+ iMeds.pl

Willfact 500 j.m. 500 j.m./5 mlUlotka Willfact 500 j.m.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

WILLFACT 500 j.m.

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ludzki czynnik von Willebranda

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Willfact i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Willfact

3.    Jak stosować lek Willfact

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Willfact

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Willfact i w jakim celu się go stosuje

Lek Willfact to lek stosowany w celu zatrzymania krwawienia, zawierający substancję czynną - ludzki czynnik von Willebranda (vWF).

Lek Willfact jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu krwawień (np. związanych z zabiegami chirurgicznymi) u pacjentów z rozpoznaniem choroby von Willebranda, jeśli leczenie jedynie desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Willfact

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Willfact

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ludzki czynnik von Willebranda lub którykolwiek z pozostałych składników leku Willfact.

•    Jeśli u pacjenta rozpoznano hemofilię A.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Willfact

Kurację lekiem Willfact powinien zawsze nadzorować lekarz z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń krzepnięcia krwi. Jeśli u pacjenta występują silne krwawienia, a badanie krwi potwierdzi zmniejszenie ilości czynnika VIII, pacjent otrzyma preparat VIII czynnika krzepnięcia i dodatkowo preparat vWF w ciągu pierwszych 12 godzin.

Reakcje alergiczne

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (alergiczne) podobnie jak po podaniu innych białkowych dożylnych leków otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza. Pacjent będzie obserwowany podczas wstrzyknięcia, aby ustalić, czy nie występują wczesne objawy nadwrażliwości, np. pieczenie, pokrzywka (wysypka na skórze), duszność, świszczący oddech, zmniejszenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze) i ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). Jeśli wystąpią te objawy, wstrzyknięcie zostanie natychmiast przerwane.

Ryzyko zakrzepicy

Może dojść do zablokowania naczyń krwionośnych przez zakrzepy krwi (zakrzepica). Zagrożenie jest szczególnie duże, jeśli w wywiadzie lekarskim lub badaniach laboratoryjnych stwierdzono określone czynniki ryzyka. W takim przypadku stan pacjenta będzie bardzo dokładnie obserwowany w kierunku wczesnych objawów zakrzepicy. Należy również podać

leki zapobiegające (profilaktyka) zablokowaniu naczyń krwionośnych przez zakrzepy krwi.

Lekarz stosujący czynnik VIII krzepnięcia zawierający vWF powinien pamiętać, że leczenie może powodować nadmierne zwiększenie aktywności czynnika VIII:C. Jeśli pacjent otrzyma preparat vWF zawierający VIII czynnik krzepnięcia, lekarz powinien regularnie monitorować aktywność czynnika VIII:C w osoczu. Uchroni to pacjenta przed nadmierną aktywnością czynnika VIII:C w osoczu i ryzykiem powikłań zakrzepowych.

Ograniczenie skuteczności

U pacjentów z chorobą von Willebranda (szczególnie typu 3) mogą tworzyć się białka neutralizujące działanie czynnika von Willebranda. Takie białka nazywa się przeciwciałami lub inhibitorami. Lekarz sprawdzi, czy w organizmie pacjenta powstają inhibitory vWF, jeśli będą to uzasadniać wyniki badań laboratoryjnych lub jeśli krwawienia nie zmniejszą się mimo stosowania odpowiedniej dawki leku Willfact. Jeśli występuje duże stężenie inhibitorów, wówczas leczenie vWF może nie być skuteczne. W takich przypadkach należy rozważyć inne metody leczenia. Nową terapię przeprowadzi lekarz z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń krzepnięcia krwi.

Bezpieczeństwo materiału wyjściowego leku Willfact (osocza)

Wszystkie leki otrzymywane z ludzkiej krwi lub osocza zawsze wiążą się z ryzykiem zakażenia. Standardowe procedury przeciwdziałania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe materiału od poszczególnych dawców i puli osocza w kierunku określonych wskaźników zakażeń oraz stosowanie technologii produkcji skutecznie inaktywujących/ usuwających wirusy. Mimo tego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to również nieznanych lub nowych wirusów oraz innych czynników chorobotwórczych.

