

90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-

-

95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-

-

100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-

-

Lek Voricostad jest jałowym liofilizatem bez konserwantów, w postaci dawki pojedynczej. Dlatego z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór powinien być użyty natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik i zwykle czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, o ile rozpuszczenie przeprowadzono w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Zgodne roztwory do wlewów:

Przygotowany roztwór po rozpuszczeniu można rozcieńczyć w następujących roztworach:

9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

Złożony roztwór z mleczanem sodu do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy i roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy w roztworze 20 mEq chlorku potasu do wlewów dożylnych

0,45% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych

Zgodność leku Voricostad z rozcieńczalnikami innymi niż wymienione powyżej (lub w punkcie „Niezgodności”) nie jest znana.

Niezgodności:

Leku Voricostad nie wolno podawać przez ten sam dostęp dożylny lub linię infuzyjną jednocześnie z wlewami innych leków, także z żywieniem pozajelitowym (np. Aminofusin 10% Plus).

Wlewów produktów krwiopochodnych nie wolno podawać jednocześnie z lekiem Voricostad.

Wlew żywienia pozajelitowego można podawać jednocześnie z lekiem Voricostad, ale przez oddzielny dostęp dożylny lub linię infuzyjną.

Leku Voricostad nie należy rozcieńczać 4,2% roztworem wodorowęglanu sodu do wlewów.

9

Voricostad

Charakterystyka Voricostad

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Yoricostad, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu.

Po rozpuszczeniu proszku każdy ml roztworu zawiera 10 mg worykonazolu. Po przygotowaniu roztworu konieczne jest jego dalsze rozcieńczenie przed podaniem.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Biały, liofilizowany proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Worykonazol, lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania z grupy triazoli, jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat w:

•    leczeniu inwazyjnej aspergilozy,

•    leczeniu kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii,

•    leczeniu ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych Candida (w tym C. krusei),

   leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp.

Produkt Yoricostad należy stosować głównie u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, należy monitorować i w razie potrzeby korygować przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia worykonazolem (patrz punkt 4.4).

Zaleca się, aby produkt Yoricostad był podawany z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę przez od 1 do 3 godzin.

Produkt Yoricostad jest również dostępny w postaci tabletek powlekanych 50 mg i 200 mg. Ponadto, inne podmioty wprowadzają do obrotu worykonazol w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej ,

40 mg/ml.

Nie wszystkie moce muszą znajdować się w obrocie.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała > 50 kg; w wieku od 15 do 17 lat, niezależnie od masy ciała)

Terapię należy rozpocząć podaniem w określonym schemacie dawki nasycającej produktu leczniczego Voricostad dożylnie lub doustnie, w celu osiągnięcia w pierwszej dobie leczenia stężeń leku w osoczu zbliżonych do wartości stężenia w stanie stacjonarnym. Ze względu na dużą biodostępność doustnej postaci (96%; patrz punkt 5.2) możliwa jest zmiana pomiędzy dożylną a doustną drogą podania, gdy jest to klinicznie wskazane.

Szczegółowe informacje o zalecanym dawkowaniu podane są w poniższej tabeli:

Dożylnie

Doustnie

Pacjenci o masie ciała 40 kg i większej

Pacjenci o masie ciała poniżej 40 kg*

Schemat z dawką nasycającą (pierwsze 24 godziny)

6 mg/kg mc. co 12 godzin

400 mg co 12 godzin

200 mg co 12 godzin

Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach)

4 mg/kg mc. dwa razy na dobę

200 mg dwa razy na dobę

100 mg dwa razy na dobę

*Odnosi się do pacjentów w wieku 15 lat i starszych.

Dostosowanie dawkowania

Jeśli pacjent nie toleruje dawki 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę, dożylna dawka powinna być zmniejszona do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Ryfabutynę lub fenytoinę można podawać z worykonazolem, jeśli dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona do 5 mg/kg mc. dwa razy na dobę dożylnie, patrz punkty 4.4 i 4.5.

Efawirenz może być podawany jednocześnie z worykonazolem, jeżeli dawka podtrzymująca worykonazolu zostanie zwiększona do 400 mg co 12 godzin, a dawka efawirenzu zmniejszona o 50%, tj. do 300 mg raz na dobę. W przypadku przerwania leczenia worykonazolem należy wrócić do początkowej dawki efawirenzu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Dzieci (w wieku od 2 do < 12 lat) i młodzież o małej masie ciała (w wieku od 12 do 14 lat o masie ciała < 50 kg)

Zalecany schemat dawkowania jest następujący:

Dożylnie

Doustnie

Schemat z dawką nasycającą (pierwsze 24 godziny)

9 mg/kg mc. co 12 godzin

Niezalecane

Dawka podtrzymująca (po pierwszych 24 godzinach)

8 mg/kg mc. dwa razy na dobę

9 mg/kg mc. dwa razy na dobę (maksymalna dawka 350 mg dwa razy na dobę)

Uwaga: Ustalono na podstawie farmakokinetycznej analizy populacyjnej przeprowadzonej u 112 dzieci z niedoborem odporności w wieku od 2 do <12 lat i 26-osobowej grupie młodzieży w wieku od 12 do

< 17 lat.

Zaleca się rozpoczęcie terapii od podawania dożylnego, natomiast podanie doustne należy rozważyć jedynie w przypadku, gdy nastąpiła istotna klinicznie poprawa. Należy uwzględnić to, że dawka dożylna 8 mg/kg mc. zapewnia około dwukrotnie większą ekspozycję na worykonazol niż dawka 9 mg/kg mc. podana doustnie.

Zastosowanie u dzieci w wieku od 2 do <12 lat z niewydolnością wątroby lub nerek nie było badane (patrz punkty 4.8 i 5.2).

Dostosowanie dawkowania

W przypadku niewystarczającej odpowiedzi pacjenta dawkę dożylną można zwiększać stopniowo o 1 mg/kg mc. Jeśli pacjent nie toleruje leczenia, dawkę dożylną należy zmniejszać stopniowo o 1 mg/kg mc.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy i uzależniony od odpowiedzi klinicznej i mykologicznej na leczenie (patrz punkt 4.4).

Czas leczenia dożylnego nie powinien przekraczać 6 miesięcy (patrz punkt 5.3). W celu prowadzenia długoterminowego leczenia przekraczającego 6 miesięcy należy przeprowadzić dokładną ocenę korzyści i ryzyka (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) występuje kumulacja substancji pomocniczej postaci dożylnej, hydroksypropylobetadeksu. U tych pacjentów należy stosować doustną postać worykonazolu, chyba że ocena ryzyka i korzyści uzasadnia podanie dożylnej postaci worykonazolu. U takich pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy, a w przypadku zwiększenia należy rozważyć zmianę leczenia z postaci dożylnej worykonazolu na doustną (patrz punkt 5.2).

Worykonazol ulega hemodializie z klirensem 121 ml/min. Czterogodzinna hemodializa nie usuwa wystarczającej ilości worykonazolu, aby potrzebne było dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewielką lub umiarkowaną marskością wątroby (klasa A i B w skali Child-Pugh), otrzymujących worykonazol zaleca się podanie standardowej dawki nasycającej worykonazolu, natomiast dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć o połowę (patrz punkt 5.2).

Nie badano stosowania produktu Voricostad u pacjentów z ciężką przewlekłą marskością wątroby (klasa C w skali Child-Pugh).

Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu Voricostad u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby (aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), aminotransferazy alaninowej (AlAT), fosfatazy zasadowej (AP) lub stężenie bilirubiny całkowitej >5 razy przekraczające wartości górnej granicy normy).

Podanie produktu Voricostad wiązało się ze zwiększeniem wartości testów czynnościowych wątroby oraz klinicznymi objawami uszkodzenia wątroby, takimi jak żółtaczka, u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby lek należy stosować tylko wówczas, kiedy korzyść przeważa potencjalne ryzyko. Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie kontrolować ze względu na toksyczność produktu leczniczego (patrz punkt 4.8).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego u pacjentów w wieku poniżej 2 lat. Dostępne dane opisano w punktach 4.8 i 5.1, jednakże na ich podstawie nie można ustalić żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Produkt Voricostad wymaga rozpuszczenia oraz rozcieńczenia (patrz punkt 6.6) przed podaniem w postaci infuzji dożylnej. Nie należy podawać w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Jednoczesne podawanie z substratami CYP3A4, terfenadyną astemizolem, cyzaprydem, pimozydem czy chinidyną, ponieważ zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do wydłużenia QTc oraz rzadko do występowania zaburzeń rytmu typu torsades de pointes (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, karbamazepiną czy fenobarbitalem, ponieważ te leki mogą znacząco zmniejszyć stężenie worykonazolu w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z efawirenzem w dużej dawce (400 mg raz na dobę lub większej), ponieważ efawirenz znacząco zmniejsza stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników, gdy jest stosowany w takiej dawce (patrz punkt 4.5, informacje o małych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie z rytonawirem w dużej dawce (400 mg dwa razy na dobę lub większej), ponieważ rytonawir znacząco zmniejsza stężenie worykonazolu w osoczu u zdrowych ochotników, gdy jest stosowany w takiej dawce (patrz punkt 4.5, informacje o małych dawkach patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie alkaloidów sporyszu (ergotaminy, dihydroergotaminy), które są substratami CYP3A4, ze względu na to, że zwiększone stężenie tych leków w osoczu może prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne podawanie z syrolimusem, ponieważ worykonazol może znacząco zwiększać jego stężenie w osoczu (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie z zielem dziurawca (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu produktu Voricostad pacjentom z nadwrażliwością na inne azole (patrz także punkt 4.8).

