+ iMeds.pl

X-systo 400 mgUlotka X-systo

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika X-SYSTO, 400 mg, tabletki powlekane

Piwmecylinamu chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek X-SYSTO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku X-SYSTO

3.    Jak przyjmować lek X-SYSTO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek X-Sy STO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek X-SYSTO i w jakim celu się go stosuje

Lek X-SYSTO należy do grupy leków zwanych penicylinami. Jest to rodzaj antybiotyku. Działanie leku X-SYSTO polega na zabijaniu zarazków (bakterii), które powodują zakażenia.

Lek X-SYSTO jest stosowany w leczeniu zakażeń pęcherza (zapaleń pęcherza moczowego) u dorosłych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku X-SYSTO

Lekarz może przepisać inną dawkę leku niż podana w tej ulotce lub zalecić inny sposób stosowania leku.

Należy zawsze stosować się do poleceń lekarza.

Kiedy nie przyjmować leku X-SYSTO:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na piwmecylinam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (jest nadwrażliwy) na inne antybiotyki, np. penicylinę lub cefalosporyny.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie przełyku.

-    Jeśli pacjent cierpi na schorzenie, które może zmniejszać poziom w organizmie substancji o nazwie karnityna. Schorzenia takie obejmują defekt przenośnika karnityny, acydurię metylomalonową i kwasicę propionową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku X-SYSTO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką. Tabletki należy połykać, popijając co najmniej połową szklanki płynu, aby zapobiec

zatrzymaniu tabletek w przełyku.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, czy:

-    choruje na porfirię;

-    zażywał niedawno lek X-SYSTO, ponieważ długotrwałe stosowanie leku może zmniejszać poziom karnityny w organizmie.

Podczas leczenia:

-    Jeśli podczas zażywania leku X-SYSTO u pacjenta wystąpi nagle biegunka, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Przyczyną biegunki może być zapalenie jelita grubego.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ potencjalne korzyści mogą nie być większe od ryzyka.

Lek X-SYSTO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotyczy to szczególnie następujących leków:

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej). Lek ten może wzmacniać działanie leku X-SYSTO;

-    metotreksat (stosowany w leczeniu reumatyzmu, raka). Wydalanie metotreksatu z organizmu może być wolniejsze, jeśli jest przyjmowany razem z lekiem X-SYSTO;

-    walproinian lub kwas walproinowy (stosowane w leczeniu padaczki). Przyjmowanie tych leków z lekiem X-SYSTO zwiększa ryzyko niedoboru karnityny w organizmie;

-    inne leki stosowane w infekcjach (np. tetracykliny, erytromycyna, inne antybiotyki beta-laktamowe). Mogą one wpływać na skuteczność leku X-SYSTO.

X-SYSTO z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Lek X-SYSTO należy połykać, popijając co najmniej połową szklanki wody. Ważne jest, aby lek przyjmować z dużą ilością płynów i na długo przed snem. Takie postępowanie pozwala zapobiec problemom powstającym w przełyku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek X-SYSTO można przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek X-SYSTO można przyjmować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek X-SYSTO nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować lek X-SYSTO

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Lek należy przyjmować w równych odstępach czasowych podczas dnia. Jeśli pacjent ma przyjmować lek trzy razy dziennie, powinien zażywać go w porze śniadania, obiadu i kolacji. Lek X-SYSTO należy połykać, z co najmniej połową szklanki płynu. Czas przyjmowania tabletek X-SYSTO określa lekarz.

Zalecana dawka wynosi 400 mg trzy razy dziennie.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z osłabioną czynnością nerek lub wątroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku X-SYSTO

Należy natychmiast poinformować lekarza. Może być konieczne przerwanie stosowania tego leku. Pacjent może odczuwać mdłości, wymiotować lub może wystąpić rozstrój żołądkowy.

Pominięcie przyjęcia leku X-SYSTO

W przypadku pominięcia zażycia jednej dawki leku pacjent powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie. Lek należy zawsze połykać, popijając co najmniej połową szklanki wody lub innego płynu. Kolejną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku X-SYSTO

Jest bardzo ważne, aby zakończyć przyjmowanie leku tak, jak zostało to zalecone przez lekarza. Nie należy przerywać stosowania leku, nawet w przypadku lepszego samopoczucia. W przypadku zbyt wczesnego przerwania leczenia stan zdrowia może się ponownie pogorszyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najpoważniejsze działania niepożądane:

Niezbyt częste: występujące u rzadziej niż 1 na 100 pacjentów.

-    Nagła wysypka na skórze, spuchnięcie twarzy i/lub gardła, trudności w oddychaniu lub omdlenia spowodowane nadwrażliwością (reakcja anafilaktyczna). Należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną, ponieważ stan może wymagać pilnego leczenia.

