+ iMeds.pl

Xefo 4 mgUlotka Xefo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Xefo 4 mg tabletki powlekane

Lornoxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Xefo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Xefo

3.    Jak przyjmować Xefo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xefo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Xefo i w jakim celu się go stosuje

Xefo jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) i przeciwreumatycznym zaliczanym do grupy oksykamów. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz objawów reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, takich jak ból i stan zapalny stawów.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Xefo

Kiedy nie przyjmować leku Xefo:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lomoksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, takie jak kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory cyklooksygenazy-2 (ang. COX-2);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono małopłytkowość (mała liczba płytek krwi, która zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia lub siniaków);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego, pęknięcie i krwawienie z naczynia krwionośnego w mózgu lub inne powikłania krwotoczne;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono perforację przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZ;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xefo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jest to szczególnie ważne:

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

•    u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca;

•    u pacjentów, u których stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;

•    u pacjentów ze skłonnościami do krwawień w przeszłości;

•    u pacjentów z astmą w wywiadzie;

•    u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (ang. SLE, lupus erythematosus, rzadka choroba immunologiczna).

Lekarz może zlecić regularne wykonywanie badań laboratoryjnych w celu obserwacji stanu pacjenta, jeżeli

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,

•    pacjent jest w podeszłym wieku,

•    lub pacjent będzie stosował lek Xefo przez ponad 3 miesiące.

Należy poinformować lekarza, jeżeli planowane jest leczenie heparyną lub takrolimusem podczas przyjmowania leku Xefo.

Pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku Xefo i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem,

jeśli wystąpią u niego nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu pokarmowego, reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust, powiek, uszu, narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości.

Leki takie jak Xefo mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawału serca) lub udaru mózgu. Zagrożenie zwiększa się w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku ani długości okresu leczenia.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli

•    rozpoznano u niego chorobę serca,

•    w przeszłości miał udar mózgu,

•    lub uważa, że jest narażony na rozwój powyższych chorób (np. występuje u niego nadciśnienie tętnicze, cukrzyca bądź zwiększone stężenie cholesterolu, lub pali tytoń).

Należy unikać stosowania leku Xefo w trakcie chorowania na ospę wietrzną.

Lek Xefo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Xefo, jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, takie jak kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory COX-2. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Lek Xefo może wpływać na działanie innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:

•    cymetydyna - stosowana w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej żołądka;

•    leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna lub fenprokumon - stosowane w zapobieganiu tworzenia się skrzepów krwi;

•    kortykosteroidy;

•    metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów i chorób immunologicznych;

•    lit;

•    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus;

•    leki nasercowe, takie jak digoksyna, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki beta-adrenolityczne;

•    leki moczopędne;

•    antybiotyki chinolonowe;

•    leki przeciwpłytkowe - stosowane w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu;

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) - stosowane w leczeniu depresji;

•    pochodne sulfonylomocznika, np. glibenklamid - stosowane w leczeniu cukrzycy;

•    leki o działaniu pobudzającym lub hamującym układ enzymatyczny CYP2C9 (takie jak antybiotyk ryfampicyna lub lek przeciwgrzybiczy flukonazol), ponieważ mogą one wpływać na sposób, w jaki organizm rozkłada lek Xefo;

•    blokery receptora angiotensyny II - stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, uszkodzenia nerek w wyniku cukrzycy lub zastoinowej niewydolności serca;

•    pemetreksed - stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc.

Xefo z jedzeniem i piciem

Tabletki powlekane Xefo są przeznaczone do podawania doustnego. Lek należy przyjmować przed posiłkami, popijając odpowiednią ilością wody.

Przyjmowanie leku z jedzeniem nie jest zalecane, ponieważ może zmniejszać skuteczność jego działania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Płodność

Lek Xefo może wpływać niekorzystnie na płodność, dlatego stosowanie tego leku nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy skonsultować się z lekarzem oraz rozważyć przerwanie stosowania leku Xefo, jeżeli istnieją problemy z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodności.

