Imeds.pl

Walsartan Krka 320 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Walsartan Krka 320 mg tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Walsartan Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Walsartan Krka

3.    Jak stosować lek Walsartan Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Walsartan Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK WALSARTAN KRKA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Walsartan Krka należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją obecną w organizmie, która powoduje zwężenie naczyń, a co za tym idzie, podwyższenie ciśnienia krwi. Lek Walsartan Krka blokuje działanie angiotensyny II, co prowadzi do rozkurczenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.

Walsartan Krka 320 mg tabletki powlekane może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi u dorosłych i u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli nie jest leczone, może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek oraz prowadzić do udaru, niewydolności serca lub nerek. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko zawału serca. Obniżenie ciśnienia krwi do wartości prawidłowych powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia tych powikłań nadciśnienia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU WALSARTAN KRKA

Kiedy nie stosować leku Walsartan Krka:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Walsartan Krka ;

-    w przypadku ciężkiej choroby wątroby;

-    w ciąży powyżej 3 miesiąca (należy również unikać leku Walsartan Krka we wczesnej ciąży - patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’).

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje aliskiren (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku

Walsartan Krka .

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Walsartan Krka

-    jeśli pacjent ma chorobę wątroby;

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jeśli jest poddawany dializom;

-    u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej;

-    u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki;

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu niedawno przebytego zawału lub z powodu niewydolności serca, lekarz może zbadać czynność nerek pacjenta;

-    u pacjentów z ciężką chorobą serca inną niż niewydolność serca lub zawał serca;

-    jeśli u pacjenta przyjmujacego inny lek (inhibitory konwertazy angiotensyny w tym inhibitory ACE) kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcję alergiczną zwaną obrzękiem naczynioruchowym), należy powiadomić lekarza. Jeśli takie objawy wystąpią gdy pacjent przyjmuje Walsartan Krka należy natychmiast przerwać stosowanie leku i nie stsosować go ponownie. Patrz także punkt 4 "Możliwe działania niepożądane".

-    u pacjentów stosujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak: suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna. Może zaistnieć konieczność okresowego sprawdzania stężenia potasu we krwi;

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i przyjmuje lek Walsartan Krka w skojarzeniu z innymi lekami hamującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze), lekarz będzie regularnie kontrolował czynność nerek i stężenie potasu we krwi;

-    u pacjentów z aldosteronizmem. Jest to choroba, w której nadnercza produkują zbyt duże ilości hormonu zwanego aldosteronem. Nie zaleca się stosowania leku Walsartan Krka u pacjentów z aldosteronizmem;

-    u pacjentów, u których doszło do utraty dużej ilości płynów (odwodnienia) z powodu biegunki, wymiotów lub dużych dawek leków moczopędnych;

-    należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Walsartan Krka we wczesnej ciąży. Nie wolno przyjmować leku Walsartan Krka powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ ciąży może on poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią’’).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Walsartan Krka.

Inne leki i lek Walsartan Krka

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie leku może ulec zmianie, jeśli lek Walsartan Krka jest stosowany równocześnie z niektórymi innymi lekami. Może wtedy zaistnieć konieczność zmiany dawki, zastosowania innych środków ostrożności, lub w niektórych przypadkach zaprzestania przyjmowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków przepisywanych na receptę, jak i wydawanych bez recepty, a szczególności są to:

-    inne leki obniżające ciśnienie krwi, szczególnie leki moczopędne;

-    leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak: suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna;

-    niektóre leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ);

-    niektóre antybiotyki (z grupy rifamycyny), lek stosowany w celu ochrony przed odrzuceniem przeszczepu (cyklosporyna) lub antyretrowirusowe lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV / AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Walsartan Krka.

-    lit, lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych.

-    aliskiren, lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt “Kiedy nie stosować leku Walsartan Krka”

Ponadto:

-    u pacjentów po niedawno przebytym zawale serca nie zaleca się skojarzenia z inhibitorami ACE (leki stosowane w leczeniu zawału serca);

-    u pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Walsartan Krka z inhibitorami ACE i lekami beta-adrenolitycznymi (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca).

Stosowanie leku Walsartan Krka z jedzeniem i piciem

Lek Walsartan Krka może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

-    Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleca przerwanie stosowania leku Walsartan Krka przed zaj ściem w ciążę lub zaraz po stwierdzeniu ciąży oraz przepisze inny lek. Nie zaleca się stosowania leku Walsartan Krka we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku Walsartan Krka powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku.

