+ iMeds.pl

Xaloptic combi (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Xaloptic combi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi

3.    Jak stosować lek Xaloptic Combi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xaloptic Combi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje

Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają dwie różne substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka na drodze dwóch różnych mechanizmów działania. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania płynu śródgałkowego. Latanoprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka.

Xaloptic Combi jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrz oka (nadciśnienia wewnątrzgałkowego) oraz w leczeniu jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi Kiedy nie stosować leku Xaloptic Combi

•    u pacjentów z chorobą dróg oddechowych występującą obecnie lub w wywiadzie, w tym astmą oskrzelową, ciężkim przewlekłym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i (lub) długotrwały kaszel)

•    u pacjentów z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca

•    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost, tymolol, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów nie należy stosować leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości:

•    choroba niedokrwienna serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

   zaburzenia rytmu serca, takie jak zwolnienie rytmu serca

•    trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

•    choroby związane ze słabym krążeniem krwi (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

•    cukrzyca, gdyż tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi

•    nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować jej objawy

•    zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)

•    planowana jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy) lub jakikolwiek zabieg chirurgiczny wykonany na oku w przeszłości

•    choroby oczu (takie jak ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie)

•    zespół suchego oka

•    używanie soczewek kontaktowych. Można nadal stosować Xaloptic Combi lecz należy postępować zgodnie z instrukcjami dla użytkowników soczewek kontaktowych

•    dławica piersiowa (zwłaszcza typu Prinzmetala)

•    ciężkie reakcje alergiczne, które zwykle wymagają leczenia szpitalnego.

Przed zastosowaniem kropli Xaloptic Combi u pacjentów z chorobami serca lekarz powinien się upewnić, czy choroba serca jest dobrze kontrolowana. Podczas stosowania kropli Xaloptic Combi lekarz może zlecić dodatkowe badanie serca i krążenia.

U pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, zielono-brązowych, żółto-brązowych może powoli, stopniowo ulegać zmianie kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Zmiany koloru tęczówki u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu obserwowane były rzadko. Zmiana koloru tęczówki w kierunku brązowego jest w większości przypadków powolna i często niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat. Jeśli pacjent stosuje krople Xaloptic Combi tylko do jednego oka, może zaznaczyć się różnica w kolorze tęczówek. Zmiana koloru tęczówki jest nieszkodliwa, jednak prawdopodobnie trwała.

Jeśli u pacjenta występują tęczówki koloru mieszanego lub pacjent zaobserwował zmianę zabarwienia tęczówek w kierunku koloru brązowego należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu kropli Xaloptic Combi, gdyż latanoprost i tymolol może zmieniać działanie niektórych leków znieczulających.

Xaloptic Combi a inne leki

Lek Xaloptic Combi może wpływać na działanie innych leków, a inne leki, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, mogą wywierać wpływ na lek Xaloptic Combi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki przeciwcukrzycowe.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu jednego lub więcej z następujących leków:

•    leków blokujących kanał wapniowy (np. nifedypina, werapamil lub diltiazem), które są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca lub chorobie Raynauda

•    digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca

•    chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii)

•    klonidyny, leku stosowanego w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi

•    innych leków beta-adrenolitycznych (np. zawierających tymolol stosowanych doustnie i (lub) do oka), które należą do tej samej grupy co tymolol i mogą nasilać jego działanie

•    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy

•    leków ułatwiających oddawanie moczu lub normalizujących pracę jelit

•    leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej (np. nosa)

•    leków stosowanych w leczeniu astmy, które zawierają adrenalinę

•    leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna

•    prostaglandyny, analogi i pochodne prostaglandyn.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Xaloptic Combi u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za konieczne. Leku Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Latanoprost i tymolol mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pewne działania niepożądane, jak np. niewyraźne widzenie mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpi takie działanie należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Xaloptic Combi zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe ważne jest, aby zdjąć soczewki przed podaniem i poczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Xaloptic Combi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka to: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Jeśli Xaloptic Combi jest stosowany z innymi kroplami należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ich wkropleniem.

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Instrukcja stosowania kropli

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic Combi.