Ciąża

W pierwszych sześciu miesiącach ciąży stosowanie leku Xefo nie jest zalecane, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Nie wolno przyjmować leku Xefo w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Karmienie piersią

W przypadku kobiet karmiących piersią stosowanie leku Xefo nie jest zalecane, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Xefo nie wpływa lub nieznacznie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Xefo zawiera laktozę jednowodną

Xefo 4 mg tabletki zawierają laktozę jednowodną. Jeżeli wcześniej rozpoznano u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak przyjmować Xefo

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych to 8 mg do 16 mg, podzielona na dwie lub trzy dawki na dobę. Nie należy przyjmować dawki większej niż 16 mg na dobę.

Dawka dla pacjentów z zapaleniem stawów wynosi 12 mg, podzielona na dwie lub trzy dawki na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 16 mg na dobę.

W przypadku niewydolności wątroby lub nerek nie należy przyjmować więcej niż 12 mg leku (dwa lub trzy razy na dobę).

Xefo tabletki należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody. Leku Xefo nie należy przyjmować w trakcie posiłku, ponieważ pokarm może zmniejszyć jego skuteczność.

Z uwagi na brak wystarczających informacji nie zaleca się stosowania leku Xefo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xefo

Jeżeli pacjent przyjmie dawkę leku Xefo większą od przepisanej, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia).

Pominięcie przyjęcia leku Xefo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leki takie jak Xefo mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu pokarmowego, reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust, powiek, uszu, narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości, należy przerwać przyjmowanie leku Xefo i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zwrócić się o pomoc do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

•    wystąpienie lub nasilenie duszności, bólu w klatce piersiowej lub obrzęku kostki;

•    silny lub przewlekły ból brzucha lub smoliste stolce;

•    żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka) - będące objawami zaburzenia czynności wątroby;

•    reakcje alergiczne - do których mogą zaliczać się problemy skórne, takie jak owrzodzenie lub powstawanie pęcherzy, lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła mogący powodować trudności w oddychaniu;

•    gorączka, pękające pęcherze lub stan zapalny skóry szczególnie rąk i stóp lub jamy ustnej (zespół Stevensa-Johnsona);

•    wyjątkowo, poważne zakażenia skóry w trakcie chorowania na ospę wietrzną.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xefo podano poniżej.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów) •    łagodny i przemijający ból głowy oraz zawroty głowy;

nudności, ból brzucha, rozstrój żołądka, biegunka i wymioty.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    utrata wagi (anoreksja), bezsenność, depresja;

•    wydzielina w obrębie oka (zapalenie spojówek);

•    zawroty głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne);

•    niewydolność serca, nieregularne bicie serca, szybka akcja serca, nagłe zaczerwienienie skóry;

•    zaparcia, wzdęcia (wiatry), odbijania, suchość jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka, ból w nadbrzuszu, owrzodzenie dwunastnicy, owrzodzenia jamy ustnej;

•    zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby (stwierdzone badaniami krwi) i złe samopoczucie;

•    wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry(rumień), obrzęk naczynioruchowy(nagły obrzęk głębszych warstw skóry, głównie twarzy), pokrzywka, obrzęk, zatkany nos w wyniku alergii (zapalenie błony śluzowej nosa);

•    łysienie;

•    bóle stawów.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    zapalenie gardła;

•    niedokrwistość, zmniejszenie liczby komórek krwi (małopłytkowość i leukopenia), osłabienie;

•    nadwrażliwość, reakcje rzekomoalergiczne i anafilaksja (reakcja organizmu charakteryzująca się zazwyczaj obrzękiem twarzy, nagłym zaczerwienieniem, trudnościami w oddychaniu

i zawrotami głowy);

•    dezorientacja, nerwowość, pobudzenie, uczucie senności (ospałość), drętwienie (parestezje), zaburzenia smaku, drżenie, migrenowe bóle głowy, zaburzenia widzenia;

•    podwyższone ciśnienie    krwi, uderzenia gorąca;

•    krwawienie, krwiak (siniak), wydłużenie    czasu krwawienia;

•    trudności w oddychaniu (duszność), kaszel, skurcz oskrzeli;

•    perforacja wrzodów, krwiste wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce;

•    zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, trudności w połykaniu, afty w jamie ustnej (owrzodzenie), zapalenie języka;

