Imeds.pl

Xaloptic Combi (50 Mcg + 5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi

3.    Jak stosować lek Xaloptic Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xaloptic Combi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje

Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają dwie różne substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka na drodze dwóch różnych mechanizmów działania. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania płynu śródgałkowego. Latanoprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka.

Xaloptic Combi jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrz oka (nadciśnienia wewnątrzgałkowego) oraz w leczeniu jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi Kiedy nie stosować leku Xaloptic Combi

•    u pacjentów z chorobą dróg oddechowych występującą obecnie lub w wywiadzie, w tym astmą oskrzelową, ciężkim przewlekłym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i (lub) długotrwały kaszel)

•    u pacjentów z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca

•    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost, tymolol, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów nie należy stosować leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości:

•    choroba niedokrwienna serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

•    zaburzenia rytmu serca, takie jak zwolnienie rytmu serca

•    trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    choroby związane ze słabym krążeniem krwi (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

•    cukrzyca, gdyż tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi

•    nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować jej objawy

•    zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)

•    planowana jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy) lub jakikolwiek zabieg chirurgiczny wykonany na oku w przeszłości

•    choroby oczu (takie jak ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie)

•    zespół suchego oka

•    używanie soczewek kontaktowych. Można nadal stosować Xaloptic Combi lecz należy postępować zgodnie z instrukcjami dla użytkowników soczewek kontaktowych

•    dławica piersiowa (zwłaszcza typu Prinzmetala)

•    ciężkie reakcje alergiczne, które zwykle wymagają leczenia szpitalnego.

Przed zastosowaniem kropli Xaloptic Combi u pacjentów z chorobami serca lekarz powinien się upewnić, czy choroba serca jest dobrze kontrolowana. Podczas stosowania kropli Xaloptic Combi lekarz może zlecić dodatkowe badanie serca i krążenia.

U pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, zielono-brązowych, żółto-brązowych może powoli, stopniowo ulegać zmianie kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Zmiany koloru tęczówki u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu obserwowane były rzadko. Zmiana koloru tęczówki w kierunku brązowego jest w większości przypadków powolna i często niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat. Jeśli pacjent stosuje krople Xaloptic Combi tylko do jednego oka, może zaznaczyć się różnica w kolorze tęczówek. Zmiana koloru tęczówki jest nieszkodliwa, jednak prawdopodobnie trwała.

Jeśli u pacjenta występują tęczówki koloru mieszanego lub pacjent zaobserwował zmianę zabarwienia tęczówek w kierunku koloru brązowego należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu kropli Xaloptic Combi, gdyż latanoprost i tymolol może zmieniać działanie niektórych leków znieczulających.

Xaloptic Combi a inne leki

Lek Xaloptic Combi może wpływać na działanie innych leków, a inne leki, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, mogą wywierać wpływ na lek Xaloptic Combi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki przeciwcukrzycowe.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu jednego lub więcej z następujących leków:

•    leków blokujących kanał wapniowy (np. nifedypina, werapamil lub diltiazem), które są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca lub chorobie Raynauda

•    digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca

•    chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii)

•    klonidyny, leku stosowanego w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi

•    innych leków beta-adrenolitycznych (np. zawierających tymolol stosowanych doustnie i (lub) do oka), które należą do tej samej grupy co tymolol i mogą nasilać jego działanie

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy

•    leków ułatwiających oddawanie moczu lub normalizujących pracę jelit

•    leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej (np. nosa)

•    leków stosowanych w leczeniu astmy, które zawierają adrenalinę

•    leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna

•    prostaglandyny, analogi i pochodne prostaglandyn.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Xaloptic Combi u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za konieczne. Leku Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Latanoprost i tymolol mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pewne działania niepożądane, jak np. niewyraźne widzenie mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpi takie działanie należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Xaloptic Combi zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe ważne jest, aby zdjąć soczewki przed podaniem i poczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Xaloptic Combi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka to: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Jeśli Xaloptic Combi jest stosowany z innymi kroplami należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ich wkropleniem.

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Instrukcja stosowania kropli

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic Combi.

1.    Przed zastosowaniem kropli należy umyć ręce.

2.    Odkręcić nasadkę zabezpieczającą ze „skrzydełkami”.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Za pomocą palca wskazującego delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.

5.    Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go, lekko ścisnąć butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka.

