+ iMeds.pl

Wilate 900 90 j.m. + 80 j.m.Ulotka Wilate 900

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wilate 450, 450 j.m. FVIII and 400 j.m. roztworu do wstrzykiwań


VWF, proszek i


rozpuszczalnik do


sporządzania


Wilate 900, 900 j.m. FVIII and 800 j.m. roztworu do wstrzykiwań


VWF, proszek i


rozpuszczalnik do


sporządzania


Ludzki VIII czynnik krzepnięcia i ludzki czynnik von Willebranda

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Wilate i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Wilate

3.    Jak stosować Wilate

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Wilate

6.    Inne informacje

1. Co to jest Wilate i w jakim celu się go stosuje

Wilate należy do grupy leków nazywanych czynnikami krzepnięcia i zawiera ludzki VIII czynnik krzepnięcia (FVIII) i czynnik von Willebranda (VWF). Te dwa białka biorą udział w krzepnięciu krwi.

Choroba von Willebranda

Wilate jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda, która w zasadzie jest grupą spokrewnionych chorób. Wszystkie typy choroby von Willebranda są wrodzone i występuje w nich przedłużone krwawienie. Jest to zależne albo od braku czynnika von Willebranda we krwi albo od jego nieprawidłowego działania.

Hemofilia A

Wilate jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu krwawień u pacjentów z hemofilią A. Jest to stan, w którym występuje przedłużone krwawienie. Jest to zależne od wrodzonego braku czynnika VIII we krwi.

Kiedy nie stosować Wilate

•    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na ludzki VIII czynnik krzepnięcia, czynnik von Willebranda lub którykolwiek za składników Wilate.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Wilate

• Wilate, jak każdy lek, który jest wytwarzany z ludzkiej krwi (zawierający białka) i wstrzykiwany jest do naczynia (podawany dożylnie) może wywoływać reakcje alergiczne. Należy zwrócić uwagę na wczesne objawy reakcji alergicznych (nadwrażliwości) takich jak: pokrzywka, wysypka skórna, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi lub anafilaksja (gdy którykolwiek lub wszystkie objawy pojawiają się gwałtownie i są nasilone). W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się odpowiednie metody zapobiegające przeniesieniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one: ścisłą selekcję dawców krwi i osocza w celu wyeliminowania nosicieli zakażeń, badanie poszczególnych donacji i puli osocza w kierunku specyficznych markerów wirusowych/infekcji. Producenci tych leków również włączają do procesu produkcji metody mające na celu inaktywację lub usuwanie wirusów. Pomimo tego, w przypadku podawania leków otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia czynnika zakaźnego. Dotyczy to także nieznanych lub nowo pojawiających się wirusów oraz innych typów zakażeń.

Zastosowane metody są uważane za skuteczne w stosunku do wirusów otoczkowych takich jak: ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz do bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u pacjentów z zaburzeniami odporności lub pacjentów z pewnymi typami niedokrwistości (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa lub w stanach nieprawidłowego rozpadu krwinek czerwonych krwi).

• Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podawaniu pacjentowi Wilate odnotować nazwę i numer serii produktu w celu zachowania zapisu użytych serii.

Szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B mogą być zalecone przez lekarza w przypadku regularnego lub powtarzanego stosowania otrzymywanych z osocza czynników VIII i von Willebranda.

Choroba von Willebranda (VWD)

•    Patrz punkt 4 (choroba von Willebranda (VWD)) w celu zapoznania się z działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem choroby von Willebranda.

Hemophilia A

• Patrz punkt 4 (Hemofilia A) w celu zapoznania się z działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem hemofilii A.

Nie stwierdzono występowania interakcji Wilate z innymi lekami. Mimo to, należy poinformować lekarza o stosowaniu lub ostatnio przyjmowanych innych lekach (włączając w to leki dostępne bez recepty).

Nie należy mieszać Wilate z innymi lekami podczas wstrzykiwania.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem Wilate.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Wilate

Ten produkt leczniczy zawiera do 2,55 mmol sodu (58,7 mg) przy dawce 450 j.m. czynnika VIII i 400 j.m. czynnika von Willebrenda na fiolkę i do 5,1 mmol sodu (117,3 mg) przy dawce 900 j.m. czynnika VIII i 800 j.m. czynnika von Willebrenda na fiolkę. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie z ograniczeniem sodu.

3. Jak stosować Wilate

Wilate powinien być wstrzykiwany do naczynia (podawany dożylnie) po rozpuszczeniu w załączonym rozpuszczalniku. Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem personelu medycznego.

Dawkowanie

Dawka i częstość podawania powinny być ustalone przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Należy zawsze stosować Wilate zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jakichkolwiek niepewności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Wilate

Nie obserwowano objawów przedawkowania ludzkiego czynnika VIII lub czynnika von Willebranda. Jednakże nie powinno się przekraczać zalecanej dawki.

Pominięcie zastosowania Wilate.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku innych pytań dotyczących sposobu użycia preparatu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Wilate może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

• Choć niezbyt często, reakcje nadwrażliwości lub alergiczne były obserwowane. Mogą one obejmować:

uczucie pieczenia i klucia w miejscu podania, dreszcze, zaczerwienienie, ból głowy, wysypkę (pokrzywkę), spadek ciśnienia tętniczego krwi (hipotensja), uczucie zmęczenia (letarg), nudności, niepokój, przyspieszenie tętna (tachykardia), uczucie ucisku w klatce piersiowej, uczucie mrowienia, wymioty, świszczący oddech, nagły obrzęk różnych części ciała (obrzęk naczynioruchowy).

Należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów.

Należy przerwać stosowanie Wilate i natychmiast wezwać lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:

o obrzęk twarzy, języka lub gardła

o trudności w połykaniu

o pokrzywki i trudności w oddychaniu

•    W rzadkich przypadkach obserwowano występowanie gorączki

• W bardzo rzadkich przypadkach nadwrażliwość może prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych zwanych anafilaksją (gdy którykolwiek lub wszystkie powyższe objawy pojawiają się gwałtownie lub są nasilone), do których można zaliczyć wstrząs. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy zastosować odpowiednie postępowanie medyczne w terapii wstrząsu.

