+ iMeds.pl

Xenazine 25 mgUlotka Xenazine

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xenazine, 25 mg, tabletki

(Tetrabenazinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Xenazine w jakim celu się go    stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Xenazine

3.    Jak przyjmować lek Xenazine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xenazine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xenazine w jakim celu się go stosuje

Lek Xenazine zawiera substancję, zwaną tetrabenazyną. Wpływa ona na pewne substancje chemiczne uwalniane przez nerwy w mózgu, co ułatwia kontrolowanie nagłych i nieregularnych ruchów ciała. Lek Xenazine jest stosowany u osób dorosłych w celu leczenia pląsawicy Huntingtona, która powoduje występowanie nagłych, nieregularnych i niemożliwych do kontrolowania ruchów.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Xenazine Kiedy nie przyjmować leku Xenazine

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tetrabenazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby (klasa A, B i C w skali Childa-Pugha, wynik oceny >5);

-    jeśli u pacjenta rozpoznano depresję, która była oporna na leczenie;

-    jeśli pacjent stosował w ciągu ostatnich 14 dni leki przeciwdepresyjne lub inne leki należące do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO);

-    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek myśli lub próby samobójcze;

-    jeśli pacjent stosował w ciągu ostatnich 20 dni rezerpinę, lek przyjmowany niekiedy w celu kontrolowania choroby Huntingtona;

-    jeśli u pacjenta występuje określony rodzaj parkinsonizmu ze sztywnością mięśni i trudnościami w poruszaniu się.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xenazine należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca określana jako zespół wydłużonego odstępu QT lub przyjmuje on leki, które mogą wywołać tę chorobę, np. niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. chloropromazyna, tiorydazyna), antybiotyki (np. gatyfloksacyna, moksyfloksacyna) i leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol);

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa lub niedawno wystąpił zawał serca;

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek o nasileniu od małego do umiarkowanego;

-    jeśli u pacjenta występuje obniżenie nastroju (uczucie przygnębienia, smutku lub depresji);

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek myśli lub uczucia dotyczące wyrządzenia sobie krzywdy. Zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia tetrabenazyną;

-    jeśli pacjent odczuwa złość lub ma myśli dotyczące wyrządzenia szkody w otoczeniu lub innym osobom.

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

-    jeśli w trakcie leczenia u pacjenta wystąpi niepokój ruchowy (akatyzja, pobudzenie);

-    w przypadku wystąpienia mimowolnych, nagłych ruchów rąk i nóg (dyskineza późna);

-    w przypadku zaburzenia widzenia;

-    jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, nasilonym poceniem, zmianą stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca (złośliwy zespół neuroleptyczny);

-    w przypadku odczuwania nadmiernej senności.

Lek Xenazine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą powodować działania niepożądane w przypadku ich jednoczesnego przyjmowania z tetrabenazyną. Należą do nich:

-    leki przeciwdepresyjne i inne leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO); patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Xenazine” powyżej;

-    rezerpina — nie należy jej przyjmować w ciągu 20 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Xenazine;

-    lewodopa stosowana w leczeniu choroby Parkinsona;

-    leki przeciwpsychotyczne (np. haloperydol, chlorpromazyna, tiorydazyna), metoklopramid, silne leki przeciwbólowe i leki nasenne;

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina i bupropion;

- leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol;

-    inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir;

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub zaburzeń rytmu serca (np. leki betaadrenolityczne);

-    niektóre antybiotyki, (np. cyprofloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna);

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol).

Stosowanie leku Xenazine z jedzeniem, piciem i alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania tetrabenazyny może powodować nieprawidłową senność. Lek Xenazine można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Xenazine w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących antykoncepcji. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

W trakcie stosowania leku Xenazine nie należy karmić piersią (patrz punkt 2, „Kiedy nie przyjmować leku Xenazine”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Xenazine wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w stopniu od umiarkowanego do dużego, gdyż często wywołuje senność, akatyzję i parkinsonizm.

Pacjent sam powinien zdecydować, czy jest w stanie prowadzić pojazdy mechaniczne lub wykonywać inne czynności wymagające koncentracji uwagi. Jednym z czynników, który może wpływać negatywnie na zdolność bezpiecznego wykonywania tego rodzaju czynności, jest sposób przyjmowania przez pacjenta leków mogących powodować te zdarzenia lub działania niepożądane. Opis tych działań zamieszczono w innych punktach ulotki. Należy przeczytać wszystkie informacje przedstawione w niniejszej ulotce. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Xenazine zawiera laktozę.

W przypadku stwierdzonej przez lekarza nietolerancji niektórych cukrów przed przyjęciem tego produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak przyjmować lek Xenazine

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka to:

-    zwykle dawkowanie u osób dorosłych rozpoczyna się od podawania połowy tabletki (12,5 mg), raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia;

-    dawka jest zwykle zwiększania przez dodanie w drugim tygodniu leczenia połowy tabletki (12,5 mg), dwa razy na dobę;

-    jeśli to konieczne, dawkę można dalej zwiększyć w trzecim tygodniu leczenia przez dodanie połowy tabletki (12,5 mg), trzy razy na dobę;

-    kolejne zwiększanie dawki można prowadzić w odstępach tygodniowych, dodając za każdym razem połowę tabletki (12,5 mg);

-    indywidualny zakres dawek optymalnych to zwykle 25-100 mg/dobę, podzielone na dwa lub trzy podania;

-    nie należy przekraczać maksymalnej dawki pojedynczej wynoszącej 37,5 mg;

-    nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 100 mg.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, gdyż może być konieczne zmniejszenie dawki lub zwiększanie dawki było prowadzone zbyt szybko. U niektórych pacjentów mogą być skuteczne mniejsze dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki.

