Imeds.pl

Wellicox 50 Mg/Ml Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Bydła, Świń I Koni 50 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Wel!icox 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwali dla bydła, świń i koni Allevinix 50 mg/ml solution for injection forcattle, pigs and liorses (UK)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Fluniksyna....................................................... 50 mg

(w postaci fluniksyny z megluminą)

Substancje pomocnicze:

Fenol...............................................................5 mg

Sodu formaldehydosulfoksylan    2.5 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Bezbarwny lub blado żółty roztwór, przezroczysty, wolny od cząstek stałych o delikatnym zapachu fenolu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, świnie i konie.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bydło:

-    Łagodzenie objawów klinicznych zapalenia układu oddechowego w leczeniu skojarzonym z odpowiednią terapią przeciwzakaźną.

Świnie:

-    Pomocniczo w antybiotykoterapii syndromu MMA.

-    Łagodzenie gorączki związanej z zapaleniem układu oddechowego w terapii skojarzonej z innymi antybiotykami.

Konie:

-    Łagodzenie stanu zapalnego i bólu związanego z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

-    Łagodzenie bólu pochodzenia trzewnego związanego z kolką.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt z przewlekłymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi.

Nic stosować u zwierząt z zaburzeniami serca, wątroby lub nerek.

Nie stosować u zwierząt z uszkodzeniami w obrębie układu pokarmowego (owrzodzenie układu pokarmowego lub krwawienie).

Nie stosować w przypadku istniejących zaburzeń krwotocznych.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na fluniksynę z megluminą, inny NLPZ lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u zwierząt z kolką wywołaną niedrożnością jelit połączoną z odwodnieniem.

Nie stosować u krów na 48 godzin przed spodziewanym porodem. W tym przypadku obserwowano zwiększoną liczbę poronień.

Patrz również punkt 4.7 Charakterystyki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Przyczyna stanu zapalnego lub kolki musi być zdiagnozowana i poddana odpowiedniemu leczeniu towarzyszącemu.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zastosowanie u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia (bydło i konie) oraz u zwierząt starych może być związane z dodatkowym ryzykiem. Jeśli w tych przypadkach użycie leku jest konieczne należy rozważyć obniżenie dawki oraz wdrożyć szczególną opiekę lekarską.

Zaleca się unikanie podawania leków z grupy NLPZ hamujących syntezę prostaglandyny zwierzętom poddawanym znieczuleniu ogólnemu do czasu całkowitego wybudzenia.

Nie podawać zwierzętom odwodnionym, z hipowolemią lub hipotensją z wyłączeniem przypadków endotokscmii lub wstrząsu septycznego.

W rzadkich przypadkach po podaniu dożylnym może wystąpić potencjalnie śmiertelny wstrząs ze względu na dużą zawartość glikolu propylenowego w produkcie. Produkt doprowadzony do temperatury ciała należy podawać powoli. Należy przerwać podawanie jeśli pojawią się pierwsze symptomy nietolerancji i jeśli konieczne zastosować leczenie wstrząsu.

Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne fluniksyna może maskować objawy kliniczne a co za tym idzie również maskować oporność na antybiotykoterapię.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje po kontakcie z produktem. Osoby o znanej nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne powinny unikać kontaktu z produktem. Reakcje mogą być poważne.

Należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami.

W przypadku wystąpienia kontaktu produktu ze skórą należy zmyć narażoną powierzchnię dużą ilością wody z mydłem. Jeśli objawy utrzymują się należy zwrócić się o pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przemyć oczy czystą wodą oraz zwrócić się o pomoc lekarską.

Należy unikać połknięcia produktu. Nie jeść i nie pić w czasie stosowania produktu a po jego zastosowaniu należy umyć ręce. W przypadku połknięcia produktu należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Działania niepożądane obejmujące krwawienia, uszkodzenia żolądkowo-jelitowe (podrażnienie, owrzodzenie układu pokarmowego), wymioty, uszkodzenie nerek obserwuje się głównie u zwierząt odwodnionych lub z hipowolemią.

Możliwe jest, podobnie jak po zastosowaniu innych niesterydowych leków przeciwzapalnych, wystąpienie uczuleniowych działań niepożądanych w obrębie nerek lub wątroby.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zwrócić się o pomoc lekarską.