Choroba von Willebranda (VWD)

•    W przypadku stosowania produktów czynnika von Willebranda zawierających czynnik VIII, gdy leczenie jest ciągłe, może dochodzić do nadmiernego wzrostu poziomu czynnika VIII we krwi. To może powodować wzrost ryzyka zaburzeń przepływu krwi (zakrzepicę).

Dlatego pacjenci ze podwyższonym klinicznym lub laboratoryjnym ryzykiem powinni być monitorowani pod względem wczesnych objawów zakrzepicy. O leczeniu zapobiegawczym (profilatycznym) powikłań zakrzepowych powinien zadecydować lekarz zgodnie z istniejącymi zaleceniami.

•    U pacjentów z chorobą von Willebranda (głównie typu 3), może dochodzić do powstawania przeciwciał neutralizuj ących (inhibitorów) czynnika von Willebranda w trakcie leczenia z zastosowaniem tego czynnika. W bardzo rzadkich przypadkach inhibitory mogą odpowiadać za nieskuteczność działania Wilate.

W przypadku przedłużania się krwawienia należy wykonać badania w kierunku inhibitorów.

Inhibitory mogą wpływać na wzrost ryzyka występowania reakcji alergicznych (wstrząsu anafilaktycznego). W przypadku występowania reakcji alergicznych należy przeprowadzić badania na obecność inhibitorów.

W przypadku występowania inhibitorów należy skontaktować się z lekarzem doświadczonym w leczeniu zaburzeń krzepnięcia. Należy rozważyć inny rodzaj leczenia, który może być zastosowany w przypadku wysokiego miana inhibitorów.

• Występowanie inhibitorów (przeciwciał neutralizujących) jest znanym powikłaniem w przypadku stosowanie produktów czynnika VIII u pacjentów z hemofilią A. W tych rzadkich przypadkach inhibitory mogą powodować nieskuteczność działania Wilate i krwawienie może się przedłużać. Należy skontaktować się ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia hemofilii, jeśli stosując Wilate nie dochodzi do ustąpienia krwawienia. Należy przeprowadzać regularne testy na obecność inhibitorów podczas leczenia.

Inhibitory mogą wpływać na wzrost ryzyka występowania reakcji alergicznych (wstrząsu anafilaktycznego). W przypadku występowania reakcji alergicznych należy przeprowadzić badania na obecność inhibitorów.

Niezbyt często: więcej niż u 1 z 1000, ale mniej niż ul ze 100 pacjentów

Rzadko: więcej niż u 1 z 10 000, ale mniej niż u 1 z 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, włączając odosobnione przypadki


Nie ma wystarczających danych, aby zalecać podawanie Wilate u wcześniej nieleczonych pacjentów.

Doświadczenie w leczeniu dzieci poniżej 6 roku życia produktem Wilate jest ograniczone.

Informacje związane z ochroną przeciwko czynnikom wirusowym patrz punkt 2 (Należy zachować szczególna ostrożność przy Wilate)

W przypadku wystąpienia znaczących działań niepożądanych lub działań niepożądanych nie wymienionych w ulotce należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać Wilate

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Przechowywać proszek i rozpuszczalnik w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki szczelnie zamknięty w celu ochrony przed światłem.

Nie używać Wilate po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej (maks. 25°C) przez okres 2 miesięcy. W takim przypadku termin ważności produktu wygasa wraz z końcem drugiego miesiąca po tym, jak produkt został wyjęty z lodówki za pierwszym razem. Nowy termin ważności powinien zostać zapisany przez pacjenta na opakowaniu zewnętrznym.

Proszek należy rozpuścić bezpośrednio przed wstrzyknięciem. Wykazano stabilność sporządzonego roztworu przez 12 godzin w temperaturze pokojowej. Jednakże w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego, sporządzony roztwór powinien być zużyty natychmiast i

nadaje się wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu

czy zużytych materiałów należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

6. Inne informacje

Co zawiera Wilate

- Substancjami czynnymi są ludzki VIII czynnik krzepnięcia i ludzki czynnik von Willebranda.

- Pozostałe składniki: sodu chlorek, glicyna, sacharoza, sodu cytrynian i wapnia chlorek. Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80.

Jak wygląda Wilate i co zawiera opakowanie

Liofilizowany proszek: biały lub jasno żółty proszek lub zbrylona masa.

Roztwór po rozpuszczeniu: powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący.

Wilate jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Dostępny jest w 2 wielkościach opakowania:

•    Wilate 450, 450 j.m. FVIII i 400 j.m. VWF, występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawierającego nominalnie 450 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 400j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda w fiolce. Produkt zawiera około 90 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 80 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda po rozpuszczeniu w5 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80 (rozpuszczalnik)

•    Wilate 900, 900 j.m. FVIII i 800 j.m. VWF, występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawierającego nominalnie 900 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 800j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda w fiolce. Produkt zawiera około 90 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 80 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80 (rozpuszczalnik)

Zawartość opakowania

1 fiolka z liofilizowanym proszkiem

1 fiolka z rozpuszczalnikiem

1 zestaw z następującymi wyrobami medycznymi:

1 strzykawka jednorazowego użytku

1 zestaw do transferu ( 1 igła obustronnie zakończona i 1 igła z filtrem)

1    zestaw do infuzji

2    waciki nasączone alkoholem

Podmiot odpowiedzialny

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Octapharma AG SA Przedstawicielstwo w Polsce ul.Iłżecka 26 02-135 Warszawa Polska

tel.+48 22 575 70 82 fax +48 22 575 70 01

Wytwórca

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaerstr. 235 A-1100 Wiedeń Austria

Octapharma GmbH Subsidiary Dessau Otto-Reuter-Str. 3 D-06847 Dessau-Roßlau Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

Należy przeczytać i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją

Instrukcja przygotowania roztworu Wilate (rozpuszczania)

1. Ogrzać rozpuszczalnik i proszek w zamkniętych fiolkach do temperatury pokojowej. Jeżeli do ogrzewania jest używana kąpiel wodna, należy zwrócić uwagę, aby uniknąć kontaktu wody z gumowymi korkami (wolne od lateksu) lub zamknięciami fiolek. Temperatura kąpieli wodnej nie powinna przekraczać 37°C.