•    zaburzenia czynności wątroby;

•    problemy skórne, takie jak wyprysk, wysypka;

•    bóle kości, silne skurcze mięśni, bóle mięśni;

•    zaburzenia układu moczowego, takie jak potrzeba wstawania i oddawania moczu w nocy lub zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi,.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów)

•    uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zastój żółci (przerwany przepływ żółci z wątroby);

•    zasinienia, obrzęki, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

•    działania niepożądane charakterystyczne dla leków z grupy NLPZ: neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, toksyczne działanie na nerki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Xefo

Lak należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xefo

•    Substancją czynną leku jest lornoksykam.

•    Jedna tabletka powlekana zawiera 4 mg lornoksykamu.

•    Pozostałe składniki to:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian (rdzeń tabletki);

makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk, hypromeloza (otoczka).

Jak wygląda lek Xefo i co zawiera opakowanie

Lek Xefo 4 mg to tabletki powlekane, podłużne, o barwie białej do białożółtej, z nadrukiem „L04”.

Lek Xefo dostępny jest w opakowaniach zawierających po 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca

Takeda GmbH

Miejsce wytwarzania Oranienburg Lehnitzstrasse 70-98 16515 Oranienburg Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DK/H/123/001

Austria

Dania

Estonia

Grecja


Xefo 4 mg - Filmtabletten


Xefo

Xefo

Xefo


Węgry

Irlandia

Litwa

Łotwa

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Xefo 4 mg filmtabletta Xefo

Xefo 4 mg pévele dengtos tabletés Xefo 4 mg apvalkota tablete Xefo

Acabel 4 mg

Xefo 4 mg filmom obalené tablety

Xefo 4 mg filmsko oblozene tablete

Acabel 4 mg comprimidos recubiertos con película

DK/H/137/001

Dania

Portugalia

Lomoxicam “Takeda” BOSPORON 4 mg

DK/H/137/003

Niemcy

Telos 4 mg filmtabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

7/7

Xefo

Charakterystyka Xefo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xefo 4 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 4 mg lomoksykamu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 94 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletka powlekana, podłużna, o barwie białej do białożółtej, z nadrukiem „L04”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Krótkotrwałe leczenie ostrego bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

-    Leczenie objawowe bólu i zmian zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

-    Leczenie objawowe bólu i zmian zapalnych w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

We wszystkich przypadkach dawkowanie należy ustalić w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Dolegliwości bólowe

8-16 mg lomoksykamu na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Choroba zwyrodnieniowa stawów oraz reumatoidalne zapalenie stawów

Początkowa zalecana dawka lomoksykamu wynosi 12 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 16 mg na dobę.

Dodatkowe informacje na temat pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka

Dzieci i młodzież

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nie zaleca się stosowania lomoksykamu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, jednak w tej grupie pacjentów tolerancja działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego jest zmniejszona, dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania lomoksykamu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu od łagodnego do umiarkowanego maksymalna zalecana dawka wynosi 12 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna zalecana dawka wynosi 12 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę w jak najkrótszym okresie pozwalającym na opanowanie objawów (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Tabletki powlekane Xefo należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Trombocytopenia.

-    Objawy nadwrażliwości (astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy.

-    Ciężka niewydolność serca.

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z naczyń mózgowych lub inne powikłania krwotoczne.

-    Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZ w przeszłości.

-    Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie (co najmniej dwukrotne rozpoznanie owrzodzenia bądź krwawienia).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy >700 pmol/l).

-    Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy wnikliwie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed zastosowaniem lornoksykamu w następujących zaburzeniach:

-    Zaburzenia czynności nerek: Należy zachować ostrożność podczas podawania lornoksykamu pacjentom z zaburzeniami czynności nerek w stopniu od łagodnego (stężenie kreatyniny

w surowicy 150-300 pmol/l) do umiarkowanego (stężenie kreatyniny w surowicy 300-700 pmol/l) z uwagi na zależność nerkowego przepływu krwi od działania prostaglandyn. Leczenie lornoksykamem należy przerwać, jeżeli wystąpi pogorszenie czynności nerek podczas terapii.

