+ iMeds.pl

Xancodal 40 mgUlotka Xancodal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xancodal, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxycodoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Xancodal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xancodal

3.    Jak stosować Xancodal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xancodal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Xancodal i w jakim celu się go stosuje

Xancodal jest działającym ośrodkowo, silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów.

Xancodal stosuje się w leczeniu silnego bólu, do którego opanowania konieczne jest stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xancodal Kiedy nie stosować leku Xancodal

■    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma duże trudności w oddychaniu (depresja oddechowa);

■    jeśli pacjent ma ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, serce płucne (zmiany w sercu spowodowane długotrwałym przeciążeniem krążenia płucnego) lub ostrą, ciężką astmę oskrzelową;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono niedrożność porażenną jelit;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone stężenie dwutlenku węgla we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xancodal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest wyniszczony

■    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek

■    jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk śluzowaty (rodzaj choroby tarczycy), zaburzenia czynności tarczycy

■    jeśli pacjent ma niewydolność nadnerczy (choroba Addisona)

■    jeśli u pacjenta stwierdzono rozrost gruczołu krokowego

■    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową lub jest w trakcie leczenia odwykowego

■    jeśli u pacjenta rozpoznano uzależnienie od opioidów

■    jeśli pacjent ma zapalenie trzustki lub zaburzenia dotyczące pęcherzyka żółciowego

■    jeśli oddawanie moczu przez pacjenta jest utrudnione lub bolesne

■    jeśli pacj ent ma zapalną chorobę j elit

■    jeśli pacjent ma zaburzenia związane ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym

■    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia

■    jeśli pacjent ma padaczkę lub skłonność do napadów drgawkowych

■    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 2 tygodni

■    jeśli pacjent stosuje lek zawierający naltrekson (patrz także „Xancodal a inne leki”)

■    jeśli pacjent przebył ostatnio operację w obrębie jamy brzusznej.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyła w przeszłości, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Xancodal ma silne właściwości uzależniające. Jeśli stosowany jest przez długi czas, może wystąpić tolerancja na lek, wymagająca stosowania coraz większych dawek w celu utrzymania kontroli bólu.

Przewlekłe stosowanie leku Xancodal może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia. Jeśli stosowanie leku Xancodal nie jest dłużej konieczne, wskazane może być stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu uniknięcia objawów odstawienia. Objawami odstawienia mogą być m.in. ziewanie, rozszerzenie źrenic, nietypowe lub nadmierne łzawienie, wodnisty wyciek z nosa, drżenie, nadmierne pocenie się, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Bardzo rzadko, zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek oksykodonu, może wystąpić zwiększona wrażliwość na ból (hiperalgezja), która nie reaguje na dalsze zwiększanie dawki leku. Może być konieczne zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana na inny opioidowy lek przeciwbólowy.

Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniem u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko rozwoju fizycznego lub psychicznego uzależnienia jest znacznie zmniejszone. Lekarz oceni stosunek tego ryzyka do możliwych korzyści z leczenia. Należy to omówić z lekarzem.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów, którzy w przeszłości lub obecnie nadużywali alkoholu lub są uzależnieni od leków.

W razie niedozwolonego wstrzyknięcia (do żyły) substancje pomocnicze tabletki mogą powodować zniszczenie (martwicę) tkanki w miejscu wstrzyknięcia, zmiany w tkance płuc (ziarniniaki płuc) lub inne ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia.

Sportowców należy ostrzec, że lek może dawać dodatni wynik testów antydopingowych. Stosowanie leku Xancodal jako środka dopingującego może być niebezpieczne dla zdrowia.

Dzieci

Nie badano stosowania leku Xancodal u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się jego stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, gdyż nie wykazano u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejszą dawkę i zwiększać ją ostrożnie do uzyskania działania przeciwbólowego.

Xancodal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, które mogą wywołać znaczne trudności w oddychaniu (np. tabletki nasenne lub silne leki przeciwbólowe), mogą zwiększyć ryzyko zatrzymania oddechu, zwłaszcza jeśli zostaną przedawkowane lub stosowane są u osób w podeszłym wieku.

Leki wpływające na czynność mózgu mogą nasilić uspokajające działanie jednocześnie stosowanego leku Xancodal (pacjent może odczuwać silną senność).

Do leków wpływających na czynność mózgu należą:

■    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy),

■    leki nasenne i uspokajające,

■    niektóre leki przeciwdepresyjne,

■    leki stosowane w leczeniu uczuleń, choroby lokomocyjnej lub nudności (leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne),

■    inne leki działające na układ nerwowy (leki przeciwpsychotyczne),

■    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona.

Ponadto możliwe są interakcje z:

■    niektórymi silnymi lekami przeciwbólowymi (tzw. mieszanymi agonisto-antagonistami, takimi jak buprenorfina, pentazocyna i nalbufina),

■    lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną): Xancodal może wpływać na ich działanie,

■    naltreksonem - lekiem stosowanym w leczeniu choroby alkoholowej i uzależnienia od opioidów,

■    niektórymi antybiotykami (tj. klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna i ryfampicyna),

■    niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (tj. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol),

■    niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV (tj. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir),

■    cymetydyną (lekiem stosowanym w leczeniu zgagi),

■    fenytoiną (lekiem stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych),

■    zielem dziurawca (lekiem stosowanym w leczeniu depresji).

