+ iMeds.pl

Woodwards gripe water (0,46 mg + 10,5 mg)/mlUlotka Woodwards gripe water

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek WOODWARDS GRIPE WATER ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

WOODWARDS GRIPE WATER

Foeniculi semen oleum + Natrii bicarbonas płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml Skład

Zawartość w 5 ml (1 łyżeczka)

Substancje czynne: Foeniculi semen oleum (bezterpenowy olejek koprowy) 2,3 mg Natrii bicarbonas (dwuwęglan sodowy) 52,5 mg

Substancje pomocnicze: glicerol, maltitol ciekły, Sodu nipasept (o składzie: Metylu parahydroksybenzoesan sodowy, Etylu parahydroksybenzoesan sodowy, Propylu parahydroksybenzoesan sodowy, Sodu parahydroksybenzoesan),di sodu edetynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Dostępne opakowanie Butelka 150 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca:

SSL International pic,

Whitehouse Industrial park,

Traynor Way Peterlee County Durham SR8 2RU Wielka Brytania

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Woodwards Gripe Water i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Woodwards Gripe Water

3.    Jak stosować lek Woodwards Gripe Water

4.    Możliwe działanie niepożądane leku Woodwards Gripe Water

5.    Przechowywanie leku Woodwards Gripe Water

6.    Inne konieczne informacje

1. Co to jest lek Wood>vards Gripe Water i w jakim celu się go stosuje Woodwards Gripe Water jest doustnym płynem koloru jasnosłomkowego, zawierającym bezterpenowy olejek z nasion kopru włoskiego i dwuwęglan sodu. Olejek koprowy ma działąnie wiatropędne, ułatwia usunięcie nagromadzonych gazów trawiennych będących przyczyną kolki niemowlęcej. Dwuwęglan sodu jest środkiem o działaniu zobojętniającym kwaśny sok żołądkowy. Połączone działanie obu substancji czynnych znosi objawy kolki u niemowląt.

Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie kolki brzusznej u niemowląt w pierwszym roku życia, charakteryzującej się napadowymi objawami wzdęcia brzucha I niepokoju.

2 Zanim zastosuje się lek Woodwards Gripe Water

Nie należy stosować leku Woodwards Gripe ¡Vater w przypadku:

-    uczulenia na substancje czynne, którąkolwiek substancję pomocniczą leku lub hydroksybenzoesany,

-    u niemowląt poniżej 1 miesiąca życia

-    przy współistniejących chorobach nerek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Woodwards Gripe Water

Lek zawiera maltyitol ciekły. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość soli sodowej (E217) metylu hydroksybenzoesanu, soli sodowej (E217) etylu hydroksybenzoesanu i soli sodowej (E217) propylu hydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    Jak stosować lek Woodwards Gripe Water

Niemowlęta od 1 do 6-go miesiąca życia -5 ml płynu (1 łyżeczka od herbaty)

Niemowlęta od 6 do 12-go miesiąca życia - doustnie 10 ml płynu (2 łyżeczki od herbaty).

W razie konieczności dawkę można powtarzać do 6 razy w ciągu doby.

Należy podawać podczas karmienia, lub po karmieniu.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Woodwards Gripe Water

W razie podania dziecku większej dawki leku, niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działanie niepożądane leku Woodwards Gripe Water

Podczas prawidłowego stosowania leku wystąpienie działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

5.    Przechowywanie leku Woodwards Gripe Water

Nie stosować po upływie terminu ważności, który wynosi 18 miesięcy przed otwarciem butelki.

Nie podawać leku po upływie 14 dni od daty pierwszego otwarcia butelki.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.    Inne konieczne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel. 0801 88 88 07

Data opracowania ulotki

Woodwards Gripe Water

Charakterystyka Woodwards gripe water

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    Nazwa własna produktu leczniczego

Woodwards Gripe water, płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml

2.    Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych Substancje czynne - zawartość w 5 ml (1 łyżeczka)

Foeniculi semen oleum (bezterpenowy olejek z nasion kopru) 2,3 mg Natrii bicarbonas (dwuwęglan sodowy) 52,5 mg Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1

3.    Postać farmaceutyczna Płyn doustny

4.    Szczegółowe dane kliniczne

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie kolki brzusznej u niemowląt w pierwszym roku życia, charakteryzującej się napadowymi objawami wzdęcia brzucha i niepokoju.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do podawania doustnego.

Niemowlęta od 1 do 6-go miesiąca życia - doustnie 5 ml płynu (1 łyżeczka od herbaty)

Niemowlęta od 6 do 12-go miesiąca życia - doustnie 10 ml płynu (2 łyżeczki od herbaty).

W razie konieczności dawkę można powtarzać podczas karmienia, lub po karmieniu do 6 razy w ciągu doby.

Nie stosować u niemowląt poniżej 1 miesiąca życia.

4.3    Przeciwskazania

Nie należy podawać przy współistniejących zaburzeniach czynności nerek oraz uczuleniu na hydroksybenzoesany.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli, mimo stosowania leku objawy kołki utrzymują się.

Lek zawiera maltitol ciekły, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Ze względu na zawartość soli sodowej (E217) metylu hydroksybenzoesanu, soli sodowej (E217) etylu hydroksybenzoesanu i soli sodowej (E217) propylu hydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi lekami oraz inne rodzaje interakcji Nieznane.

4.6    Ciąża i laktacja Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane Nieznane.

4.9 Przedawkowanie

Objawy po przedawkowaniu są rzadkie, a jeśli wystąpią, spowodowane są przez działanie dwuwęglanu sodu. Objawy te, to biegunka, zasadowica metaboliczna i hipematremia. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w razie podania dziecku znacznie większej dawki leku, niż zalecana.

Objawy hipematremii mogą obejmować senność, drażliwość, gorączkę i przyspieszony oddech, a w ostrzejszych przypadkach równieżodwodnienie i drgawki.

Leczenie hipematremii polega na wyrównywaniu odwodnienia oraz stopniowym obniżaniu stężenia sodu w surowicy. Jeśli wystąpią objawy zasadowicy, to zazwyczaj ustępują przy wyrównywaniu hipematremii. Konieczne jest stale kontrolowanie stężenia elektrolitów w surowicy oraz kontrola czynności ukłądu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

5.    Właściwości farmakologiczne

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Dwuwęglan sodu wykazuje działanie zmniejszające kwaśność soku żołądkowego.

Olejek koprowy działa wiatropędnie, szczególnie we wzdęciach u dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Nie mają istotnego znaczenia.

5.3    Przedkliniczne dane dotyczące o bezpieczeństwie Nie mają istotnego znaczenia.

6.    Dane farmaceutyczne

6.1    Substancje pomocnicze Glicerol

Maltitol ciekły Glikol propylenowy Sodu nipasept, o składzie:

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy Etylu parahydroksybenzoesan sodowy Propylu parahydroksybenzoesan sodowy Sodu parahydroksybenzoesan Disodu edetynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 18 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu butelki: 14 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła typu III z zakrętką HDPE z wkładką z LDPE o zawartości 150 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul. Okunin 1

05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki

8.    Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Certyfikat Rejestracyjny 2400//Z Pozwolenie Nr R/1399

9.    Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu/Data przedłużenia pozwolenia 28 kwietnia 1992

14 maja 1999 14 sierpnia 2004 23 maja 2005

10.    Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego

Woodwards Gripe Water