W rzadkich przypadkach, głównie w wyniku szybkiego podania dożylnego, obserwowano wystąpienie śmiertelnego wstrząsu anafitaktycznego.

Po podaniu dożylnym u koni obserwowano wystąpienie krwi w odchodach jak również wodniste biegunki.

U bydła możliwe jest wystąpienie reakcji w miejscu podania domięśniowego.

Produkt może opóźniać poród i zwiększać liczbę poronień ze względu na swoje działanie tokolityczne polegające na hamowaniu prostaglandyn, które są istotne ze względu na sygnalizowanie początku porodu. Zastosowanie produktu bezpośrednio po porodzie może doprowadzić do zatrzymania łożyska. Patrz również punkt 4.7 Charakterystyki.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne wykazały działanie toksyczne fluniksyny dla płodu po podaniu doustnym (u królików i szczurów) i podaniu domięśniowym (u szczurów) dawek toksycznych dla matek jak również zwiększenie czasu trwania ciąży ( u szczurów).

Bezpieczeństwo fluniksyny nie zostało ocenione u ciężarnych klaczy, rozpłodowych ogierów i byków. Nie należy używać produktu u tych zwierząt.

Wykazano bezpieczeństwo fluniksyny u ciężarnych krów i loch jak również u knurów. Możliwe jest zastosowanie produktu u tych zwierząt z wyjątkiem 48 godzinnego okresu przed porodem (patrz część

4.3 i 4.6).

Podanie produktu w czasie 36 godzin po porodzie jest możliwe jedynie po oszacowaniu stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza weterynarii a leczone zwierzęta powinny zostać poddane obserwacji pod kątem potencjalnego zatrzymania łożyska.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie podawać jednocześnie ani w odstępach 24 godzinnych z innymi Ickami z grupy NLPZ, ponieważ może to zwiększyć toksyczność, zwłaszcza żołądkowo-jelitową, nawet jeśli chodzi o małe dawki kwasu acetylosalicylowego.

Jednoczesne podanie kortykoidów' może zwiększać toksyczność obu leków' i wywołać zwiększenie owrzodzenia żolądkowo-jelitowego. Dlatego też należy unikać takich praktyk.

Fluniksyna może, poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, osłabić działanie niektórych leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu takich jak leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACE), i beta blokery.

Należy unikać jednoczesnego podania leków potencjalnie nefrotoksycznych, zwłaszcza aminoglikozydów.

Fluniksyna może obniżać wydalanie nerkowe niektórych leków- i powodować wzrost ich toksyczności, np. aminoglikozydów.

4.9    Daw kowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe u bydła i świń.

Podanie dożylne u bydła i koni.

Bydło:

2 mg fluniksyny na kg masy ciała na dzień, co jest równoważne z 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, w- podaniu dożylnym lub domięśniowym przez 1 do 3 kolejnych dni.

Objętości leku większe niż 20 ml należy podzielić na co najmniej 2 podania w różnych miejscach.

Świnie:

-    Pomocniczo w antybiotykoterapii syndromu MMA:

2 mg fluniksyny na kg masy ciała na dzień, co jest równoważne z 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, w podaniu domięśniowym przez 1 do 3 kolejnych dni.

-    Łagodzenie gorączki związanej z zapaleniem układu oddechowego:

2 mg fluniksyny na kg masy ciała na dzień, co jest równoważne z 2 ml roztworu na 50 kg masy ciała, w pojedynczym podaniu domięśniowym.

Maksymalna objętość Icku podana w jednym miejscu nie powinna przekraczać 5 ml. Większe objętości należy podzielić na kilka podań w różnych miejscach.

Konie:

-    Łagodzenie stanu zapalnego i bólu związanego z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi:

I mg fluniksyny na kg masy ciała na dzień, co jest równoważne z I ml roztworu na 50 kg masy ciała, w podaniu dożylnym przez 1 do 5 kolejnych dni.

-    Łagodzenie bólu pochodzenia trzewnego związanego z kolką.

1 mg fluniksyny na kg masy ciała na dzień, co jest równoważne z I ml roztworu na 50 kg masy ciała, w podaniu dożylnym. Leczenie można powtórzyć raz lub dwa razy w przypadku nawrotu kolki.