-    Należy monitorować czynność nerek u pacjentów, u których wykonano rozległy zabieg chirurgiczny, rozpoznano niewydolność serca, leczonych diuretykami lub lekami

o przypuszczalnym lub potwierdzonym działaniu uszkadzającym nerki.

-    Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Zaleca się uważne kontrolowanie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych (np. APTT).

-    Zaburzenia czynności wątroby (np. marskość wątroby). Ponieważ podczas leczenia dobowymi dawkami 12-16 mg istnieje ryzyko podwyższonego stężenia lornoksykamu (zwiększenie AUC) u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy rozważyć regularne monitorowanie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych. Prawdopodobnie pozostałe parametry farmakokinetyczne lornoksykamu są porównywalne u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i zdrowych osób.

-    Leczenie długotrwałe (ponad 3 miesiące): Zaleca się regularne laboratoryjne badania krwi

(hemoglobina), czynności nerek (kreatynina) i badania aktywności enzymów wątrobowych.

- Pacjenci w podeszłym wieku powyżej 65 lat: Zaleca się monitorowanie czynności nerek i wątroby. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku w okresie pooperacyjnym.

Należy unikać jednoczesnego stosowania lornoksykamu i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres niezbędny do złagodzenia objawów (patrz punkt 4.2 oraz ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i układu krążenia).

Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego: Podczas leczenia NLPZ opisywano krwawienia, owrzodzenia lub perforacje przewodu pokarmowego o potencjalnie śmiertelnym przebiegu. Powikłania te występowały również u pacjentów bez poważnych chorób przewodu pokarmowego i nie zawsze były one poprzedzone objawami zwiastunowymi.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku i u osób z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie gdy była ona powikłana krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3). W takich przypadkach należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Należy rozważyć podawanie leków o działaniu gastroprotekcyjnym (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) zarówno w tych grupach pacjentów, jak i u osób wymagających skojarzonego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi substancjami czynnymi zwiększającymi ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5). Zaleca się monitorowanie objawów klinicznych w regularnych odstępach czasu.

Pacjenci, u których w przeszłości stwierdzono działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie), dotyczy to przede wszystkim początkowego etapu leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego leczenia pacjentów lekami zwiększającymi ryzyko owrzodzeń lub krwawienia, np. doustnymi kortykosteroidami, lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna), selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny oraz lekami przeciwpłytkowymi (np. kwas acetylosalicylowy) (patrz punkt 4.5).

Leczenie lornoksykamem należy przerwać, jeżeli wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego.

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) z uwagi na ryzyko zaostrzenia przebiegu choroby (patrz punkt 4.8).

U pacjentów w podeszłym wieku po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwuje się większą częstość występowania reakcji niepożądanych, szczególnie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.3).

Opisywano związek pomiędzy stosowaniem NLPZ i retencją płynów oraz występowaniem obrzęków. Dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca.

Opisywano związek pomiędzy stosowaniem NLPZ i retencją płynów oraz występowaniem obrzęków. Dlatego konieczne jest monitorowanie leczenia i wydawanie właściwych zaleceń pacjentom, u których rozpoznano nadciśnienie i (lub) zastoinową niewydolność serca o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

Wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że niektóre NLPZ (szczególnie stosowane długotrwale w dużych dawkach) mogą nieznacznie nasilać ryzyko występowania zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru naczyniowego mózgu). Dostępne ograniczone dane kliniczne nie pozwalają wykluczyć takiego zagrożenia w przypadku stosowania lornoksykamu.

Leczenie lornoksykamem można rozpocząć dopiero po starannej analizie wskazań u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stabilną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) mózgowych. Należy również wnikliwie rozważyć wskazania do długotrwałego leczenia, u pacjentów z czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Jednoczesne podawanie NLPZ i heparyny podczas znieczulenia podpajęczynówkowego lub nadtwardówkowego zwiększa ryzyko krwiaka śródrdzeniowego bądź nadtwardówkowego (patrz punkt 4.5).

U pacjentów leczonych NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki niekiedy śmiertelnych, ciężkich reakcji skórnych, np. złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko występuje w początkowym okresie leczenia, a objawy najczęściej rozpoczynają się w pierwszym miesiącu terapii. Leczenie lornoksykamem należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości.

