Imeds.pl

Xancodal 80 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xancodal, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxycodoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Xancodal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xancodal

3.    Jak stosować Xancodal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xancodal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Xancodal i w jakim celu się go stosuje

Xancodal jest działającym ośrodkowo, silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów.

Xancodal stosuje się w leczeniu silnego bólu, do którego opanowania konieczne jest stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xancodal Kiedy nie stosować leku Xancodal

■    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma duże trudności w oddychaniu (depresja oddechowa);

■    jeśli pacjent ma ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, serce płucne (zmiany w sercu spowodowane długotrwałym przeciążeniem krążenia płucnego) lub ostrą, ciężką astmę oskrzelową;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono niedrożność porażenną jelit;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone stężenie dwutlenku węgla we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xancodal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest wyniszczony

■    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek

■    jeśli u pacjenta stwierdzono obrzęk śluzowaty (rodzaj choroby tarczycy), zaburzenia czynności tarczycy

■    jeśli pacjent ma niewydolność nadnerczy (choroba Addisona)

■    jeśli u pacjenta stwierdzono rozrost gruczołu krokowego

■    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową lub jest w trakcie leczenia odwykowego

■    jeśli u pacjenta rozpoznano uzależnienie od opioidów

■    jeśli pacjent ma zapalenie trzustki lub zaburzenia dotyczące pęcherzyka żółciowego

■    jeśli oddawanie moczu przez pacjenta jest utrudnione lub bolesne

■    jeśli pacj ent ma zapalną chorobę j elit

■    jeśli pacjent ma zaburzenia związane ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym

■    jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia

■    jeśli pacjent ma padaczkę lub skłonność do napadów drgawkowych

■    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 2 tygodni

■    jeśli pacjent stosuje lek zawierający naltrekson (patrz także „Xancodal a inne leki”)

■    jeśli pacjent przebył ostatnio operację w obrębie jamy brzusznej.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyła w przeszłości, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Xancodal ma silne właściwości uzależniające. Jeśli stosowany jest przez długi czas, może wystąpić tolerancja na lek, wymagająca stosowania coraz większych dawek w celu utrzymania kontroli bólu.

Przewlekłe stosowanie leku Xancodal może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia. Jeśli stosowanie leku Xancodal nie jest dłużej konieczne, wskazane może być stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu uniknięcia objawów odstawienia. Objawami odstawienia mogą być m.in. ziewanie, rozszerzenie źrenic, nietypowe lub nadmierne łzawienie, wodnisty wyciek z nosa, drżenie, nadmierne pocenie się, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Bardzo rzadko, zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek oksykodonu, może wystąpić zwiększona wrażliwość na ból (hiperalgezja), która nie reaguje na dalsze zwiększanie dawki leku. Może być konieczne zmniejszenie dawki oksykodonu lub zmiana na inny opioidowy lek przeciwbólowy.

Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniem u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko rozwoju fizycznego lub psychicznego uzależnienia jest znacznie zmniejszone. Lekarz oceni stosunek tego ryzyka do możliwych korzyści z leczenia. Należy to omówić z lekarzem.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów, którzy w przeszłości lub obecnie nadużywali alkoholu lub są uzależnieni od leków.

W razie niedozwolonego wstrzyknięcia (do żyły) substancje pomocnicze tabletki mogą powodować zniszczenie (martwicę) tkanki w miejscu wstrzyknięcia, zmiany w tkance płuc (ziarniniaki płuc) lub inne ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia.

Sportowców należy ostrzec, że lek może dawać dodatni wynik testów antydopingowych. Stosowanie leku Xancodal jako środka dopingującego może być niebezpieczne dla zdrowia.

Dzieci

Nie badano stosowania leku Xancodal u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się jego stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, gdyż nie wykazano u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejszą dawkę i zwiększać ją ostrożnie do uzyskania działania przeciwbólowego.