-    Nasilona i długotrwała krwawa biegunka połączona z bólem brzucha i gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy). Należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną, ponieważ stan może wymagać pilnego leczenia.

-    Krwawienie ze skóry i błon śluzowych oraz zasinienie skóry spowodowane zmianami w parametrach krwi (niska liczba płytek krwi) (małopłytkowość). Skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Częste: występujące u rzadziej niż 1 na 10 pacjentów.

-    Zakażenie grzybicze pochwy

-    Biegunka

-    Nudności

Niezbyt częste: występujące u rzadziej niż 1 na 100 pacjentów.

-    Ból głowy

-    Zawroty głowy

-    Wymioty

-    Ból brzucha

-    Owrzodzenie jamy ustnej lub przełyku, zapalenie przełyku

-    Zaburzenia czynności wątroby

-    Zmiany wyników badań krwi i wątroby

-    Osłabienie mięśni lub utrata masy mięśniowej. Zmęczenie lub brak energii. Objawy te mogą być spowodowane zbyt niskim poziomem karnityny w organizmie.

-    Pokrzywka

-    Swędzenie

-    Zmęczenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek X-SYSTO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek X-SYSTO

-    Substancją czynną leku jest piwmecylinamu chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana leku X-SYSTO 400 mg zawiera 400 mg piwmecylinamu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza 6 cps, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, symetykonu emulsja 30%, parafina syntetyczna.

Jak wygląda lek X-SYSTO i co zawiera opakowanie

Lek X-SYSTO ma postać tabletek powlekanych w kształcie kapsułki w kolorze białym o rozmiarze 8 x 17 mm.

Wielkość opakowań:

10, 15 i 20 tabletek w blistrze.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dania Wytwórca:

Recipharm Strangnas AB, Mariefredsvagen 35, S-645 41 Strangnas, Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: LEO Pharma

Leo Pharma Sp z o.o ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel + 48 22 244 18 40

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Pivmecillinam LEO 400 mg tabletki powlekane: Dania X-SYSTO 400 mg tabletki powlekane: Niemcy X-SYSTO: Polska

XSYSTO 400 mg tabletki powlekane: Włochy

X-SYSTO 400 mg tabletki powlekane: Belgia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

X-SYSTO

Charakterystyka X-systo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

X-SYSTO, 400 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg chlorowodorku piwmecylinamu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletka powlekana w kształcie kapsułki w kolorze białym o rozmiarze 8 x 17 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek X-SYSTO jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego podatnego na leczenie mecylinamem (patrz punkt 5.1).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli: 400 mg, 3 razy na dobę.

Czas leczenia

Zalecany czas leczenia to 3 dni.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Dzieci i młodzież

Leku X-SYSTO nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie określono jeszcze jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stwierdzono opóźnione wydalanie mecylinamu przez nerki, jednak znaczącą kumulację leku uznaje się za mało prawdopodobną w przypadku stosowania leku X-SYSTO w dawce zalecanej dla dorosłych. Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek stwierdzono opóźnione wydalanie mecylinamu przez nerki, jednak znaczącą kumulację leku uznaje się za mało prawdopodobną w przypadku stosowania leku X-SYSTO w dawce zalecanej dla dorosłych. Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Sposób podawania

Lek X-SYSTO należy przyjmować z co najmniej połową szklanki płynu. Lek X-SYSTO można przyjmować

z pożywieniem.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nadwrażliwość na penicyliny lub cefalosporyny.

•    Schorzenia prowadzące do upośledzenia pasażu przełykowego.

•    Genetyczne nieprawidłowości metaboliczne, prowadzące do poważnego niedoboru karnityny, takie jak defekt przenośnika karnityny lub acyduria metylomalonowa i kwasica propionowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego spowodowane przez bakterie Clostridium difficile. W przypadku wystąpienia biegunki po zastosowaniu leku należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

•    Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z porfirią, ponieważ piwmecylinam powiązano z ostrymi atakami porfirii.

•    Ze względu na zwiększone ryzyko utraty karnityny należy unikać jednoczesnego leczenia kwasem walproinowym, walproinianem lub innymi lekami uwalniającymi kwas piwalinowy.

•    Lek X-SYSTO w postaci tabletek powlekanych należy stosować ostrożnie w przypadku terapii długoterminowych lub często powtarzanych ze względu na możliwość utraty karnityny. Objawy utraty karnityny obejmują bóle mięśni, zmęczenie i splątanie.

•    Ze względu na ryzyko powstania owrzodzeń przełyku lek należy zażywać z co najmniej połową szklanki płynu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Jednoczesne podawanie probenecydu hamuje wydalanie mecylinamu i w ten sposób powoduje zwiększenie poziomu antybiotyku we krwi.

•    Równoczesne stosowanie penicylin może powodować obniżenie eliminacji metotreksatu z organizmu.