Należy zachować ostrożność w przypadku podawania pacjentom z astmą oskrzelową lub astmą oskrzelową w wywiadzie, ponieważ donoszono, że w tej grupie NLPZ mogą wywołać nagły skurcz oskrzeli.

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (ang. SLE - Systemie Lupus Erythematosus) lub mieszaną chorobą tkanki łącznej może wystąpić podwyższone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Ponieważ lornoksykam hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia, zaleca się zachowanie ostrożności podczas leczenia pacjentów z tendencją do nadmiernego krwawienia.

Równoczesne leczenie NLPZ i takrolimusem może powodować zmniejszenie wywarzania prostacyklin w nerkach, nasilając ryzyko działania nefrotoksycznego. Z tego powodu konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone.

Podobnie jak w przypadku większości NLPZ opisywano okresowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny lub innych wskaźników czynności wątroby w surowicy, jak również zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i azotu mocznikowego we krwi oraz nieprawidłowe wyniki innych wskaźników w badaniach laboratoryjnych. Jeżeli tego rodzaju zaburzenia będą się utrzymywać lub nasilać, należy przerwać leczenie lornoksykamem i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować opisywanego produktu leczniczego.

Lornoksykam, podobnie jak inne leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn, może powodować zmniejszenie płodności. Dlatego nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u kobiet planujących ciążę. Należy rozważyć przerwanie stosowania lornoksykamu, jeżeli istnieją trudności z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodności.

Wyjątkowo, ospa wietrzna może być przyczyną ciężkich powikłań zakażeń skóry oraz tkanek miękkich.

Do chwili obecnej nie można wykluczyć udziału NLPZ w nasilaniu tego typu zakażeń. Dlatego też należy unikać stosowania lornoksykamu w przypadku wystąpienia ospy wietrznej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Charakterystyka leczenia skojarzonego lomoksykamu z następującymi produktami leczniczymi:

-    Cymetydyna: zwiększenie stężenia lomoksykamu w osoczu (nie wykazano interakcji lomoksykamu i ranitydyny ani lomoksykamu i leków zobojętniających sok żołądkowy).

-    Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny (patrz punkt 4.4). Należy skrupulatnie kontrolować wartości INR.

-    Fenprokumon: zmniejszenie skuteczności leczenia fenprokumonem.

-    Heparyna: jednoczesne podawanie NLPZ i heparyny podczas znieczulenia podpajęczynówkowego lub nadtwardówkowego zwiększa ryzyko wystąpienia krwiaka śródrdzeniowego bądź nadtwardówkowego (patrz punkt 4.4).

-    Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE - Angiotensin-converting Enzyme): zmniejszenie działania hipotensyjnego inhibitora ACE.

-    Diuretyki: zmniejszenie działania diuretycznego i hipotensyjnego diuretyków pętlowych, tiazydowych i oszczędzaj ących potas.

-    Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne: zmniejszenie działania hipotensyjnego.

-    Leki blokujące receptor angiotensyny II: zmniejszenie działania hipotensyjnego.

-    Digoksyna: zmniejszenie klirensu nerkowego digoksyny.

-    Kortykosteroidy: zwiększenie ryzyka krwawień lub owrzodzeń przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

-    Antybiotyki chinolonowe: zwiększenie ryzyka napadów padaczkowych.

-    Leki przeciwpłytkowe: zwiększenie ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

-    Inne NLPZ: zwiększenie ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego.

-    Metotreksat: zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy. Może wystąpić nasilenie objawów toksycznych. Podczas leczenia skojarzonego należy ściśle monitorować stan pacjenta.

-    Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs- Selective serotonin reuptake inhibitors): zwiększenie ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

-    Lit: NLPZ zmniejszają klirens nerkowy litu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia litu w surowicy do wartości toksycznych. Tak więc, konieczne jest monitorowanie stężenia litu szczególnie po rozpoczęciu i zakończeniu leczenia oraz w okresie modyfikacji dawki.