Xancodal z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Alkohol spożywany podczas stosowania leku Xancodal może wywołać uczucie nasilonej senności lub zwiększać ryzyko ciężkich działań niepożądanych, takich jak spłycenie oddechu z ryzykiem zatrzymania oddychania i utraty przytomności. Zaleca się, aby podczas stosowania leku Xancodal nie pić alkoholu.

-    Picie soku grejpfrutowego w trakcie stosowania leku Xancodal może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zaleca się, aby podczas stosowania leku Xancodal pacjent nie pił soku grapefruitowego.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Xancodal nie należy stosować w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Oksykodon przenika przez barierę łożyskową do krwi dziecka.

Oksykodon stosowany długotrwale w czasie ciąży może wywołać objawy odstawienia u noworodka, zaś zastosowany w czasie porodu może spowodować u noworodka depresję oddechową.

Karmienie piersią

Leku Xancodal nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż oksykodon może przenikać do mleka kobiecego.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksykodon osłabia uwagę i zdolność reakcji w stopniu zaburzającym lub całkowicie uniemożliwiającym prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Możliwe działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn zamieszczono w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. Po ustabilizowaniu leczenia ogólny zakaz prowadzenia pojazdów nie musi być konieczny. Lekarz prowadzący oceni indywidualnie sytuację każdego pacjenta. Należy omówić z lekarzem czy lub w jakich warunkach pacjent może kierować pojazdem.

Xancodal zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Xancodal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do celów dostosowania dawki Xancodal dostępny jest w innych mocach.

Zalecana dawka to

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza)

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową leku Xancodal jest 10 mg co 12 godzin. Lekarz przepisze dawkę leku konieczną do zwalczenia bólu.

Ustalenie stosowanej następnie dawki dobowej, jej podział na dawki pojedyncze i każdorazowa modyfikacja dawki w trakcie dalszego leczenia należą do lekarza prowadzącego, który uwzględnia wcześniejsze dawkowanie.

Pacjenci, którzy już otrzymują opioidy mogą rozpocząć leczenie od większych dawek, po uwzględnieniu ich wcześniejszego doświadczenia w stosowaniu leków tej grupy.

Niektórzy pacjenci przyjmujący lek Xancodal zgodnie z ustalonym schematem potrzebują szybko działających leków przeciwbólowych w celu szybkiego zniesienia przebijającego bólu. Xancodal nie jest przeznaczony do leczenia przebijającego bólu.

W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczającą dobową dawką leku Xancodal jest 40 mg, ale może być konieczne zastosowanie większych dawek. Pacjenci z bólem nowotworowym wymagają zwykle dawek od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach lekarz może zwiększyć do 400 mg.

Konieczna jest regularna kontrola działania przeciwbólowego leku oraz innych jego działań w celu uzyskania najlepszych wyników terapii oraz możliwości wdrożenia w odpowiednim czasie leczenia każdego działania niepożądanego i zadecydowania, czy terapię należy kontynuować.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Tnni pacjenci obarczeni ryzykiem

Pacjentom z małą masą ciała lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Sposób stosowania i długość trwania leczenia Lek jest przeznaczony tylko do podawania doustnego.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody), niezależnie od posiłków, rano i wieczorem, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania (np. o 8 rano i 8 wieczorem).

Tabletek nie wolno kruszyć ani żuć, gdyż powoduje to szybkie uwalnianie oksykodonu na skutek zniszczenia właściwości przedłużonego uwalniania. Przyjmowanie rozgryzionych lub pokruszonych tabletek Xancodal prowadzi do szybkiego uwolnienia i wchłonięcia potencjalnie groźnej dla życia dawki oksykodonu (patrz „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xancodal”).

Chlorowodorek oksykodonu jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. W razie wstrzyknięcia do żyły substancje pomocnicze zawarte w tabletce mogą spowodować miejscowe zniszczenie (martwicę) tkanki, zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płuc) lub inne ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu powikłania.

Lekarz dostosuje dawkę leku w zależności od nasilenia bólu i reakcji pacjenta na leczenie. Należy przyjmować zaleconą przez lekarza ilość tabletek dwa razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xancodal

W razie przyjęcia większej dawki leku Xancodal niż zalecona, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub miejscowe centrum zatruć. Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, zahamowanie oddychania, zwiotczenie mięśni szkieletowych i nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach możliwa jest zapaść krążeniowa, odrętwienie umysłowe i ruchowe, utrata przytomności (śpiączka), zwolnienie akcji serca, nagromadzenie płynu w płucach (niekardiogenny obrzęk płuc). Nadużywanie silnych opioidów, takich jak oksykodon, w dużych dawkach może prowadzić do zgonu. W żadnym wypadku nie należy wykonywać czynności wymagających nasilonej uwagi, tj. prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Xancodal

Jeśli pacjent przyjmuje mniejszą dawkę leku Xancodal niż zalecona lub pomija dawki leku, działanie przeciwbólowe będzie niewystarczające lub nie będzie go w ogóle.

Pominiętą dawkę można uzupełnić, jeśli do następnego planowego przyjęcia leku jest co najmniej 8 godzin. Następnie kolejne dawki należy przyjmować zgodnie z zaleceniem.

Pominiętą dawkę można uzupełnić również wtedy, gdy czas do następnego planowego przyjęcia leku jest krótszy, ale w takim przypadku kolejną dawkę należy opóźnić o 8 godzin. Generalnie leku Xancodal nie należy przyjmować częściej niż co 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xancodal

Nie należy przerywać leczenia bez poinformowania o tym lekarza.