6.    Zakręcić butelkę.

7.    Po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi należy ucisnąć palcem kącik oka od strony nosa przez 2 minuty, co zapobiegnie wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Dzieci

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania kropli zawierających tymolol i latanoprost u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaloptic Combi

Jeśli pacjent zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana lub jeśli połknie je przez przypadek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli do oka dostanie się więcej kropli pacjent może odczuwać nieznaczne drażnienie oka. Może wystąpić łzawienie i zaczerwienienie oka.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic Combi

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często (u 1 do 10 osób na 100)

Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000)

Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zmiany koloru oczu (tęczówki), które mogą być nieodwracalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd)

•    ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    ból głowy

•    zaróżowienie/zaczerwienienie oczu

•    niewyraźne widzenie

•    nadmierne łzawienie

•    zapalenie powiek

•    zakażenie oka (zapalenie spojówek)

•    podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka

•    wysypka skórna i (lub) świąd.

Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą wystąpić:

•    ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie oraz zwiększenie ilości rzęs

•    zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może czasem powodować drażnienie oka

•    obrzęk wokół oczu

•    niewielkie plamy na powierzchni oka (zapalenie rogówki), uczucie dyskomfortu w oku

•    zapalenie oraz obrzęk wokół oczu i (lub) powiek

•    obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki)

•    nadwrażliwość oczu na światło

•    suchość oczu

•    zaburzenia widzenia (takie jak podwójne widzenie)

•    opadnięcie górnej powieki (oko jest do połowy zamknięte)

•    oderwanie warstwy za siatkówką zawierającej naczynia krwionośne w wyniku zabiegu filtracyjnego, co może powodować zaburzenia widzenia

•    zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej)

•    zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)

•    torbiel na tęczówce wypełniona płynem

•    oczy wyglądające jakby były zapadnięte (pogłębienie bruzd powiekowych).

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, latanoprost i tymolol może przeniknąć do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku stosowania dożylnych i (lub) doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowo do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Następujące działania niepożądane (obejmujące cały organizm) obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą one wystąpić po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi:

•    astma (ostry przebieg lub zaostrzenie istniejącej astmy), zwężenie dróg oddechowych (zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą), trudności z oddychaniem, kaszel

•    zwolnienie rytmu serca, ból w klatce piersiowej

•    pogorszenie istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje), obrzęk (nagromadzenie płynu), zmiany rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca objawiająca się dusznością oraz obrzękiem stóp i nóg spowodowanym nagromadzeniem płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca

•    omdlenia, udar mózgu, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), zawroty głowy, zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie)

•    ból stawów i mięśni, nie wywołany wysiłkiem fizycznym

•    zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty

•    zmniejszone ciśnienie krwi, obrzęknięte lub zimne dłonie, stopy, uszy i nos spowodowane zwężeniem naczyń krwionośnych w odpowiedzi na bodźce, w tym na zimno (zespół Raynauda), zimne dłonie i stopy

•    trudności ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci

•    zaburzenia seksualne, zmniejszony popęd płciowy

•    uogólnione reakcje alergiczne w tym obrzęk skóry (który może obejmować takie obszary jak twarz i kończyny, i może powodować niedrożność dróg oddechowych powodując trudności w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna

•    niskie stężenie cukru we krwi

•    wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, ciemnienie skóry powiek

•    osłabienie mięśni i (lub) zmęczenie

•    gwizdanie i (lub) dzwonienie w uszach (szum w uszach).

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Xaloptic Combi

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym otwarciem lek Xaloptic Combi należy przechowywać i transportować w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelkę można przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce z kroplomierzem po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xaloptic Combi

Każdy mililitr (1 ml) kropli do oczu Xaloptic Combi zawiera:

Substancjami czynnymi leku są: 50 mikrogramów latanoprostu oraz tymololu maleinian, w ilości

odpowiadającej 5 mg tymololu.

Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu fosforan

bezwodny, benzalkoniowy chlorek (konserwant), woda do wstrzykiwań.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Jak wygląda lek Xaloptic Combi i co zawiera opakowanie

Krople do oczu Xaloptic Combi to przezroczysty, bezbarwny roztwór. Krople są dostępne w butelce z kroplomierzem zawierającej 2,5 ml roztworu.

Dostępne opakowania:

1 butelka po 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014 r.