2. Usunąć zamknięcia z fiolki z proszkiem i z fiolki z rozpuszczalnikiem (Ryc. A) i

zdezynfekować gumowe korki wacikami nasączonymi alkoholem.

fjJ

t

-X- Sołvwt Wilate ✓

LJ A

3. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni. Połączyć igłę obustronnie zakończoną pofalowanym końcem z fiolką z rozpuszczalnikiem („fale do wody”) i docisnąć do dołu tak głęboko, jak tylko jest to możliwe (Ryc. B).

ł

&

Sotvent B

4. Umieścić fiolkę z koncentratem na płaskiej powierzchni. Usunąć osłonkę ochronną z igły obustronnie zakończonej uważając, aby nie dotknąć odkrytej części igły. Trzymając fiolkę z rozpuszczalnikiem z igłą obustronnie zakończoną dnem do góry szybko przekłuć gumowy korek fiolki z koncentratem w jego środkowej części i docisnąć do dołu tak głęboko, jak to możliwe (Ryc. C). Próżnia w fiolce z koncentratem spowoduje przemieszczenie się rozpuszczalnika.


5. Usunąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z igłą obustronnie zakończoną z fiolki z proszkiem (Ryc. D). Wilate rozpuszcza się szybko dlatego wystarczy tylko powoli obracać fiolkę.


Roztwór należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący.

Nie należy stosować roztworu mętnego lub zawieraj ącego osad.

W celach zapobiegawczych nalezy zbadać tętno pacjenta przed i w trakcie wstrzykiwania. Jeśli pojawi się znaczący wzrost tętna należy zwolnić szybkość wstrzykiwania lub przerwać podawanie.

1. Usunąć ochronną osłonkę z igły z filtrem i przekłuć nią gumowy korek fiolki z koncentratem

(Ryc. E)

Wilate E


2.    Pociągnąć tłok strzykawki w celu zassania powietrza.

3. Usunąć kapturek z igły z filtrem i dołączyć strzykawkę do igły z filtrem (Ryc. Fa)

4.    Wstrzyknąć powietrze do fiolki (Ryc. Fb)

JL*b    '

Wilate


5. Obrócić fiolkę z załączoną strzykawką do góry dnem i pobrać roztwór do strzykawki (Ryc.

G)


6.    Usunąć ze strzykawki igłę z filtrem.

7.    Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem.

8. Dołączyć igłę z motylkiem do strzykawki (Ryc. H) i natychmiast wstrzyknąć preparat dożylnie. Szybkość podawania: 2 do 3 ml na minutę.


9. Pacjenci otrzymujący    więcej    niż    jedną    fiolkę    koncentratu mogą    użyć    tej samej    igły    z

motylkiem. Ta sama strzykawka także może być użyta do innych fiolek z koncentratem. Natomiast należy używać nowej igły z filtrem w celu pobierania roztworu.

Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu czy zużytych materiałów należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Nie wolno mieszać lub wstrzykiwać (stosując tego samego zestawu do infuzji) Wilate z innymi produktami leczniczymi.

Należy podawać tylko przy pomocy dostarczonego zestawu do wstrzykiwań. Używanie innego zestawu do wstrzykiwań lub infuzji może powodować dodatkowe ryzyko i niepowodzenie leczenia (czynnik VIII i czynnik von Willebranda mogą adsorbować do wewnętrznej powierzchni niektórych zestawów infuzyjnych).

181JL_pil 20090818 10/10

Wilate 900

Charakterystyka Wilate 900

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Wilate 450, 450 j.m. FVIII i 400 j.m. VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Wilate 900, 900 j.m. FVIII i 800 j.m. VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wilate występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawierającego nominalnie 450 j.m./900 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 400j.m./800 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda (VWF) w fiolce.

Produkt zawiera około 80 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda po rozpuszczeniu w 5 ml/10 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80.

Aktywność swoista Wilate wynosi okolo > 53 j.m. VWF:RCo/mg bialka.

Aktywność czynnika von Willebranda (j.m.) została określona zgodnie z aktywnością kofaktora - rystocetyny (VWF:RCo), zgodnie z międzynarodowym standardem dla koncentratów czynnika von Willebranda (WHO).

Produkt zawiera około 90 j.m./ml ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia po rozpuszczeniu w 5 ml/10 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polysorbatem 80.

Aktywność czynnika VIII (j.m.) została określona przy pomocy metody chromogennej zgodnie z Farmakopea Europejską. Aktywność swoista Wilate wynosi około > 60 j.m. FVIII:C/mg białka.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba von Willebranda (VWD)

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda z ilościowym i/lub jakościowym niedoborem czynnika von Willebranda, gdy leczenie z zastosowaniem DDAVP (1-deamino-8-D-arginino wazopresyny/desmopresyny) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. Głównymi wskazaniami są:

-    leczenie i profilaktyka krwawień,

-    zapobieganie i leczenie krwawień podczas mniejszych i większych zabiegów operacyjnych.