Jeśli stosowanie leku Xancodal nie jest już dłużej konieczne, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu zapobiegania objawom odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

♦ bardzo zwolniony lub płytki oddech (zahamowanie czynności oddechowej). Jest to

najpoważniejsze ryzyko związane ze stosowaniem takich leków, jak Xancodal (opioidów). Może nawet zakończyć się zgonem w przypadku przyjęcia dużej dawki tego leku.

INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

♦    senność, zawroty głowy, ból głowy

♦    zaparcie, nudności lub wymioty; lekarz przepisze pacjentowi odpowiedni lek do leczenia tych objawów

♦    świąd

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

♦    lęk, depresja, nerwowość, zaburzeniami snu, nieprawidłowe myślenie, dezorientacja

♦    drżenie

♦    osłabienie

♦    duszność

♦    suchość w jamie ustnej, ogólne objawy niestrawności, takie jak ból brzucha, biegunka, utrata apetytu

♦    wysypka, nasilone pocenie się, częste oddawanie moczu

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

♦    reakcje alergiczne

♦    zwiększenie stężenia hormonu antydiuretycznego we krwi ( (ADH) z takimi objawami, jak ból głowy, drażliwość, letarg, nudności, wymioty, splątanie i zaburzenia świadomości

♦    niedobór wody w organizmie (odwodnienie)

♦    niepokój, chwiejność emocjonalna, uczucie szczęścia

♦    omamy, uzależnienie od leku, zaburzenia widzenia, wrażenie nieprawidłowej głośności, zaburzenia smaku

♦    zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśni, tiki, napady drgawkowe, osłabione odczuwanie bólu lub dotyku, zaburzenia koordynacji lub równowagi

♦    utrata pamięci, zaburzenia mowy

♦    omdlenie

♦    zaburzenia wydzielania łez, zwężenie źrenic

♦    przyspieszone tętno, kołatanie serca (w związku z zespołem odstawienia)

♦    rozszerzenie naczyń krwionośnych powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

♦    nasilony kaszel, ból gardła, katar, zmiany głosu, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

♦    owrzodzenie w jamie ustnej, bolesność dziąseł, wzdęcia (nadmierna ilość gazów w żołądku lub jelitach), trudności w połykaniu, odbijanie się, niedrożność jelit

♦    osłabiony popęd płciowy i impotencja

♦    urazy na skutek wypadków spowodowanych osłabioną uwagą, ból (np. w klatce piersiowej), zatrzymywanie płynów (obrzęk), migrena, objawy odstawienia, tolerancja leku

♦    suchość skóry, pragnienie

♦    trudności w oddawaniu moczu

♦    dreszcze

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    choroba węzłów chłonnych

♦    skurcze mięśni

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania

♦    krwawienie z dziąseł, zwiększony apetyt, smoliste stolce, przebarwienie i inne zmiany w obrębie zębów

♦    powstawanie pęcherzy na skórze i błonach śluzowych (opryszczka), zwiększona wrażliwość na światło, swędząca wysypka

♦    obecność krwi w moczu

♦    zmiany masy ciała (zmniejszenie lub zwiększenie), zapalenie skóry

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

♦    łuszcząca się wysypka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

♦    brak miesiączki

♦    ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

♦    agresja

♦    zwiększona wrażliwość na ból (hiperalgezja)

♦    próchnica zębów

♦    kolka żółciowa (powodująca ból brzucha), zastój żółci

Długotrwałe stosowanie leku Xancodal może prowadzić do uzależnienia, a po nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół z odstawienia. Jeśli dalsze stosowanie leku Xancodal nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo zmniejszać jego dawkę w celu uniknięcia wystąpienia objawów odstawienia (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Xancodal

♦    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

♦    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze/butelce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

♦    Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

♦    Butelki z HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

♦    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Xancodal

Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: olej rycynowy uwodorniony, kopowidon, behenylu polioksoglicerydy, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Otoczka: Sepifilm LP 761, white [o składzie: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171)], żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Xancodal i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu Xancodal są żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 6,8-7,4 mm.

Blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierają 30, 60 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PP lub z wieczkiem z HDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, zawierające kapsułkę z PE z substancją pochłaniającą wilgoć (żel krzemionkowy) lub niezawierające kapsułki, zawierają 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

8 DE/H/3293/001/IB/001

Xancodal

Charakterystyka Xancodal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xancodal, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku (Oxycodoni hydrochloridum), co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 43,2 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu o średnicy 6,8-7,4 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Silny ból, do którego opanowania konieczne jest stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkowanie zależy od nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie. Do podania dawek, których nie można uzyskać stosując ten produkt leczniczy, dostępne są produkty lecznicze o innej mocy.

Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli i młodzie ż (w wieku 12 lat i starsza)

Zwiększanie i dostosowanie dawki

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową dla pacjentów niestosujących wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych jest 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawanych co 12 godzin. U niektórych pacjentów korzystne może być zastosowanie dawki początkowej 5 mg w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych.

U pacjentów otrzymujących już opioidowe leki przeciwbólowe leczenie można rozpocząć od większych dawek, uwzględniając ich wcześniejsze doświadczenie z leczeniem opioidami.

Od 10 do 13 mg oksykodonu chlorowodorku odpowiada około 20 mg morfiny siarczanu (oba leki w postaci o przedłużonym uwalnianiu).

