Imeds.pl

Xefo 8 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Xefo 8 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lornoxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Xefo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Xefo

3.    Jak stosować Xefo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xefo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Xefo i w jakim celu się go stosuje

Xefo jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) i przeciwreumatycznym zaliczanym do grupy oksykamów. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, jeżeli leczenie doustne nie jest możliwe.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Xefo

Kiedy nie stosować leku Xefo:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na lornoksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, takie jak kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory cyklooksygenazy-2 (ang. COX-2);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono małopłytkowość (mała liczba płytek krwi, która zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia lub siniaków);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego, pęknięcie i krwawienie z naczynia krwionośnego w mózgu, lub inne powikłania krwotoczne;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono perforację przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZ;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xefo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jest to szczególnie ważne:

•    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

•    u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono wysokie ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca;

•    u pacjentów, u których stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;

•    u pacjentów ze skłonnościami do krwawień w przeszłości;

•    u pacjentów z astmą w wywiadzie;

•    u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (ang. SLE, lupus erythematosus, rzadka choroba immunologiczna).

Lekarz może zlecić regularne wykonywanie badań laboratoryjnych w celu obserwacji stanu pacjenta, jeżeli

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,

•    pacjent jest w podeszłym wieku,

•    lub pacjent będzie stosował lek Xefo przez ponad 3 miesiące.

Należy poinformować lekarza jeżeli planowane jest leczenie heparyną lub takrolimusem podczas stosowania leku Xefo.

Pacjent powinien przerwać stosowanie leku Xefo i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem,

jeśli wystąpią u niego nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu pokarmowego, reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust, powiek, uszu, narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości.

Leki takie jak Xefo mogą nieznacznie zwiększać ryzyko ataku serca (zawału serca) lub udaru mózgu. Zagrożenie zwiększa się w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku ani długości okresu leczenia.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli

•    rozpoznano u niego chorobę serca,

•    w przeszłości miał udar mózgu,

•    lub uważa, że jest narażony na rozwój powyższych chorób (np. występuje u niego nadciśnienie tętnicze, cukrzyca bądź zwiększone stężenie cholesterolu, lub pali tytoń).

Należy unikać stosowania leku Xefo w trakcie chorowania na ospę wietrzną.

Lek Xefo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Xefo, jeśli pacjent przyjmuje inne leki z grupy NLPZ, takie jak kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory COX-2. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Lek Xefo może wpływać na działanie innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków:

•    cymetydyna - stosowana w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej żołądka;

•    leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna lub fenprokumon - stosowane w zapobieganiu tworzenia się skrzepów krwi;

•    kortykosteroidy;

•    metotreksat - stosowany w    leczeniu nowotworów i chorób    immunologicznych;

•    lit;

•    leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna    lub takrolimus;

•    leki nasercowe, takie jak digoksyna, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki beta-adrenolityczne;

•    leki moczopędne;

•    antybiotyki chinolonowe;

•    leki przeciwpłytkowe - stosowane w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu;

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) - stosowane w leczeniu depresji;

•    pochodne sulfonylomocznika, np. glibenklamid - stosowane w leczeniu cukrzycy;

•    leki o działaniu pobudzającym lub hamującym układ enzymatyczny CYP2C9 (takie jak antybiotyk ryfampicyna lub lek przeciwgrzybiczy flukonazol), ponieważ mogą one wpływać na sposób, w jaki organizm rozkłada lek Xefo;

•    blokery receptora angiotensyny II - stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, uszkodzenia nerek w wyniku cukrzycy lub zastoinowej niewydolności serca;

•    pemetreksed - stosowany w leczeniu niektórych postaci raka płuc.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Płodność

Lek Xefo może wpływać niekorzystnie na płodność, dlatego stosowanie tego leku nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy skonsultować się z lekarzem oraz rozważyć przerwanie stosowania leku Xefo, jeżeli istnieją problemy z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodności.

Ciąża

W pierwszych sześciu miesiącach ciąży stosowanie leku Xefo nie jest zalecane, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Nie wolno przyjmować leku Xefo w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Karmienie piersią

W przypadku kobiet karmiących piersią stosowanie leku Xefo nie jest zalecane, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Xefo nie wpływa lub nieznacznie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Xefo

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku dla dorosłych to 8 mg podane domięśniowo (im.) lub dożylnie (iv.).