-    Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia. Nie zaleca się stosowania leku Walsartan Krka podczas karmienia piersią. Lekarz może wybrać inny lek, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, szczególnie w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji, pacjent powinien upewnić się, jaki wpływ ma na niego lek Walsartan Krka. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, lek Walsartan Krka może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Walsartan Krka

Lek Walsartan Krka zawiera laktozę. Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK WALSARTAN KRKA

Lek Walsartan Krka należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza, aby uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych objawów choroby. Wielu z nich może czuć się całkiem dobrze. Z tego względu ważne jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi: zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Może również zastosować lek Walsartan Krka razem z dodatkowym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi: u dzieci o masie ciała mniejszej niż 35 kg, dawka walsartanu wynosi zazwyczaj 40 mg raz na dobę. U pacjentów o masie ciała 35 kg lub więcej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 80 mg walsartanu raz na dobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe dawki (dawkę leku można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg).

Walsartan Krka 320 mg dawki mniejszej niż 160 mg nie jest możliwie.

Lek Walsartan Krka może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Lek Walsartan Krka należy połknąć popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować o jednakowej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Walsartan Krka

W przypadku wystąpienia ciężkich zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy położyć się i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie przypadkowego zażycia zbyt wielu tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Walsartan Krka

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent przypomni sobie o tym. Jeśli zbliża się pora kolejnej dawki należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku Walsartan Krka

Przerwanie leczenia może spowodować pogorszenie leczonej choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, o ile lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Walsartan Krka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowano w poniższy sposób:

-    bardzo często: występują u więcej niż 1 pacjenta na 10

-    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

-    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

-    bardzo rzadko: występują u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000

-    częstość nieznana: częstość nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych. Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy medycznej:

Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (szczególnej reakcji alergicznej), takie jak:

-    obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła,

-    problemy z oddychaniem lub przełykaniem,

-    pokrzywka, świąd.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku Walsartan Krka i natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Walsartan Krka).

Inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często:

-    zawroty głowy

-    niskie ciśnienie tętnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie przy wstawaniu lub bez tych objawów

-    zaburzenia czynności nerek.

Działania niepożądane występujące niezbyt często:

-    obrzęk naczynioruchowy (patrz „Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy medycznej”)

-    nagła utrata przytomności (omdlenie)

-    uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

-    poważne zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek)

-    kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy podwyższonego stężenia potasu we krwi)

-    duszność, problemy z oddychaniem w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy niewydolności serca)

-    bóle głowy

-    kaszel

-    bóle brzucha

-    nudności

-    biegunka

-    zmęczenie

-    osłabienie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie objawy jak: gorączka, obrzęk stawów i bóle stawów, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej)

-    fioletowo-czerwone    plamy,    gorączka,    świąd    (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

-    nieprawidłowe krwawienie    lub    powstawanie    sińców (objawy zbyt    małej liczby płytek krwi)

-    bóle mięśni

-    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej    spowodowane infekcją (objawy małej

liczby krwinek białych, zwanej neutropenią)

-    zmniej szenie stężenia hemoglobiny oraz zmniej szenie liczby krwinek czerwonych we krwi (co w ciężkich przypadkach prowadzi do niedokrwistości)

-    zwiększenie stężenia potasu we krwi (w ciężkich przypadkach może wywoływać kurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca)

-    małe stężenia sodu we krwi (w ciężkich przypadkach może wywoływać zmęczenie, splątanie, drżenia mięśni i (lub) drgawki,)

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych    (może    wskazywać    na uszkodzenie wątroby),

zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (w ciężkich przypadkach może powodować żółty kolor skóry i oczu)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy (może wskazywać na zaburzenia czynności nerek).

Częstość niektórych działań niepożądanych może się różnić w zależności od schorzenia. Na przykład, działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy osłabienie czynności nerek rzadziej występowały u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia, niż u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału serca.

Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do tych występujących u dorosłych pacjentów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK WALSARTAN KRKA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Walsartan Krka po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Walsartan Krka

-    Substancją czynną leku jest walsartan. Każda tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, powidok K-25, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną i magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromelozę 6cp, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty

(E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Walsartan Krka i co zawiera opakowanie

Jasnobrązowe , okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie o średnicy 16 mm x 8,5 mm.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data zatwierdzenia ulotki:

14.06.2013 r.

6