Wymienione metody są uważane za skuteczne w przypadku wirusów otoczkowych, np. wirusa upośledzenia odporności u ludzi (HIV), wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) lub zapalenia wątroby typu C (HCV), jednak mogą mieć ograniczoną skuteczność w przypadku wirusów bezotoczkowych (np. wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19). Zakażenie parwowirusem B19 może powodować poważne powikłania u kobiet w ciąży (zakażenie płodu), u osób z niedoborami odporności lub pewnymi odmianami niedokrwistości.

Szczepienia

Jeśli pacjent regularnie przyjmuje czynnik von Willebranda otrzymywany z ludzkiego osocza, zaleca się stosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B).

Zapisywanie numeru serii

Po każdym podaniu leku Willfact lekarz lub personel medyczny zapisze nazwę i numer serii produktu. Pozwoli to w razie potrzeby ustalić dokładnie, którą serię (lub serie) podano pacjentowi. Numerem serii oznacza się określoną partię produktu, utworzoną w jednym cyklu produkcyjnym.

Willfact a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Willfact z jedzeniem i piciem

Nie są znane interakcje preparatów vWF z jedzeniem lub piciem, dlatego pacjent nie musi unikać określonych napojów lub pokarmów.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Willfact można stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią wyłącznie, jeśli jest to jednoznacznie wskazane. Nie prowadzono badań klinicznych z grupą kontrolną oceniających bezpieczeństwo leku Willfact u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a badania na zwierzętach nie wystarczają do potwierdzenia bezpieczeństwa dotyczącego płodności, ciąży i rozwoju dziecka podczas ciąży i po porodzie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach Willfact

Lek Willfact zawiera 3,4 mg sodu na fiolkę.

Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli pacjent jest na diecie pozbawionej soli lub o niskiej zawartości soli.

3. Jak stosować lek Willfact

Leczenie należy rozpoczynać wyłącznie pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

Dawkowanie

Dawka zależy od stanu zdrowia i masy ciała pacjenta.

W leczeniu krwotoku lub ciężkiego urazu pierwsza dawka leku Willfact wynosi 40 do 80 j .m./kg, podawana w skojarzeniu z wymaganą ilością produktu zawierającego czynnik VIII. Wymaganą ilość czynnika VIII oznacza się na podstawie poziomu podstawowego FVIII:C w osoczu pacjenta, bezpośrednio przed interwencją lub możliwie jak najszybciej po wystąpieniu krwawienia lub ciężkiego urazu.

W razie potrzeby podaje się dodatkowe dawki leku Willfact 40-80 j.m./kg mc. w jednym lub dwóch wstrzyknięciach na dobę przez okres od jednego do kilku dni.

Willfact można również stosować w długotrwałej profilaktyce, wówczas dawkę także ustala się indywidualnie. Podawanie leku Willfact w dawce 40-60 j.m./kg mc. od dwóch do trzech razy w tygodniu zmniejsza liczbę incydentów krwotocznych.

Jeżeli pacjent uważa, że lek Willfact działa zbyt mocno lub zbyt słabo, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Willfact

Nie zgłaszano objawów przedawkowania leku Willfact, jednak w przypadku podania dużej ilości nie można wykluczyć ryzyka zakrzepicy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Willfact może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane klasyfikuje się w następujących kategoriach częstości występowania:

Bardzo często: występuje u więcej niż 1 użytkownika na 10.

Często: występuje u 1 do 10 użytkowników na 100.

Niezbyt często: występuje u 1 do 10 użytkowników na 1 000.

Rzadko: występuje u 1 do 10 użytkowników na 10 000.

Bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 użytkownika na 10 000.

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Uważa się, że lek Willfact jest bezpiecznym lekiem, jednak może wywoływać reakcje alergiczne lub anafilaktyczne.

„Niezbyt często” obserwowano następujące działania niepożądane:

•    Przyspieszona praca serca (częstoskurcz)

•    Ucisk w klatce piersiowej

•    Ból głowy

•    Niepokój

•    Uczucie łaskotania

•    Świszczący oddech

•    Nudności

•    Wymioty

•    Obrzęk naczynioruchowy Quinckego

•    Uogólniona pokrzywka

•    Pokrzywka

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze)

•    Uczucie pieczenia i kłucia w miejscu wlewu

•    Dreszcze

•    Uderzenia gorąca

•    Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne

Niekiedy wymienione objawy mogą się nasilać i prowadzić do ciężkiej reakcji alergicznej (anafilaksja), łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym.

