Imeds.pl

Xapimant 20 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xapimant, 20 mg, tabletki powlekane

Memantinum hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Xapimant i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xapimant

3.    Jak stosować Xapimant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xapimant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Xapimant i w jakim celu się go stosuje Jak działa Xapimant

Xapimant należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera jest spowodowana zaburzeniami przekazywania sygnałów w mózgu. W mózgu znajdują się tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się i dla pamięci. Xapimant należy do grupy leków tzw. antagonistów receptorów NMDA. Lek wpływa na receptory NMDA, poprawiając przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się Xapimant

Xapimant stosuje się w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xapimant Kiedy nie stosować leku Xapimant

• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek memantyny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowaniem leku Xapimant należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

. u pacjenta występowały w przeszłości napady drgawkowe;

. pacjent przebył ostatnio zawał mięśnia sercowego (atak serca) lub stwierdzono u niego zastoinową niewydolność serca lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie tętnicze krwi).

W takich sytuacjach leczenie powinno być ściśle nadzorowane przez lekarza, który będzie regularnie oceniał korzyści ze stosowania leku Xapimant.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz powinien dokładnie kontrolować czynność nerek i w razie konieczności odpowiednio modyfikować dawki memantyny.

Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków, jak amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), ketamina (stosowana zwykle jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany zazwyczaj w leczeniu kaszlu) oraz innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Xapimant u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Xapimant a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Xapimant może zmieniać działanie wymienionych leków, dlatego może być konieczna zmiana ich dawki przez lekarza:

. amantadyna, ketamina, dekstrometorfan . dantrolen, baklofen

. cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna . hydrochlorotiazyd (oraz inne leki złożone zawierające hydrochlorotiazyd)

. leki przeciwcholinergiczne (stosowane zwykle w leczeniu zaburzeń ruchu lub skurczów jelit)

. leki przeciwdrgawkowe (stosowane w zapobieganiu i łagodzeniu napadów drgawkowych)

. barbiturany (stosowane głównie jako leki nasenne)

. agoniści dopaminergiczni (takie jak L-dopa, bromokryptyna)

. leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)

. doustne leki przeciwzakrzepowe.

Jeśli pacjent zostanie przyjęty do szpitala, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Xapimant.

Xapimant z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zmienił ostatnio lub planuje wprowadzenie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z normalnej diety na ścisłą dietę wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (nadmierną ilość kwaśnych substancji we krwi spowodowaną zaburzeniami czynności nerek lub ciężkie zakażenie dróg moczowych). W takich wypadkach może być konieczna modyfikacja dawki leku przez lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Xapimant u kobiet w ciąży.

Kobiety przyjmujące Xapimant nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lekarz poinformuje pacjenta, czy choroba pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Xapimant może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane.

Xapimant zawiera laktozę

Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Xapimant

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Xapimant dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych dawkę tę uzyskuje się stopniowo, postępując według schematu:

Tydzień leczenia

Dawka przyjmowana raz na dobę

1. tydzień

ćwierć tabletki 20 mg

2. tydzień

pół tabletki 20 mg

3. tydzień

trzy czwarte tabletki 20 mg

od 4. tygodnia

jedna tabletka 20 mg

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz ustali odpowiednie dawkowanie leku i zaleci kontrolowanie czynności nerek w określonych odstępach czasu.

Sposób podawania

Xapimant należy przyjmować doustnie raz na dobę. Jeśli leczenie ma być skuteczne, lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Tabletki należy połykać popijając wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletki można podzielić na 4 równe dawki. Jeśli to konieczne, tabletkę należy położyć na płaskiej powierzchni rowkami do góry i nacisnąć ją kciukiem (jak pokazano na rysunku).

Czas trwania leczenia

Stosowanie leku Xapimant należy kontynuować tak długo, jak długo trwa jego korzystne działanie.

Lekarz będzie regularnie oceniać przebieg leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xapimant

■ Na ogół przyjęcie zbyt dużej dawki leku Xapimant nie powinno mieć szkodliwego działania. Mogą wystąpić nasilone objawy opisane w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.

■    Jeśli pacjent znacznie przedawkuje Xapimant, należy zwrócić się do lekarza lub zasięgnąć porady medycznej, gdyż może być konieczne wdrożenie odpowiedniego postępowania.

Pominięcie przyjęcia leku Xapimant

■ Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć następną dawkę leku Xapimant o zwykłej porze.

■ Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na ogół nasilenie obserwowanych działań niepożądanych jest lekkie do umiarkowanego.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

. ból głowy, senność, zaparcie, zwiększenie wyników badań czynności wątroby, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, duszność, wysokie ciśnienie tętnicze krwi i nadwrażliwość na lek.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

. uczucie zmęczenia, zakażenia grzybicze, splątanie, omamy, wymioty, nieprawidłowy chód, niewydolność serca i zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica żylna, zakrzepica z zatorami)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

. napady drgawkowe

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

. zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. Zdarzenia takie opisywano u pacjentów przyjmujących ten lek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Xapimant

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Xapimant

Substancją czynną jest memantyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 16,62 mg memantyny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka: alkohol poliwinylowy, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Xapimant i co zawiera opakowanie

Tabletki Xapimant są jasnoczerwone, okrągłe (o średnicy 11,1 mm), z dwiema krzyżującymi się liniami podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek jest dostępny w przezroczystych blistrach z folii PVC-Aclar/Aluminium lub z folii PVC-PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierających 28, 30, 56, 60, 84 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

S.C. Sandoz, S.R.L.

Livezeni Street no 7A 540472 Targu Mures, Rumunia

Weimer Pharma GmbH Im Steingerust 30 76437 Rastatt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

5 NL/H/2682/002/DC