•    Ze względu na zwiększone ryzyko utraty karnityny należy unikać jednoczesnego leczenia kwasem walproinowym, walproinianem lub innymi lekami uwalniającymi kwas piwalinowy.

•    Działanie bakteriobójcze mecylinamu może być hamowane przez jednoczesne podawanie produktów o działaniu bakteriostatycznym, na przykład erytromycyny i tetracyklin.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Duża ilość zgromadzonych danych (ponad 1.000 ciężarnych) wskazuje na brak toksyczności

piwmecylinamu/mecylinamu powodującej deformacje u płodu oraz na brak działania toksycznego dla płodu

i noworodka. W klinicznie uzasadnionych przypadkach lek X-SYSTO można stosować podczas ciąży.

Karmienie piersią

Mecylinam przenika do mleka kobiecego, jednak w przypadku stosowania leczniczych dawek leku X-SYSTO nie przewiduje się szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę. Lek X-SYSTO można stosować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak badań klinicznych leku X-SYSTO dotyczących jego wpływu na płodność. Badanie przedkliniczne nie wykazało żadnego wpływu na płodność szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek X-SYSTO nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Szacowana częstotliwość występowania działań niepożądanych jest podana na podstawie analizy danych zebranych w ramach badań klinicznych i pochodzących z dobrowolnych zgłoszeń.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to nudności i biegunka.

Odnotowano również reakcje anafilaktyczne i rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego zakończone zgonem (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane zostały zestawione według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane są podane, poczynając od najczęstszych. W poszczególnych grupach częstotliwości występowania działania niepożądane ułożono od najbardziej do najmniej poważnych.

Bardzo często >1/10 Często >1/100 do < 1/10 Niezbyt często >1/1,000 do <1/100 Rzadko >1/10 000 do <1/1 000 Bardzo rzadko <1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Grzybicze zakażenie sromu i pochwy

Niezbyt często:

Zapalenie jelita grubego spowodowane przez bakterie Clostridium difficile

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcja anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

Spadek poziomu karnityny

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:

Ból głowy Zawroty głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Zaburzenia równowagi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

Nudności

Niezbyt często:

Wymioty Ból brzucha Niestrawność

Owrzodzenie przełyku Zapalenie przełyku Owrzodzenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Wysypka*

Pokrzywka

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

Zmęczenie

*Stwierdzono różne rodzaje zmian wysypkowych, takich jak odczyny skórne rumieniowe, zmiany plamkowe lub plamkowo-grudkowe.

Kategoria działań niepożądanych antybiotyków beta-laktamowych

•    Niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej, fosfatazy zasadowej i bilirubiny

•    Neutropenia

•    Eozynofilia

Dzieci i młodzież

W oparciu o ograniczoną ilość danych można oczekiwać, że częstość występowania, typ i nasilenie działań niepożądanych będą takie same jak u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak znanego przypadku przedawkowania leku X-SYSTO. Jednak duże dawki leku X-SYSTO prawdopodobnie powodują nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunkę. Leczenie należy ograniczyć do objawowego i wspomagającego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, penicyliny o rozszerzonym spektrum działania.

Kod ATC: J01CA08

Mechanizm działania

Lek X-SYSTO jest antybiotykiem podawanym doustnie, zawierającym prekursor aktywnego antybiotyku piwmecylinam. Jest to ester piwaloiloksymetylowy kwasu amidynopenicylanowego, mecylinam. Podawany doustnie piwmecylinam jest dobrze przyswajany, następnie w organizmie jest hydrolizowany do przeciwdrobnoustrojowego czynnika aktywnego mecylinamu przez nieswoiste esterazy występujące we krwi, błonie śluzowej żołądka i jelit oraz innych tkankach. Mecylinam jest beta-laktamem o wąskim spektrum działania. Mecylinam wykazuje działanie bakteriobójcze głównie przeciwko bakteriom gram-ujemnym poprzez zakłócenie biosyntezy ściany komórki bakterii.

Mecylinam działa z wysoką swoistością w stosunku do białka wiążącego penicylinę 2 (Penicillin Binding Protein 2, PBP-2) w ścianie komórki bakterii gram-ujemnych, co odróżnia go od innych beta-laktamów, które szybciej wiążą gram-negatywne PBP-1A, -1B lub -3. Zaobserwowano synergię mecylinamu stosowanego z innymi antybiotykami beta-laktamowymi, a w tym z ampicyliną, amoksycyliną, cefoksytyną, cefalotyną, cefazoliną, cefradyną, cefamandolem, ceftazydymem i ceftriaksonem w oddziaływaniu na wybrane izolaty Enterobacteriaceae.