Xancodal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, które mogą wywołać znaczne trudności w oddychaniu (np. tabletki nasenne lub silne leki przeciwbólowe), mogą zwiększyć ryzyko zatrzymania oddechu, zwłaszcza jeśli zostaną przedawkowane lub stosowane są u osób w podeszłym wieku.

Leki wpływające na czynność mózgu mogą nasilić uspokajające działanie jednocześnie stosowanego leku Xancodal (pacjent może odczuwać silną senność).

Do leków wpływających na czynność mózgu należą:

■    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy),

■    leki nasenne i uspokajające,

■    niektóre leki przeciwdepresyjne,

■    leki stosowane w leczeniu uczuleń, choroby lokomocyjnej lub nudności (leki przeciwhistaminowe lub przeciwwymiotne),

■    inne leki działające na układ nerwowy (leki przeciwpsychotyczne),

■    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona.

Ponadto możliwe są interakcje z:

■    niektórymi silnymi lekami przeciwbólowymi (tzw. mieszanymi agonisto-antagonistami, takimi jak buprenorfina, pentazocyna i nalbufina),

■    lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną): Xancodal może wpływać na ich działanie,

■    naltreksonem - lekiem stosowanym w leczeniu choroby alkoholowej i uzależnienia od opioidów,

■    niektórymi antybiotykami (tj. klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna i ryfampicyna),

■    niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (tj. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol),

■    niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV (tj. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir),

■    cymetydyną (lekiem stosowanym w leczeniu zgagi),

■    fenytoiną (lekiem stosowanym w leczeniu napadów drgawkowych),

■    zielem dziurawca (lekiem stosowanym w leczeniu depresji).

Xancodal z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Alkohol spożywany podczas stosowania leku Xancodal może wywołać uczucie nasilonej senności lub zwiększać ryzyko ciężkich działań niepożądanych, takich jak spłycenie oddechu z ryzykiem zatrzymania oddychania i utraty przytomności. Zaleca się, aby podczas stosowania leku Xancodal nie pić alkoholu.

-    Picie soku grejpfrutowego w trakcie stosowania leku Xancodal może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zaleca się, aby podczas stosowania leku Xancodal pacjent nie pił soku grapefruitowego.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Xancodal nie należy stosować w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Oksykodon przenika przez barierę łożyskową do krwi dziecka.

Oksykodon stosowany długotrwale w czasie ciąży może wywołać objawy odstawienia u noworodka, zaś zastosowany w czasie porodu może spowodować u noworodka depresję oddechową.

Karmienie piersią

Leku Xancodal nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż oksykodon może przenikać do mleka kobiecego.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksykodon osłabia uwagę i zdolność reakcji w stopniu zaburzającym lub całkowicie uniemożliwiającym prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Możliwe działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn zamieszczono w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. Po ustabilizowaniu leczenia ogólny zakaz prowadzenia pojazdów nie musi być konieczny. Lekarz prowadzący oceni indywidualnie sytuację każdego pacjenta. Należy omówić z lekarzem czy lub w jakich warunkach pacjent może kierować pojazdem.

Xancodal zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Xancodal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do celów dostosowania dawki Xancodal dostępny jest w innych mocach.

Zalecana dawka to

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza)

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową leku Xancodal jest 10 mg co 12 godzin. Lekarz przepisze dawkę leku konieczną do zwalczenia bólu.

Ustalenie stosowanej następnie dawki dobowej, jej podział na dawki pojedyncze i każdorazowa modyfikacja dawki w trakcie dalszego leczenia należą do lekarza prowadzącego, który uwzględnia wcześniejsze dawkowanie.

Pacjenci, którzy już otrzymują opioidy mogą rozpocząć leczenie od większych dawek, po uwzględnieniu ich wcześniejszego doświadczenia w stosowaniu leków tej grupy.

Niektórzy pacjenci przyjmujący lek Xancodal zgodnie z ustalonym schematem potrzebują szybko działających leków przeciwbólowych w celu szybkiego zniesienia przebijającego bólu. Xancodal nie jest przeznaczony do leczenia przebijającego bólu.