Nie należy przyjmować więcej niż 16 mg na dobę. Jednakże w pierwszym dniu leczenia, lekarz może przepisać dodatkową dawkę 8 mg leku Xefo roztwór do wstrzykiwań.

Xefo 8 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy przed podaniem rozpuścić w dołączonych 2 ml rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Xefo 8 mg roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczony do podawania we wstrzyknięciach domięśniowych (im.) lub dożylnych (iv.). Wstrzyknięcie dożylne należy wykonywać powoli, przez co najmniej 15 sekund, a wstrzyknięcie domięśniowe przez co najmniej 5 sekund.

Nie mieszać leku Xefo 8 mg roztwór do wstrzykiwań z innymi lekami, chyba że ich zgodność została wyraźnie potwierdzona. Lornoksykam wykazuje zgodność z 0,9% roztworem NaCl, 5% roztworem dekstrozy (glukozy) i roztworem Ringera. Jeżeli zgodność nie została wyraźnie potwierdzona, lek Xefo 8 mg roztwór do wstrzykiwań należy zawsze podawać oddzielnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xefo

Jeżeli pacjent otrzyma dawkę leku Xefo większą od przepisanej, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia).

Pominięcie zastosowania leku Xefo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Leki takie jak Xefo mogą nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe objawy brzuszne jak krwawienie z przewodu pokarmowego, reakcje skórne jak wysypka, uszkodzenie wewnętrznej błony śluzowej nozdrzy, ust, powiek, uszu, narządów płciowych lub odbytu, lub inne objawy nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Xefo i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zwrócić się o pomoc do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

•    wystąpienie lub nasilenie duszności, bólu w klatce piersiowej lub obrzęku kostki;

•    silny lub przewlekły ból brzucha lub smoliste stolce;

•    żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka) - będące objawami zaburzenia czynności wątroby;

•    reakcje alergiczne - do których mogą zaliczać się problemy skórne, takie jak owrzodzenie lub powstawanie pęcherzy, lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła mogący powodować trudności w oddychaniu;

•    gorączka, pękające pęcherze lub stan zapalny skóry szczególnie rąk i stóp lub jamy ustnej (zespół Stevensa-Johnsona);

•    wyjątkowo, poważne zakażenia skóry w trakcie chorowania na ospę wietrzną.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xefo podano poniżej.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    łagodny i przemijający ból głowy oraz zawroty głowy;

•    nudności, ból brzucha, rozstrój żołądka, biegunka i wymioty.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    utrata wagi (anoreksja), bezsenność, depresja;

•    wydzielina w obrębie oka (zapalenie spojówek);

•    zawroty głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne);

•    niewydolność serca, nieregularne bicie serca, szybka akcja serca, nagłe zaczerwienienie skóry;

•    zaparcia, wzdęcia(wiatry), odbijania, suchość jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka, ból w nadbrzuszu, owrzodzenie dwunastnicy, owrzodzenia jamy ustnej;

•    zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby (stwierdzone badaniami krwi) i złe samopoczucie;

•    wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk głębszych warstw skóry, głównie twarzy), pokrzywka, obrzęk, zatkany nos w wyniku alergii (zapalenie błony śluzowej nosa);

•    łysienie;

•    bóle stawów.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    zapalenie gardła;

•    niedokrwistość, zmniejszenie liczby komórek krwi (małopłytkowość i leukopenia), osłabienie;

•    nadwrażliwość, reakcje rzekomoalergiczne i anafilaksja (reakcja organizmu charakteryzująca się zazwyczaj obrzękiem twarzy, nagłym zaczerwienieniem, trudnościami w oddychaniu

i zawrotami głowy);

•    dezorientacja, nerwowość, pobudzenie, uczucie senności (ospałość), drętwienie (parestezje), zaburzenia smaku, drżenie, migrenowe bóle głowy, zaburzenia widzenia;

•    podwyższone ciśnienie    krwi,    uderzenia gorąca;

•    krwawienie, krwiak (siniak),    wydłużenie    czasu krwawienia;

•    trudności w oddychaniu (duszność), kaszel, skurcz oskrzeli;