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII) oraz zapobieganie i leczenie krwawień podczas mniejszych i większych zabiegów operacyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu chorób układu krzepnięcia. Ilość Wilate (j.m.) do użycia na kg masy ciała powinna zostać obliczona na podstawie podanej aktywności czynnikaVIII. Produkt jest przeznaczony do podawania jednorazowego i cała zawartość fiolki powinna być podana. W przypadku pozostałości niewykorzystanego produktu, należy je usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Choroba von Willebranda (VWD)

Stosunek pomiędzy FVIII:C i VWF:RCo wynosi około 1:1. Ogólnie 1 j.m. na kilogram masy ciała FVIII:C i VWF:RCo powoduje wzrost aktywności w osoczu o 1,5 do 2% normalnej aktywności białka. Zwykle około 20 do 50 j.m. Wilate na kilogram masy ciała wystarcza do uzyskania oczekiwanej hemostazy. To powoduje wzrost FVIII:C i VWF:RCo u pacjentów o około 30 do 100%.

Dawka początkowa wynosi zwykle 50 do 80 j.m. Wilate na kilogram masy ciała, głównie u pacjentów z chorobą von Willebranda typu 3, gdzie wymagane są wyższe dawki do podtrzymania odpowiednich poziomów w osoczu w porównaniu z innymi typami choroby von Willebranda. Zapobieganie krwotokom w trakcie operacji lub ciężkich urazów.

W celu zapobiegania krwawieniom podczas operacji Wilate należy podać 1 do 2 godzin przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. Powinno się dążyć do osiągnięcia poziomów VWF:RCo > 60 j.m./dl (> 60%) i FVIII:C > 40 j.m./dl (> 40%).

Odpowiednia dawka powinna być powtórnie podana co 12 do 24 godziny leczenia. Dawkowanie i długość leczenia zależą od stanu klinicznego pacjenta, miejsca i nasilenia krwawienia oraz poziomów FVIII:C i VWF:RCo.

U pacjentów otrzymujących produkty czynnika von Willebranda zawierające czynnik VIII, należy monitorować poziomy czynnika VIII:C w osoczu w celu zapobiegania nadmiernie wysokim poziomom czynnika VIII:C, co może prowadzić do nadmiernego ryzyka powikłań zakrzepowych, zwłaszcza u pacjentów ze znanym klinicznym lub laboratoryjnym ryzykiem.

W przypadku nadmiernie wysokich poziomow czynnika VIII:C w osoczu należy rozważyć zmniejszenie dawki i/lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami lub podanie produktu czynnika von Willebranda zawierającego mniejszą dawkę czynnika VIII.

Leczenie profilaktyczne:

W długoterminowym leczeniu profilaktycznym krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda dawki 20 do 40 j.m./ kg masy ciała powinny być podawane 2 do 3 razy w

tygodniu. W niektórych przypadkach, jak u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego, mogą być wskazane wyższe dawki.

Hemofilia A

Dawkowanie oraz długość leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta.

Liczba jednostek podawanego czynnika VIII jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j.m.) zgodnych z obowiązującym standardem dla produktów czynnika VIII zatwierdzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Aktywność czynnika VIII w osoczu jest wyrażona albo procentowo (w stosunku do prawidłowego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (j.m.) zgodnie z międzynarodowym standardem dla czynnika VIII w osoczu.

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII jest równoważna ilości czynnika VIII w 1 ml prawidłowego osocza ludzkiego.

Obliczenie wymaganej dawki czynnika VIII jest oparte na doświadczeniach empirycznych dowodzących, iż 1 j.m. czynnika VIII na kilogram masy ciała podwyższa aktywność osoczowego czynnika VIII o 1,5% do 2% normalnej aktywności. Wymagana dawka jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

Wymagana ilość jednostek (j.m.) = masa ciała (kg) x wymagany wzrost aktywności czynnika VIII (%) (j.m./dl) x 0.5 j.m./kg

Dawka oraz częstość podawania produktu powinny być zawsze indywidualnie dostosowane do skuteczności klinicznej u każdego pacjenta. Poniższa tabela może być pomocna w ustaleniu dawek w przypadkach krwawień i zabiegów operacyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

W następujących przypadkach krwawień aktywność czynnika VIII nie powinna obniżać się poniżej podanego poziomu aktywności osoczowej w danym okresie.

Schemat leczenia w krwawieniach i zabiegach operacyjnych

Nasilenie krwawienia/ Rodzaj procedury chirurgicznej

Wymagany poziom czynnika VIII (%) (j.m./dl)

Częstość podawania (godziny)/Długość trwania terapii (dni)

Krwawienie

Krwawienie o małym nasileniu:

wczesne krwawienie do stawów, mięśni, z nosa, jamy ustnej i inne małe urazy

20 - 40

Powtarzać co 12 do 24 godziny. Co najmniej 1 dzień aż do ustąpienia bólu spowodowanego przez krwawienie lub zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak

30 - 60

Powtarzać infuzję co 12 do 24 godziny przez 3 do 4 dni lub więcej aż do momentu ustąpienia bólu i powrotu sprawności.

Krwawienia zagrażające życiu: krwawienie do

60 - 100

Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu

Nasilenie krwawienia/ Rodzaj procedury chirurgicznej

Wymagany poziom czynnika VIII (%) (j.m./dl)

Częstość podawania (godziny)/Długość trwania terapii (dni)

ośrodkowego układu nerwowego, tempy uraz bez widocznego miejsca krwawienia, ciężkie krwawienie do jamy brzusznej, układu oddechowego, gardła

ustąpienia zagrożenia.

Operacje

Mniejsze

włączając ekstrakcję zęba

30 - 60

Co 24 godziny, co najmniej 1 dzień, aż do zagojenia.

Większe

80 - 100

(przed- i pooperacyjne)

Powtarzać infuzję co 8 do 24 godzin aż do momentu odpowiedniego zagojenia rany, potem kontynuować terapię przez co najmniej 7 kolejnych dni w celu utrzymania aktywności czynnika VIII na poziomie 30% do 60%(j.m./dl).