•    Ospałość

„Rzadko” obserwowano następujące działania niepożądane:

•    Gorączka

„Bardzo rzadko” obserwowano następujące działania niepożądane:

Przeciwciała przeciwko vWF (inhibitory vWF): Bardzo rzadko u pacjentów z chorobą von Willebranda (szczególnie typu 3) mogą tworzyć się białka neutralizujące działanie czynnika vWF. Takie białka nazywa się przeciwciałami lub inhibitorami. Podczas stosowania leku Willfact nie obserwowano jednak takiego zjawiska. Lekarze powinni uważnie kontrolować stan pacjentów z chorobą von Willebranda, wykonując odpowiednie badania kliniczne lub laboratoryjne. W ten sposób można wykryć, czy nie doszło do wytworzenia inhibitorów. Obecność inhibitorów uniemożliwia uzyskanie odpowiedniej odpowiedzi klinicznej. Przeciwciała tworzą kompleksy antygen-przeciwciało i występują w przypadku reakcji anafilaktycznych.

Po uzupełnieniu niedoboru czynnika von Willebranda konieczna jest obserwacja pacjenta w kierunku wczesnych objawów zakrzepicy lub rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) oraz rozpoczęcie leczenia profilaktycznego w przypadkach zwiększających ryzyko zakrzepicy (po operacjach, u pacjentów długotrwale leżących, u osób z niedoborem inhibitora koagulacji lub enzymu fibrynolitycznego).

Ryzyko zakrzepicy może być również zwiększone w przypadku stosowania preparatów czynnika vWF zawierających czynnik VIII ze względu na trwale zwiększone stężenie czynnika VIII:C w osoczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do : Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Willfact

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

•    Produkt należy wykorzystać bezpośrednio po odtworzeniu. Wykazano trwałość produktu przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i kartonie.

•    Nie stosować leku Willfact, jeśli w roztworze widoczne jest zmętnienie lub cząstki stałe.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Willfact

Substancją czynną leku jest ludzki czynnik von Willebranda w ilości 500 j.m./fiolkę aktywności kofaktora rystocetyny (vWF:RCo). Po dodaniu 5 ml wody do wstrzykiwań otrzymuje się roztwór czynnika von Willebranda o stężeniu 100 j.m./1 ml.

Przed dodaniem albuminy aktywność swoista roztworu wynosi co najmniej 50 j.m. vWF:RCo na 1 mg białka całkowitego.

Pozostałe składniki:

Proszek:

albumina ludzka, chlorowodorek argininy,

glicyna,

sodu cytrynian

i wapnia chlorek dwuwodny.

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Willfact i co zawiera opakowanie

Lek Willfact jest dostarczany w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (500 j.m./5 ml).

W każdym opakowaniu leku Willfact znajduje się jedna fiolka zawierająca 500 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda i jedna fiolka zawierająca 5 ml wody do wstrzykiwań przeznaczonej do rekonstytucji oraz system do rekonstytucji.

Podmiot odpowiedzialny

LFB-BIOMEDICAMENTS 3, avenue des Tropiques,

BP 305 - LES ULIS 91958 Courtabœuf Cedex FRANCJA

Wytwórcy

LFB-BIOMEDICAMENTS 3, avenue des Tropiques,

BP 305 - LES ULIS 91958 Courtabœuf Cedex FRANCJA

LFB-BIOMEDICAMENTS

59-61, rue de Trévise BP 2006

59011 Lille Cedex FRANCJA

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Willfact 100 I.E./ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer

Injektionslösung Czechy    Willfact

Dania    Willfact

Estonia    Willfact

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Willfact

Willfact 100 TV/ ml, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Willfact

WILLFACT 500 I.E.

