+ iMeds.pl

Votrezin 5 mgUlotka Votrezin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Votrezin, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Votrezin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Votrezin

3.    Jak stosować Votrezin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Votrezin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Votrezin i w jakim celu się go stosuje

Votrezin zawiera substancję czynną lewocetyryzynę, która jest lekiem przeciwalergicznym. Stosowana jest w leczeniu objawów związanych ze stanami alergicznymi, takimi jak:

• alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa);

•    przewlekła pokrzywka (przewlekła pokrzywka idiopatyczna).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Votrezin Kiedy nie stosować leku Votrezin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzynę, substancje o podobnej budowie chemicznej lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 „Co zawiera Votrezin”).

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się podawania leku Votrezin dzieciom w wieku poniżej 6 lat, gdyż tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki.

Inne leki i Votrezin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

U wrażliwych pacjentów jednoczesne stosowanie leku Votrezin i leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. leków uspokajających) może nasilić działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Votrezin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Votrezin można przyjmować niezależnie od posiłków.

Należy zachować ostrożność, jeśli lek przyjmuje się razem z alkoholem. U wrażliwych pacjentów lek może nasilić działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów leczonych lewocetyryzyną może wystąpić senność, ospałość, uczucie zmęczenia i wyczerpania. Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdu, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn, powinien wstrzymać się i obserwować reakcje organizmu na lek. W trakcie specjalnych badań z udziałem zdrowych osób, które otrzymywały lewocetyryzynę w zalecanej dawce, nie stwierdzono osłabienia uwagi, zdolności reagowania lub zdolności prowadzenia pojazdów.

Votrezin zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować Votrezin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowaną dawką dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat oraz starszych jest jedna tabletka na dobę.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, powinien zgłosić to lekarzowi. Może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku, w zależności od ciężkości choroby. Lekarz określi dawkę, jaką należy stosować.

Jeśli pacjent ma tylko zaburzenia czynności wątroby, powinien przyjmować zwykłą dawkę leku. Pacjentom, którzy mają zaburzenia czynności wątroby i nerek, lekarz może zalecić mniejszą dawkę, w zależności od ciężkości choroby nerek. U dzieci dawka będzie także dobrana w zależności od masy ciała; dawkę leku ustali lekarz.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Votrezin dzieciom w wieku poniżej 6 lat, gdyż tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dla nich dawki.

Jak i kiedy przyjmować Votrezin

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu dolegliwości. Lekarz lub farmaceuta udzieli pacjentowi porady w tej sprawie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Votrezin

U dorosłych znaczne przedawkowanie może spowodować senność. U dzieci senność może być poprzedzona nadmiernym pobudzeniem i niepokojem ruchowym. Jeśli pacjent przypuszcza, że przedawkował Votrezin, powinien skontaktować się z lekarzem, który oceni, jakie działania należy podjąć.

Pominięcie zastosowania leku Votrezin

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu leku lub zażyje dawkę mniejszą niż zalecona przez lekarza, nie powinien stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy odczekać do czasu przyj ęcia następnej dawki i przyjąć lek w ilości zaleconej przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Votrezin

Przedwczesne przerwanie stosowania leku Votrezin nie powinno spowodować żadnych działań niepożądanych. Możliwy jest nawrót objawów, z powodu których pacjent przyjmował lewocetyryzynę, ale ich nasilenie nie będzie większe niż przed rozpoczęciem leczenia lekiem Votrezin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

-    suchość w jamie ustnej

-    bóle głowy

-    uczucie zmęczenia

-    senność, ospałość

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

-    uczucie wyczerpania

-    bóle brzucha

Notowano również inne działania niepożądane, takie jak:

kołatanie serca, drgawki, zaburzenia widzenia, obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), duszność, zwiększenie masy ciała, ból mięśni, zachowanie agresywne lub pobudzenie, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nudności.

Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Votrezin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawami reakcji alergicznej mogą być: obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i (lub) gardła lub trudności w połykaniu razem z pokrzywką (obrzęk naczynioruchowy), nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą zakończyć się zgonem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Votrezin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a dalsze cztery cyfry rok.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Votrezin

■    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyna w postaci lewocetyryzyny dichlorowodorku (5 mg), co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

■    Pozostałe składniki to rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian oraz otoczka Opadry white: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 400.