Ze względu na indywidualne różnice we wrażliwości na różne opioidy zaleca się, aby w przypadku zmiany terapii z innych opioidów rozpoczynać leczenie produktem Xancodal w sposób zachowawczy, stosując 50-75% wyliczonej dawki oksykodonu.

Niektórzy pacjenci przyjmujący Xancodal zgodnie z ustalonym schematem potrzebują leków przeciwbólowych w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w celu szybkiego zniesienia przebijającego bólu. Istnieją różne sposoby leczenia bólu przebijającego w znaczeniu wyboru substancji czynnej, sposobu podania i postaci farmaceutycznej.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu Xancodal nie są wskazane w leczeniu ostrego i (lub) przebijającego bólu. Pojedyncza dawka leku stosowanego doraźnie powinna wynosić 1/6 dobowej dawki produktu Xancodal o takim samym działaniu przeciwbólowym. Stosowanie leku szybko łagodzącego ból częściej niż dwa razy na dobę wskazuje, że należy zwiększyć dawkę oksykodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Dawki nie należy zwiększać częściej niż co 1-2 dni aż do ustalenia stałej dawki podawanej dwa razy na dobę.

Po zwiększeniu dawki z 10 mg do 20 mg podawanych co 12 godzin, następne modyfikacje dawkowania należy przeprowadzać stopniowo o około 1/3 dawki dobowej. Celem jest ustalenie indywidualnego dawkowania dla danego pacjenta, które stosowane dwa razy na dobę zapewni odpowiednie działanie przeciwbólowe z tolerowanymi przez pacjenta działaniami niepożądanymi i możliwie niewielką ilością leku stosowanego doraźnie przez cały czas trwania leczenia przeciwbólowego.

U większości pacjentów skuteczne jest podawanie takiej samej dawki rano i wieczorem (co 12 godzin). U niektórych pacjentów korzystny może być nierówny podział dawek. Zasadą jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać dawek od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach można zwiększyć aż do 400 mg. Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, ich wielkość należy rozważyć biorąc pod uwagę stosunek skuteczności do tolerancji przez pacjenta i ryzyka działań niepożądanych.

W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczająca jest dobowa dawka 40 mg, ale może być konieczne zastosowanie większych dawek.

Czas trwania leczenia

Produktu Xancodal nie należy stosować dłużej niż to konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i nasilenie choroby konieczne jest długotrwałe leczenie, zaleca się uważne i systematyczne kontrolowanie stanu pacjenta w celu określenia, czy i w jakim zakresie leczenie powinno być kontynuowane.

Przerwanie leczenia

Jeśli leczenie oksykodonem nie jest już dłużej konieczne, należy stopniowo zmniejszać jego dawkę w celu zapobiegania objawom odstawienia.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejszą dawkę i zwiększać ją ostrożnie do uzyskania działania przeciwbólowego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Dawkę początkową dla tych pacjentów należy ustalać w sposób zachowawczy. Zalecaną początkową dawkę dla dorosłych należy zmniejszyć o 50% (przykładowo: całkowita doustna dawka dobowa 10 mg dla pacjentów, którzy nie stosowali wcześniej opioidowych leków przeciwbólowych). Dawkę początkową należy zwiększać u każdego pacjenta aż do uzyskania odpowiedniego działania przeciwbólowego, zgodnie ze stanem klinicznym.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z grup ryzyka (np. z małą masą ciała lub wolno metabolizujący produkty lecznicze) niestosujący wcześniej opioidów, powinni początkowo otrzymać połowę dawki zalecanej dla dorosłych. Dlatego najmniejsza zalecana dawka, tzn. 10 mg, może nie być odpowiednią dawką początkową.

Dawkę należy zwiększać zgodnie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania produktu Xancodal u dzieci poniżej 12 lat.

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Xancodal należy przyjmować dwa razy na dobę, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletki Xancodal należy połykać w całości; nie wolno ich żuć, dzielić ani rozkruszać.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Ciężka niewydolność oddechowa z hipoksją i (lub) hiperkapnią.

■    Ciężka przewlekła obturacyj na choroba płuc.

■    Zespół serca płucnego.

■    Ciężka astma oskrzelowa.

■    Porażenna niedrożność j elit.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w przypadku:

■    pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych

■    pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek

■    choroby Addisona

■    psychozy w wyniku zatrucia (np. alkoholem)

■    rozrostu gruczołu krokowego

■    niewydolności kory nadnerczy

■    choroby alkoholowej, rozpoznanego uzależnienia od opioidów

■    majaczenia alkoholowego (delirium tremens)

   zapalenia trzustki

■    chorób dróg żółciowych, kolki żółciowej lub moczowodowej

■    zapalnych chorób jelit

■    zaburzeń związanych ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym,

■    zaburzeń krążenia (np. niedociśnienia tętniczego, hipowolemii)

■    padaczki lub skłonności do napadów drgawkowych

■    przyjmowania przez pacjenta inhibitorów MAO lub w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia

■    stosowania przez pacjenta naltreksonu (patrz także punkt 4.5)

Depresja oddechowa

Zaburzenia oddychania są najpoważniejszym zagrożeniem wywoływanym przez opioidy. Działanie oksykodonu hamujące oddychanie może spowodować zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi i, co za tym idzie, w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Obrzęk śluzowaty, niedoczynność tarczycy