Czas trwania leczenia

Leczenie w postaci dożylnej nie powinno przekraczać 6 miesięcy (patrz punkt 5.3).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Stosowanie worykonazolu wiązało się z wydłużeniem odstępu QT. W rzadkich przypadkach dochodziło do wystąpienia zaburzeń rytmu typu torsades de pointes u pacjentów przyjmujących worykonazol, obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak: wcześniejsza chemioterapia produktami leczniczymi kardiotoksycznymi, kardiomiopatia, hipokaliemia i jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych mogących być przyczyną wystąpienia takich zaburzeń. Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka, które mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń rytmu serca:

•    wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT,

•    kardiomiopatia, zwłaszcza z towarzyszącą niewydolnością serca,

•    bradykardia zatokowa,

•    istniejące objawowe zaburzenia rytmu serca,

•    jednoczesne stosowanie produktów leczniczych, które mogą wydłużać odstęp QT. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak: hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, należy monitorować i w razie potrzeby, korygować przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia worykonazolem (patrz punkt

4.2). U zdrowych ochotników przeprowadzono badanie, w którym określano wpływ podania pojedynczej dawki worykonazolu do 4 razy większej niż zalecona dawka dobowa, na odstęp QT. U

żadnego z uczestników nie zaobserwowano wydłużenia odstępu QT powyżej istotnej klinicznie wartości 500 ms (patrz punkt 5.1).

Reakcje związane z wlewem

Podczas podawania dożylnej postaci worykonazolu obserwowano reakcje związane z wlewem, głównie w postaci uderzeń gorąca i nudności. W zależności od nasilenia objawów należy rozważyć przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

Hepatotoksyczność

Podczas badań klinicznych, w czasie stosowania worykonazolu obserwowano niezbyt częste przypadki ciężkich reakcji ze strony wątroby (w tym kliniczne zapalenie wątroby, cholestazę i piorunującą niewydolność wątroby, ze zgonami włącznie). Przypadki uszkodzenia wątroby obserwowane były głównie u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami (przede wszystkim z nowotworami układu krwiotwórczego). Przemijające reakcje ze strony wątroby, w tym zapalenie wątroby i żółtaczka, występowały u pacjentów nieobciążonych innymi możliwymi do określenia czynnikami ryzyka. Zaburzenia czynności wątroby najczęściej ustępowały po zaprzestaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Monitorowanie czynności wątroby

Pacjentów otrzymujących produkt Voricostad należy dokładnie kontrolować pod kątem hepatotoksyczności. Postępowanie kliniczne powinno obejmować ocenę laboratoryjną czynności wątroby (w szczególności badania aktywności AspAT i AlAT) na początku leczenia produktem Voricostad oraz co najmniej raz w tygodniu w pierwszym miesiącu leczenia. Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy, jednak jeśli na podstawie oceny korzyści i ryzyka leczenie jest kontynuowane (patrz punkt 4.2), częstość badań można zmniejszyć i wykonywać je raz w miesiącu, w przypadku gdy wyniki badań czynności wątroby nie zmieniają się.

W przypadku znacznego zwiększenia wartości wyników badań czynności wątroby należy przerwać leczenie produktem Voricostad, chyba że medyczna ocena stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta uzasadnia kontynuowanie leczenia.

Monitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Reakcje niepożądane dotyczące wzroku

Stwierdzano występujące przez dłuższy okres zdarzenia niepożądane ze strony oka i obejmowały one zamglone widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego i tarczę zastoinową (patrz punkt 4.8).

Reakcje niepożądane ze strony nerek

U ciężko chorych pacjentów leczonych produktem Voricostad obserwowano ostre zaburzenia czynności nerek. Pacjenci leczeni worykonazolem prawdopodobnie będą jednocześnie leczeni nefrotoksycznymi produktami leczniczymi i mają zbieżne obciążenia, które mogą doprowadzić do pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Monitorowanie czynności nerek

Pacjentów należy monitorować pod kątem wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Powinno to obejmować ocenę laboratoryjną, ze szczególnym uwzględnieniem stężenia kreatyniny w surowicy.

Monitorowanie czynności trzustki

Pacjenci, w szczególności dzieci, z czynnikami ryzyka wystąpienia ostrego zapalenia trzustki (np. niedawno przebyta chemioterapia, przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT)) powinni być ściśle monitorowani podczas leczenia produktem Voricostad. W takiej sytuacji klinicznej można rozważyć badanie aktywności amylazy lub lipazy w surowicy krwi.

Reakcje niepożądane ze strony skóry

U pacjentów leczonych produktem Voricostad rzadko obserwowano skórne reakcje złuszczające, takie jak zespół Stevensa-Johnsona. Pacjenci, u których wystąpiła wysypka, powinni być ściśle kontrolowani i jeśli zmiany postępują, leczenie produktem Voricostad należy przerwać.

Ponadto leczenie produktem Voricostad było związane z występowaniem reakcji fototoksycznych i pseudoporfirii. Zaleca się zatem, aby wszyscy pacjenci, w tym dzieci, unikali intensywnej lub długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne w trakcie leczenia produktem Voricostad oraz stosowali takie środki, jak odzież ochronną i preparaty z filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV o dużym współczynniku ochrony (SPF).

Leczenie długotrwałe

Przedstawione poniżej ciężkie działania niepożądane zaobserwowano w trakcie długotrwałego leczenia produktem Voricostad, dlatego lekarze powinni rozważyć konieczność ograniczenia ekspozycji na produkt Voricostad (patrz punkty 4.2 i 5.1):

Rak kolczystokomórkowy skóry został zaobserwowany u pacjentów, z których część donosiła

0    wcześniejszych reakcjach fototoksycznych. W przypadku wystąpienia reakcji fototoksyczności należy skonsultować się z innymi specjalistami i pacjenta skierować do dermatologa. Należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Voricostad. Zawsze, gdy leczenie produktem Voricostad jest kontynuowane, mimo występowania zmian chorobowych związanych z fototoksycznością, konieczne jest systematyczne i regularne wykonywanie badań dermatologicznych, aby umożliwić wczesne rozpoznanie i leczenie zmian przedrakowych. W przypadku stwierdzenia zmian przedrakowych lub raka kolczystokomórkowego skóry należy zaprzestać stosowania produktu Voricostad.

Niezakaźne zapalenie okostnej i zwiększone stężenie fluorków i fosfatazy zasadowej zaobserwowano u pacjentów po transplantacji. Jeżeli u pacjenta wystąpi ból kości i wyniki radiologiczne będą wskazywać na zapalenie okostnej, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Voricostad po uzyskaniu konsultacji innych specjalistów.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego u pacjentów w wieku poniżej 2 lat (patrz także punkty 4.8 i 5.1). Worykonazol jest wskazany u dzieci w wieku 2 lat lub starszych. Czynność wątroby należy monitorować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Biodostępność po podaniu doustnym może być zmniejszona u dzieci w wieku od 2 do <12 lat z zaburzeniami wchłaniania lub bardzo małą masą ciała w stosunku do wieku. W takim przypadku zalecane jest podawanie worykonazolu dożylnie.

Fenytoina (substrat dla CYP2C9 i silny induktor CYP450)

W razie jednoczesnego stosowania fenytoiny i worykonazolu konieczne jest ścisłe monitorowanie stężenia fenytoiny. Należy unikać jednoczesnego podawania worykonazolu i fenytoiny, chyba że oczekiwane korzyści przeważają nad ryzykiem (patrz punkt 4.5).

Efawirenz (induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4)

Jeżeli worykonazol jest podawany jednocześnie z efawirenzem, należy zwiększyć dawkę worykonazolu do 400 mg co 12 godzin, a dawkę efawirenzu należy zmniejszyć do 300 mg raz na dobę (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.5).

Ryfabutyna (induktor CYP450)

Podczas jednoczesnego stosowania worykonazolu i ryfabutyny konieczne jest ścisłe monitorowanie morfologii krwi oraz kontrola reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem ryfabutyny (np. zapalenie naczyniówki). Należy unikać jednoczesnego podawania worykonazolu i ryfabutyny, chyba że oczekiwane korzyści przeważają nad ryzykiem (patrz punkt 4.5).

Rytonawir (silny induktor CYP450; inhibitor oraz substrat CYP3A4)

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i rytonawiru w małej dawce (100 mg dwa razy na dobę), chyba że ocena stosunku korzyści do ryzyka uzasadnia stosowanie worykonazolu (patrz punkty 4.5

1    4.3).

Ewerolimus (substrat CYP3A4 oraz glikoproteiny P)

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu i ewerolimusu, ponieważ przewiduje się, że worykonazol znacznie zwiększa stężenie ewerolimusu. Obecnie nie ma wystarczających danych pozwalających na zalecanie odpowiedniego dawkowania w takiej sytuacji (patrz punkt 4.5).

Metadon (substrat CYP3A4)

Podczas jednoczesnego stosowania metadonu i worykonazolu zaleca się częste monitorowanie reakcji niepożądanych i toksyczności, związanych z przyjmowaniem metadonu, w tym wydłużenia odstępu QTc, ponieważ stężenie metadonu zwiększa się w przypadku jednoczesnego podawania z worykonazolem. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu (patrz punkt 4.5).

Krótko działające opioidowe leki przeciwbólowe (substrat CYP3A4)

Podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem alfentanylu, fentanylu i innych krótko działających opioidów o budowie zbliżonej do alfentanylu i metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl) należy rozważyć zmniejszenie ich dawki (patrz punkt 4.5). Ponieważ okres półtrwania alfentanylu podczas jednoczesnego podawania z worykonazolem jest wydłużony czterokrotnie oraz, ponieważ niezależne badanie kliniczne wykazało, że jednoczesne stosowanie worykonazolu i fentanylu powoduje zwiększenie średniej wartości AUC0-<X) fentanylu, może być konieczne częste monitorowanie reakcji niepożądanych związanych z opioidami (w tym dłuższy okres monitorowania oddechu).

Długo działające opioidowe leki przeciwbólowe (substrat CYP3A4)

Należy rozważyć zmniejszenie dawki oksykodonu oraz innych długo działających opioidów, metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon) podczas równoczesnego podawania z worykonazolem. Konieczne może być częste monitorowanie reakcji niepożądanych opioidowych leków przeciwbólowych (patrz punkt 4.5).