Jak wygląda Votrezin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Votrezin są białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe, oznaczone ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

Opakowania zawierają 7, 28, 30, 56, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach oraz 30x1 tabletek powlekanych w blistrach podzielnych na dawki pojedyncze.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

4 AT/H/0251/001/R/001

Votrezin

Charakterystyka Votrezin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Yotrezin, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum), co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 64,0 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, połykać w całości, popijając płynem, niezależnie od posiłków. Zaleca się, aby dawkę dobową przyjmować w postaci dawki pojedynczej.

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 12 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).

Osoby w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki jest zalecana u pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (patrz niżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

Nie ma możliwości dostosowania dawki produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Zaleca się stosowanie produktów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Odstępy między kolejnymi dawkami muszą być dobrane indywidualnie w zależności od czynności nerek pacjenta. Dawkę należy modyfikować zgodnie z poniższą tabelą. W celu posłużenia się tabelą należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Wartość klirensu można obliczyć na podstawie oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy (w mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

.....................................................(x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Czynność nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa

>80

1 tabletka raz na dobę

Zaburzenia lekkie

50 - 79

1 tabletka raz na dobę

Zaburzenia umiarkowane

30 - 49

1 tabletka co 2 dni

Zaburzenia ciężkie

<30

1 tabletka co 3 dni

Schyłkowa choroba nerek

<10-

Podawanie przeciwwskazane

Pacjenci poddawani hemodializie

U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie, biorąc pod uwagę klirens nerkowy i masę ciała pacjenta. Nie ma szczegółowych danych dotyczących dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Modyfikacja dawki nie jest konieczna u pacjentów z samymi zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz wyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Czas leczenia

Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (z objawami występującymi rzadziej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymującymi się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z historią choroby, a leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (z objawami występującymi częściej niż przez 4 dni w tygodniu lub utrzymującymi się dłużej niż 4 tygodnie) pacjentowi można zaproponować ciągłe leczenie w okresie narażenia na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych sięga obecnie 6 miesięcy. Doświadczenie kliniczne dotyczące leczenia racematem przewlekłej pokrzywki i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa sięga okresu do 1 roku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, na inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania tabletek lewocetyryzyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż postać farmaceutyczna leku nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. U pacjentów tych zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Nie zaleca się podawania lewocetyryzyny niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Zaleca się ostrożność podczas przyjmowania leku z alkoholem (patrz „Interakcje”).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem. Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (o 16%) obserwowano w badaniu po podaniu dawki wielokrotnej z teofiliną (400 mg raz na dobę), ale jednoczesne podanie cetyryzyny nie wpływało na działanie teofiliny.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, chociaż zmniejsza szybkość wchłaniania. U wrażliwych pacjentów jednoczesne przyjęcie cetyryzyny lub lewocetyryzyny oraz alkoholu lub innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy może wpływać na czynność OUN, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, na poród i rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując produkt kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Porównawcze badania kliniczne nie wykazały, aby lewocetyryzyna stosowana w zaleconych dawkach osłabiała koncentrację, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów. Mimo to podczas leczenia lewocetyryzyną u niektórych pacjentów może wystąpić senność, uczucie zmęczenia i astenia. Dlatego pacjenci, którzy zamierzają prowadzić pojazdy, podejmować potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach terapeutycznych u kobiet i mężczyzn (w wieku od 12 do 71 lat) u 15,1% pacjentów otrzymujących lewocetyryzynę w dawce 5 mg wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane w porównaniu z 11,3% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie 91,6% spośród tych działań niepożądanych było lekkie do umiarkowanego.

W badaniach dotyczących działania leczniczego odsetek pacjentów wycofanych z badania na skutek działań niepożądanych wynosił 1,0% (9/935) w grupie otrzymującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg i 1,8% (14/771) w grupie placebo.

W badaniach klinicznych dotyczących działania leczniczego lewocetyryzyny uczestniczyło 935 pacjentów otrzymujących lek w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie następujące działania niepożądane po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo notowano z częstością 1% lub większą (często: >1/100, <1/10):

Określenie działania niepożądanego wg WHO

Placebo

(n=771)

Lewocetyryzyna 5 mg (n=935)

Bóle głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Uczucie zmęczenia

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Obserwowano również działania niepożądane występujące niezbyt często (>1/1000, <1/100), takie jak astenia lub bóle brzucha.

Ogólna częstość sedatywnych działań niepożądanych, takich jak senność, uczucie zmęczenia i astenia, była większa po podaniu 5 mg lewocetyryzyny (8,1%) niż po podaniu placebo (3,1%).