Korek nie powinien być przebijany więcej niż 15 razy.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przedawkowanie wiąże się z pojawieniem się toksyczności żołądkowo-jelitowej. Może wystąpić również niezborność ruchów i brak koordynacji.

U koni. którym podano dożylnie dawkę 3 krotnie przekraczającą dawkę zalecaną (3 mg/kg masy ciała) może wystąpić przejściowe podwyższenie ciśnienia krwi.

U bydła, któremu podano dożylnie dawkę 3 krotnie przekraczającą dawkę zalecaną (6mg/kg masy ciała) nie obserwowano działań niepożądanych.

U świń, którym podano dawkę fluniksyny od 2 mg/kg, dwa razy dziennie, obserwowano wystąpienie bolesnych odczynów w miejscu podania jak również wzrost liczby leukocytów.

4.11    Okres (-y) karencji

Bydło:

Mięso i tkanki jadalne: 10 dni (podanie dożylne) / 31 dni (podanie domięśniowe)

Mleko: 24 godziny (podanie dożylne) / 36 godzin (podanie domięśniowe)

Świnie:

Mięso i tkanki jadalne: 20 dni.

Konie:

Mięso i tkanki jadalne: 10 dni

Mleko: Produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt w laktacji, produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapcutyczna: Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe -Fenamaty

Kod ATCvet: QM0!AG90

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Fluniksyna z megluminą wykazuje silne działanie hamujące na cyklooksygenazę (COX), która przekształca kwas arachidonowy w nietrwałe cykliczne endoperoksydy, które przekształcają się w prostaglandyny, prostacykliny i tromboksan. Niektóre z tych prostanoidów, np. prostaglandyny są mediatorami procesów zapalnych, bólu i gorączki. Dlatego też skutek terapeutyczny następuje przez ich zahamowanie przez fluniksynę z megluminą.

Z uwagi na prostaglandyny uczestniczące w innych procesach fizjologicznych, zahamowanie COX może również spowodować różne skutki uboczne jak uszkodzenia nerek lub uszkodzenia żolądkowo-jelitowe.

Prostaglandyny stanowią element złożonego procesu wstrząsu endotoksycznego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U bydła po podaniu domięśniowym dawki 2 mg/kg obserwowano maksymalne stężenie fluniksyny wynoszące 2,5pg/ml po 30 minutach od podania.

Po podaniu dożylnym dystrybucja fluniksyny jest natychmiastowa. Eliminacja jest powolna (około 4 godzin).

Fliniksyna silnie wiąże się z białkami osocza (>99%).

U świń po podaniu domięśniowym dawki 2 mg/kg maksymalne stężenie wynoszące 4pg/ml obserwowano około 30 minut po podaniu.

Po podaniu dożylnym dystrybucja fluniksyny jest natychmiastowa. Eliminacja jest powolna (około 8 godzin).

Fliniksyna silnie wiąże się z białkami osocza (>98%).

U koni po podaniu dożylnym dawki I mg/kg dystrybucja fluniksyny jest natychmiastowa. Okres półtrwania wynosi 1,6 godziny.

Fliniksyna wydalana jest głównie przez nerki w formie sprzężonej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE: 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Sodu formaldehydosulfoksylan Disodu edetynian Dietanoloamina Glikol propylenowy Kwas solny rozcieńczony Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nic wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży w butelce szklanej: 3 lata

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży w butelce z tereftalanu polietylenu: 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelka z bezbarwnego szklą typu II lub butelka z bezbarwnego polietylenu tereftalanowego zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej i kapslem aluminiowym typu flip-off.

Pudełko zawierające 1 szklaną butelkę o pojemności 50 ml

Pudełko zawierające 1 szklaną butelkę o pojemności 100 ml

Pudełko zawierające 1 szklaną butelkę o pojemności 250 ml

Pudełko zawierające 1 butelkę z polietylenu tereftalanowego o pojemności 50 ml.

Pudełko zawierające 1 butelkę z polietylenu tereftalanowego o pojemności 100 ml.

Pudełko zawierające 1 butelkę z polietylenu tereftalanowego o pojemności 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Coophavet 23, Rue du Prieure Saint Herblon 44150 Ancenis Fancja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2321/13

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

05.12.2013

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

02/2015

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

7