-    Cyklosporyna: zwiększenie stężenia cyklosporyny w surowicy. Działanie nefrotoksyczne cyklosporyny mogą nasilać zmiany zachodzące w nerkach za pośrednictwem prostaglandyn. Podczas leczenia skojarzonego należy monitorować czynność nerek.

-    Pochodne sulfonylomocznika (np. glibenklamid): zwiększenie ryzyka hipoglikemii.

-    Leki o ustalonym działaniu indukującym lub hamującym izoenzymy układu CYP2C9: lornoksykam, podobnie jak inne NLPZ metabolizowane przez układ cytochromu P-450 2C9 (izoenzym CYP2C9), wykazuje interakcje z lekami indukującymi lub hamującymi aktywność izoenzymów układu CYP2C9 (patrz punkt 5.2 Metabolizm).

-    Takrolimus: zmniejszenie wytwarzania prostacyklin w nerkach zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego. Podczas leczenia skojarzonego należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.4).

-    Pemetreksed: NLPZ mogą zmniejszać klirens nerkowy pemetreksedu, powodując nasilenie jego działania toksycznego na nerki i układ pokarmowy oraz mielosupresję.

Xefo tabletki powlekane wykazują opóźnienie wchłaniania lomoksykamu podczas podawania

równocześnie z pokarmem. Dlatego też produktu Xefo tabletki powlekane nie należy przyjmować

z pokarmem, gdy wymagany jest szybki początek działania produktu (ustąpienie bólu).

Pokarm może zmniejszać wchłanianie o około 20% i wydłużać Tmax.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie lomoksykamu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Ponadto nie należy podawać produktu leczniczego w pierwszym i drugim trymestrze oraz podczas porodu z uwagi na brak badań dotyczących ekspozycji ogólnoustrojowej płodu.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania lornoksykamu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień i występowanie wad wrodzonych serca związane ze stosowaniem inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że na wzrost ryzyka wpływa zwiększenie dawki i czasu trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyn nasila śmiertelność zarodków przed implantacją i płodów po implantacji w ścianie macicy. Nie należy podawać inhibitorów syntezy prostaglandyn w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko działań toksycznych na układ krążenia i oddechowy płodu (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne) oraz dysfunkcji nerek, zagrażającej niewydolnością tego narządu i zmniejszeniem ilości płynu owodniowego. Stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w końcowym okresie ciąży może powodować wydłużenie czasu krwawienia u matki i płodu oraz zmniejszać czynność skurczową macicy, prowadząc do opóźnienia lub wydłużenia czasu trwania porodu. Z tego powodu stosowanie lornoksykamu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Brak jest danych dotyczących przenikania lornoksykamu do mleka kobiet karmiących piersią. Lornoksykam przenika do mleka karmiących samic szczurów we względnie dużych stężeniach. Z tego powodu nie należy podawać lomoksykamu kobietom karmiącym piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci, którzy w trakcie leczenia lornoksykamem odczuwają zawroty głowy i (lub) senność, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej opisywane działania niepożądane NLPZ dotyczą przewodu pokarmowego. Istnieje ryzyko występowania owrzodzeń przewodu pokarmowego, perforacji lub krwawienia, które niekiedy, szczególnie u osób w podeszłym wieku, mogą zakończyć się zgonem (patrz punkt 4.4). Po podaniu NLPZ opisywano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, objawy dyspeptyczne, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie przebiegu zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Można oczekiwać, że działania niepożądane wystąpią u około 20% pacjentów leczonych lornoksykamem. Najczęstsze działania niepożądane lornoksykamu - nudności, objawy dyspeptyczne, niestrawność, ból brzucha, wymioty oraz biegunka - obserwowano u mniej niż 10% uczestników dostępnych badań klinicznych.

U pacjentów leczonych NLPZ opisywano również obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca.

Wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że niektóre NLPZ (szczególnie podawane długotrwale w dużych dawkach) mogą zwiększać ryzyko zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru naczyniowego mózgu, patrz punkt 4.4).

Wyjątkowo, mogą wystąpić poważne, powikłane zakażenia skóry oraz tkanek miękkich w trakcie chorowania na ospę wietrzną.

Wymienione poniżej działania niepożądane wystąpiły u ponad 0,05% z 6417 pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych II, III i IV fazy.