Flukona.zol (inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4)

U osób zdrowych równoczesne podawanie doustnie worykonazolu oraz flukonazolu powodowało znaczące zwiększenie Cmax i AUCt worykonazolu. Nie ustalono zmniejszonej dawki i (lub) częstości stosowania worykonazolu i flukonazolu mogących wyeliminować taki efekt. Zaleca się monitorowanie reakcji niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on stosowany po flukonazolu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Worykonazol jest metabolizowany przez, a także hamuje izoenzymy CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4 cytochromu P450. Inhibitory lub induktory tych izoenzymów mogą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać stężenie worykonazolu w osoczu i dlatego też worykonazol może zwiększać w osoczu stężenia leków metabolizowanych przez te izoenzymy CYP450.

Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, badania interakcji między lekami były przeprowadzane u zdrowych dorosłych pacjentów płci męskiej, u których uzyskiwano stan stacjonarny podając doustnie 200 mg worykonazolu dwa razy na dobę. Wyniki tych badań mają odniesienie do innych populacji, a także do innych dróg podania.

Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki mogące wydłużać odstęp QT. W przypadku gdy istnieje potencjalne ryzyko zwiększenia przez worykonazol stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP3A4 (niektóre leki przeciwhistaminowe, chinidyna, cyzapryd, pimozyd), jednoczesne stosowanie tych leków z worykonazolem jest przeciwwskazane (patrz poniżej i patrz punkt 4.3).

Tabela interakcji

Interakcje pomiędzy worykonazolem oraz innymi produktami leczniczymi zostały zamieszczone w poniższej tabeli (raz na dobę „QD”, dwa razy na dobę „BID”, trzy razy na dobę „TID”, częstość nieokreślona „ND”). Kierunek strzałek dla każdego z parametrów farmakokinetycznych wyznaczono, wykorzystując średnią geometryczną przy 90% przedziale ufności, przy czym parametry zawarte w przedziale 80-125% oznaczono (^), poniżej (j) lub powyżej (|) . Gwiazdką (*) oznaczono interakcje dwustronne. Wartości

AUCT, AUCt i AUC0-<X) przedstawiają pole pod krzywą pomiędzy poszczególnymi dawkami, odpowiednio od czasu zero do czasu, gdy można było wykonać pomiar i od czasu zero do nieskończoności.

Interakcje przedstawione w tabeli uszeregowano w następującej kolejności: przeciwwskazania, interakcje wymagające zmiany dawkowania, interakcje wymagające monitorowania klinicznego i (lub) biologicznego, oraz interakcje niemające istotnego znaczenia farmakokinetycznego, ale mogące mieć znaczenie kliniczne z punktu widzenia terapii.

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Astemizol, cyzapryd, pimozyd, chinidyna i terfenadyna

[substráty CYP3A4]

Pomimo że tego nie badano, zwiększone stężenia tych leków w osoczu mogą prowadzić do wydłużenia odstępu QTc i występowania zaburzeń typu torsades de pointes.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Karbamazepina i długo działające barbiturany (np. fenobarbital, mefobarbital)

[silne induktory CYP450]

Pomimo że tego nie badano, karbamazepina i długo działające barbiturany prawdopodobnie zmniejszają w sposób istotny stężenie worykonazolu w osoczu.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Efawirenz (nienukleotydowy inhibitor odwrotnej transktryptazy)

[induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Duża dawka (400 mg QD)*

Mała dawka (300 mg QD, stosowane jednocześnie z worykonazolem 400 mg BID)*

Efawirenz Cmax t38%

Efawirenz AUCt t44% Worykonazol Cmax ^61% Worykonazol AUCt ^77%

W porównaniu do efawirenzu 600 mg QD, Efawirenz Cmax ^ Efawirenz AUCt t17%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax t23% Worykonazol AUCt ^7%

Stosowanie dawki standardowej worykonazolu z dawką standardową efawirenzu (400 mg QD lub powyżej)

jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Worykonazol może być stosowany jednocześnie z efawirenzem w przypadku, gdy dawka podtrzymująca worykonazolu jest zwiększona do 400 mg BID, a dawka efawirenzu jest zmniejszona do 300 mg QD.

Po zakończeniu leczenia worykonazolem dawka początkowa efawirenzu powinna być przywrócona (patrz punkt 4.2).

Alkaloidy sporyszu (np. ergotamina i dihydroergotamina)

[substraty CYP3A4]

Pomimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenie alkaloidów sporyszu w osoczu i prowadzić do zatrucia tymi lekami.

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Ryfabutyna

[silny induktor CYP450] 300 mg QD

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z

Worykonazol Cmax ^69% Worykonazol AUCt ^78%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Należy unikać jednoczesnego podawania worykonazolu i ryfabutyny, chyba że oczekiwane korzyści przeważają nad ryzykiem. Podtrzymująca dawka worykonazolu może zostać zwiększona do 5 mg/kg mc. dożylnie BID lub dawka doustna z

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

worykonazolem 350 mg BID)*

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Worykonazol Cmax i 4% Worykonazol AUCt i32%

Ryfabutyna Cmax t 195% Ryfabutyna AUCt t 331%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax t 104% Worykonazol AUCt t 87%

200 mg na 350 mg BID (100 mg do 200 mg BID u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Podczas jednoczesnego stosowania worykonazolu i ryfabutyny konieczne jest ścisłe monitorowanie morfologii krwi oraz kontrola reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem ryfabutyny (np. zapalenie naczyniówki).

Ryfampicyna (600 mg QD) [silny induktor CYP450]

Worykonazol Cmax i 93% Worykonazol AUCt i 96%

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Rytonawir (inhibitor proteazy)

[silny induktor CYP450; inhibitor i substrat CYP3A4]

Duża dawka (400 mg BID)

Rytonawir Cmax i AUCt ^ Worykonazol Cmax i 66% Worykonazol AUCt i 82%

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i dużych dawek rytonawiru (400 mg lub powyżej BID) jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Mała dawka (100 mg BID)*

Rytonawir Cmax i 25% Rytonawir AUCt il3% Worykonazol Cmax i24% Worykonazol AUCt i39%

Należy unikać jednoczesnego stosowania worykonazolu i małych dawek rytonawiru (100 mg BID), chyba że stosunek korzyści do ryzyka uzasadnia zastosowanie worykonazolu.

Ziele dziurawca zwyczajnego

[induktor CYP450; induktor glikoproteiny P]

300 mg TID (jednoczesne stosowanie z

worykonazolem 400 mg w pojedynczej dawce)

W niezależnym opublikowanym badaniu, worykonazol AUC0-w i 59%

Przeciwwskazane (patrz punkt 4.3)

Ewerolimus

[substrat CYP3A4, substrat glikoproteiny P]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może znacznie zwiększać stężenie ewerolimusu w osoczu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania worykonazolu i ewerolimusu, ponieważ przewiduje się, że worykonazol znacznie zwiększa stężenie ewerolimusu (patrz punkt 4.4).

Flukonazol (200 mg QD)

[inhibitor CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4]

Worykonazol Cmax t 57% Worykonazol AUCt t 79% Flukonazol Cmax ND Flukonazol AUCt ND

Nie ustalono zmniej szonej dawki i/lub częstości stosowania worykonazolu i flukonazolu mogącej wyeliminować taki efekt. Zaleca się monitorowanie reakcji niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on stosowany po flukonazolu.

Fenytoina

[substrat CYP2C9 i silny induktor CYP450]

Należy unikać jednoczesnego podawania worykonazolu i fenytoiny, chyba że oczekiwane

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

300 mg QD

Worykonazol Cmax i 49% Worykonazol AUCt i 69%

korzyści przeważają nad ryzykiem. Zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu.

300 mg QD (jednoczesne stosowanie z worykonazolem 400 mg BID)*

Fenytoina Cmax t 67%

Fenytoina AUCt t 81%

W porównaniu do worykonazolu 200 mg BID,

Worykonazol Cmax t □34%c Worykonazol AUCt t □39%o

Fenytoina może być stosowana jednocześnie z worykonazolem, jeśli podtrzymująca dawka dożylna worykonazolu zostanie zwiększona do 5 mg/kg mc. BID lub dawka doustna z 200 mg na 400 mg BID, (100 mg do 200 mg BID u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) (patrz punkt 4.2).

Leki przeciwzakrzepowe

Warfaryna (pojedyncza dawka 30 mg stosowana jednocześnie z 300 mg BID worykonazolu)

[substrát CYP2C9]

Maksymalne wydłużenie czasu protrombinowego było około 2-krotne.

Zaleca się dokładne monitorowanie czasu protrombinowego lub innych testów krzepnięcia oraz dostosowanie dawki leków przeciwzakrzepowych.

Inne doustne leki przeciwzakrzepowe (fenprokumon, acenokumarol)

[substráty CYP2C9 i CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać stężenia pochodnych kumaryny w osoczu i powodować wydłużenie czasu protrombinowego.

Benzodiazepiny (np. midazolam, triazolam, alprazolam)

[substráty CYP3A4]

Mimo że tego klinicznie nie badano, worykonazol może zwiększać stężenie w osoczu benzodiazepin metabolizowanych przez CYP3A4 i prowadzić do wydłużonego działania nasennego.

Zaleca się rozważenie zmniejszenia dawki benzodiazepin.

Leki immunosupresyjne

[substráty CYP3A4]

Syrolimus (pojedyncza dawka 2 mg)

W niezależnym opublikowanym badaniu,

Sirolimus Cmax t 6,6-krotnie Sirolimus AUC 0-<x, t 11-krotnie

Jednoczesne stosowanie worykonazolu i sirolimusu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Cyklosporyna (u biorców przeszczepu nerki, w stanie stabilnym, otrzymujących przewlekle cyklosporynę )

Cyklosporyna Cmax t 13% Cyklosporyna AUCt t 70%

U pacjentów już przyjmujących cyklosporynę, u których rozpoczynane jest leczenie worykonazolem, zalecane jest zmniejszenie dawki cyklosporyny o połowę i uważne monitorowanie jej stężenia w osoczu. Zwiększone stężenia cyklosporyny wiązano z jej nefrotoksycznością. Po zakończeniu terapii worykonazolem stężenia cyklosporyny muszą być ściśle

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Takrolimus (pojedyncza dawka 0,1 mg/kg mc.)

