Imeds.pl

Xalatan 0,05 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xalatan, 0,05 mg/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Xalatan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xalatan

3.    Jak stosować lek Xalatan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xalatan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xalatan i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Xalatan - latanoprost, należy do grupy leków znanych jako prostaglandyny. Lek Xalatan obniża ciśnienie w gałce ocznej poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu.

Lek Xalatan jest stosowany w leczeniu jaskry określanej jako jaskra otwartego kąta oraz leczeniu stanu określanego jako nadciśnienie wewnątrzgałkowe u dorosłych. Obydwa stany związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i mogą wpływać na jakość widzenia.

Lek Xalatan może być również stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego oraz jaskry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xalatan

Lek Xalatan można stosować u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Nie badano stosowania leku Xalatan u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży).

Kiedy nie stosować leku Xalatan:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    w czasie ciąży lub w okresie podejmowania prób zajścia w ciążę,

•    w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którykolwiek z następujących przypadków dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, przed rozpoczęciem stosowania leku Xalatan, należy omówić to z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceutą:

-    jeśli u pacj enta występuj e j askra przewlekła zamkniętego kąta, jaskra neowaskularna lub jaskra

wrodzona,

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko przebyło operację oczu (w tym operację zaćmy), lub jest ona zaplanowana,

- jeśli u pacjenta brak jest soczewki w oku lub jest ona częściowo lub całkowicie nieprzezroczysta,

-    jeśli u pacjenta występuje retinopatia cukrzycowa lub zamknięcie żyły siatkówki,

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma problemy z oczami (jak ból oczu, zapalenie lub podrażnienie oczu, nieostre widzenie),

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma suchość oczu, lub byli leczeni z powodu chorób oczu, takich jak zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka,

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko ma ciężką lub niekontrolowaną astmę,

-    jeśli osoba dorosła lub dziecko stosuje soczewki kontaktowe. Można wówczas stosować lek Xalatan ale należy postępować zgodnie z instrukcj ą dla osób używających soczewek kontaktowych (patrz punkt 3),

- jeśli osoba dorosła lub dziecko miała w przeszłości lub ma obecnie infekcję wirusową oczu, wywołaną przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus).

Pacjenci, u których tęczówki są mieszanego koloru np. niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, zielono-brązowe, żółto-brązowe, mogą zauważyć powolne, ale pogłębiające się brązowe zabarwienie tęczówki. U pacjentów mających jednolicie niebieskie, zielone lub brązowe oczy, taka zmiana koloru występuje rzadko. Jeżeli leczeniu podlega tylko jedno oko, stosowanie leku Xalatan może spowodować różnicę w kolorze obu tęczówek. Zmiana zabarwienia oka nie jest szkodliwa, ale może być trwała.

W przypadku, gdy pacjent ma tęczówki mieszanego koloru należy skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1. roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną (ang. Primary Congenital Glaucoma), leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci.

Xalatan a inne leki

Lek Xalatan może oddziaływać z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie o wszystkich lekach (lub kroplach do oczu) przyjmowanych przez osobę dorosłą lub dziecko obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Xalatan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy skonsultować się z lekarzem na temat możliwości spożywania alkoholu lub stosowania innych leków w trakcie leczenia lekiem Xalatan.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Xalatan nie należy stosować w czasie ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Leku Xalatan nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, bezpośrednio po zakropieniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. W takim przypadku należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn do momentu ustąpienia zaburzeń widzenia.

Lek Xalatan zawiera chlorek benzalkoniowy, substancję stosowaną powszechnie w lekach okulistycznych jako środek konserwujący, który może powodować podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka oraz zmianę koloru soczewek kontaktowych. Dlatego przed podaniem leku Xalatan osobie dorosłej lub dziecku, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być nałożone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Xalatan. Instrukcja dla osób noszących soczewki kontaktowe, patrz punkt 3.

3.    Jak stosować lek Xalatan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) oraz dzieci

to 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie zaleca się stosowania leku

Xalatan częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Xalatan należy zawsze stosować tak długo, jak zaleci osobie dorosłej lub dziecku lekarz prowadzący.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Przed podaniem do oka osobie dorosłej lub dziecku leku Xalatan, należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być założone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Xalatan.

Instrukcja stosowania leku Xalatan

1.    Umyć ręce, stanąć lub usiąść wygodnie.

2. Odkręcić pierścień zabezpieczający (który można wyrzucić) (Rys. 1).

3. Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą (Rys. 2) i zachować ją.