1.    Przed zastosowaniem kropli należy umyć ręce.

2.    Odkręcić nasadkę zabezpieczającą ze „skrzydełkami”.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Za pomocą palca wskazującego delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.

5.    Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go, lekko ścisnąć butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka.

6.    Zakręcić butelkę.

7.    Po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi należy ucisnąć palcem kącik oka od strony nosa przez 2 minuty, co zapobiegnie wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Dzieci

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania kropli zawierających tymolol i latanoprost u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaloptic Combi

Jeśli pacjent zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana lub jeśli połknie je przez przypadek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli do oka dostanie się więcej kropli pacjent może odczuwać nieznaczne drażnienie oka. Może wystąpić łzawienie i zaczerwienienie oka.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic Combi

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

Często (u 1 do 10 osób na 100)

Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000)

Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zmiany koloru oczu (tęczówki), które mogą być nieodwracalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd)

•    ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    ból głowy

•    zaróżowienie/zaczerwienienie oczu

•    niewyraźne widzenie

•    nadmierne łzawienie

•    zapalenie powiek

•    zakażenie oka (zapalenie spojówek)

•    podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka

•    wysypka skórna i (lub) świąd.

Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą wystąpić:

•    ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie oraz zwiększenie ilości rzęs

•    zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może czasem powodować drażnienie oka

•    obrzęk wokół oczu

•    niewielkie plamy na powierzchni oka (zapalenie rogówki), uczucie dyskomfortu w oku

•    zapalenie oraz obrzęk wokół oczu i (lub) powiek

•    obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki)

•    nadwrażliwość oczu na światło

•    suchość oczu

•    zaburzenia widzenia (takie jak podwójne widzenie)

•    opadnięcie górnej powieki (oko jest do połowy zamknięte)

•    oderwanie warstwy za siatkówką zawierającej naczynia krwionośne w wyniku zabiegu filtracyjnego, co może powodować zaburzenia widzenia

•    zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej)

•    zapalenie oka spowodowane wirusem opryszczki (HSV)

•    torbiel na tęczówce wypełniona płynem

•    oczy wyglądające jakby były zapadnięte (pogłębienie bruzd powiekowych).

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, latanoprost i tymolol może przeniknąć do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku stosowania dożylnych i (lub) doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowo do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Następujące działania niepożądane (obejmujące cały organizm) obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą one wystąpić po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi:

•    astma (ostry przebieg lub zaostrzenie istniejącej astmy), zwężenie dróg oddechowych (zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą), trudności z oddychaniem, kaszel

•    zwolnienie rytmu serca, ból w klatce piersiowej

•    pogorszenie istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje), obrzęk (nagromadzenie płynu), zmiany rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca objawiająca się dusznością oraz obrzękiem stóp i nóg spowodowanym nagromadzeniem płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca

•    omdlenia, udar mózgu, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), zawroty głowy, zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie)

•    ból stawów i mięśni, nie wywołany wysiłkiem fizycznym

•    zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty

•    zmniejszone ciśnienie krwi, obrzęknięte lub zimne dłonie, stopy, uszy i nos spowodowane zwężeniem naczyń krwionośnych w odpowiedzi na bodźce, w tym na zimno (zespół Raynauda), zimne dłonie i stopy

•    trudności ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci

•    zaburzenia seksualne, zmniejszony popęd płciowy

•    uogólnione reakcje alergiczne w tym obrzęk skóry (który może obejmować takie obszary jak twarz i kończyny, i może powodować niedrożność dróg oddechowych powodując trudności w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna

•    niskie stężenie cukru we krwi

•    wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, ciemnienie skóry powiek

•    osłabienie mięśni i (lub) zmęczenie

•    gwizdanie i (lub) dzwonienie w uszach (szum w uszach).

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Xaloptic Combi

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym otwarciem lek Xaloptic Combi należy przechowywać i transportować w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelkę można przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce z kroplomierzem po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xaloptic Combi

Każdy mililitr (1 ml) kropli do oczu Xaloptic Combi zawiera:

Substancjami czynnymi leku są: 50 mikrogramów latanoprostu oraz tymololu maleinian, w ilości

odpowiadającej 5 mg tymololu.

Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu fosforan

bezwodny, benzalkoniowy chlorek (konserwant), woda do wstrzykiwań.

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Jak wygląda lek Xaloptic Combi i co zawiera opakowanie

Krople do oczu Xaloptic Combi to przezroczysty, bezbarwny roztwór. Krople są dostępne w butelce z kroplomierzem zawierającej 2,5 ml roztworu.

Dostępne opakowania:

1 butelka po 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014 r.

Xaloptic Combi

Charakterystyka Xaloptic combi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu oraz 6,8 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór przezroczysty, bezbarwny.

Osmolarność: 280-320 mOsmol/kg pH: 5,0 - 7,0

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których jest niedostateczna odpowiedź na leczenie produktami beta-adrenolitycznymi lub analogami prostaglandyn.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku)

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Sposób podania

Jeżeli po podaniu preparatu zostanie uciśnięty kanał nosowo-łzowy lub zamknięta powieka na 2 minuty zmniejszy się wchłanianie ogólnoustrojowe produktu. Może to spowodować zmniejszenie działań niepożądanych ogólnoustrojowych oraz zwięszenie aktywności miejscowej.

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

4.3    Przeciwwskazania

Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia niekontrolowanym przy pomocy rozrusznika serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym

•    nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólne

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, substancje czynne kropli Xaloptic Combi są wchłaniane ogólnoustrojowo. Składnik beta-adrenolityczny - tymolol może spowodować takie same zaburzenia sercowo-naczyniowe, oddechowe oraz inne działania niepożądane, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. W celu zmniejszenia wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz niedociśnieniem należy krytycznie ocenić możliwość leczenia beta-adrenolitykami oraz należy rozważyć stosowanie innych niż beta-adrenolityki substancji czynnych. Pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi należy obserwować pod kątem pogorszenia tych zaburzeń i nasilenia działań niepożądanych.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Po zastosowaniu tymololu donoszono o występowaniu objawów ze strony serca i rzadko zgonu w wyniku niewydolności serca.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespołu Raynauda) należy leczyć ostrożnie.

Zaburzenia układu oddechowego

Po zastosowaniu niektórych beta-adrenolityków podawanych do oka donoszono o występowaniu objawów ze strony układu oddechowego, w tym zgonów w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. Produkt Xaloptic Combi należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy kiedy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Hypoglikemia/cukrzyca

Beta-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub u chorych z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Beta-adrenolityki podawane do oka mogą powodować suchość oczu. Pacjentów z chorobami rogówki należy leczyć bardzo ostrożnie.

Inne preparaty beta-adrenolityczne

Podawany jednocześnie z innym ogólnoustrojowym preparatem beta-adrenolitycznym, tymolol może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. U tych pacjentów należy ściśle obserwować odpowiedź na leczenie. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających preparatów beta-adrenolitycznych (patrz punkt 4.5).

Reakcje nadwrażliwości

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą być bardziej wrażliwi na powtarzające się prowokacje tymi alergenami oraz mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Znieczulenie do operacji

Preparaty beta-adrenolityczne podawane do oka mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować lekarza anestezjologa jeśli pacjent stosuje tymolol.

Leczenie skojarzone

Tymolol może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi - patrz punkt 4.5.

Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn.

Wpływ na oko

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u osób, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano wystąpienie obrzęku plamki, w tym także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność podczas stosowania latanoprostu u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Xaloptic Combi często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed zastosowaniem preparatu Xaloptic Combi soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące interakcji preparatu Xaloptic Combi z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków podawanych do oka w postaci roztworu z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, preparatami beta-adrenolitycznymi, preparatami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną może dochodzić do nasilenia działania co powoduje wystąpienie niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii.

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) z tymololem opisywano nasilenie ogólnoustrojowej blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszenie częstości akcji serca, depresję).

Podawany jednocześnie z innym doustnym preparatem beta-adrenolitycznym, preparat Xaloptic Combi może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków.

Notowano sporadycznie przypadki rozszerzenia źrenicy spowodowane jednoczesnym stosowaniem beta-adrenolityków podawanych do oka i adrenaliny.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badania prowadzone na zwierzętach nie ujawniły wpływu latanoprostu lub tymololu na płodność samic lub samców.