Willfact

Willfact

Willfact

Willfact

Willefact 500 i.e Prasek in vehikel za raztopino za injiciranje

Willfact

Willfact

Willfact

Data zatwierdzenia ulotki

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Przygotowanie:

Należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących aseptycznej techniki pracy. System do rekonstytucji roztworu stosuje się wyłącznie do rozpuszczenia leku, zgodnie z opisem poniżej. System nie jest przeznaczony do podawania leku pacjentowi.• Odwrócić do góry dnem fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym do niej łącznikiem i przyłączyć je do fiolki z proszkiem za pomocą przezroczystej części łącznika. Rozpuszczalnik automatycznie spłynie do fiolki z proszkiem. Przytrzymać system i łagodnie mieszać ruchem wirowym do całkowitego rozpuszczenia leku.


• Następnie, trzymając jedną ręką część łącznika od strony fiolki z rozpuszczonym lekiem a drugą ręką część łącznika od strony fiolki po rozpuszczalniku, odkręcić łącznik Mix2Vial w celu oddzielenia fiolek.


Proszek na ogół rozpuszcza się natychmiast, w czasie krótszym niż 10 min.

Powstały roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy. Dawkowanie:•    Trzymać fiolkę z rozpuszczonym lekiem pionowo podczas przykręcania jałowej strzykawki do łącznika Mix2Vial. Następnie, powoli pobrać produkt do strzykawki.

•    Po przeniesieniu produktu do strzykawki, mocno trzymając strzykawkę (tłokiem strzykawki skierowanym ku dołowi), odkręcić łącznik Mix2Vial, zamieniając go igłą do wstrzyknięć dożylnych lub igłą motylek.

•    Odpowietrzyć strzykawkę, odkazić skórę i wprowadzić igłę do żyły.

•    Podawać powoli drogą dożylną bezpośrednio po rekonstytucji w pojedynczej dawce z szybkością wlewu nieprzekraczającą 4 ml/min.


Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.


Willfact 500 j.m.

Charakterystyka Willfact 500 j.m.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Willfact 500 j.m.

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Produkt Willfact jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawierający nominalnie po 500 j .m. ludzkiego czynnika von Willebranda (vWF) na fiolkę.

Po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań, każdy 1 ml roztworu po rekonstytucji zawiera 100 j.m. ludzkiego czynnika von Willebranda Willfact.

Po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera w przybliżeniu 100 j.m./ml ludzkiego czynnika von Willebranda. Przed dodaniem albuminy, aktywność swoista produktu Willfact 500 j.m. wynosi > 50 j.m. vWF:RCo/mg białka.

Moc działania czynnika von Willebranda wyraża się w jednostkach międzynarodowych odpowiadających aktywności kofaktora rystocetyny (vWF:RCo) w odniesieniu do standardu międzynarodowego koncentratu czynnika von Willebranda.

Zawartość ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia (FVIII) w produkcie Willfact wynosi < 10 j.m./100 j.m. vWF:RCo. Moc działania (j.m.) określa się na podstawie oznaczenia metodą chromogenną zgodną z Farmakopeą Europejską.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. Jedna fiolka (500 j.m.) zawiera 0,15 mmol (3,4 mg) sodu.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały lub jasnożółty, w postaci proszku lub kruchej, zestalonej masy.

Rozpuszczalnik powinien być przezroczysty i bezbarwny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Willfact jest wskazany do zapobiegania i leczenia krwotoków lub krwawień związanych z zabiegami chirurgicznymi u pacjentów z rozpoznaniem choroby von Willebranda, jeśli monoterapia desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczna lub przeciwwskazana.

Nie należy stosować produktu Willfact w leczeniu hemofilii A.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Kurację produktem Willfact powinien nadzorować lekarz z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń krzepnięcia krwi.

Dawkowanie

Można przyjąć, że 1 j.m./kg mc. czynnika von Willebranda zwiększa aktywność krążącego vWF:RCo o 0,02 j.m./ml (2%).

Należy dążyć do uzyskania aktywności koagulacyjnej vWF:RCo > 0,6 j.m./ml (60%) i FVIII:C > 0,4 j.m./ml (40%).

Hemostaza jest nieskuteczna, jeśli aktywność koagulacyjna FVIII (FVIII:C) wynosi mniej niż 0,4 j.m./ml (40%). Po jednokrotnym wstrzyknięciu vWF maksymalne zwiększenie aktywności FVIII:C nastąpi dopiero po co najmniej 6-12 godz. Pojedyncze podanie vWF nie wystarcza do uzyskania szybkiej normalizacji aktywności FVIII:C. Jeśli wyjściowa aktywność FVIII:C w osoczu znajduje się poniżej krytycznego poziomu, a konieczne jest szybkie uzyskanie hemostazy (np. zatamowanie krwotoku, ciężki uraz lub doraźne leczenie chirurgiczne), wówczas wraz z pierwszą dawką vWF należy podać produkt zawierający FVIII, aby odtworzyć aktywność FVIII:C zapewniającą hemostazę.