4.    Delikatnie odchylić palcem dolną powiekę chorego oka (Rys. 3).

5. Umieścić końcówkę buteleczki blisko oka nie dotykając powierzchni oka.

6. Nacisnąć delikatnie butelkę, aby do oka wpadła jedna kropla. Następnie należy puścić dolną powiekę.

7. Zamknąć oko i ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka u nasady nosa i przytrzymać przez 1 minutę.

8. Powtórzyć czynności dla drugiego oka, jeżeli lekarz tak zaleci.

9.    Zakręcić butelkę przy pomocy zakrętki zabezpieczającej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Stosowanie leku Xalatan z innymi kroplami do oczu

Jeśli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xalatan

W przypadku podania większej ilości kropli może dojść do umiarkowanego podrażnienia oka z zaczerwienieniem i łzawieniem. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka w celu uzyskania porady.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia przez osobę dorosłą lub dziecko leku Xalatan, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Xalatan

W razie pominięcia dawki należy przyjąć następną o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Xalatan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Xalatan:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

•    Stopniowa zmiana koloru oczu wskutek zwiększenia ilości brązowego barwnika w tęczówce; zaczerwienienie oczu; podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub uczucie obecności ciała obcego w oku); stopniowa zmiana wyglądu rzęs oraz włosków wokół leczonego oka występująca w szczególności u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują m.in. zmianę koloru (ciemnienie), wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    Podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek, ból oka; wrażliwość na światło (światłowstręt).

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    Obrzęk powiek, suchość oka, zakażenia lub podrażnienia powierzchni oka (zapalenie rogówki), niewyraźne widzenie oraz zapalenie spojówek.

•    Wysypka.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    Zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka, obrzęk plamki żółtej, objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, miejscowe reakcje skórne na powiekach, zaczerwienione, bolące i wrażliwe oczy; zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka; pojawienie się drugiego rzędu rzęs.

•    Miejscowe reakcje skórne na powiekach; ciemnienie skóry powiek.

•    Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Wrażenie zapadniętych oczu.

•    Zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z tą chorobą w wywiadzie, ból w klatce piersiowej.

U pacjentów zaobserwowano również następujące działania niepożądane: tworzenie się w tęczówce miejsc wypełnionych płynem (torbiele tęczówki), ból głowy, zawroty głowy, uczucie kołatania serca, ból mięśni, ból stawów oraz infekcje wirusowe oczu spowodowane wirusem opryszczki pospolitej (HSV).

Lek Xalatan może powodować zmianę koloru oczu. Zmiana zachodzi powoli. Tęczówka może stać się bardziej brązowa i wyglądać na ciemniejszą.

Niektórzy pacjenci zgłaszali zaburzenia widzenia występuj ące nie tylko bezpośrednio po zastosowaniu kropli. W związku z tymi zaburzeniami czytanie i widzenie szczegółów mogą być utrudnione. Dodatkowo może pojawić się niewyraźne widzenie, zaczerwienienie, podrażnienie lub ból oczu. Chociaż wystąpienie takich objawów jest mało prawdopodobne, w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku Xalatan i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów dotyczących zmian w sposobie oddychania po rozpoczęciu leczenia lekiem Xalatan, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów ze znacząco zniszczonymi rogówkami (przezroczysta błona pokrywająca przednią część gałki ocznej) w bardzo rzadkich przypadkach w trakcie leczenia wystąpiły plamy na rogówce w wyniku odkładania się wapnia.

Działania niepożądane występuj ące częściej w populacji dzieci i młodzieży niż w populacji osób dorosłych to katar oraz gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Xalatan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca,

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 4 tygodnie, w tym czasie lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xalatan

-    Substancją czynną leku jest: latanoprost. 1 ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (0,2 mg/ml), sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu wodorofosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Lek Xalatan przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do oczu.

Jak wygląda lek Xalatan i co zawiera opakowanie

Lek Xalatan, krople do oczu to przezroczysty i bezbarwny roztwór.

Zawartość opakowania:

Butelka (5 ml), kroplomierz, biała zakrętka, przezroczysta polietylenowa nasadka zabezpieczaj ąca w tekturowym pudełku.

Lub:

Butelka (5 ml), kroplomierz, biała zakrętka, polietylenowy pierścień zabezpieczający w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom.

Krople dostępne są w opakowaniu zawierającym 1 butelkę po 2,5 ml oraz w opakowaniu zawierającym 3 butelki po 2,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

6