•    perforacja wrzodów, krwiste wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce;

•    zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, trudności w połykaniu, afty w jamie ustnej (owrzodzenie), zapalenie języka;

•    zaburzenia czynności wątroby;

•    problemy skórne, takie jak wyprysk, wysypka;

•    bóle kości, silne skurcze mięśni, bóle mięśni;

•    zaburzenia układu moczowego, takie jak potrzeba wstawania i oddawania moczu w nocy, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi,.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów)

•    uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zastój żółci (przerwany przepływ żółci z wątroby);

•    zasinienia, obrzęki, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka);

•    jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

•    działania niepożądane charakterystyczne dla leków z grupy NLPZ: neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, toksyczne działanie na nerki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Xefo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Okres ważności po przygotowaniu: 24 godziny w temperaturze 21°C (±2°C).

Jeżeli lek wykazuje objawy pogorszenia jakości, należy go wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykazano, że gotowy do użycia lek zachowuje właściwości chemiczne i fizykochemiczne przez 24 godziny w temperaturze 21°C (±2°C).

Uwzględniając uwarunkowania mikrobiologiczne, lek należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu. Jeżeli roztwór nie został zużyty natychmiast, odpowiedzialność za ustalenie okresu ważności i warunków przechowywania przed użyciem spoczywa na użytkowniku. Nie zaleca się przechowywania leku dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że przygotowanie i (lub) rozcieńczenie ((lub inne czynności) przeprowadzono w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub fiolce po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xefo 8 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Fiolka:

•    Substancją czynną leku jest lornoksykam.

•    Jedna fiolka z proszkiem zawiera 8 mg lornoksykamu.

•    Roztwór po przygotowaniu: jeden ml zawiera 4 mg lornoksykamu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol, trometamol, disodu edetynian.

Ampułka:

•    Rozpuszczalnik - woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xefo i co zawiera opakowanie

Proszek to stała substancja o barwie żółtej, a rozpuszczalnik to przejrzysta ciecz.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań jest żółtą, przejrzystą cieczą.

Xefo jest dostarczany jako zestaw, w skład którego wchodzą: 1 fiolka zawierająca proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i 1 ampułka zawierająca rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Dostępne opakowania: 1, 5, 6 lub 10 zestawów. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DK/H/123/005

Austria

Bułgaria


Xefo 8 mg Pulver und Losungsmittel zur Herstellung einer Injektionslosung Kce$o


Dania

Estonia

Francja

Grecja

Węgry

Irlandia

Litwa

Łotwa

Polska


Xefo

Xefo

Xefo

Xefo


Xefo 4 mg/ml por es oldószer oldatos injekcióhoz


Xefo


Xefo 8 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Xefo 8 mg pulveris un skidinatajs injekciju skiduma pagatavosanai


Xefo


Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia


Acabel 8 mg/ml Xefo 8mg/ml

Xefo 4 mg/ml prasok a rozpusfadlo na injekciu roztek Xefo 4 mg/ml prasek in vehikel za raztopino za injiciranje

DK/H/137/005

Lornoxicam “Takeda”


BOSPORON 8 mg/2ml


Dania

Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Xefo 8 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań:

•    Substancją czynną jest lornoksykam.

Jedna fiolka zawiera 8 mg lornoksykamu w postaci proszku.

Roztwór po przygotowaniu: 1 ml zawiera 4 mg lornoksykamu.

Pozostałe składniki: mannitol, trometamol, disodu edetynian.

•    Rozpuszczalnik:

Jedna ampułka zawierająca 2 ml wody do wstrzykiwań.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Xefo 8 mg roztwór do wstrzykiwań przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem, poprzez rozpuszczenie proszku zawartego w fiolce w 2 ml rozpuszczalnika zawartego w ampułce. Roztwór po przygotowaniu jest żółtą, przejrzystą cieczą.

Po przygotowaniu roztworu należy zmienić igłę.

Wstrzyknięcia im. należy wykonywać odpowiednio długą igłą do głębokich wstrzyknięć domięśniowych.

Zgodność

Xefo 8 mg roztwór do wstrzykiwań jest zgodny z następującymi roztworami: roztwór Ringera 0,9% roztwór chlorku sodu 5% roztwór dekstrozy (glukozy)

7/7