Jednak jeśli nie ma potrzeby uzyskania szybkiego wzrostu aktywności FVIII:C (np. leczenie chirurgiczne w trybie planowym) lub jeśli wyjściowa aktywność FVIII:C pozwala na uzyskanie hemostazy, lekarz może zrezygnować z podania FVIII wraz z pierwszym wstrzyknięciem vWF.

Rozpoczęcie leczenia

W leczeniu krwotoku lub ciężkiego urazu, pierwsza dawka produktu Willfact wynosi 40 do 80 j.m./kg, podawana w skojarzeniu z wymaganą ilością produktu zawierającego czynnik VIII. Wymaganą ilość czynnika VIII oznacza się na podstawie poziomu podstawowego FVIII:C w osoczu pacjenta, bezpośrednio przed interwencją lub możliwie jak najszybciej po wystąpieniu krwawienia lub ciężkiego urazu. W przypadku zabiegów chirurgicznych produkt należy podać na godzinę przed rozpoczęciem procedury.

Podanie początkowej dawki produktu Willfact 80 j.m./kg mc. może być konieczne szczególnie w przypadku choroby von Willebranda typu 3, w której utrzymanie prawidłowej aktywności hemostatycznej może wymagać stosowania większych dawek niż w przypadku pozostałych typów choroby.

Zabieg chirurgiczny w trybie planowym: produkt Willfact należy podać na 12-24 godz., a następnie ponownie na 1 godz. przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego. W takim przypadku nie ma potrzeby skojarzonego podawania FVIII, ponieważ na ogół aktywność endogennego FVIII:C osiąga krytyczną wartość 0,4 j.m./ml (40%) przed rozpoczęciem zabiegu. Wskazania należy jednak stosować indywidualnie w zależności od stanu pacjenta.

Kolejne wstrzyknięcia

W razie potrzeby należy kontynuować leczenie kolejnymi dawkami produktu Willfact 40-80 j.m./kg mc. w jednym lub dwóch wstrzyknięciach na dobę przez okres od jednego do kilku dni. Wielkość dawki i długość okresu leczenia zależą od stanu klinicznego pacjenta, rodzaju i nasilenia krwawienia oraz aktywności vWF:RCo i FVIII:C.

Profilaktyka długoterminowa

Produkt Willfact można również stosować w długotrwałej profilaktyce. W takim przypadku dawkowanie ustala się indywidualnie. Stosowanie dawek produktu Willfact 40-60 j.m./kg mc. od dwóch do trzech razy w tygodniu zmniejsza liczbę incydentów krwotocznych.

Brak danych z badań klinicznych charakteryzujących odpowiedź na stosowanie produktu Willfact u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Udokumentowano jedynie pojedyncze przypadki stosowania produktu Willfact u dzieci poniżej 12 lat. W badaniach klinicznych nie udokumentowano stosowania produktu Willfact u pacjentów uprzednio nie leczonych vWF.

Sposób podawania

Rozpuścić preparat zgodnie z opisem w punkcie 6.6. Produkt powinien być podawany drogą dożylną, z przepływem nie większym niż 4 ml/minutę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z aktywnym krwawieniem zaleca się skojarzone podawanie produktu FVIII z produktem zawierającym czynnik von Willebranda o niskiej zawartości FVIII.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów białkowych otrzymywanych z osocza i przeznaczonych do podawania dożylnego możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych lub nadwrażliwości. Podczas wstrzykiwania należy prowadzić ścisłą kontrolę i obserwację stanu pacjenta w kierunku jakichkolwiek objawów. Należy poinformować pacjentów o pierwszych objawach reakcji alergicznej, np. miejscowej lub uogólnionej pokrzywki, uczucia ucisku w klatce piersiowej, świszczącego oddechu, niedociśnienia tętniczego i reakcji anafilaktycznej. Jeśli wystąpią te objawy, należy natychmiast przerwać podawanie leku. Jeśli dojdzie do wstrząsu, należy stosować postępowanie przeciwwstrząsowe.