Poza działaniami niepożądanymi notowanymi w trakcie badań klinicznych oraz wymienionymi wyżej, po wprowadzeniu lewocetyryzyny do obrotu obserwowano bardzo rzadkie przypadki następujących działań niepożądanych:

♦    Badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

♦    Zaburzenia serca: kołatanie serca

♦    Zaburzenia układu nerwowego: drgawki

♦    Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

♦    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność

♦    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności

♦    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, trwałe wykwity polekowe, świąd, wysypka, pokrzywka

♦    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni

♦    Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja

♦    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby

♦    Zaburzenia psychiczne: agresja, pobudzenie.

4.9 Przedawkowanie

a)    Objawy

Objawami przedawkowania mogą być ospałość u dorosłych i ospałość, poprzedzona początkowym pobudzeniem i niepokojem ruchowym u dzieci.

b)    Postępowanie po przedawkowaniu

Nie jest znana specyficzna odtrutka na lewocetyryzynę.

W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe. Jeśli od zażycia leku upłynęło mało czasu, należy rozważyć płukanie żołądka. Lewocetyryzyny nie można skutecznie usunąć z organizmu metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny.

Kod ATC: R06AE09

Lewocetyryzyna, (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych Hi. Badania dotyczące wiązania z receptorami wykazały duże powinowactwo lewocetyryzyny do ludzkich receptorów H1 (Ki=3,2 nmol/l), dwukrotnie większe od cetyryzyny (Ki=6,3 nmol/l). Okres półtrwania dysocjacji wiązania lewocetyryzyny z receptorami Hwynosi 115±38 min. Po jednorazowym podaniu wiązanie lewocetyryzyny z receptorami wynosi po 4 godzinach 90%, a po 24 godzinach 57%.

Badania farmakodynamiczne u zdrowych ochotników wykazały, że działanie lewocetyryzyny w dawce odpowiadającej połowie dawki cetyryzyny było porównywalne do działania cetyryzyny na skórę i na błonę śluzową nosa.

Działanie farmakodynamiczne lewocetyryzyny badano w randomizowanych, kontrolowanych badaniach:

W badaniu porównującym wpływ lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na reakcję pohistaminową w postaci bąbli i rumienia, leczenie lewocetyryzyną znacząco zmniejszało powstawanie bąbli pokrzywkowych i rumienia, a hamowanie to było największe w ciągu pierwszych 12 godzin i utrzymywało się przez 24 godziny (p<0,001) w porównaniu z placebo i desloratadyną.

W kontrolowanych placebo próbach prowokacyjnych z alergenem początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg łagodzącego objawy wywołane przez pyłek obserwowano po upływie 1 godziny po podaniu leku.

Badania in vitro (techniki wykorzystujące komory Boydena i linie komórkowe) wykazały, że lewocetyryzyna hamuje indukowaną przez eotaksynę migrację przezśródbłonkową eozynofilów zarówno przez komórki skóry, jak i płuc. W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienek skórnych) wykazano u 14 dorosłych pacjentów, w porównaniu z placebo, trzy główne działania hamujące lewocetyryzyny w dawce 5 mg w ciągu pierwszych 6 godzin reakcji indukowanej pyłkiem: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń i zmniejszenie napływu eozynofilów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny wykazano w kilku kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych u dorosłych pacjentów z sezonowym, całorocznym lub przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Wykazano, że lewocetyryzyna znacząco łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym objawy niedrożności nosa w niektórych badaniach.

W trwającym 6 miesięcy badaniu klinicznym z udziałem 551 pacjentów dorosłych (w tym 276 pacjentów leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy występujące przez 4 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza kurzu domowego i pyłek traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i znacząco statystycznie bardziej skuteczna niż placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa ocenianych w skali TSS (ang. total symptom score - punktowy wskaźnik nasilenia objawów klinicznych) przez cały czas trwania badania, bez zjawiska tachyfilaksji. Przez cały czas trwania badania lewocetyryzyna istotnie poprawiała jakość życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tabletek lewocetyryzyny u dzieci oceniano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów w wieku od 6 do 12 lat z, odpowiednio, sezonowym i całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

W obu badaniach lewocetyryzyna znacząco łagodziła objawy i poprawiała związaną ze zdrowiem jakość życia pacjentów.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem 166 pacjentów z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką 85 pacjentów otrzymywało placebo, a 81 pacjentów lewocetyryzynę w dawce 5 mg raz na dobę przez 6 tygodni. Leczenie lewocetyryzyną powodowało znaczące zmniejszenie nasilenia pokrzywki w pierwszym tygodniu oraz w całym okresie leczenia w porównaniu z placebo. Lewocetyryzyna, w porównaniu z placebo, zapewniała również dłuższą poprawę związanej ze zdrowiem jakości życia pacjentów, ocenianą indeksem jakości życia w chorobach dermatologicznych (ang. Dermatology Life Quality Index).