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Rzadko: zapalenie gardła.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, wydłużenie czasu krwawienia.

Bardzo rzadko: wybroczyny krwawe; donoszono, że po zastosowaniu leków z grupy NLPZ mogą wystąpić potencjalnie ciężkie choroby hematologiczne, takie jak: neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nadwrażliwość, reakcje rzekomoalergiczne, anafilaksja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: jadłowstręt, zmiany masy ciała.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, depresja.

Rzadko: dezorientacja, zdenerwowanie, pobudzenie.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: łagodne i przemijające bóle głowy, zawroty głowy.

Rzadko: senność, parestezje, zaburzenia smaku, drżenie, migrena.

Bardzo rzadko: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (SLE) i mieszaną chorobą tkanki łącznej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie spojówek.

Rzadko: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy, szumy uszne.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca, częstoskurcz, obrzęk, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: nagłe zaczerwienienie skóry, obrzęk.

Rzadko: nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, krwotok, krwiak.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa.

Rzadko: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, wymioty.

Niezbyt często: zaparcia, wzdęcia, odbijania ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka, ból nadbrzusza, owrzodzenie dwunastnicy, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, trudności w przełykaniu, aftowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, perforacja owrzodzenia trawiennego, krwotok z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, AlAT lub AspAT.

Bardzo rzadko: hepatotoksyczność objawiająca się np. zaburzeniami czynności wątroby, zapaleniem wątroby, żółtaczką i cholestazą.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, wysypka rumieniowata, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, łysienie.

Rzadko: zapalenie skóry i wyprysk, plamica.

Bardzo rzadko: reakcje pęcherzowe i przebiegające z obrzękiem, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle stawów.

Rzadko: bóle kości, kurcze i bóle mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: oddawanie moczu w nocy, zaburzenia oddawania moczu, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadko: Lornoksykam może przyspieszyć wystąpienie ostrej niewydolności nerek u pacjentów, u których utrzymanie przepływu krwi przez nerki zależne jest od prostaglandyn (patrz punkt 4.4). Opisywano przypadki działania nefrotoksycznego, w tym zapalenie nerek i zespół nerczycowy charakterystyczne dla leków z grupy NLPZ.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: złe samopoczucie, obrzęk twarzy.

Rzadko: osłabienie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Aktualnie brak jest doświadczeń dotyczących przedawkowania. Z tego powodu nie można określić następstw przedawkowania ani zaleceń dotyczących swoistych metod leczenia. Niemniej jednak wydaje się, że przedawkowanie lornoksykamu może wywoływać następujące objawy: nudności, wymioty, objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, zaburzenia widzenia). W przypadkach o ciężkim przebiegu może wystąpić ataksja przechodząca w śpiączkę, skurcze mięśni, uszkodzenie wątroby i nerek oraz, przypuszczalnie, zaburzenia krzepnięcia krwi.

W przypadku rozpoznania lub podejrzenia przedawkowania należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Okres półtrwania lornoksykamu jest krótki. Produkt leczniczy jest szybko wydalany. Lornoksykam nie jest usuwany podczas dializy. Aktualnie nie jest znana swoista odtrutka. Należy rozważyć zastosowanie zwykłych doraźnych metod, w tym płukanie żołądka. W oparciu o ogólne zasady, podanie węgla aktywowanego bezpośrednio po zażyciu lornoksykamu może prowadzić do ograniczenia wchłaniania produktu leczniczego. W zaburzeniach przewodu pokarmowego można stosować np. analogi prostaglandyn lub ranitydynę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, oksykamy Kod ATC: M01 AC05

Mechanizm działania

Lornoksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym. Lornoksykam zalicza się do oksykamów, związków działających głównie przez hamowanie syntezy prostaglandyn (hamowanie aktywności cyklooksygenazy) prowadzące do zmniejszenia wrażliwości obwodowych nocyceptorów i redukcji nasilenia reakcji zapalnej. Sugerowano również działanie na poziomie nocyceptorów centralnych, niezależne od efektu przeciwzapalnego.