Standardowe procedury przeciwdziałania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe materiału od poszczególnych dawców i puli osocza w kierunku określonych wskaźników zakażeń oraz stosowanie technologii produkcji skutecznie inaktywujących/ usuwających wirusy.

Mimo tego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to również nieznanych lub nowych wirusów oraz innych czynników chorobotwórczych.

Stosowane środki zapobiegawcze uważa się za skuteczne w przypadku wirusów otoczkowych (np. HIV, HBV i HCV), jednak mogą mieć ograniczoną skuteczność w przypadku wirusów bezotoczkowych (np. HAV lub parwowirus B19). Zakażenie parwowirusem B19 może powodować poważne powikłania u kobiet w ciąży (zakażenie płodu), osób z niedoborami odporności lub przyspieszoną erytropoezą (np. niedokrwistość hemolityczna).

W przypadku pacjentów regularnie przyjmujących vWF otrzymywany z ludzkiego osocza należy rozważyć odpowiednie szczepienia (WZW typu A i B).

Należy pamiętać, by po każdym podaniu produktu Willfact zapisać nazwę i numer serii leku, aby umożliwić połączenie imienia i nazwiska pacjenta oraz numeru serii.

Mogą wystąpić incydenty zakrzepowe, szczególnie jeśli wyniki badań klinicznych lub laboratoryjnych sugerują przynależność do grupy zwiększonego ryzyka. Z tego powodu u pacjentów należących do tej grupy należy prowadzić monitorowanie w kierunku wczesnych objawów zakrzepicy. Należy stosować profilaktykę żylnych powikłań zatorowo-zakrzepowych zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

Lekarz stosujący preparat vWF zawierający FVIII powinien pamiętać, że leczenie może powodować nadmierne zwiększenie aktywności FVIII:C. U pacjentów otrzymujących preparaty vWF zawierające FVIII należy monitorować stężenie FVIII:C w osoczu w celu uniknięcia nadmiernej aktywności FVIII:C w osoczu zwiększającej ryzyko incydentów zakrzepowych.

U pacjentów z chorobą von Willebranda (szczególnie typu 3) może dojść do wytworzenia przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) vWF. Jeśli nie udaje się osiągnąć oczekiwanego poziomu aktywności vWF:RCo w osoczu lub jeśli prawidłowa dawka nie pozwala na skuteczne opanowanie krwawienia, należy wykonać test obecności inhibitora czynnika vWF. U pacjentów z wysokim stężeniem inhibitora leczenie vWF może być nieskuteczne. W takich przypadkach należy rozważyć inne metody leczenia.

Jedna fiolka (500 j.m.) produktu Willfact zawiera 0,15 mmol (3,4 mg) sodu. Ilość tę należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie w przypadku podawania we wstrzyknięciu dawki większej niż 3300 j.m. (ponad 1 mmol sodu).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje produktów zawierających vWF z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na płodność, reprodukcję, ciążę, rozwój embrionalny i płodowy lub rozwój okołoporodowy i pourodzeniowy są niewystarczające dla oceny bezpieczeństwa stosowania.

Nie przeprowadzono badań w kontrolowanych warunkach klinicznych nad bezpieczeństwem stosowania produktu Willfact w czasie ciąży i karmienia piersią.

Produkt Willfact powinien być podawany kobietom w ciąży i karmiącym piersią z niedoborem czynnika von Willebranda wyłącznie jeżeli jest to niezbędne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Uważa się, że produkt Willfact jest bezpiecznym lekiem. Jednak po podaniu mogą wystąpić reakcje alergiczne lub anafilaktyczne.

Poniżej podano działania niepożądane z uwzględnieniem następujących kategorii częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: nadwrażliwość lub reakcje alergiczne. Mogące niekiedy ulegać progresji do ciężkiej reakcji anafilaktycznej (łącznie ze wstrząsem).