Ciąża

Latanoprost

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania tymololu u kobiet w ciąży.

Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, jednak wskazują na opóźniony wzrost wewnątrzmaciczny podczas stosowania doustnych beta-adrenolityków. Ponadto u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, hipoglikemię) podczas stosowania beta-adrenolityków do czasu porodu. Jeśli latanoprost i tymolol są stosowane do czasu porodu, noworodka należy uważnie obserwować przez pierwsze dni życia.

Produktu zawierającego latanoprost i tymolol nie należy stosować w okresie ciąży (patrz punkt 5.3). Karmienie piersią

Beta-arenolityki przenikają do mleka matki. Jednakże podczas stosowania tymololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych nie należy spodziewać się, aby w mleku matki była wystarczająca jego ilość do wywołania u niemowląt objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych. W celu zmniejszenia wchłaniania ogólnoustrojowego, patrz punkt 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki.

Dlatego też preparatu Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło zwiększenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane związane z okiem są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku. W przypadku tymololu, najczęściej obserwuje się ogólnoustrojowe działania niepożądane w tym: bradykardię, zaburzenie rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku produktów beta-adrenolitycznych podawanych ogólnoustrojowo. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków podawanych do oka.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem latanoprostu z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania:

bardzo często (>1/10),

często (>1/100 do <1/10),

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nadmierne łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych, pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki). Suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka, torbiel tęczówki, światłowstręt, zmiany w obrębie oczodołu i powieki prowadzące do pogłębienia bruzdy powieki.

Zaburzenia serca:

pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

ból w okolicy klatki piersiowej.

Dla tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

omdlenie, udar mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje oraz ból głowy.

Zaburzenia oka:

objawy podrażnienia oczu (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie oczu), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie oraz odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

szum w uszach.

Zaburzenia serca:

bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

wypadanie włosów, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

zaburzenia seksualne, zmniejszone libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

osłabienie/uczucie zmęczenia.

U niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu z zawartością fosforanów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Po ustąpieniu tych objawów należy wprowadzić leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie:

Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka.

Leczenie objawowe:

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne - tymolol, preparaty złożone.

Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Preparat Xaloptic Combi zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (ang. Intraocularpressure IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowatą). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne Pi oraz P2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol zmniejsza IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące wytwarzanie cyklicznego AMP. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

W badaniach ustalających dawkę, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6- miesięcznym leczeniu latanoprostem z tymololem, latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego z latanoprostu/tymololu obniżające IOP zanotowano w trwającej 6-miesięcy otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że preparat podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie preparatu należy wziąć pod uwagę styl życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym powtarzaniu schematu leczenia osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Estry kwasu latanoprostowego dobrze wchłaniają się poprzez rogówkę i jego cała ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej jest hydrolizowana podczas przenikania przez nią. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,4 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci nie zmienionej.

Latanoprost/Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 do 4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych zewnętrznie preparatem złożonym lub mieszaniną roztworów latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu polegające na zwiększonym występowaniu późnej resorpcji i aborcji oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan jednowodny Sodu chlorek

Disodu fosforan bezwodny Benzalkoniowy chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania leku z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal następowało wytrącenie substancji. Jeśli jest konieczne podawanie leków zawierających tiomersal należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między ich zakropleniem a podaniem preparatu Xaloptic Combi.

6.3    Okres ważności

Produkt nieotwarty: 2 lata

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu: Nie przechowywać powyżej 25°C. Butelkę przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.4    Specjalne środki ostrożności    podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w lodówce (od 2°C do 8°C).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu - patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa (LDPE) o pojemności 5 ml oraz kroplomierz (LDPE), polietylenowa zakrętka (HDPE), polietylenowa nasadka zabezpieczająca (LDPE).

Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkość opakowania:

1 butelka x 2,5 ml 3 butelki x 2,5 ml 6 butelek x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Przed pierwszym użyciem leku należy usunąć nasadkę.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański Polska

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie nr 18552

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2011.08.04 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.08.2014 r.

12

Xaloptic Combi