Tak jak w przypadku wszystkich opioidów, zmniejszenie dawki może być zalecane u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Mieszani agonisto-antagoniści receptora opioidowego

Należy zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania produktu Xancodal z mieszanymi agonisto-antagonistami receptorów g-opioidowych (takimi jak pentazocyna, nalbufina) lub częściowymi agonistami receptorów g-opioidowych (jak buprenorfina). U pacjentów otrzymujących buprenorfinę w podtrzymującym leczeniu uzależnienia od opioidów należy rozważyć inne postępowanie (np. czasowe odstawienie buprenorfiny), jeśli wystąpienie ostrego bólu wymaga podawania całkowitych agonistów receptorów g (jak oksykodon). Istnieją doniesienia, że podczas skojarzonego stosowania z buprenorfiną konieczne było zastosowanie większych dawek pełnego agonisty receptorów g oraz ścisłe kontrolowanie występowania działań niepożądanych, takich jak depresja oddechowa (patrz także punkt 4.5).

Tolerancja i uzależnienie

Długotrwałe stosowanie produktu Xancodal może spowodować rozwój tolerancji, prowadzący do stosowania większych dawek w celu uzyskania pożądanego działania przeciwbólowego. Istnieje krzyżowa tolerancja wobec innych opioidów.

Xancodal ma potencjał uzależniający. Jeśli jednak stosowany jest zgodnie z zaleceniami u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko rozwoju fizycznego lub psychicznego uzależnienia jest znacznie zmniejszone. Nie ma aktualnych danych dotyczących częstości uzależnienia psychicznego u pacjentów z przewlekłym bólem.

Długotrwałe stosowanie produktu Xancodal może spowodować uzależnienie fizyczne. Po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia. Jeśli leczenie oksykodonem nie jest dłużej konieczne, wskazane może być stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu uniknięcia wystąpienia zespołu z odstawienia (patrz także punkt 4.8). Objawami odstawienia mogą być m.in. ziewanie, rozszerzenie źrenic, łzawienie, wodnisty wyciek z nosa, drżenie, nadmierne pocenie się, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Bardzo rzadko, zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek oksykodonu, występuje hiperalgezja, która nie reaguje na dalsze zwiększanie dawki. Może być konieczne zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana na inny opioidowy lek przeciwbólowy.

Nadużywanie

Profil nadużywania oksykodonu i innych silnych agonistów receptorów opioidowych jest podobny. Oksykodon może być poszukiwany i nadużywany przez osoby z utajonymi lub jawnymi zaburzeniami związanymi z uzależnieniem. Istnieje możliwość rozwoju uzależnienia psychicznego od opiodowych leków przeciwbólowych, w tym od oksykodonu.

Xancodal należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w wywiadzie.

W razie niedozwolonego wstrzyknięcia pozajelitowego substancje pomocnicze tabletki mogą powodować martwicę tkanek w miejscu wstrzyknięcia, ziarniniaki płuc lub inne ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia. Tabletek nie wolno kruszyć, dzielić ani żuć, gdyż powoduje to szybkie uwalnianie oksykodonu i wchłanianie potencjalnie śmiertelnej jego dawki (patrz punkt 4.9) na skutek zniszczenia właściwości tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Zabiegi chirurgiczne

Stosowanie oksykodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecane przed i w czasie pierwszych 12-24 godzin po zabiegu. Jeśli dalsze stosowanie oksykodonu jest wskazane, dawkę należy dostosować do nowych wymagań pooperacyjnych.

Tak jak w przypadku wszystkich opioidowych leków przeciwbólowych, szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania oksykodonu u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej, gdyż opioidy osłabiają perystaltykę jelit. Opioidów nie należy stosować do czasu upewnienia się przez lekarza, że czynność jelit pacjenta jest prawidłowa.

Pacjenci poddawani dodatkowym zabiegom znoszącym ból (tj. operacja, blokada splotu) nie powinni otrzymywać oksykodonu przez 12 godzin przed zabiegiem.

Dzieci

Nie badano stosowania produktu Xancodal u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, gdyż nie wykazano w tej grupie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Stan pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy ściśle kontrolować.

Porażenna niedrożność jelit

Produktu leczniczego Xancodal nie należy stosować, jeśli możliwe jest wystąpienie porażennej niedrożności jelit. Jeśli podczas stosowania produktu Xancodal istnieje podejrzenie wystąpienia lub wystąpi porażenna niedrożność jelit, leczenie należy natychmiast przerwać.

Alkohol

Picie alkoholu podczas stosowania produktu Xancodal może nasilić działania niepożądane oksykodonu, dlatego należy unikać ich jednoczesnego przyjmowania.

Testy antydopingowe - ostrzeżenie

Sportowców należy ostrzec, że produkt leczniczy może dawać dodatni wynik testów antydopingowych. Stosowanie produktu Xancodal jako środka dopingującego może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

■    Alkohol może nasilić farmakodynamiczne działania oksykodonu; należy unikać jednoczesnego stosowania.

■    Produkty lecznicze wywołujące zahamowanie czynności oddechowej, takie jak benzodiazepiny, fenobarbital i inne opioidy (leczenie przeciwbólowe, przeciwkaszlowe lub substytucyjne) mogą zwiększać ryzyko zatrzymania oddechu, zwłaszcza po przedawkowaniu i (lub) u pacjentów

w podeszłym wieku.

   Leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. benzodiazepiny, leki przeciwlękowe lub nasenne, leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory histaminowe Hi, inne opioidy, alkohol) mogą nasilać uspokajające działanie oksykodonu i osłabiać uwagę.

   Leki przeciwcholinergiczne (fenotiazyna, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, większość starszej generacji leków blokujących receptory histaminowe Hi, niektóre leki przeciw parkinsonizmowi) mogą nasilać niepożądane przeciwcholinergiczne działanie oksykodonu (takie jak zaparcie, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia oddawania moczu).

■    Należy zachować ostrożność podczas skojarzonego stosowania produktu Xancodal z mieszanymi agonisto-antagonistami receptorów ą-opioidowych (takimi jak pentazocyna, nalbufina) lub częściowymi agonistami receptorów ą-opioidowych (jak buprenorfina). U pacjentów otrzymujących buprenorfinę w podtrzymującym leczeniu uzależnienia od opioidów należy rozważyć inne postępowanie (np. czasowe odstawienie buprenorfiny), jeśli wystąpienie ostrego bólu wymaga podawania całkowitych agonistów receptorów ą (jak oksykodon). Istnieją doniesienia, że podczas skojarzonego stosowania z buprenorfiną konieczne było zastosowanie większych dawek całkowitego agonisty receptorów ą oraz ścisłe kontrolowanie występowania działań niepożądanych, takich jak depresja oddechowa (patrz także punkt 4.5).

■    Jednoczesne stosowanie oksykodonu i naltreksonu może wywołać konieczność zastosowania większych dawek oksykodonu.

■    U pacjentów otrzymujących oksykodon w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu razem

z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny obserwowano klinicznie istotne zmiany (zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie) wartości INR (Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego).

Oksykodon jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP3A4, z pewnym udziałem CYP2D6. Aktywność obu szlaków metabolicznych może być hamowana lub indukowana przez różne jednocześnie podawane produkty lecznicze lub składniki diety.

Inhibitory CYP3A4, takie jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir), cymetydyna oraz sok grejpfrutowy mogą spowodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, a w konsekwencji zwiększenie jego stężenia w osoczu. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.

Niżej przedstawiono niektóre szczególne przypadki:

■    Itrakonazol (silny inhibitor CYP3A4) podawany doustnie w dawce 200 mg przez pięć dni zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 2,4 raza większa (w zakresie 1,5 - 3,4).

■    Worykonazol (inhibitor CYP3A4) podawany dwa razy na dobę w dawce 200 mg przez cztery dni (400 mg jako dwie pierwsze dawki) zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 3,6 raza większa (w zakresie 2,7 - 5,6).

■    Telitromycyna (inhibitor CYP3A4) podawana doustnie w dawce 800 mg przez cztery dni zwiększała wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około 1,8 raza większa (w zakresie 1,3 - 2,3).

■    Sok grejpfrutowy (inhibitor CYP3A4) spożywany w ilości 200 ml trzy razy na dobę przez pięć dni zwiększał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była około

1,7 raza większa (w zakresie 1,1 - 2,1).

Leki pobudzające aktywność CYP3A4, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca, mogą indukować metabolizm oksykodonu i zwiększać jego klirens, co prowadzi do zmniejszenia stężenia oksykodonu w osoczu. Może być konieczne dostosowanie dawki oksykodonu.

Niżej przedstawiono niektóre szczególne przypadki:

■    Ziele dziurawca (induktor CYP3A4) podawany trzy razy na dobę w dawce 300 mg przez piętnaście dni zmniejszał wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była

o około 50% mniejsza (w zakresie 37 - 57%).

■    Ryfampicyna (induktor CYP3A4) podawana raz na dobę w dawce 600 mg przez siedem dni zmniejszała wartość AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio, wartość AUC była mniejsza o około 86%.

Leki hamujące aktywność CYP2D6, takie jak paroksetyna i chinidyna, mogą zmniejszać klirens oksykodonu, prowadząc w konsekwencji do zwiększenia stężenia oksykodonu w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W miarę możliwości należy unikać stosowania tego produktu leczniczego u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Ciąża

Liczba danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży jest ograniczona. Niemowlęta matek, które otrzymywały opioidowe leki przeciwbólowe w ostatnich 3 do 4 tygodni przed porodem należy obserwować, czy nie występują u nich objawy depresji oddechowej. U noworodków, których matki były leczone w czasie ciąży oksykodonem, mogą wystąpić objawy odstawienia.

Karmienie piersią

Oksykodon może przenikać do mleka kobiecego i może wywołać u noworodka depresję oddechową.

Z tego względu oksykodonu nie należy stosować u matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksykodon może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Wpływ taki jest szczególnie prawdopodobny na początku stosowania produktu Xancodal, po zwiększeniu jego dawki lub zmiany leku, a także w przypadku, gdy pacjent spożywa podczas leczenia alkohol lub przyjmuje inny lek o działaniu hamującym OUN. Przy zrównoważonej terapii całkowity zakaz prowadzenia pojazdów nie jest konieczny. Lekarz powinien ocenić sytuację każdego pacjenta indywidualnie.

4.8    Działania niepożądane

Oksykodon może spowodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcze mięśni gładkich oraz zahamować odruch kaszlowy.