Takrolimus Cmax t 117% Rakrolimus AUCt t 221%

monitorowane, a jej dawka zwiększona w razie potrzeby.

U pacjentów leczonych takrolimusem rozpoczynających terapię worykonazolem zaleca się zmniejszenie do jednej trzeciej dawki początkowej i uważne monitorowanie stężenia takrolimusu. Zwiększone stężenia takrolimusu wiązano z nefrotoksycznością. Po zakończeniu terapii worykonazolem stężenia takrolimusu muszą być ściśle monitorowane, a jego dawka zwiększona w razie potrzeby.

Długo działające opioidowe leki przeciwbólowe [substráty CYP3A4]

Oksykodon (pojedyncza dawka 10 mg)

W niezależnym opublikowanym badaniu,

Oksykodon Cmax t 1,7-krotnie Oksykodon AUC 0-m t 3,6-krotnie

Należy rozważyć zmniej szenie dawki oksykodonu oraz innych długo działających opioidowych leków przeciwbólowych metabolizowanych przez CYP3A4 (np. hydrokodon). Konieczne może być częste monitorowanie reakcji niepożądanych opioidów.

Metadon (32-100 mg QD)

[substrát CYP3A4]

R-metadon (aktywny) Cmax t 31% R-metadon (aktywny)

AUCt t 47%

S-metadon Cmax t 65%

S-metadon AUCt t 103%

Zaleca się częste monitorowanie reakcji niepożądanych oraz toksyczności związanej ze stosowaniem metadonu, w tym wydłużenia odstępu QT. Konieczne może być zmniejszenie dawki metadonu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

[substráty CYP2C9]

Ibuprofen (pojedyncza dawka 400 mg)

Diklofenak (pojedyncza dawka 50 mg)

S-ibuprofen Cmax t 20% S-ibuprofen AUC t 100%

Diklofenak Cmax t 114% Diklofenak AUC 0_m t 78%

Zaleca się częste monitorowanie reakcji niepożądanych i toksyczności, związanej ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Konieczne może być zmniejszenie dawki NLPZ.

Omeprazol (40 mg QD)*

[inhibitor CYP2C19; substrat CYP2C19 i CYP3A4]

Omeprazol Cmax t 116% Omeprazol AUCt t 280% Worykonazol Cmax t 15% Worykonazol AUCt t 41%

Worykonazol może także hamować metabolizm innych inhibitorów pompy protonowej, które są substratami CYP2C19, oraz powodować zwiększenie ich stężenia w osoczu.

Nie zaleca się zmiany dawkowania worykonazolu.

U pacjentów leczonych omeprazolem w dawce 40 mg lub większej, u których rozpoczyna się terapię worykonazolem, zaleca się zmniejszenie dawki omeprazolu o połowę.

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

Doustne środki antykoncepcyj ne *

[substrát CYP3A4; inhibitor CYP2C19]

Noretysteron / etynyloestradiol (1 mg/0,035 mg QD)

Etynyloestradiol Cmax t 36% Etynyloestradiol AUCt t 61% Noretysteron Cmax t 15% Noretysteron AUCt t 53% Worykonazol Cmax t 14% Worykonazol AUCt t 46%

Zaleca się monitorowanie reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i worykonazolu.

Krótko działające opioidowe leki przeciwbólowe

[substraty CYP3A4]

Alfentanyl (pojedyncza dawka 20 ąg/kg mc. z jednoczesnym zastosowaniem naloksonu)

Fentanyl (pojedyncza dawka 5 ąg/kg mc.)

W niezależnym opublikowanym badaniu, Alfentanyl AUC 0-m t 6-krotnie

W niezależnym opublikowanym badaniu, Fentanyl AUC 0-m t 1,34-krotnie

Należy rozważyć zmniej szenie dawki alfentanylu, fentanylu oraz innych krótko działających opioidowych leków przeciwbólowych o strukturze podobnej do alfentanylu i metabolizowanych przez CYP3A4 (np. sufentanyl).

Zaleca się szersze oraz częste kontrolowanie pacjentów pod kątem zahamowania ośrodka oddechowego oraz innych związanych z opioidami działań niepożądanych.

Statyny (np. lowastatyna)

[substraty CYP3A4]

Pomimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie statyn metabolizowanych przez CYP3A4, co może prowadzić do rabdomiolizy.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki statyn.

Pochodne

sulfonylomocznika (np. tolbutamid, glipizyd, glibenklamid)

[substraty CYP2C9]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie pochodnych sulfonylomocznika i powodować hipoglikemię.

Zaleca się uważne monitorowanie stężenia glukozy we krwi. Należy rozważyć zmniejszenie dawki sulfonylomocznika.

Alkaloidy Vinca (np. winkrystyna i winblastyna)

[substraty CYP3A4]

Mimo że tego nie badano, worykonazol może zwiększać w osoczu stężenie

alkaloidów Vinca i prowadzić do neurotoksyczności.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki alkaloidów Vinca.

Inne inhibitory proteazy HIV (np. sakwinawir, amprenawir i nelfinawir)*

[substraty i inhibitory CYP3A4]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że worykonazol może hamować metabolizm inhibitorów proteazy HIV oraz że metabolizm worykonazolu może być hamowany przez inhibitory proteazy HIV.

Zaleca się uważne monitorowanie pod względem występowania jakiejkolwiek toksyczności leków i/lub utraty ich skuteczności oraz konieczności dostosowania dawki.

Inne nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTIj (np. delawirdyna, newirapina)*

[substraty, inhibitory CYP3A4 lub induktory CYP450]

Nie przebadano klinicznie. Badania in vitro wykazały, że metabolizm worykonazolu może być hamowany przez NNRTI oraz, że worykonazol może hamować metabolizm NNRTI. Doniesienia dotyczące wpływu efawirenzu na

Zaleca się uważne monitorowanie pod względem występowania jakiejkolwiek toksyczności leków i/lub utraty ich skuteczności działania oraz konieczności dostosowania dawki.

Produkt leczniczy

[mechanizm interakcji]

Interakcja

Zmiany wartości średniej geometrycznej (%)

Zalecenia dotyczące jednoczesnego stosowania

worykonazol pozwalają przypuszczać, że NNRTI mogą indukować metabolizm worykonazolu.

Cymetydyna (400 mg BID)

[nieswoisty inhibitor CYP450 oraz lek zwiększający pH w żołądku]

Worykonazol Cmax T18% Worykonazol AUCt T23%

Bez zmiany dawki.

Digoksyna (0,25 mg QD) [substrat glikoproteiny P]

Digoksyna Cmax ^ Digoksyna AUCt^

Bez zmiany dawki.

Indynawir (800 mg TID)

[inhibitor i substrat CYP3A4]

Indynawir Cmax ^ Indynawir AUCt-^ Worykonazol Cmax ^ Worykonazol AUCt^

Bez zmiany dawki.

Antybiotyki makrolidowe

Erytromycyna (1 g BID) [inhibitor CYP3A4]

Worykonazol Cmax i AUCt^

Bez zmiany dawki.

Azytromycyna (500 mg QD)

Worykonazol Cmax i AUCt^ Wpływ worykonazolu na erytromycynę lub azytromycynę jest nieznany.

Kwas mykofenolowy (dawka pojedyncza 1 g) [substrat UDP-glukuronylotransferazy]

Kwas mykofenolowy Cmax ^ Kwas mykofenolowy AUCt ^

Bez zmiany dawki.

Prednizolon (pojedyncza dawka 60 mg)

[substrat CYP3A4]

Prednizolon Cmax T 11% Prednizolon AUC 0-m T 34%

Bez zmiany dawki.

Ranitydyna (150 mg BID)

[zwiększa pH żołądka]

Worykonazol Cmax i AUCt ^

Bez zmiany dawki.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Voricostad u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Produktu Voricostad nie wolno stosować podczas ciąży, chyba że korzyść dla matki zdecydowanie przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą zawsze stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Karmienie piersią

Nie badano przenikania worykonazolu do mleka kobiecego. Karmienie piersią musi być przerwane w chwili rozpoczęcia terapii produktem Voricostad.

Płodność

W badaniach na zwierzętach przeprowadzonych u samców i samic szczurów nie wykazano szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ produktu Voricostad na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest umiarkowany. Może powodować przejściowe i odwracalne zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zmienioną/zwiększoną percepcję wzrokową i (lub) światłowstręt. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów pacjent powinien unikać wykonywania potencjalnie ryzykownych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa worykonazolu oparty jest na zintegrowanej bazie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u ponad 2000 pacjentów (1655 pacjentów w badaniach działania leczniczego). Stanowi to bardzo zróżnicowaną populację obejmującą pacjentów z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, pacjentów zakażonych wirusem HIV z kandydozą przełyku i opornymi zakażeniami grzybiczymi, pacjentów z kandydemią i aspergilozą bez równoczesnej neutropenii i zdrowych ochotników. U 561 pacjentów worykonazol podawany był ponad przez 12 tygodni, a 136 pacjentów przyjmowało worykonazol przez ponad 6 miesięcy.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia widzenia, gorączka, wysypka, wymioty, nudności, biegunka, ból głowy, obrzęki obwodowe i ból brzucha.

Nasilenie tych reakcji niepożądanych było przeważnie małe do umiarkowanego. Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic, analizując dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w zależności od wieku, rasy i płci.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Ze względu na to, że większość badań miało charakter otwarty, w poniższej tabeli podano wszystkie rodzaje działań niepożądanych, grupując je według układów, narządów i częstości występowania.