W trakcie leczenia zalecane jest oznaczanie poziomów czynnika VIII w celu ustalenia odpowiedniej dawki i częstości podawania powtarzanych infuzji. Zwłaszcza w przypadku większych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest bardzo dokładne monitorowanie terapii substytucyjnej poprzez monitorowanie wskaźników krzepnięcia (aktywność osoczowa czynnika VIII). Odpowiedź na leczenie z użyciem czynnika VIII może różnić się u poszczególnych pacjentów, co wyrażać się może różnym poziomem odzysku (in vivo) oraz różnym okresem półtrwania.

Leczenie profilaktyczne:

W długotrwałej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A powinno podawać się Wilate w dawce 20 do 40 j.m. na kilogram masy ciała w odstępach 2 do 3 dni. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, konieczne może być podawanie leku w krótszych odstępach czasu lub w większych dawkach.

Infuzja ciągła:

Przed zabiegiem operacyjnym należy przeprowadzić analizę farmakokinetyczną w celu oceny klirensu. Początkowa dawka infuzyjna może być obliczona na podstawie następuj ącego wzoru:

Dawka infuzyjna (j.m./kg/h) = klirens (ml/kg/h) x wymagany stabilny poziom (j.m./ml)

Po wstępnej infuzji ciągłej przez 24 godziny, klirens powinien być obliczony ponownie każdego dnia używając równania stacjonarnego wykorzystującego oznaczony poziom i znaną dawkę infuzyjną.

Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem ewentualnego rozwoju przeciwciał neutralizujących czynnik VIII (inhibitorów). Jeżeli oczekiwany poziom aktywności osoczowej czynnika VIII nie zostaje osiągnięty lub jeśli nie można opanować krwawienia przy zastosowaniu odpowiedniej dawki, należy przeprowadzić diagnostykę w celu sprawdzenia ewentualnej obecności inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora leczenie czynnikiem VIII może nie być skuteczne i należy rozważyć inny sposób leczenia. Postępowanie lecznicze u takich pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy doświadczonych w leczeniu chorób krzepnięcia, patrz także punkt 4.4.

Doświadczenie w leczeniu dzieci poniżej 6 roku życia produktem Wilate jest ograniczone. Sposób podawania

Do podawania dożylnego po rozpuszczeniu w załączonym rozpuszczalniku, patrz punkt 6.6.

Szybkość wstrzykiwania lub infuzji nie powinna przekraczać 2 do 3 ml na minutę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku każdego produktu leczniczego zawieraj ącego białko, podawanego drogą dożylną, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Należy ściśle monitorować pacjentów i uważnie obserwować, czy nie wystąpią jakiekolwiek objawy podczas całego okresu trwania infuzji.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości takich jak wysypka, uogólniona pokrzywka, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi i anafilaksja. W przypadku wystąpienia objawów alergii, pacjent powinien natychmiast zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować odpowiednie postępowanie medyczne w terapii wstrząsu.

Standardowe działania mające na celu zabezpieczenie przed infekcjami, wynikające ze stosowania produktów otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza polegaj ą na selekcji dawców, badaniu poszczególnych donacji i puli osocza pod względem specyficznych markerów zakażeń oraz skutecznych etapach procesu wytwarzania mających na celu inaktywację/usunięcie wirusów. Pomimo to, nie można w pełni wykluczyć przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Odnosi sie to także do nieznanych lub nowo pojawiających się wirusów i innych patogenów.

Zastosowane metody są uważane za skuteczne w stosunku do wirusów otoczkowych takich jak: HIV, HBV i HCV oraz do bezotoczkowego wirusa HAV. Zastosowane metody

mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może powodować poważne powikłania u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u pacjentów z niedoborami odporności lub w stanach zwiększonego wytwarzania krwinek czerwonych (np. niedokrwistość hemolityczna).

Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podawaniu pacjentowi Wilate odnotować nazwę i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu.

Powinno się rozważyć odpowiednie szczepienie (przeciw zapaleniu wątroby typu A i B) u pacjentów otrzymuj ących leczenie regularnie lub gdy leczenie jest powtarzane z użyciem produktów zawieraj ących ludzki VIII czynnik krzepniecia i ludzki czynnik von Willebranda.

Choroba von Willebranda (VWD)

Podczas leczenia produktami czynnika von Willebranda zawieraj ącymi czynnik VIII, lekarz prowadzący leczenie powinien mieć na uwadze, że stałe leczenie tymi produktami może prowadzić do nadmiernie podwyższonych poziomów czynnika VIII w osoczu. Dlatego u pacjentów otrzymujących produkty czynnika von Willebranda zawierające czynnik VIII, należy monitorować poziomy czynnika VIII w osoczu w celu uniknięcia ich nadmiernie wysokich poziomów w osoczu, zwiększających ryzyko powikłań zakrzepowych.

Istnieje ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych w przypadku stosowania produktów czynnika von Willebranda zawierających czynnik VIII, zwłaszcza u pacjentów ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka. Dlatego pacjenci ze zwiększonym ryzykiem powinni być monitorowani pod względem wczesnych objawów zakrzepicy. Leczenie profilaktyczne powikłań żylnych zatorowo-zakrzepowych powinno być zastosowane zgodnie z istniejącymi zaleceniami.

U pacjentów z chorobą von Willebranda, głównie typu 3, może dochodzić do powstawania przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) czynnik von Willebranda. Jeżeli oczekiwany poziom aktywności osoczowej czynnika von Willebranda nie zostaje osiągnięty lub jeśli nie można opanować krwawienia przy zastosowaniu odpowiedniej dawki, należy przeprowadzić diagnostykę w celu sprawdzenia ewentualnej obecności inhibitora czynnika von Willebranda. U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora, leczenie czynnikiem von Willebranda może nie być skuteczne i należy rozważyć inny sposób leczenia. Postępowanie lecznicze u takich pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy doświadczonych w leczeniu chorób układu krzepnięcia.

