Imeds.pl

Woda Do Wstrzykiwań Fresenius -

Document: dokument 0 change

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM

^vroRYCZNYM 201? -09- 2 1Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

Aqua ad iniectabilia

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

3.    Jak stosować lek WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS jest jałowym płynem, wolnym od pirogenów (substancji wywołujących gorączkę). Lek jest przeznaczony do sporządzania roztworów do podawania dożylnego. Stosuje się go także do rozcieńczania gotowych koncentratów elektrolitowych. Może być podawany dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Wskazania do stosowania:

« rozpuszczalnik do sporządzania roztworów do podawania pozajelitowego (parenteralnego), o rozcieńczalnik do gotowych koncentratów elektrolitowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS Kiedy nie stosować leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

Przed podaniem tego leku należy uwzględnić przeciwwskazania dotyczące substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej podawanej pacjentowi.

Nie należy stosować tego leku w następujących przypadkach:

o jeśli pacjent ma uczulenie na otrzymywaną substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS, o jeśli pacjent jest przewodniony (nadmiar płynu w organizmie),

• jeśli pacjent ma niewyrównaną niewydolność układu krążenia, o jeśli pacjent ma obrzęk płuc, e jeśli pacjent ma obrzęk mózgu,

o jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek (zmniejszenie wydalania moczu lub bezmocz).

•    Podczas podawania leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS lekarz zleci badanie krwi oraz kontrolę bilansu płynów (dobowa zbiórka moczu).

•    WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS może być podana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych. Nie należy podawać więcej niż 50 ml tego leku bez dodatku roztworu. Jeśli pacjent przypuszcza, że podano mu więcej niż 50 ml leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS, powinien natychmiast zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

•    Należy uwzględnić ryzyko stosowania substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej w leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS.

Inne leki i WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami rozpuszczalnymi w wodzie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3. Jak stosować lek WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie wolno stosować samodzielnie.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi.

WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS może być podana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

W razie zastosowania większej dawki leku należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Może to spowodować wystąpienie objawów niepożądanych (patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podanie zbyt dużej objętości leku może spowodować:

•    hiperwolemię (nadmiar płynu w organizmie),

•    zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi.

Ponadto w miejscu podania leku może wystąpić:

•    podrażnienie,

•    stan zapalny lub zapalenie żyły (objawiające się bólem, tkliwością i zaczerwienieniem wokół żyły).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek WODA DO WSTRZYKTWAŃ FRESENIUS

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturami ujemnymi.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS

Substancją czynną leku jest woda do wstrzykiwać, odpowiednio - 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Zakres pH: 5,0 do 7,0.

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystego roztworu.

Opakowania leku:

• pojemnik polietylenowy z kapslem KabiPac - 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

2012 -09- 2 ?


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dawkowanie i sposób podawania

Zależy od rodzaju, stężenia, objętości i drogi podania rozpuszczanego lub rozcieńczanego leku. Podawać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi rozpuszczanego lub rozcieńczanego leku.

Objętość płynów podawanych dorosłym może być jedynie w szczególnych przypadkach większa od 2500 - 3000 ml/dobę.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może doprowadzić do przewodnienia.

Po podaniu większej objętości płynu hipotonicznego może wystąpić hipoelektrolitemia, zwłaszcza przy współistniejącej zaburzonej czynności nerek.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nieznane wobec substancji rozpuszczalnych w wodzie.

Przygotowanie leku do stosowania

WODA DO WSTRZYKIWAŃ FRESENIUS może być podawana dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych.

Sposób podawania zależy od rodzaju i stężenia podawanego leku.

Stosować tylko przezroczysty roztwór bez widocznych zanieczyszczeń.

Przetarcie etanolem zewnętrznej powierzchni pojemnika zwiększa jego przejrzystość.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Niezgodności farmaceutyczne

Należy zwrócić uwagę na dokładne wymieszanie składników roztworu po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu leku.

Nie są znane interakcje z lekami rozpuszczalnymi w wodzie.

Okres ważności i warunki przechowywania

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w opakowaniu leku ponosi użytkownik.

Okres ważności: 3 lata.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturami ujemnymi.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

UR.DZL.ZRN.4030.0221.2012 5