Częstość występowania przedstawiono w sposób następujący: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych worykonazolem:

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane leku

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zapalenie żołądka i jelit, choroby grypopodobne

Rzadko

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, plamica

Niezbyt często

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, agranulocytoza, limfadenopatia, eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Zapalenie zatok

Niezbyt często

Reakcja rzekomoanafilaktyczna, nadwrażliwość

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często

Niedoczynność nadnerczy

Rzadko

Nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często Hipoglikemia, hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Depresja, omamy, lęk

Rzadko

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy, stan splątania, drżenie, pobudzenie, parestezje

Niezbyt często

Obrzęk mózgu, ataksja, podwójne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, niedoczulica

Rzadko

Drgawki, encefalopatia, zespół Guillaina-Barrego, objawy pozapiramidowe, senność w czasie wlewu, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Bardzo często

Zaburzenia widzenia (w tym nieostre widzenie (patrz punkt 4.4), chromatopsja i światłowstręt)

Niezbyt często

Tarcza zastoinowa (patrz punkt 4.4), choroby nerwu wzrokowego (w tym zapalenie nerwu wzrokowego, patrz punkt 4.4), oczopląs, zapalenie twardówki, zapalenie brzegów powiek

Rzadko

Zanik nerwu wzrokowego, krwotok do siatkówki, rotacyjne ruchy gałki ocznej, zmętnienie rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Niedosłuch, szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo często

Obrzęki obwodowe

Niezbyt często

Migotanie komór, arytmia komorowa, omdlenia, arytmia nadkomorowa, tachykardia nadkomorowa, tachykardia, bradykardia

Rzadko

Torsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zakrzepowe zapalenie żył, niedociśnienie, zapalenie żył

Rzadko

Zapalenie naczyń chłonnych

Zaburzenia układu oddechowego, k

atki piersiowej i śródpiersia

Często

Ostry zespół zaburzeń oddechowych, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, ból w klatce piersiowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, zapalenie otrzewnej, zapalenie dwunastnicy, zapalenie dziąseł, zapalenie języka, obrzęk języka, niestrawność,

zaparcia

Rzadko

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna

Niezbyt często

Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, powiększenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa

Rzadko

Śpiączka wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Wysypka

Często

Złuszczające zapalenie skóry, obrzęk twarzy, reakcje fototoksyczne, wysypka plamisto-grudkowa, wysypka plamista, wysypka grudkowa, zapalenie czerwieni warg, świąd, łysienie, rumień

Niezbyt często

Zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na lek, łuszczyca

Rzadko

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły, pseudoporfiria

Nieznana

Rak kolczystokomórkowy skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Rzadko

Wzmożone napięcie

Nieznana

Zapalenie okostnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz

Niezbyt często

Białkomocz, zapalenie nerek

Rzadko

Martwica kanalików nerkowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Gorączka

Często

Reakcje/stan zapalny w miejscu podania, dreszcze, osłabienie

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie wartości wyników testów czynności wątroby (w tym: AspAT, AlAT, fosfataza zasadowa, GGTP, LDH, bilirubina), zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt często

Wydłużenie skorygowanego odstępu QT w EKG, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi

Opis wybranych reakcji niepożądanych

Zaburzenie widzenia

W badaniach klinicznych zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem worykonazolu występują bardzo często. W tych badaniach klinicznych, zarówno krótko- jak i długoterminowych, takie objawy jak: zmieniona/wzmożona percepcja wzrokowa, nieostre widzenie, zmieniona percepcja kolorów czy światłowstręt, występowały u około 30% pacjentów leczonych worykonazolem. Te zaburzenia widzenia były przemijające i w pełni odwracalne, w większości ustępowały samoistnie w ciągu 60 minut i nie obserwowano istotnych klinicznie, długotrwałych zaburzeń widzenia. Nasilenie objawów zmniejszało się z podaniem kolejnych dawek worykonazolu. Zaburzenia widzenia były zwykle łagodne, rzadko powodowały przerwanie terapii i nie wiązały się z nimi długotrwałe następstwa. Zaburzenia widzenia mogą być związane z dużymi stężeniami worykonazolu w osoczu i (lub) większymi dawkami.

Mechanizm działania jest nieznany, jednak miejsce działania znajduje się najprawdopodobniej w siatkówce. W przeprowadzonym u zdrowych ochotników badaniu oceniającym wpływ worykonazolu na czynność siatkówki worykonazol powodował zmniejszenie amplitudy fali elektroretinogramu (ERG). Badanie ERG dokonuje pomiaru impulsów elektrycznych w siatkówce. Zmiany ERG nie pogłębiały się podczas 29-dniowego leczenia worykonazolem i w pełni ustępowały po odstawieniu leku.

Reakcje skórne

W badaniach klinicznych reakcje skórne u pacjentów leczonych worykonazolem były częste, jednak z reguły dotyczyło to pacjentów z inną ciężką chorobą podstawową i otrzymujących równocześnie liczne dodatkowe produkty lecznicze. Wysypka w większości przypadków była łagodna lub umiarkowanie nasilona. Podczas leczenia produktem Voricostad rzadko występowały ciężkie reakcj e skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka i rumień wielopostaciowy.

Pacjenci, u których wystąpiła wysypka, powinni być ściśle kontrolowani i jeśli zmiany postępują, leczenie produktem Voricostad należy przerwać. Obserwowano także reakcje nadwrażliwości na światło, zwłaszcza podczas długotrwałej terapii (patrz punkt 4.4).

Zgłaszano przypadki raka kolczystkomórkowego skóry u pacjentów leczonych przez długi czas produktem leczniczym Voricostad; mechanizm występowania nie został ustalony (patrz punkt 4.4).

Testy czynności wątroby

W badaniach klinicznych ogólna częstość występowania klinicznie istotnych zmian aktywności aminotransferaz u pacjentów leczonych worykonazolem wyniosła 13,4% (200/1493 pacjentów). Nieprawidłowości wyników badań czynności wątroby mogą być związane ze zwiększonym stężeniem leku w osoczu i/lub większymi dawkami. Większość nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby ustępowała podczas terapii bez konieczności dostosowania dawki lub po zmniejszeniu dawek aż do odstawienia produktu włącznie. Stosowanie produktu leczniczego Voricostad u pacjentów z inną, ciężką chorobą podstawową rzadko było związane z występowaniem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Były to przypadki żółtaczki, rzadko zapalenia wątroby i niewydolności wątroby zakończone zgonem (patrz punkt 4.4).

Reakcje związane z wlewem

U zdrowych osób podczas podawania wlewu dożylnej worykonazolu występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne, takie jak uderzenia gorąca, gorączka, nasilone pocenie, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, omdlenia, nudności, świąd i wysypka. Objawy te występowały bezpośrednio po rozpoczęciu wlewu (patrz także punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania worykonazolu było badane u 285 dzieci w wieku od 2 do <12 lat leczonych worykonazolem w ramach badań farmakokinetycznych (127 dzieci) oraz programach leku ostatniej szansy (ang. „compassionate use”) (158 dzieci). Profil działań niepożądanych u tych 285 dzieci był podobny jak u dorosłych. Dane uzyskane po wprowadzeniu produktu do obrotu sugerują, że reakcje skórne (zwłaszcza rumień) mogą częściej występować u dzieci niż u osób dorosłych. U 22 pacjentów w wieku poniżej 2 lat, którzy otrzymywali worykonazol w ramach programu ostatniej szansy („compassionate use”), odnotowano następujące działania niepożądane (nie można wykluczyć, że wystąpiły one w związku ze stosowaniem worykonazolu): reakcje nadwrażliwości na światło (1), zaburzenia rytmu serca (1), zapalenie trzustki (1), zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (1), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (1), wysypka (1) i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (1). Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wystąpienie zapalenia trzustki u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych wystąpiły 3 przypadki omyłkowego przedawkowania. Wszystkie dotyczyły dzieci, które otrzymały maksymalnie pięciokrotną zalecaną dożylną dawkę worykonazolu. Zgłoszono jedną reakcję niepożądaną, mianowicie 10-minutowy światłowstręt.

Nie jest znana odtrutka na worykonazol.

Worykonazol ulega hemodializie z klirensem 121 ml/min. W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu z organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie, pochodna triazolu , kod ATC: J02A C03

Mechanizm działania

Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy triazoli. Podstawowy mechanizm działania worykonazolu polega na hamowaniu zależnej od cytochromu P450 demetylacji 14-alfa-lanosterolu, stanowiącej istotny etap biosyntezy ergosteroli u grzybów. Gromadzenie 14-alfa-metylosteroli jest skorelowane z następującą utratą ergosteroli zawartych w błonie komórkowej grzybów i może odpowiadać za przeciwgrzybicze działanie worykonazolu. Wykazano, że działanie worykonazolu jest bardziej selektywne względem enzymów cytochromu P450 grzybów niż systemów enzymatycznych cytochromu P450 różnych ssaków.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

W 10 badaniach terapeutycznych mediana średnich i maksymalnych stężeń w osoczu u poszczególnych uczestników badań wynosiła odpowiednio 2425 ng/ml (odstęp międzykwartylowy od 1193 do 4380 ng/ml) i 3742 ng/ml (odstęp międzykwartylowy od 2027 do 6302 ng/ml). Nie występował dodatni związek pomiędzy średnim, maksymalnym czy minimalnym stężeniem worykonazolu w osoczu, a skutecznością leku w badaniach terapeutycznych.

Analizy farmakokinetyczno-farmakodynamiczne danych z badań klinicznych wykazały dodatni związek pomiędzy stężeniami worykonazolu w osoczu, a nieprawidłowościami w testach czynności wątroby i zaburzeniami widzenia.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

In vitro worykonazol wykazuje szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego, ponieważ silnie działa na gatunki z rodzaju Candida (w tym oporne na flukonazol C.krusei i oporne szczepy C. glabrata i C. albicans) oraz wykazuje działanie grzybobójcze na wszystkie badane szczepy Aspergillus. Dodatkowo worykonazol wykazuje in vitro działanie grzybobójcze w stosunku do pojawiających się patogenów grzybiczych, w tym Scedosporium i Fusarium, które wykazują ograniczoną wrażliwość na obecnie dostępne leki przeciwgrzybicze.