Zastosowanym w badaniach modelem pokrzywki była przewlekła pokrzywka idiopatyczna. Ponieważ uwalnianie histaminy stanowi czynnik przyczynowy chorób przebiegających z pokrzywką, należy oczekiwać, że lewocetyryzyna będzie skutecznie łagodziła zarówno objawy pokrzywki idiopatycznej, jak i innych pokrzywek.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

Działanie na reakcje skórne wywołane przez histaminę nie wiąże się ze stężeniem leku w osoczu.

W zapisach EKG nie wykazano znaczącego wpływu lewocetyryzyny na długość odstępu QT.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka lewocetyryzyny ma przebieg liniowy, jest niezależna od dawki i czasu oraz cechuje j ą niewielka zmienność osobnicza. Profil farmakokinetyczny jest taki sam, niezależnie od tego, czy podany został pojedynczy enancjomer, czy cetyryzyna. Podczas wchłaniania i eliminacji nie następuje odwrócenie chiralności.

Wchłanianie

Lewocetyryzyna jest szybko i w znacznym stopniu wchłaniana po podaniu doustnym. Maksymalne stężenia w osoczu uzyskuje po 0,9 godziny od podania, a stan stacjonarny po 2 dniach. Największe stężenia wynoszą na ogół 270 ng/ml i 308 ng/ml po doustnym podaniu 5 mg lewocetyryzyny raz na dobę, odpowiednio, jednorazowym i wielokrotnym. Stopień wchłaniania zależy od podanej dawki. Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania, ale zmniejsza wartość stężenia maksymalnego i opóźnia jego uzyskanie.

Dystrybucja

Nie są dostępne dane dotyczące dystrybucji lewocetyryzyny do tkanek ludzkich ani przenikania leku przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów największe stężenia stwierdza się w wątrobie i nerkach, a najmniejsze w ośrodkowym układzie nerwowym.

Lewocetyryzyna wiąże się w 90% z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, gdyż objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm

U ludzi metabolizmowi ulega mniej niż 14% podanej dawki lewocetyryzyny, dlatego różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub jednoczesnego przyjmowania inhibitorów enzymów uznaje się za nieistotne. Do szlaków metabolicznych należy utlenianie pierścienia aromatycznego,

N- i O-dealkilacja oraz sprzęganie z tauryną. W dealkilacji uczestniczy głównie izoenzym CYP3A4, a w utlenieniu pierścienia aromatycznego wiele izoform CYP i (lub) niezidentyfikowane izoformy CYP. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie przewyższających maksymalne stężenia uzyskiwane po doustnym podaniu dawki 5 mg nie wpływa na aktywność izoenzymów CYP: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4. Ze względu na niewielki metabolizm i brak możliwości hamowania metabolizmu, mało prawdopodobne są interakcje lewocetyryzyny z innymi substancjami.

Wydalanie

Okres półtrwania w osoczu dorosłych wynosi 7,9±1,9 godziny. Średni pozorny całkowity klirens wynosi 0,63 ml/min/kg. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie w moczu (średnio 85,4% podanej dawki). Z kałem wydala się zaledwie 12,9% dawki. Lewocetyryzyna wydzielana jest zarówno w procesie filtracji kłębuszkowej, jak i czynnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia, czynności nerek

Pozorny klirens ustrojowy lewocetyryzyny koreluje z klirensem kreatyniny. Z tego względu u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowywanie odstępów między dawkami lewocetyryzyny na podstawie wartości klirensu kreatyniny. U pacjentów z bezmoczem w schyłkowej chorobie nerek całkowity klirens ogólnoustrojowy zmniejszony jest o około 80% w porównaniu ze zdrowymi osobami. Ilość lewocetyryzyny usuwanej podczas standardowej 4-godzinnej hemodializy jest mniejsza niż 10%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości, toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka Opadry White:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium lub OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 lub 120 tabletek Blistry podzielne na pojedyncze dawki: 30x1 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19910

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.03.2012 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 AT/H/0251/001/R/001

Votrezin