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy, mrowienie, ospałość

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: świszczący oddech

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka uogólniona i miejscowa Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często: uczucie pieczenia i kłucia w miejscu wlewu, dreszcze, uczucie ucisku w klatce piersiowej Rzadko: gorączka

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: przeciwciała neutralizujące przeciwko vWF (inhibitory vWF)

U pacjentów z chorobą von Willebranda (szczególnie typu 3) bardzo rzadko może dojść do wytworzenia przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) vWF. Należy uważnie kontrolować pacjentów leczonych vWF w kierunku rozwoju inhibitorów, stosując odpowiednią obserwację kliniczną i wykonując badania laboratoryjne. Jeśli takie inhibitory wystąpią, stan ten będzie objawiał się w postaci nieodpowiedniej odpowiedzi klinicznej. Przeciwciała takie strącają się i wykazują bliski związek z reakcjami anafilaktycznymi. We wszystkich tego rodzaju przypadkach zaleca się konsultację z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Dlatego, pacjentów, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna, należy zbadać na obecność inhibitorów.

Po przywróceniu prawidłowego poziomu vWF w określonych grupach wysokiego ryzyka należy prowadzić obserwację w kierunku wczesnych objawów zakrzepicy lub rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego oraz profilaktykę powikłań zatorowo-zakrzepowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Ryzyko incydentów zakrzepowych może być zwiększone u pacjentów otrzymujących preparaty vWF zawierające FVIII, jeśli aktywność FVIII:C w osoczu jest długotrwale zwiększona.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane poprzez Departament Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przedawkowania produktu Willfact.

W przypadku znacznego przedawkowania mogą wystąpić epizody choroby zakrzepowo-zatorowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwkrwotoczne: czynnik von Willebranda

Kod ATC: B02BD10

Działanie produktu Willfact jest identyczne jak działanie endogennego czynnika von Willebranda.

Podawanie czynnika von Willebranda umożliwia wyrównanie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z

niedoborem tego czynnika za pośrednictwem dwóch mechanizmów działania:

•    Czynnik von Willebranda wiąże się z warstwą podśródbłonkową i błoną komórkową płytek krwi, dzięki czemu umożliwia odtworzenie adhezji płytek krwi do śródbłonka naczyniowego w miejscu uszkodzenia naczynia. Zapewnia to hemostazę pierwotną, o czym świadczy skrócenie czasu krwawienia. Efekt działania w znacznym stopniu zależy od poziomu multimeryzacji substancji aktywnej.

•    Czynnik von Willebranda powoduje opóźnioną korekcję niedoboru czynnika VIII. Po podaniu dożylnym czynnik von Willebranda wiąże się z endogennym czynnikiem VIII (w prawidłowych warunkach jest wytwarzany w organizmie pacjenta), i poprzez stabilizację tego czynnika zapobiega jego szybkiej degradacji. Z tego powodu podanie czystego czynnika von Willebranda (produkt zawierający vWF i niewielką ilość FVIII) przywraca prawidłowy poziom FVIII:C. Jest to działanie wtórne, które rozpoczyna się po pierwszym wlewie. Podanie preparatu vWF zawierającego FVIII:C przywraca prawidłowy poziom FVIII:C natychmiast po pierwszym wlewie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Na podstawie badania farmakokinetycznego produktu Willfact w grupie 8 pacjentów z chorobą von Willebranda typu III dla vWF:RCo stwierdzono, że:

•    Średnia wartość AUC0-® wynosi 3444 j.m. h/dl po podaniu pojedynczej dawki 100 j.m./kg produktu Willfact.

•    Szczytowe stężenie w osoczu występuje w okresie od 30 min do 1 godz. po wstrzyknięciu.

•    Średnia wartość odzysku wstrzykiwanego preparatu wynosi 2,1 [j .m./dl]/[j .m./kg mc.].

•    Okres półtrwania wynosi 8-14 godz. (średnio 12 godz.).

•    Średni klirens wynosi 3,0 ml/h/kg.

Normalizacja poziomu FVIII jest procesem postępującym, zmiennym i zazwyczaj zajmuje od 6 do 12 godzin. Efekt ten utrzymuje się przez 2 do 3 dni.