Skuteczność kliniczna (z częściową lub całkowitą odpowiedzią, patrz poniżej w punkcie Doświadczenie kliniczne) została wykazana wobec szczepów Aspergillus w tym A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, szczepów Candida, w tym C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis i C.

tropicalis oraz niektóre szczepy C. dubliniensis, C. inconspicua, i C. guilliermondii, a także wobec szczepów Scedosporium w tym S. apiospermum, S. prolificans i szczepów Fusarium.

Do innych zakażeń grzybiczych leczonych worykonazolem (często zakończonych całkowitą lub częściową odpowiedzią, patrz poniżej pod „Doświadczenie kliniczne”) należały pojedyncze przypadki zakażeń szczepami Alternaria, Blastomyces dermatitidis, Blastoschizomyces capitatus, Cladosporium spp., Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum,

Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces

lilacinus, szczepami Penicilium w tym P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis, a także szczepami Trichosporon, w tym zakażenia T. beigelli.

Badania in vitro wykazały działanie leku na izolowane klinicznie szczepy Acremonium, Alternaria, Bipolaris spp., Cladophialophora, Histoplasma capsulatum, przy czym większość szczepów hamowanych było przez stężenia worykonazolu w zakresie od 0,05 do 2 ąg/ml.

W badaniach in vitro wykazano działanie na następujące patogeny: szczepy Curvularia i Sporothrix, ale znaczenie kliniczne tego nie jest znane.

Stężenia graniczne

W celu izolacji i identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego należy przed rozpoczęciem leczenia pobrać materiał na posiew i do innych istotnych badań laboratoryjnych (serologicznych i

histopatologicznych). Terapię można wdrożyć przed otrzymaniem wyników posiewu i powyższych badań laboratoryjnych, jednak po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować leczenie przeciwgrzybicze. Aktywność worykonazolu wobec szczepów najczęściej powodujących występowanie zakażeń u ludzi, takich jak C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata i C. krusei, zazwyczaj charakteryzuje się wartością MIC mniejszą niż 1 mg/l.

Niemniej jednak aktywność in vitro worykonazolu przeciw szczepom Candida nie jest jednorodna. Szczególnie dla C. glabrata wartość MIC worykonazolu wobec szczepów opornych na flukonazol była proporcjonalnie większa niż wobec szczepów wrażliwych na flukonazol. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zidentyfikować konkretny rodzaj szczepu Candida. Jeśli dostępne są testy przeciwgrzybicze, wartość MIC może być zinterpretowana na podstawie kryteriów stężenia granicznego ustalonego przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).

Stężenia graniczne EUCAST

Szczepy Candida

Stężenie graniczne MIC (mg/l)

<S (wrażliwe)

>R (oporne)

Candida albicans1

0,125

0,125

Candida tropicalis1

0,125

0,125

Candida parapsilosis1

0,125

0,125

Candida glabrata2

Niewystarczające dowody

Candida krusei3

Niewystarczające dowody

Inne szczepy Candida4

Niewystarczające dowody

1    Szczepy z wartością MIC (minimalne stężenie hamujące) przekraczającą stężenie graniczne charakterystyczne dla drobnoustrojów wrażliwych na lek są rzadkie lub nie były dotychczas raportowane. Dla każdego z izolowanych klinicznie szczepów należy powtórzyć test identyfikacji oraz test wrażliwości mikrobiologicznej, a jeśli wynik się potwierdzi, szczepy te należy przesłać do laboratorium referencyjnego.

2    W badaniach klinicznych odpowiedź na worykonazol u pacjentów z zakażeniem C. glabrata była o 21% mniejsza w porównaniu do odpowiedzi na lek u pacjentów z C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. Niemniej jednak zmniejszenie odpowiedzi nie było skorelowane ze zwiększeniem wartości MIC.

3    W badaniach klinicznych odpowiedź na worykonazol u pacjentów z zakażeniem C. krusei była zbliżona do odpowiedzi na lek u pacjentów z C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. Tym niemniej zanotowano jedynie 9 przypadków dostępnych dla analizy EUCAST i obecnie istnieją niewystarczające dowody pozwalające na wyznaczenie stężenia granicznego dla C. krusei.

4    EUCAST nie określił dla worykonazolu stężenia granicznego niezależnego od rodzaju szczepu._


Doświadczenie kliniczne

W rozdziale tym za dobry wynik końcowy uznano całkowitą lub częściową odpowiedź na leczenie.

Zakażenia Aspergillus - skuteczność w leczeniu aspergilozy u pacjentów ze złym rokowaniem,

W badaniach in vitro worykonazol wykazuje działanie grzybobójcze na szczepy Aspergillus spp, Skuteczność i wydłużenie życia po worykonazolu w porównaniu z konwencjonalnie stosowaną amfoterycyną B w leczeniu ostrej inwazyjnej aspergilozy wykazano w otwartym, wieloośrodkowym badaniu z randomizacją obejmującym 277 pacjentów z zaburzoną odpornością leczonych przez okres 12 tygodni, Worykonazol podawano dożylnie w dawce nasycającej wynoszącej 6 mg/kg mc, co 12 godzin przez pierwsze 24 godziny, następnie leczenie kontynuowano, podając dawką podtrzymującą wynoszącą 4 mg/kg mc, co 12 godzin przez minimum siedem dni, Leczenie mogło być następnie kontynuowane doustnie, w dawce 200 mg co 12 godzin, Mediana czasu terapii worykonazolem w postaci dożylnej wynosiła 10 dni (przedział 2-85 dni), Po leczeniu worykonazolem w postaci dożylnej mediana czasu trwania terapii worykonazolem w postaci doustnej wynosiła 76 dni (przedział 2-232 dni),

Pozytywną, całkowitą odpowiedź na leczenie (całkowita lub częściowa regresja objawów związanych z chorobą, w tym radiograficznych/bronchoskopowych obecnych w okresie wyjściowym) obserwowano u 53% pacjentów leczonych worykonazolem w porównaniu do 31% pacjentów leczonych lekiem porównawczym, Wskaźnik 84-dniowego przeżycia pacjentów leczonych worykonazolem był istotnie wyższy niż pacjentów leczonych lekiem porównawczym i wykazano klinicznie i statystycznie istotną korzyść wynikającą ze stosowania worykonazolu zarówno w ocenie długości czasu do wystąpienia zgonu, jak i okresu do przerwania jego podawania z powodu toksyczności,

Badanie to potwierdza wyniki uzyskane z poprzednich, prospektywnych badań, w których podczas leczenia obserwowano poprawę u pacjentów z czynnikami ryzyka zwiastującymi złe rokowanie, takimi jak: choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, a w szczególności zakażenia mózgu (zwykle związane z prawie 100% śmiertelnością),

Badania te obejmowały przypadki aspergilozy mózgu, zatok, aspergilozy płucnej i rozsianej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku i narządów miąższowych, z nowotworami układu krwiotwórczego, rakiem i AIDS,

Kandydemia u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii

Skuteczność worykonazolu w pierwotnym leczeniu kandydemii wykazano w otwartym badaniu porównawczym ze schematem leczenia obejmującym amfoterycynę B, po której podawano flukonazol, Do badania włączono 370 chorych (w wieku powyżej 12 lat) bez towarzyszącej neutropenii, z udokumentowaną kandydemią, z tego 248 pacjentów było leczonych worykonazolem, Dziewięć osób z grupy leczonych worykonazolem i pięć osób z grupy leczonej amfoterycyną B a następnie flukonazolem miało ponadto udowodnione mykologicznie zakażenie tkanek głębokich, Z badania wykluczono pacjentów z niewydolnością nerek, Mediana czasu leczenia wynosiła 15 dni w obydwu grupach terapeutycznych, W pierwotnej analizie, zgodnie z ustaleniami komitetu ds, oceny danych (ang, data review committee, DRC), którego członkowie nie wiedzieli o zastosowanym leczeniu, za odpowiedź prawidłową uznano ustąpienie/poprawę wszystkich przedmiotowych i podmiotowych objawów klinicznych zakażenia - łącznie z

20

eradykacją szczepu Candida z krwi i zakażonych tkanek głębokich po 12 tygodniach od zakończenia terapii (ZT). Pacjentów, u których nie dokonano oceny w 12. tygodniu po ZT, uznano za osoby, które nie odpowiedziały na zastosowane leczenie. W analizie tej w obu grupach terapeutycznych reakcję na leczenie zaobserwowano u 41% pacjentów.

Punkt czasowy

Worykonazol

(N=248)

Amfoterycyna B^ flukonazol (N=122)

ZT

178 (72%)

88 (72%)

2 tygodnie po ZT

125 (50%)

62 (51%)

6 tygodni po ZT

104 (42%)

55 (45%)

12 tygodni po ZT

104 (42%)

51 (42%)


W analizie drugorzędowej, w której wykorzystano ocenę DRC w ostatnim możliwym punkcie czasowym (ZT lub 2, 6 lub 12 tygodni po ZT), odpowiedź na leczenie w grupie leczonej worykonazolem i w grupie leczonej amfoterycyną B, po której podawano flukonazol, obserwowano odpowiednio u 65% i 71% pacjentów. W poniższej tabeli przedstawiono ocenę badacza pozytywnych wyników we wszystkich punktach czasowych._

Ciężkie, oporne na leczenie zakażenia Candida

Badanie obejmowało 55 pacjentów z ciężkim, uogólnionym, opornym na leczenie zakażeniem Candida (w tym kandydemię, rozsiane i inne inwazyjne kandydozy), u których uprzednie leczenie przeciwgrzybicze, szczególnie flukonazolem, nie było skuteczne. Korzystną odpowiedź na leczenie obserwowano u 24 pacjentów (u 15 całkowitą, u 9 częściową). W opornych na flukonazol zakażeniach szczepami innymi niż C. albicans poprawę obserwowano u 3/3 pacjentów zakażonych C. krusei (całkowita odpowiedź) i 6/8 pacjentów zakażonych C. glabrata (5 całkowita, 1 częściowa odpowiedź). Dane o skuteczności klinicznej były poparte ograniczonymi danymi dotyczącymi wrażliwości.