Działanie farmakodynamiczne

Lornoksykam nie wpływa na parametry objawów życiowych (temperaturę ciała, częstotliwość oddechów, częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze, zapis EKG ani wynik spirometrii).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Działanie przeciwbólowe lornoksykamu wykazano w kilku próbach klinicznych w fazie badań produktu leczniczego.

Hamowanie syntezy prostaglandyn prowadzi do podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego i wykazuje ogólnoustrojowe działanie zwiększające ryzyko owrzodzeń. Dlatego działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego występują często podczas leczenia lornoksykamem oraz innymi lekami z grupy NLPZ.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lornoksykam ulega szybkiemu i niemal pełnemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego.

Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 1-2 godzinach od podania. Całkowita dostępność biologiczna lornoksykamu wynosi 90-100%. Nie obserwowano efektu pierwszego przejścia. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 3-4 godziny.

Zażywanie lornoksykamu z posiłkiem powoduje zmniejszenie Cmax o około 30% i wydłużenie Tmax z 1,5 do 2,3 godziny. Wchłanianie lornoksykamu (na podstawie pola pod krzywą, AUC) może ulec zmniejszeniu nawet o 20%.

Dystrybucja

Lornoksykam występuje w osoczu w postaci niezmienionej oraz jako hydroksylowany metabolit. Lornoksykam wiąże się z białkami osocza w 99% w sposób niezależny od stężenia.

Metabolizm

Lornoksykam jest intensywnie metabolizowany w wątrobie. Główną przemianą metaboliczną jest hydroksylacja do postaci nieaktywnej, 5-hydroksylornoksykamu. Przemiany biologiczne lornoksykamu odbywają się przy udziale układu enzymatycznego CYP2C9. Ponieważ enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny, w populacji istnieją osoby o szybkim i wolnym metabolizmie.

U osób o wolnym metabolizmie może występować znacznie zwiększone stężenie lomoksykamu w osoczu. Metabolit hydroksylowany jest pozbawiony aktywności farmakologicznej. Lomoksykam jest całkowicie metabolizowany do postaci nieaktywnej, z czego około 2/3 wydalane jest przez wątrobę, a 1/3 przez nerki.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że lornoksykam nie powoduje indukcji enzymów wątrobowych. W badaniach klinicznych nie wykazano gromadzenia lornoksykamu po wielokrotnym podaniu dawek, zgodnych z zaleceniami. Wyniki te potwierdzono przy użyciu danych uzyskanych po rocznym monitorowaniu działania produktu leczniczego.

Eliminacja

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji macierzystego związku wynosi od 3 do 4 godzin.

Po podaniu doustnym około 50% jest wydalane z kałem, a 42% przez nerki, głównie w postaci 5-hydroksylornoksykamu. W przypadku podania pozajelitowego raz lub dwa razy na dobę okres półtrwania 5-hydroksylornoksykamu w fazie eliminacji wynosi około 9 godzin.

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ulega zmniejszeniu o 30-40%. U pacjentów w podeszłym wieku nie stwierdza się innych istotnych zmian w zakresie wydalania nerkowego lornoksykamu.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek nie występują znaczące zmiany wydalania lornoksykamu, z wyjątkiem nagromadzenia substancji u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby po 7 dniach leczenia dawkami dobowymi 12 mg i 16 mg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksyczności po podaniu dawki pojedynczej i po podaniu wielokrotnym lomoksykamu u kilku gatunków zwierząt stwierdzono działanie nefrotoksyczne i owrzodzenie przewodu pokarmowego.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyn zwiększa śmiertelność zarodków przed implantacją i płodów po implantacji w ścianie macicy. Ponadto w badaniach na zwierzętach, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, zaobserwowano zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego.

U szczurów lomoksykam powodował zmniejszenie płodności (przez działanie na owulację i implantację) oraz wpływał na przebieg ciąży i porodu. U królików i szczurów lomoksykam powodował przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego na skutek hamowania cyklooksygenazy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K 30 Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka:

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Hypromeloza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blister: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister: Nieprzezroczyste PVC/Aluminium. Każdy blister zawiera 10 tabletek powlekanych. Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15428

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 kwietnia 2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08 czerwca 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03/2015

11/11

Xefo