W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczającą dobową dawką leku Xancodal jest 40 mg, ale może być konieczne zastosowanie większych dawek. Pacjenci z bólem nowotworowym wymagają zwykle dawek od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach lekarz może zwiększyć do 400 mg.

Konieczna jest regularna kontrola działania przeciwbólowego leku oraz innych jego działań w celu uzyskania najlepszych wyników terapii oraz możliwości wdrożenia w odpowiednim czasie leczenia każdego działania niepożądanego i zadecydowania, czy terapię należy kontynuować.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Tnni pacjenci obarczeni ryzykiem

Pacjentom z małą masą ciała lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

Sposób stosowania i długość trwania leczenia Lek jest przeznaczony tylko do podawania doustnego.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody), niezależnie od posiłków, rano i wieczorem, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania (np. o 8 rano i 8 wieczorem).

Tabletek nie wolno kruszyć ani żuć, gdyż powoduje to szybkie uwalnianie oksykodonu na skutek zniszczenia właściwości przedłużonego uwalniania. Przyjmowanie rozgryzionych lub pokruszonych tabletek Xancodal prowadzi do szybkiego uwolnienia i wchłonięcia potencjalnie groźnej dla życia dawki oksykodonu (patrz „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xancodal”).

Chlorowodorek oksykodonu jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego. W razie wstrzyknięcia do żyły substancje pomocnicze zawarte w tabletce mogą spowodować miejscowe zniszczenie (martwicę) tkanki, zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płuc) lub inne ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu powikłania.

Lekarz dostosuje dawkę leku w zależności od nasilenia bólu i reakcji pacjenta na leczenie. Należy przyjmować zaleconą przez lekarza ilość tabletek dwa razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xancodal

W razie przyjęcia większej dawki leku Xancodal niż zalecona, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub miejscowe centrum zatruć. Mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, zahamowanie oddychania, zwiotczenie mięśni szkieletowych i nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach możliwa jest zapaść krążeniowa, odrętwienie umysłowe i ruchowe, utrata przytomności (śpiączka), zwolnienie akcji serca, nagromadzenie płynu w płucach (niekardiogenny obrzęk płuc). Nadużywanie silnych opioidów, takich jak oksykodon, w dużych dawkach może prowadzić do zgonu. W żadnym wypadku nie należy wykonywać czynności wymagających nasilonej uwagi, tj. prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Xancodal

Jeśli pacjent przyjmuje mniejszą dawkę leku Xancodal niż zalecona lub pomija dawki leku, działanie przeciwbólowe będzie niewystarczające lub nie będzie go w ogóle.

Pominiętą dawkę można uzupełnić, jeśli do następnego planowego przyjęcia leku jest co najmniej 8 godzin. Następnie kolejne dawki należy przyjmować zgodnie z zaleceniem.

Pominiętą dawkę można uzupełnić również wtedy, gdy czas do następnego planowego przyjęcia leku jest krótszy, ale w takim przypadku kolejną dawkę należy opóźnić o 8 godzin. Generalnie leku Xancodal nie należy przyjmować częściej niż co 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xancodal

Nie należy przerywać leczenia bez poinformowania o tym lekarza.

Jeśli stosowanie leku Xancodal nie jest już dłużej konieczne, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu zapobiegania objawom odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

♦ bardzo zwolniony lub płytki oddech (zahamowanie czynności oddechowej). Jest to

najpoważniejsze ryzyko związane ze stosowaniem takich leków, jak Xancodal (opioidów). Może nawet zakończyć się zgonem w przypadku przyjęcia dużej dawki tego leku.

INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

♦    senność, zawroty głowy, ból głowy

♦    zaparcie, nudności lub wymioty; lekarz przepisze pacjentowi odpowiedni lek do leczenia tych objawów

♦    świąd

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

♦    lęk, depresja, nerwowość, zaburzeniami snu, nieprawidłowe myślenie, dezorientacja

♦    drżenie

♦    osłabienie

♦    duszność

♦    suchość w jamie ustnej, ogólne objawy niestrawności, takie jak ból brzucha, biegunka, utrata apetytu

♦    wysypka, nasilone pocenie się, częste oddawanie moczu

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

♦    reakcje alergiczne

♦    zwiększenie stężenia hormonu antydiuretycznego we krwi ( (ADH) z takimi objawami, jak ból głowy, drażliwość, letarg, nudności, wymioty, splątanie i zaburzenia świadomości

♦    niedobór wody w organizmie (odwodnienie)

♦    niepokój, chwiejność emocjonalna, uczucie szczęścia

♦    omamy, uzależnienie od leku, zaburzenia widzenia, wrażenie nieprawidłowej głośności, zaburzenia smaku,

♦    zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśni tiki, napady drgawkowe, osłabione odczuwanie bólu lub dotyku, zaburzenia koordynacji lub równowagi,

♦    utrata pamięci, zaburzenia mowy

♦    omdlenie

♦    zaburzenia wydzielania łez, zwężenie źrenic

♦    przyspieszone tętno, kołatanie serca (w związku z zespołem odstawienia)

♦    rozszerzenie naczyń krwionośnych powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

♦    nasilony kaszel, ból gardła, katar, zmiany głosu, trudności w oddychaniu lub świszczący oddech

♦    owrzodzenie w jamie ustnej, bolesność dziąseł, wzdęcia (nadmierna ilość gazów w żołądku lub jelitach), trudności w połykaniu, odbijanie się, niedrożność jelit

♦    osłabiony popęd płciowy i impotencja

♦    urazy na skutek wypadków spowodowanych osłabioną uwagą, ból (np. w klatce piersiowej), zatrzymywanie płynów (obrzęk), migrena, objawy odstawienia, tolerancja leku

♦    suchość skóry, pragnienie

♦    trudności w oddawaniu moczu

♦    dreszcze

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

♦    choroba węzłów chłonnych

♦    skurcze mięśni

♦    niskie ciśnienie tętnicze krwi, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania

♦    krwawienie z dziąseł, zwiększony apetyt, smoliste stolce, przebarwienie i inne zmiany w obrębie zębów

♦    powstawanie pęcherzy na skórze i błonach śluzowych (opryszczka), zwiększona wrażliwość na światło, swędząca wysypka

♦    obecność krwi w moczu

♦    zmiany masy ciała (zmniejszenie lub zwiększenie), zapalenie skóry

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

♦    łuszcząca się wysypka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

♦    brak miesiączki

♦    ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

♦    agresja

♦    zwiększona wrażliwość na ból (hiperalgezja)

♦    próchnica zębów

♦    kolka żółciowa (powodująca ból brzucha), zastój żółci

Długotrwałe stosowanie leku Xancodal może prowadzić do uzależnienia, a po nagłym przerwaniu leczenia może wystąpić zespół z odstawienia. Jeśli dalsze stosowanie leku Xancodal nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo zmniejszać jego dawkę w celu uniknięcia wystąpienia objawów odstawienia (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Xancodal

♦    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

♦    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze/butelce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

♦    Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

♦    Butelki z HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

♦    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Xancodal

Substancją czynną jest oksykodonu chlorowodorek.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 71,8 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: olej rycynowy uwodorniony, kopowidon, behenylu polioksoglicerydy, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Otoczka: Sepifilm LP 761, white [o składzie: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171)], żelaza tlenek czarny (E172), glinu tlenek uwodniony, indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104).

Jak wygląda Xancodal i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu Xancodal są zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 9,8-10,4 mm.

Blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierają 30, 60 lub 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Butelki z HDPE z wieczkiem z PP lub z wieczkiem z HDPE z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, zawierające kapsułkę z PE z substancją pochłaniającą wilgoć (żel krzemionkowy) lub niezawierające kapsułki, zawierają 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

8 DE/H/3293/003/IB/001