Zwiększenie aktywności FVIII stopniowo narasta i powraca do wartości prawidłowej po 6-12 godz. Aktywność FVIII zwiększa się średnio o 6% (j.m./dl) na godzinę. Tak więc np. u pacjentów z wyjściową aktywnością FVIII:C <5% (j.m./dl), po 6 godz. od wstrzyknięcia aktywność FVIII:C zwiększa się do około 40% (j.m./dl) i utrzymuje przez ponad 24 godz.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie kilku badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych nie uzyskano dowodów na działania toksyczne produktu Willfact poza efektem immunogennym ludzkich białek u zwierząt laboratoryjnych. Badanie toksyczności po podaniu powtarzanych dawek jest praktycznie niemożliwe ze względu na tworzenie przeciwciał zwierzęcych przeciwko białkom heterologicznym.

Dane przedkliniczne wskazują, że produkt Willfact nie powoduje działania mutagennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

albumina ludzka,

chlorowodorek argininy,

glicyna,

sodu cytrynian

i wapnia chlorek dwuwodny.

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego Willfact z innymi produktami leczniczymi. Dopuszcza się jedynie mieszanie z osoczowym VIII czynnikiem krzepnięcia produkowanym przez LFB-BIOMEDICAMENTS, dla którego przeprowadzono badanie zgodności. Jednakże ten czynnik krzepnięcia FVIII nie znajduje się w obrocie we wszystkich krajach europejskich.

Należy stosować wyłącznie licencjonowane, polipropylenowe zestawy do mieszania. W przypadku stosowania innych zestawów leczenie może być nieskuteczne wskutek adsorpcji ludzkiego czynnika von Willebranda na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu przygotowanego do użycia przez 24 godziny w 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 opakowanie zawiera: proszek w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej + 5 ml rozpuszczalnika w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem z gumy chlorobutylowej oraz system do rekonstytucji.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie:

Należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących aseptycznej techniki pracy. System do rekonstytucji roztworu stosuje się wyłącznie do rozpuszczenia leku, zgodnie z opisem poniżej. System nie jest przeznaczony do podawania leku pacjentowi.
• Ogrzać obie fiolki (proszek i rozpuszczalnik) do temperatury nie wyższej niż 25°C.


•    Zdjąć zatyczkę z fiolki z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań) i z fiolki z proszkiem.

•    Odkazić powierzchnie obu korków.


• Usunąć wieczko z opakowania zawierającego łącznik Mix2Vial. Bez

wyjmowania łącznika z jego opakowania, przyłączyć niebieski koniec łącznika Mix2Vial do korka fiolki z rozpuszczalnikiem.
• Usunąć i wyrzucić opakowanie łącznika. Uważać, aby nie dotknąć odsłoniętej części łącznika.
• Odwrócić do góry dnem fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym do niej

łącznikiem i przyłączyć je do fiolki z proszkiem za pomocą przezroczystej części łącznika. Rozpuszczalnik automatycznie spłynie do fiolki z proszkiem. Przytrzymać system i łagodnie mieszać ruchem wirowym do całkowitego rozpuszczenia leku.


• Następnie, trzymając jedną ręką część łącznika od strony fiolki z rozpuszczonym lekiem a drugą ręką część łącznika od strony fiolki po rozpuszczalniku, odkręcić łącznik Mix2Vial w celu oddzielenia fiolek.


Proszek na ogół rozpuszcza się natychmiast, w czasie krótszym niż 10 min.

Powstały roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy.

Dawkowanie:   Trzymać fiolkę z rozpuszczonym lekiem pionowo podczas przykręcania jałowej strzykawki do łącznika Mix2Vial. Następnie, powoli pobrać produkt do strzykawki.

•    Po przeniesieniu produktu do strzykawki, mocno trzymając strzykawkę (tłokiem strzykawki skierowanym ku dołowi), odkręcić łącznik Mix2Vial, zamieniając go igłą do wstrzyknięć dożylnych lub igłą motylek.

•    Odpowietrzyć strzykawkę, odkazić skórę i wprowadzić igłę do żyły.

•    Podawać powoli drogą dożylną bezpośrednio po rekonstytucji w pojedynczej dawce z szybkością wlewu nieprzekraczającą 4 ml/min.


Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LFB-BIOMEDICAMENTS 3, avenue des Tropiques BP 305 - LES ULIS 91958 Courtaboeuf Cedex FRANCJA

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Willfact 500 j.m.