Zakażenia Scedosporium i Fusarium

Worykonazol okazał się skuteczny wobec następujących rzadkich patogenów grzybiczych:

Scedosporium spp.: Korzystną odpowiedź na leczenie worykonazolem obserwowano u 16 (u 6 całkowitą odpowiedź, u 10 częściową) z 28 pacjentów zakażonych S. apiospermum i u 2 (częściową odpowiedź) z 7 pacjentów zakażonych S. prolificans. Ponadto korzystną odpowiedź na leczenie uzyskano u 1 z 3 pacjentów zakażonych więcej niż jednym drobnoustrojem, w tym Scedosporium spp.

Fusarium spp.: 7 z 17 pacjentów było skutecznie leczonych worykonazolem (u 3 uzyskano całkowitą odpowiedź, u 4 częściową). Z tych siedmiu pacjentów 3 miało zakażenie gałki ocznej, 1 zakażenie zatok a 3 uogólnione zakażenie. Dodatkowo worykonazolem leczono 4 pacjentów z fusariozą i innymi współistniejącymi zakażeniami; u dwóch z nich uzyskano korzystną odpowiedź na leczenie.

Większość pacjentów leczonych worykonazolem z powodu wyżej wymienionych rzadko spotykanych zakażeń nie tolerowało leczenia przeciwgrzybiczego lub była oporna na wcześniejszą terapię przeciwgrzybiczą.

Czas trwania leczenia

W badaniach klinicznych 561 pacjentów leczono worykonazolem dłużej niż 12 tygodni, z czego 136 pacjentów przyjmowało go przez ponad 6 miesięcy.

Dzieci i młodzież

Worykonazolem leczono 61 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 15 lat z ustalonym lub prawdopodobnym inwazyjnym zakażeniem grzybiczym. Populacja obejmowała 34 pacjentów w wieku od 2 do poniżej 12 lat i 20 pacjentów w wieku 12-15 lat.

U większości pacjentów (57/61) wcześniejsza terapia przeciwgrzybicza była nieskuteczna. Badania terapeutyczne dotyczyły 5 pacjentów w wieku 12-15 lat, pozostali pacjenci otrzymywali worykonazol w ramach programów leku ostatniej szansy. Chorobami podstawowymi u tych pacjentów były nowotwory krwi i niedokrwistość aplastyczna (27 pacjentów) oraz przewlekła choroba ziarniniakowa (14 pacjentów). Najczęściej leczonym zakażeniem grzybiczym była aspergiloza (43/61; 70%).

Badania kliniczne dotyczące wpływu na odstęp QT

Przeprowadzono badanie z randomizacją, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, dotyczące pojedynczej dawki, w układzie naprzemiennym, oceniające wpływ trzech doustnych dawek worykonazolu i ketokonazolu na odstęp QT u zdrowych ochotników. Średnie, skorygowane względem placebo, maksymalne wydłużenie odstępu QT w stosunku do okresu wyjściowego po podaniu 800 mg, 1200 mg i 1600 mg worykonazolu wyniosło odpowiednio 5,1, 4,8 i 8,2 ms, zaś po podaniu 800 mg ketokonazolu 7,0 ms. W żadnym przypadku wydłużenie odstępu QT względem okresu wyjściowego nie wynosiło >60 ms. Również u żadnego z uczestników badania wydłużenie odstępu QT nie przekroczyło istotnego klinicznie pułapu 500 ms.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę worykonazolu określano u osób zdrowych, w specjalnych populacjach i u pacjentów. Podczas podawania doustnego 200 mg lub 300 mg worykonazolu przez 14 dni, dwa razy na dobę u pacjentów z ryzykiem wystąpienia aspergilozy (głównie z nowotworami złośliwymi układu chłonnego i układu krwiotwórczego) obserwowane właściwości farmakokinetyczne w postaci szybkiego i całkowitego wchłaniania, kumulacji i nieliniowej farmakokinetyki były zgodne z właściwościami farmakokinetycznymi obserwowanymi u zdrowych ochotników.

Farmakokinetyka worykonazolu jest nieliniowa z powodu wysycania się jego metabolizmu. Większe od proporcjonalnego zwiększenie ekspozycji obserwuje się wraz ze zwiększaniem dawki. Ustalono, że średnie zwiększenie dawki doustnej z 200 mg do 300 mg dwa razy na dobę prowadzi do 2,5-krotnego zwiększenia ekspozycji (AUCt). Po podaniu doustnym dawki podtrzymującej 200 mg (lub 100 mg dla pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) ekspozycja na worykonazol była zbliżona do osiąganej po zastosowaniu postaci dożylnej w dawce 3 mg/kg mc. Ekspozycja po podaniu doustnym 300 mg dawki podtrzymującej (lub 150 mg dla pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg) była zbliżona do osiąganej po zastosowaniu postaci dożylnej w dawce 4 mg/kg mc. Po podaniu według zalecanych schematów dożylnych lub doustnych dawek nasycających stężenia w osoczu zbliżone do stanu stacjonarnego występują w ciągu pierwszych 24 godzin od podania leku. W przypadku gdy nie stosuje się dawki nasycającej, po wielokrotnym podawaniu worykonazolu dwa razy na dobę dochodzi do jego kumulacji i wystąpienia u większości osób w okresie 6 dni stanu stacjonarnego stężeń w osoczu.

Wchłanianie

Worykonazol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenia w osoczu (C max) po 1-2 godzinach od podania. Szacuje się, że całkowita biodostępność worykonazolu po podaniu doustnym wynosi 96%. Jeśli kolejne dawki worykonazolu podawane są z posiłkami bogatymi w tłuszcz, Cmax i AUCt są zmniejszone odpowiednio o 34% i 24%. Zmiany pH w żołądku nie wpływają na wchłanianie worykonazolu.

Dystrybucja

Szacuje się, że objętość dystrybucji dla worykonazolu w stanie stacjonarnym wynosi 4,6 l/kg mc., co wskazuje na dobrą penetrację do tkanek. Szacuje się, że wiązanie z białkami osocza wynosi 58%.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego u ośmiu pacjentów biorących udział w programie leku ostatniej szansy wykazało wykrywalne stężenia worykonazolu we wszystkich przypadkach.

Metabolizm

Badania in vitro wykazały, że worykonazol jest metabolizowany przez izoenzymy wątrobowego układu cytochromu P450: CYP2C19, CYP2C9 i CYP3A4.

Międzyosobnicza zmienność farmakokinetyki worykonazolu jest bardzo duża.

Badania in vivo wskazują, że CYP2C19 bierze istotny udział w metabolizmie worykonazolu. Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny. Na przykład uważa się, że 15-20% populacji Azji to osobnicy wolno metabolizujący worykonazol. W rasie białej i czarnej częstość występowania osób wolno metabolizujących wynosi 3-5%. Badania przeprowadzone u zdrowych osobników rasy białej i Japończyków wykazały, że osobnicy wolno metabolizujący są narażeni, średnio, na 4-krotnie większą ekspozycję na worykonazol (AUCt) w porównaniu do homozygotycznych osobników z szybkim metabolizmem. Szybko metabolizujący heterozygotyczni osobnicy są narażeni średnio na dwukrotnie większą ekspozycję na worykonazol w porównaniu z homozygotycznymi szybko metabolizującymi osobnikami.

Głównym metabolitem worykonazolu jest N-tlenek, który stanowi 72% krążących, znakowanych metabolitów w osoczu. Wykazuje on tylko śladowe właściwości grzybobójcze i nie ma znaczenia dla ogólnej skuteczności worykonazolu.

Eliminacja.

Worykonazol jest wydalany na drodze metabolizmu wątrobowego i tylko mniej niż 2% niezmienionego leku jest wydalane z moczem.

Stosując znakowany worykonazol, stwierdzono, że około 80% radioaktywności jest odzyskiwane w moczu po wielokrotnym podaniu dożylnym i 83% po wielokrotnym podaniu doustnym. Większość (>94 %) całkowitej radioaktywności jest wydalana w ciągu pierwszych 96 godzin zarówno po podaniu dożylnym jak i doustnym.

Okres półtrwania worykonazolu w końcowej fazie eliminacji zależy od dawki i wynosi około 6 godzin po podaniu doustnym 200 mg. Ze względu na nieliniową farmakokinetykę okres półtrwania w osoczu w końcowej fazie eliminacji nie jest przydatny do przewidywania kumulacji i eliminacji worykonazolu.

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów Płeć

W przypadku wielokrotnego podawania doustnego wartości Cmax i AUCt u zdrowych kobiet były większe odpowiednio o 83% i 113% od tych wartości u zdrowych mężczyzn (18-45 lat). W tym samym badaniu nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy wartościami C max i AUCt u zdrowych kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku (> 65 lat).

W programie badań klinicznych nie dostosowywano dawkowania ze względu na płeć. Profil bezpieczeństwa i stężenia worykonazolu w osoczu były podobne u kobiet i mężczyzn. Dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawkowania ze względu na płeć.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniu z wielokrotnym zastosowaniem doustnych dawek, średnie wartości C max i AUCt u zdrowych mężczyzn w podeszłym wieku (> 65 lat) były większe odpowiednio o 61% i 86% od tych wartości u zdrowych młodych mężczyzn (18-45 lat). Nie wykazano istotnych różnic dotyczących C max i AUCt pomiędzy zdrowymi kobietami w podeszłym wieku (> 65 lat) i zdrowymi młodymi kobietami (1845 lat).