Działania niepożądane, których związek z leczeniem uznano za co najmniej możliwy, wymieniono niżej według klasyfikacji układów i narządów oraz bezwzględnej częstości. W obrębie każdej z grup częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: limfadenopatia

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: zmniejszony apetyt Niezbyt często: odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często: lęk, depresja, nerwowość, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, stan splątania Niezbyt często: pobudzenie, labilność afektu, nastrój euforyczny, omamy, zmniejszenie libido, uzależnienie od leku (patrz punkt 4.4), przeczulica słuchowa Częstość nieznana: agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, zawroty głowy, ból głowy

Często: drżenie

Niezbyt często: niepamięć, drgawki, zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia mowy, omdlenie, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, zaburzenia koordynacji

Rzadko: skurcz mięśni Częstość nieznana: hiperalgezja

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, zaburzenia wydzielania łez, zwężenie źrenic Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca (związane z zespołem odstawienia), tachykardia nadkomorowa Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: rozszerzenie naczyń krwionośnych Rzadko: niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność, skurcz oskrzeli

Niezbyt często: depresja oddechowa, nasilony kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, zmiany głosu

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaparcie, nudności, wymioty

Często: suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha, biegunka, niestrawność, utrata apetytu

Niezbyt często: zaburzenia połykania, odbijanie, niedrożność jelit, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia

Rzadko: krwawienie z dziąseł, zwiększony apetyt, smoliste stolce, przebarwienia i uszkodzenia zębów Częstość nieznana: próchnica zębów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych Częstość nieznana: zastój żółci, kolka żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często: świąd Często: wysypka, nadmierne pocenie się Niezbyt często: suchość skóry

Rzadko: opryszczka, zwiększona wrażliwość na światło, pokrzywka Bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często: parcie na pęcherz Niezbyt często: zatrzymanie moczu Rzadko: krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: zaburzenia wzwodu Częstość nieznana: brak miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: stany osłabienia

Niezbyt często: dreszcze, przypadkowe urazy, ból (np. ból w klatce piersiowej), obrzęk, obrzęki

obwodowe, migrena, zespół odstawienia, tolerancja leku, pragnienie

Rzadko: zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie), zapalenie tkanki łącznej

Długotrwałe stosowanie produktu Xancodal może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a po nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół z odstawienia. Jeśli dalsze leczenie nie jest już konieczne, może być wskazane stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia wystąpienia objawów odstawienia. Zespół abstynencyjny lub z odstawienia charakteryzują niektóre lub wszystkie z wymienionych objawów: niepokój ruchowy, łzawienie, wyciek z nosa, ziewanie, nasilone pocenie, dreszcze, ból mięśni, rozszerzenie źrenic i kołatanie serca. Mogą również wystąpić inne objawy, w tym: drażliwość, lęk, ból pleców, ból stawów, osłabienie, kurczowe bóle brzucha, bezsenność, nudności, jadłowstręt, wymioty, biegunka lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie oddechu lub częstości akcji serca.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Zwężenie źrenic, depresja oddechowa, senność, zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, osłupienie, śpiączka, bradykardia i niekardiogenny obrzęk płuc. Nadużycie dużych dawek silnych opioidów, takich jak oksykodon, może spowodować zgon.

Leczenie

W pierwszej kolejności należy udrożnić drogi oddechowe i rozpocząć wspomaganą lub kontrolowaną wentylację.

W razie przedawkowania może być wskazane dożylne podanie antagonisty opioidów (np. 0,4-2 mg naloksonu). W zależności od stanu klinicznego trzeba powtarzać podawanie pojedynczych dawek w odstępach 2-3 minut. Możliwe jest dożylne podanie 2 mg naloksonu w 500 ml izotonicznego roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy (co odpowiada stężeniu naloksonu 0,004 mg/ml). Szybkość infuzji należy dostosować do poprzedniej dawki podanej we wstrzyknięciu (bolus) i reakcji pacjenta. Naloksonu nie należy podawać, jeśli u pacjenta nie stwierdza się istotnej klinicznie depresji oddechowej lub krążeniowej na skutek przedawkowania oksykodonu. Nalokson należy podawać ostrożnie pacjentom ze znanym lub podejrzewanym uzależnieniem fizycznym od oksykodonu.

W takich przypadkach nagłe lub całkowite zniesienie działania opioidu może wywołać ból i objawy ostrego zespołu z odstawienia.

Można rozważyć zastosowanie płukania żołądka. Jeśli od zażycia znaczącej ilości nie minęła godzina i można zapewnić ochronę dróg oddechowych, należy rozważyć podanie węgla aktywowanego (50 g dla dorosłych, 10-15 g dla dzieci). Rozsądne może być założenie, że późne podanie węgla aktywowanego może być korzystne w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, jednak nie ma na to dowodów.

W celu przyspieszenia pasażu można zastosować odpowiedni lek przeczyszczający (np. roztwór glikolu polietylenowego, PEG).

Jeśli to konieczne, w celu leczenia towarzyszącego wstrząsu krążeniowego należy zastosować działania podtrzymujące (wentylację mechaniczną, podawanie tlenu, podanie leków zwężających naczynia krwionośne i dożylne podanie płynów). W razie zatrzymania akcji serca lub zaburzeń rytmu serca wskazany może być masaż serca lub defibrylacja. W razie konieczności należy zastosować wentylację wspomaganą oraz utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe; opioidy; naturalne alkaloidy opium Kod ATC: N02AA05

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działa na te receptory jako agonista opioidowy bez działania antagonistycznego. Działanie lecznicze polega głównie na znieczuleniu i uspokojeniu. W porównaniu z oksykodonem w postaci o szybkim uwalnianiu podawanym w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi substancjami, tabletki o przedłużonym uwalnianiu wykazują działanie przeciwbólowe przez znacznie dłuższy czas bez zwiększenia częstości działań niepożądanych.