Hemofilia A

Powstawania neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) czynnika VIII jest znanym powikłaniem w trakcie leczenia pacjentów z hemofilia A. Inhibitory są immunoglobuliną IgG działającą bezpośrednio przeciwko prokoagulacyjnej aktywności czynnika VIII i są oznaczane w zmodyfikowanych jednostkach Bethesda (BU) na ml osocza za pomocą zmodyfikowanego badania. Ryzyko rozwoju inhibitorów jest związane z ekspozycją na czynnik krzepnięcia VIII i jest największe w ciągu pierwszych 20 dni leczenia. Rzadko występuje rozwój inhibitorów po pierwszych 100 dniach stosowania. Pacjenci leczeni czynnikiem VIII powinni być ściśle monitorowani w kierunku powstawania inhibitorow poprzez właściwą obserwację kliniczną i badania laboratoryjne. Patrz również punkt 4.8.

Produkt leczniczy zawiera do 2,55 mmol sodu (58,7 mg) przy dawce 450 j.m. czynnika VIII i 400 j.m. czynnika von Willebranda na fiolkę i do 5,1 mmol sodu (117,3 mg) przy dawce 900 j.m. czynnika VIII i 800 j.m. czynnika von Willebranda na fiolkę. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie z ograniczeniem sodu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie znane są interakcje z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono badań nad wpływem czynnika VIII i czynnika von Willebranda na reprodukcj ę u zwierząt.

Choroba von Willebranda (VWD)

Nie ma doświadczenia w stosowaniu podczas ciąży i karmienia piersią.

Wilate powinno być zastosowane podczas ciąży lub karmienia piersią u kobiet z niedoborem czynnika von Willebranda, jeśli jest to ściśle wskazane, biorąc pod uwagę fakt, że poród stwarza zwiększone ryzyko krwawienia u tych pacjentek.

Hemofilia A

Ze względu na rzadkie występowanie hemofilii A u kobiet, nie ma doświadczenia w stosowaniu czynnika VIII podczas ciąży i karmienia piersią. Dlatego Wilate podczas ciąży i karmienia piersią powinno być zastosowane, jeżeli jest to ściśle wskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (które mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, uczucie pieczenia i kłucia w miejscu infuzji, dreszcze, zaczerwienienie, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, wysypkę, spadek ciśnienia tętniczego krwi, letarg, nudności, niepokój, tachykardię, uczucie ucisku w klatce piersiowej, uczucie mrowienia, wymioty, świszczący oddech) nie były obserwowane często i mogą w pewnych przypadkach prowadzić do ciężkiej reakcji anafilaktycznej (włączając wstrzas). W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie gorączki.

Układy narządowe

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości

wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

gorączka

Badania diagnostyczne

inhibitory czynnika VIII

inhibitory

czynnika von Willebranda

niebyt często (> 1/1,000, < 1/100) rzadko (>1/10,000, <1/1,000)

bardzo rzadko (<1/10,000), włączając odosobnione przypadki Choroba von Willebranda (VWD)

U pacjentow z chorobą von Willebranda, głównie typu 3, może dochodzić do rozwoju przeciwciał neutralizuj ących czynnik von Willebranda. W przypadku wystąpienia takich inhibitorów obserwuje się niewystarczająca odpowiedź kliniczną na leczenie. Te przeciwciała mogą precypitować i może to prowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznych. Dlatego pacjenci, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna, powinni być badani na obecność inhibitora.

Zaleca się we wszystkich takich przypadkach skontaktowanie się ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Istnieje ryzyko pojawienia się powikłań zakrzepowych, zwłaszcza u pacjentów ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka. Dlatego pacjenci z podwyższonym ryzykiem powinni być monitorowani pod względem wczesnych objawów zakrzepicy. Leczenie profilaktyczne żylnych powiklań zatorowo-zakrzepowych powinno być zastosowane zgodnie z istniejącymi zaleceniami.

U pacjentów otrzymuj ących produkty czynnika von Willebranda zawierające czynnik VIII, utrzymujące się nadmiernie podwyższone poziomy czynnika VIII w osoczu mogą zwiększać ryzyko powikłań zakrzepowych.

Hemofilia A

U pacjentów z hemofilią A może dochodzić do rozwoju przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) czynnika VIII. W przypadku wystąpienia takich inhibitorów obserwuje się niewystarczającą odpowiedź kliniczną na leczenie. Zaleca się w takich przypadkach skontaktowanie się ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Ze względu na małą liczbę pacjentów leczonych Wilate, nie można ostatecznie wypowiedzieć się na temat rozwoju inhibitorów u wcześniej leczonych pacjentów. Dane odnośnie pojawiania się inhibitorów u wcześniej leczonych pacjentów nie są dostępne.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać podawanie Wilate u wcześniej nieleczonych pacjentów.

Informacje związane z ochroną przeciwko czynnikom wirusowym patrz punkt 4.4.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano żadnych objawów przedawkowania ludzkiego czynnika VIII lub czynnika von Willebranda.

Powikłania zatorowo-zakrzepowe mogą pojawić się w przypadku znacznego przedawkowania.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne: czynniki krzepnięcia krwi, czynnik von Willebranda i czynnik VIII krzepnięcia w połączeniu

Kod ATC: B02BD06

Choroba von Willebranda (VWD)

Czynnik von Willebranda (z koncentratu) jest fizjologicznym składnikiem ludzkiego osocza i zachowuje się jak endogenny czynnik von Willebranda.

Podanie czynnika von Willebranda pozwala na korekcję zaburzeń hemostazy występuj ących u pacjentów z niedoborem czynnika von Willebranda (choroba von Willebranda) na dwóch poziomach:

-    czynnik von Willebranda restabilizuje adhezję płytek krwi do endotelium naczyń w miejscu uszkodzenia naczynia (przyłącza się zarówno do endotelium jak i błony płytek krwi) powodując uzyskanie pierwotnej hemostazy, co przejawia się skróceniem czasu krwawienia. Efekt działania pojawia się natychmiast i jest zależny w dużym stopniu od poziomu polimeryzacji białka.