W badaniach terapeutycznych nie dostosowano dawkowania ze względu na wiek. Zaobserwowano zależność pomiędzy stężeniem w osoczu a wiekiem. Profil bezpieczeństwa worykonazolu u pacjentów młodych i w podeszłym wieku był podobny i dlatego nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka u dzieci i młodzieży została ustalona na podstawie danych uzyskanych w analizie farmakokinetyki populacyjnej danych zebranych od 112 dzieci w wieku od 2 do <12 lat z niedoborem odporności i 26-osobowej grupy młodzieży w wieku od 12 do < 17 lat z niedoborem odporności. Podczas 3 badań farmakokinetycznych dzieci i młodzieży oceniano wielokrotne stosowanie dawek dożylnych 3, 4, 6, 7 i 8 mg/kg mc. dwa razy na dobę oraz wielokrotne stosowanie dawek doustnych (stosując proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) 4, 6 oraz 200 mg dwa razy na dobę. W trakcie jednego badania farmakokinetycznego przeprowadzonego u młodzieży oceniano dożylną dawkę nasycającą 6 mg/kg mc.,

podawaną dożylnie dwa razy na dobę w pierwszym dniu i następnie 4 mg/kg mc. dożylnie dwa razy na dobę oraz doustną w postaci tabletek 300 mg dwa razy na dobę. U dzieci i młodzieży w porównaniu do pacjentów dorosłych zaobserwowano większą zmienność osobniczą.

Porównanie danych farmakokinetycznych populacji dzieci i młodzieży oraz pacjentów dorosłych wykazało, że przewidywana całkowita ekspozycja (AUCt) u dzieci uzyskiwana po podaniu dożylnej dawki nasycającej 9 mg/kg mc. była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych po podaniu dożylnej dawki nasycającej 6 mg/kg mc. Przewidywana ekspozycja całkowita u dzieci po podaniu dożylnym dawek podtrzymujących 4 i 8 mg/kg mc. dwa razy na dobę była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych po dożylnym podaniu odpowiednio dawek 3 i 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Oczekiwana ekspozycja całkowita u dzieci po podaniu doustnej dawki podtrzymującej 9 mg/kg mc. (maksymalnie 350 mg) dwa razy na dobę była porównywalna do ekspozycji uzyskiwanej u dorosłych w następstwie podania doustnego 200 mg dwa razy na dobę. Dawka 8 mg/kg mc. worykonazolu podana dożylnie zapewnia około dwukrotnie większą ekspozycję niż dawka 9 mg/kg mc. podana doustnie.

Większe dawki podtrzymujące podawane dożylnie u dzieci i młodzieży względem dawek u dorosłych odzwierciedlają zwiększoną zdolność eliminacji u dzieci i młodzieży, wynikającą z większego stosunku masy wątroby do masy ciała. Aczkolwiek biodostępność po podaniu doustnym może ulegać zmniejszeniu u dzieci z zaburzeniami wchłaniania i bardzo małą masą ciała w stosunku do wieku. W takim przypadku zalecane jest podawanie worykonazolu dożylnie.

Ekspozycja na worykonazol u większości młodzieży była porównywalna do ekspozycji u pacjentów dorosłych z takim samym schematem dawkowania. Niemniej jednak obserwowano mniejszą ekspozycję na worykonazol u młodszej młodzieży o małej masie ciała w porównaniu do dorosłych. Prawdopodobnie ci pacjenci mogą metabolizować worykonazol w sposób bardziej zbliżony do dzieci niż młodzieży czy dorosłych. Na podstawie analizy farmakokinetyki populacji w wieku od 12 do 14 lat młodzież z masą ciała mniejszą niż 50 kg powinna otrzymywać dawki dla dzieci (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >2,5 mg/dl) występuje kumulacja substancji pomocniczej postaci dożylnej leku, hydroksypropylobetadeksu. Zalecenia dotyczące dawkowania i monitorowania pacjentów opisano w punktach 4.2 i 4.4.

Zaburzenia czynności wątroby

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki (200 mg) AUC było o 233% większe u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną marskością wątroby (klasa A i B w skali Child-Pugh) w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Stopień wiązania worykonazolu z białkami osocza nie zależał od zaburzenia czynności wątroby.

W badaniu z wielokrotnym podawaniem dawek doustnych, AUCt pacjentom z umiarkowaną marskością wątroby (klasa B w skali Child-Pugh) otrzymujących dawkę podtrzymującą 100 mg dwa razy na dobę było podobne jak u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby otrzymujących 200 mg dwa razy na dobę. Brak danych farmakokinetycznych dotyczących pacjentów z ciężką marskością wątroby (klasa C w skali Child -Pugh). Zalecenia dotyczące dawkowania i monitorowania pacjentów opisano w punktach 4.2 i 4.4.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu worykonazolu wykazały, że docelowym narządem jest wątroba. Hepatotoksyczność występowała, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwgrzybiczych, już przy ekspozycjach w osoczu podobnych do tych, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. U szczurów, myszy i psów worykonazol wywoływał także niewielkie zmiany w nadnerczach. Konwencjonalne badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności lub potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniły występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W badaniach wpływu na reprodukcję wykazano, że worykonazol był teratogenny dla szczurów i działał embriotoksycznie u królików, po ekspozycjach układowych równych tym, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych. W przeprowadzonym na szczurach badaniu wpływu na rozwój przed-i pourodzeniowy, po ekspozycjach mniejszych niż te, jakie uzyskiwano u ludzi po podaniu dawek terapeutycznych, worykonazol powodował wydłużenie czasu trwania ciąży oraz porodu, a także dystocję, w wyniku czego zwiększała się umieralność matek i zmniejszało przeżycie młodych w okresie okołoporodowym. Wpływ na przebieg porodu jest prawdopodobnie zależny od mechanizmu swoistego dla gatunku i może być związany ze zmniejszonym stężeniem estradiolu, co jest zgodne z tym, co obserwowano w przypadku stosowania innych leków przeciwgrzybiczych z grupy azoli. Stosowanie worykonazolu u samców i samic szczurów w dawkach zbliżonych do dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi nie wywierało szkodliwego wpływu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksypropylobetadeks Laktoza jednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Worykonazolu nie wolno podawać jednocześnie z innymi lekami do podawania dożylnego we wlewie przez tę samą linię infuzyjną lub dostęp dożylny. Po zakończeniu wlewu worykonazolu dostęp dożylny może być wykorzystywany do podawania innych leków dożylnych.

Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy stężonych roztworów elektrolitów: Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia, należy wyrównać przed rozpoczęciem terapii worykonazolem (patrz punkty 4.2 i 4.4). Worykonazolu nie wolno podawać jednocześnie z jakimkolwiek produktem krwiopochodnym lub krótkotrwałym wlewem stężonego roztworu elektrolitów, nawet jeśli będą podawane przez dwa oddzielne dostępy dożylne i dwie linie infuzyjne.

Całkowite żywienie pozajelitowe: Podczas stosowania produktu Voricostad nie ma konieczności przerywania żywienia pozajelitowego (TPN), ale żywienie to należy podawać przez oddzielny dostęp dożylny. W przypadku podawania przez cewnik wieloświatłowy żywienie pozajelitowe należy podawać za pomocą innego portu niż używany do podawania produktu Voricostad. Do rozcieńczania produktu Voricostad nie wolno stosować roztworu wodorowęglanu sodu o stężeniu 4,2%.

Zgodność z roztworami o innych stężeniach nie jest znana.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi za wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany koncentrat powinien być użyty natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik i zwykle czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce), chyba że produkt został rozpuszczony w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Wykazano, że roztwór jest stabilny pod względem chemicznym i fizycznym przez 48 godzin w temperaturze 2°C - 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego przed rozpuszczeniem.

Aby zapoznać się z warunkami przechowywania dla rozpuszczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I zamknięta gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem typu „flip off’, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Proszek należy rozpuścić w 19 ml wody do wstrzykiwań lub 19 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do wlewów w celu otrzymania 20 ml klarownego koncentratu zawierającego 10 mg/ml worykonazolu. Jeśli w trakcie wprowadzania rozpuszczalnika do fiolki nie został on samoistnie zassany przez obecne w niej podciśnienie, fiolkę produktu Voricostad należy zniszczyć. Aby zapewnić dokładne odmierzanie objętości (19 ml) wody do wstrzykiwań lub 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu do wlewów zaleca się stosowanie standardowych 20 ml (nieautomatycznych) strzykawek. Niniejszy produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego i roztwór, który nie został wykorzystany, należy wyrzucić. Można podawać tylko klarowne roztwory bez obecności jakichkolwiek cząstek stałych.

W celu otrzymania ostatecznego roztworu worykonazolu zawierającego 0,5-5 mg/ml i przeznaczonego do podania wymaganą objętość rozpuszczonego koncentratu należy dodać do zalecanego, zgodnego roztworu do wlewów (patrz poniżej).

Wymagane objętości koncentratu produktu leczniczego Voricostad 10 mg/ml

Masa ciała (kg)

Objętość koncentratu Voricostad (10 mg/ml) potrzebna do przygotowania:

dawki 3 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 4 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 6 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 8 mg/kg mc. (liczba fiolek)

dawki 9 mg/kg mc. (liczba fiolek)

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,5 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (2)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,5 ml (2)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-

-

75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-

-

80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-

-

85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-

-

90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-

-

95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-

-

100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-

-

Przygotowany roztwór po rozpuszczeniu można rozcieńczyć w następujących roztworach:

9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań Roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy i roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych 5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych 5% roztwór glukozy do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy w roztworze 20 mEq chlorku potasu do wlewów dożylnych

0,45% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych

5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych

Zgodność worykonazolu z rozcieńczalnikami innymi niż wymienione powyżej lub w punkcie 6.2 nie jest znana.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27

Voricostad