Tnne działania farmakologiczne

Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wskazują na możliwość różnych działań naturalnych opioidów, takich jak morfina, na elementy układu odpornościowego, ale znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane. Nie wiadomo, czy oksykodon - półsyntetyczny opioid, ma podobny wpływ na układ odpornościowy, jak morfina.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Biodostępność względna tabletek o przedłużonym uwalnianiu Xancodal jest porównywalna z biodostępnością oksykodonu w postaci o szybkim uwalnianiu z maksymalnym stężeniem w osoczu osiąganym po upływie około 3 godzin dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu i 1 do 1,5 godziny dla postaci o szybkim uwalnianiu. Maksymalne stężenie w osoczu i wahania stężeń oksykodonu z postaci

0    przedłużonym i o szybkim uwalnianiu są porównywalne, jeśli podawane są w takich samych dawkach dobowych i odstępach czasu, odpowiednio, 12 i 6 godzin.

Tabletek nie wolno kruszyć, dzielić ani żuć, gdyż prowadzi to do szybkiego uwalniania oksykodonu

1    wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej jego dawki na skutek zniszczenia właściwości przedłużonego uwalniania.

Dystrybucja

Całkowita biodostępność oksykodonu wynosi około dwóch trzecich w stosunku do podania pozajelitowego. W stanie stacjonarnym objętość dystrybucji oksykodonu wynosi 2,6 l/kg mc.; wiązanie z białkami osocza wynosi 38-45%; okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 4 do 6 godzin, a klirens osoczowy 0,8 l/min. Okres półtrwania w fazie eliminacji oksykodonu z postaci o przedłużonym uwalnianiu wynosi 4-5 godzin ze stanem równowagi dynamicznej osiąganym po średnio 1 dobie.

Metabolizm

Oksykodon jest metabolizowany w jelicie i wątrobie z udziałem układu cytochromu P450 do noroksykodonu i oksymorfonu oraz do kilku sprzężonych związków glukuronidowych. Badania in vitro sugerują, że cymetydyna w dawkach leczniczych prawdopodobnie nie ma znaczącego wpływu na tworzenie noroksykodonu. U ludzi chinidyna zmniejsza wytwarzanie oksymorfonu, podczas gdy farmakodynamiczne właściwości oksykodonu pozostają w dużym stopniu niezmienione. Udział metabolitów w ogólnym działaniu farmakodynamicznym jest nieistotny.

Wydalanie

Oksykodon i jego metabolity wydalane są w moczu i z kałem. Oksykodon przenika przez barierę łożyskową i stwierdzany jest w mleku kobiecym.

Liniowość/nieliniowość

Liniowość stężenia w osoczu w odniesieniu do szybkości i zakresu wchłaniania wykazano dla dawek od 5 do 80 mg oksykodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach oksykodon nie wpływa na płodność i wczesny rozwój zarodków samic i samców i nie wywołuje wad rozwojowych u szczurów w dawkach do 8 mg/kg i u królików w dawkach 125 mg/kg masy ciała. Jednak u królików, gdy ocenie statystycznej poddano pojedyncze płody, obserwowano zależne od dawki zwiększenie częstości wad rozwojowych (zwiększenie częstości występowania 27 kręgów przedkrzyżowych oraz dodatkowych par żeber). Gdy w ocenie statystycznej tych parametrów brano pod uwagę mioty, stwierdzono tylko zwiększenie liczby kręgów przedkrzyżowych do 27 i tylko u zwierząt otrzymujących oksykodon w dawce 125 mg/kg mc.

Ta dawka wywoływała ciężką farmakotoksyczność u ciężarnych zwierząt. W badaniu przed-i pourodzeniowego rozwoju szczurów w pokoleniu F1 masa ciała była mniejsza po podaniu dawki 6 mg/kg mc./dobę w porównaniu z masą ciała w grupie kontrolnej po podaniu dawek, które powodowały zmniejszenie masy ciała matek oraz ilość spożywanego pokarmu (NOAEL 2 mg/kg masy ciała). Nie obserwowano wpływu na parametry rozwoju fizycznego, ruchowego oraz rozwoju zmysłów, jak również na wskaźniki behawioralne i reprodukcyjne.

Nie przeprowadzano długotrwałych badań rakotwórczości.

Oksykodon wykazywał potencjał klastogenny w badaniach in vitro. Podobnego działania nie obserwowano jednak w warunkach in vivo, nawet po toksycznych dawkach. Wyniki wskazują, że u ludzi ryzyko działania mutagennego produktu Xancodal w stężeniach terapeutycznych można z wystarczającą pewnością wykluczyć.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Olej rycynowy uwodorniony

Kopowidon

Behenylu polioksoglicerydy Laktoza jednowodna Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Otoczka

Sepifilm LP 761, white o składzie:

Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza Kwas stearynowy Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

Butelka z HDPE:

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 i 112 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PP lub z wieczkiem z HDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, zawierające kapsułkę z PE z substancją pochłaniającą wilgoć (żel krzemionkowy) lub niezawierające kapsułki.

Opakowania zawierają 50 i 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20885

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013-01-14

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12 DE/H/3293/001/IB/001

Xancodal