Lek X-SYSTO wykazuje niskie oddziaływanie na normalną mikroflorę skóry, jamy ustnej, jelit i pochwy. Oporność

W związku z tym, że piwmecylinam jest antybiotykiem o wąskim spektrum aktywnego działania na pałeczki gram-ujemne prawdopodobieństwo, że będzie się on przyczyniał do rozpowszechniania opornych szczepów bakterii jest niewielkie. Wyłączność działania piwmecylinamu na PBP-2 skutkuje niską opornością krzyżową z innymi beta-laktamami (penicylinami i cefalosporynami). Mecylinam charakteryzuje niska wrażliwość na większość ß-laktamaz (z ESBL włącznie) wytwarzanych przez Enterobacteriaceae.

W przypadku Enterobacteriaceae oporność na mecylinam może wynikać ze znacznej produkcji niektórych ß-laktamaz oraz modyfikacji białek wiążących penicylinę.

Wartości graniczne wrażliwości

EUCAST: S < 8 mg/l / R > 8 mg/l (dla E. coli, Klebsiella spp. oraz P. mirabilis)

Zwykle wrażliwe szczepy Drobnoustroje gram-ujemne

Enterobacter spp.

Escherichia coli Klebsiella spp.

Proteus mirabilis

Szczepy o naturalnej oporności:

Drobnoustroje gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Staphylococcus saprophyticus 1

Drobnoustroje gram-ujemne

Pseudomonas spp.

Skuteczność kliniczna wobec określonych patogenów

W badaniach klinicznych wykazano skuteczność wobec patogenów, które były wrażliwe na działanie mecylinamu in vitro w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Mecylinam jest beta-laktamem o wąskim spektrum działania na pałeczki gram-ujemne. Mecylinam wykazuje mocne działanie bakteriobójcze przeciwko E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. oraz Enterobacter spp.

S. saprophyticus, wykazujący graniczną wrażliwość in vitro, wykazuje podatność in vivo z powodu wysokiego stężenia mecylinamu w wydalanym moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie, dystrybucja, metabolizm

Chlorowodorek piwmecylinamu jest prekursorem aktywnego antybiotyku mecylinamu, hydrolizownym w organizmie do mecylinamu, czyli aktywnego czynnika przeciwdrobnoustrojowego (patrz punkt 5.1).

Po podaniu doustnym piwmecylinamu w dawce 400 mg najwyższe stężenie wynoszące około 3 ^g/ml występują w ciągu 1-1,5 godziny od podania. Biodostępność przyjmowanego doustnie piwmecylinamu wynosi około 60-70% . Na biodostępność tabletek leku X-SYSTO nie wpływa przyjmowanie ich podczas posiłków.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji mecylinamu trwa około 1 godzinę. Lek jest wydalany głównie w moczu, przy niewielkim wydalaniu żółciowym. Mecylinam jest w dużym stopniu wydalany przez nerki na drodze przesączania i aktywnego wydzielania kanalikowego. Probenecyd, który hamuje wydzielanie kanalikowe, hamuje także eliminację mecylinamu. Około 60-70% mecylinamu docierającego do krążenia systemowego zostaje wydalone w postaci niezmienionej z moczem; niemal w całości w ciągu pierwszych 6 godzin od podania, w wyniku czego obserwowano stężenia w moczu > 200 mg/l po podaniu doustnym jednej tabletki 400 mg.

Eliminacja mecylinamu spada o około 75% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Niskie stężenia mecylinamu obserwuje się u płodów, w mleku matek i płynie owodniowym. W surowicy człowieka mecylinam wiąże się z białkami na poziomie 5-10%.

Liniowość lub nieliniowość

W zakresie o znaczeniu klinicznym farmakokinetyka mecylinamu ma charakter liniowy.

Nie ujawniono różnic w farmakokinetyce mecylinamu ze względu na płeć.

Klinicznie znacząca kumulacja mecylinamu nie występuje w przypadku podania nie więcej niż czterech dawek na dobę, brak jest także dowodów wskazujących na zmianę właściwości farmakokinetycznych w czasie w przypadku podania wielokrotnego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań genotoksyczności lub potencjalnego działania rakotwórczego piwmecylinamu lub leku aktywnego mecylinamu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze w rdzeniu tabletki:

•    Celuloza mikrokrystaliczna

•    Hydroksypropyloceluloza

•    Magnezu stearynian Substancje pomocnicze w powłoce:

•    Hypromeloza 6 cps

•    Symetykon emulsja 30%

•    Parafina syntetyczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z aluminium/PVC-aluminium:

10, 15 lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup, Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

1

Ze względu na wysokie stężenie mecylinamu w moczu działanie kliniczne obserwuje się zwykle w przypadku ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego powodowanego przez S. saprophyticus.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

X-SYSTO jest antybiotykiem beta-laktamowym i z tego powodu należy spodziewać się, że jego działanie bakteriobójcze w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego koreluje z czasem, w którym jego stężenie przekracza najmniejsze stężenie hamujące.

X-SYSTO