-    czynnik von Willebranda powoduje opóźniony wzrost współistniejącego niedoboru czynnika VIII. Podany dożylnie czynnik von Willebranda wiąże się z endogennym czynnikiem VIII (który jest syntetyzowany u pacjenta), stabilizując ten czynnik zapobiega jego gwałtownemu rozpadowi.

Z tego powodu, podawanie czystego czynnika von Willebranda (produkt czynnika von Willebranda z niską zawartością czynnika VIII) przywraca prawidłowy poziom czynnika VIII jako efekt wtórny po pierwszej infuzji.

W dodatku do jego ochronnej roli wobec czynnika VIII, czynnik von Willebranda powoduje adhezję płytek krwi do miejsca uszkodzenia naczynia i odgrywa rolę w agregacji płytek krwi.

Hemofilia A

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda), które spełniają różne funkcje fizjologiczne. Po podaniu dożylnym u pacjentów z hemofilią, czynnik VIII łączy się z czynnikiem von Willebranda w krwioobiegu pacjenta. Aktywny czynnik VIII (VIIIa) działa jako kofaktor aktywnego czynnika IX (IXa) przyspieszając przemianę czynnika X w aktywny czynnik X (Xa). Aktywny czynnik X przemienia protrombinę w trombinę. Następnie trombina przemienia fibrynogen we włóknik, który umożliwia powstanie skrzepu.

Hemofilia A jest dziedziczną, sprzężoną z płcią chorobą krwi, spowodowaną zmniejszonym poziomem czynnika VIII, co powoduje obfite krwawienia do stawów, mięśni lub narządów wewnętrznych, albo samoistnie albo jako rezultat przypadkowego lub chirurgicznego urazu. W leczeniu substytucyjnym zwiększa się poziom czynnika VIII w osoczu, w związku z czym następuje tymczasowa korekta niedoboru czynnika i zmniejszenie tendencji do krwawień.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Choroba Von Willebranda (VWD)

Czynnik von Willebranda (z koncentratu) jest fizjologicznym składnikiem ludzkiego osocza i zachowuje się jak endogenny czynnik von Willebranda.

W pacjentów z typem 3 choroby von Willebranda, obliczone średnie odzysku dla VWF:RCo i VWF:Ag wynosiły kolejno 68 i 99%. Te wartości odpowiadają średnim przyrostom w osoczu wynoszącym 1,5 i 2,1% po podaniu j.m. na kilogram masy ciała. Następujące wyniki były obserwowane podczas jednego badania klinicznego obejmującego 8 pacjentów z chorobą von Willebranda typu 3:

Wskaźnik

Średnia

Mediana

Zakres

Odzysk

%/j.m./kg

VWF:RCo:

1.5

1.5

1.2 - 2.2

AUCc.^ (j.m./ml * h)

VWF:RCo:

13.6

15.3

5.9 - 19.1

Okres półtrwania (h)

VWF:RCo:

17.5

16.6

7.4 - 30.6

MRT (h)

VWF:RCo:

23.2

23.3

10.2 - 37.1

Klirens

ml/h/kg

VWF:RCo:

3.9

3.4

2.5 - 7.4

gdzie: AUC = obszar pod krzywą; MRT = średni czas obecności

Hemofilia A

Czynnik VIII (z koncentratu) jest fizjologicznym składnikiem ludzkiego osocza i zachowuje się jak endogenny czynnik VIII. Po wstrzyknięciu produktu, około 2/3 do 3/4 czynnika VIII pozostaje w krążeniu. Poziom aktywności czynnika VIII osiągnięty w osoczu powinien wynosić od 80% do 120% przewidywanej aktywności czynnika VIII. Aktywność osoczowa czynnika VIII zmniejsza się w rozkładzie wykładnikowym dwufazowym. W początkowej fazie, dystrybucja między wewnątrznaczyniowymi i innymi kompartmentami (płyny ciała) występuje z okresem półtrwania eliminacji z osocza od 3 do 6 godzin. W następnej, wolniejszej fazie, która prawdopodobnie odzwierciedla zużycie czynnika VIII okres półtrwania wynosi od 8 do 18 godzin, średnio 15 godzin. Odpowiada to biologicznemu okresowi półtrwania.

W jednym badaniu klinicznym obejmującym 12 pacjentów uzyskano następujące wyniki (jednostopniowy test krzepnięcia, pojedynczy pomiar):

Wskaźnik

Średnia

SD

Odzysk

%/j.m./kg

FVIII:C

2.04

1.15

AUCnorm

% * h/j.m./kg

FVIII:C

37.8

10.0

Okres półtrwania (h)

FVIII:C

14.8

3.1

MRT (h)

FVIII:C

20.4

4.5

Klirens

mL/h/kg

FVIII:C

2.9

1.0

gdzie: AUC = obszar pod krzywą; MRT = średni czas obecności; SD = odchylenie standardowe

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Składniki Wilate: czynnik VIII i czynnik von Willebranda są fizjologicznymi składnikami ludzkiego osocza i zachowują się jak endogenny czynnik VIII i czynnik von Willebranda.

Badanie toksyczności powtarzanej dawki na zwierzętach jest niewykonalne ze względu na rozwój przeciwciał przeciw heterologicznym białkom ludzkim.

Doświadczenie kliniczne nie wskazuje na onkogenny czy mutagenny wpływ ludzkiego czynnika VIII i czynnika von Willebranda.

Wilate zawiera śladowe ilości substancji chemicznych tri-n-butylofosforanu i oktoksynolu (Triton X-100), które używane są w metodzie rozpuszczalnik/detergent (S/D) do unieczynniania wirusów w procesie wytwarzania produktu. Jednak dane z badań przedklinicznych nie wykazały żadnego wpływu negatywnego u ludzi w oparciu o konwencjonalne badania toksyczności dawki powtarzanej, ani genotoksyczności czy wpływu na rozwój embrionu i płodu.

6 Dane farmaceutyczne

6.1    Lista substancji pomocniczych

Proszek: sodu chlorek, glicyna, sacharoza, sodu cytrynian i wapnia chlorek Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać Wilate z innymi produktami leczniczymi ani podawać jednocześnie z innymi preparatami dożylnymi używając tego samego zestawu infuzyjnego.

Należy podawać tylko przy pomocy dostarczonych zestawów do wstrzykiwań i infuzji, ponieważ w innym przypadku leczenie może być nieskuteczne z powodu adsorpcji ludzkiego czynnika VIII i czynnika von Willebranda do wewnętrznej powierzchni niektórych zestawów infuzyjnych.

6.3    Okres ważności

36 miesięcy.

Wykazano stabilność sporządzonego roztworu przez 12 godzin w temperaturze pokojowej (maks. do 25°C). Jednakże w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego, sporządzony roztwór powinien być zużyty natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać proszek i rozpuszczalnik w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej (maks. 25°C) przez okres 2 miesięcy. W takim przypadku termin ważności produktu wygasa wraz z końcem drugiego miesiąca po tym jak produkt został wyjęty z lodówki za pierwszym razem. Nowy termin ważności powinien zostać zapisany przez pacjenta na opakowaniu zewnętrznym. Sporządzony roztwór nadaje się wyłącznie do jednorazowego użycia. Każda ilość niezużytego roztworu powinna być wyrzucona.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkość opakowań:

Wilate 450, 450 j.m. FVIII and 400 j.m. VWF 1 opakowanie zawiera:

1 fiolkę z proszkiem ze szkła typu I, zamkniętą korkiem (z gumy bromobutylowej) z kapslem typu flip off

1 fiolkę z rozpuszczalnikiem (5 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80) ze szkła typu I, zamkniętą korkiem (z gumy chlorobutylowej) z kapslem typu flip off

1    zestaw z wyrobami medycznymi (1 strzykawka jednorazowego użytku, 1 zestaw do transferu, [1 igła obustronnie zakończona i 1 igła z filtrem], 1 zestaw do infuzji)

2    waciki nasączone alkoholem

Wilate 900, 900 j.m. FVIII and 800 j.m. VWF 1 opakowanie zawiera:

1 fiolkę z proszkiem ze szkła typu I, zamkniętą korkiem (z gumy bromobutylowej) z kapslem typu flip off 1 fiolkę z rozpuszczalnikiem (10 ml wody do wstrzykiwań z 0,1% polisorbatem 80) ze szkła typu I, zamkniętą korkiem (z gumy chlorobutylowej) z kapslem typu flip off

1    zestaw z wyrobami medycznymi (1 strzykawka jednorazowego użytku, 1 zestaw do transferu, [1 igła obustronnie zakończona i 1 igła z filtrem], 1 zestaw do infuzji)

2    waciki nasączone alkoholem

6.6 Szczegółowe środki ostrożności dotyczace usuwania i przygotowania leku do stosowania

1. Ogrzać rozpuszczalnik i proszek w zamkniętych fiolkach do temperatury pokojowej. Jeżeli do ogrzewania jest używana kąpiel wodna, należy zwrócić uwagę, aby uniknąć kontaktu wody z gumowymi korkami (wolne od lateksu) lub zamknięciami fiolek. Temperatura kąpieli wodnej nie powinna przekraczać 37°C.

2. Usunąć zamknięcia z fiolki z proszkiem i z fiolki z rozpuszczalnikiem (Ryc. A) i

zdezynfekować gumowe korki wacikami nasączonymi alkoholem.


3. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni. Połączyć igłę obustronnie zakończoną pofalowanym końcem z fiolką z rozpuszczalnikiem („fale do wody”) i docisnąć do dołu tak głęboko, jak tylko jest to możliwe (Ryc. B).

ł

&

Sotvent B

4. Umieścić fiolkę z koncentratem na płaskiej powierzchni. Usunąć osłonkę ochronną z igły obustronnie zakończonej uważając, aby nie dotknąć odkrytej części igły. Trzymając fiolkę z rozpuszczalnikiem z igłą obustronnie zakończoną dnem do góry szybko przekłuć gumowy korek fiolki z koncentratem w jego środkowej części i docisnąć do dołu tak głęboko, jak to możliwe (Ryc. C). Próżnia w fiolce z koncentratem spowoduje przemieszczenie się rozpuszczalnika.


5. Usunąć fiolkę z rozpuszczalnikiem z igłą obustronnie zakończoną z fiolki z proszkiem (Ryc. D). Wilate rozpuszcza się szybko, dlatego wystarczy tylko powoli obracać fiolkę.


Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący. Nie należy stosować roztworu mętnego lub zawierającego osad.

Podawanie:

1. Usunąć ochronną osłonkę z igły z filtrem i przekłuć nią gumowy korek fiolki z koncentratem (Ryc. E)


2.    Pociągnąć tłok strzykawki w celu zassania powietrza.

3.    Usunąć kapturek z igły z filtrem i dołączyć strzykawkę do igły z filtrem (Ryc. Fa)

4. Wstrzyknąć powietrze do fiolki (Ryc. Fb)


5. Obrócić fiolkę z załączoną strzykawką do góry dnem i pobrać roztwór do strzykawki (Ryc. G)


6.    Usunąć ze strzykawki igłę z filtrem.

7.    Zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem.

8. Dołączyć igłę z motylkiem do strzykawki (Ryc. H) i natychmiast wstrzyknąć preparat dożylnie. Szybkość podawania: 2-3 ml na minutę.


9. Pacjenci otrzymujący więcej niż jedną fiolkę koncentratu, mogą użyć tej samej igły z motylkiem. Ta sama strzykawka także może być użyta do innych fiolek z koncentratem. Natomiast należy używać nowej igły z filtrem w celu pobierania roztworu.

Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu czy zużytych materiałów należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Octapharma (IP) Ltd.

The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

8 NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

{DD/MM/RRRR}

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ostatnia zmiana:

181_PL_spc_20090818 16/16

Wilate 900