Jeśli nie dojdzie do poprawy po maksymalnej dawce podawanej przez siedem dni, jest mało prawdopodobne, że dalsze stosowanie lub przedłużenie leczenia będzie korzystne dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie produktu leczniczego Xenazine u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. Ten produkt nie może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działania niepożądane i w ich przypadku może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki oraz przedłużonego okresu zwiększania dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xenazine

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Xenazine lub przypadkowego połknięcia leku przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem w celu uzyskania opinii dotyczącej ryzyka oraz porady w kwestii koniecznych czynności. Należy zabrać ze sobą opakowanie.

Pominięcie przyjęcia leku Xenazine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Xenazine

Nie należy przerywać stosowania leku Xenazine bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli podczas leczenia lekiem Xenazine wystąpią następujące objawy:

Bardzo częste (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    depresja (uczucie przygnębienia lub smutku);

-    akatyzja (niepokój ruchowy, uczucie niemożności siedzenia lub stania w bezruchu);

-    parkinsonizm (objawy takie jak: sztywność mięśni, drżenie i zaburzenia chodu oraz równowagi).

Częste (mogą występować u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    pobudzenie;

-    lęk (niepokój);

-    splątanie.

Bardzo rzadkie (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    myśli o popełnieniu samobójstwa;

-    uczucie złości lub agresywne zachowanie;

-    wysoka gorączka, nasilone pocenie, sztywność mięśni, szybkie lub nieregularne tętno bądź nieprawidłowy rytm pracy serca (złośliwy zespół neuroleptyczny, NMS);

-    zapalenie płuc (pacjenci z trudnościami w połykaniu mogą być obciążeni większym ryzykiem);

-    trwałe odchylenie gałek ocznych ku górze (napad wejrzeniowy).

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zawroty głowy oraz niedociśnienie ortostatyczne (nagłe zawroty głowy podczas wstawania);

-    rzadkoskurcz (zwolnienie częstości pracy serca).

Poniżej wymieniono wszystkie znane działania niepożądane

Bardzo częste (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    senność;

drżenie;

nadmierne wydzielanie śliny.

Częste (mogą występować u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    bezsenność (trudności ze snem).

Bardzo rzadkie (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    zmniejszenie zdolności do zwalczania zakażeń z powodu małej liczby białych krwinek (leukopenii);

-    zmniejszenie apetytu, odwodnienie (niedobór wody w organizmie), zmniejszenie masy ciała;

-    nadwrażliwość na światło słoneczne (światłowstręt);

-    wysypka, świąd lub pokrzywka;

-    upadki.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    dezorientacja, nerwowość, niepokój ruchowy, zaburzenia snu;

-    ataksja, dystonia;

-    utrata pamięci;

-    przełom nadciśnieniowy;

-    zaburzenia połykania, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej;

-    nasilone pocenie;

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego u kobiet lub brak miesiączki;

-    zmęczenie, osłabienie, hipotermia (niska temperatura ciała);

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT);

-    hiperprolaktynemia (może powodować zaburzenia, takie jak pojawienie się wydzieliny

z gruczołów piersiowych, powiększenie gruczołów piersiowych [u mężczyzn] lub zaburzenia seksualne, takie, jak impotencja).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Xenazine

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Xenazine

Substancją czynną jest tetrabenazyna w ilości 25 mg w każdej tabletce.

Inne składniki to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian oraz barwnik żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Xenazine i co zawiera opakowanie

Tabletki są żółtawe, cylindryczne o skośnych krawędziach i średnicy 7 mm, z oznaczeniem „CL25” na jednej stronie i linią podziału po drugiej.

Opakowanie: butelki z HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierające 112 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny :

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Recipharm Fontaine S.A.S.,

Rue des Près Potets

21121Fontaine-Lès-Dijon

Francja

ICN Polfa Rzeszów S.A.,

Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia:

Estonia:

Grecja:

Węgry:

Litwa:

Łotwa:

Polska:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:


Xenazine 25 Xenazine Xenazine 25 Xenazine 25 Xenazine 25 Xenazine 25 Xenazine Xenazine 25 Xenazine 25 Xenazine 25


mg tabletti

mg SroKÍa mg tabletta mg tabletćs mg tabletes

mg comprimate mg tablety mg tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Xenazine

Charakterystyka Xenazine

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xenazine, 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 25 mg tetrabenazyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera również 64 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Żółtawa, cylindryczna tabletka o skośnych krawędziach i średnicy 7 mm, z oznaczeniem „CL25” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pląsawicy Huntingtona u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Dawkowanie i sposób podawania są zmienne, dlatego zamieszczone w tym miejscu instrukcje mają jedynie charakter wskazówek. Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zespołów nadpobudliwości ruchowej.

Dawka początkowa to 12,5 mg jeden raz na dobę przez pierwszy tydzień. W drugim tygodniu dawka to 12,5 mg dwa razy na dobę, a w trzecim tygodniu — 12,5 mg trzy razy na dobę. Dawka dobowa powinna być zwiększana o 12,5 mg, w odstępach jednego tygodnia.

Indywidualny zakres dawek optymalnych to zwykle 25-100 mg/dobę podzielone na dwa lub trzy podania. Maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg. Dawki przekraczające 50 mg na dobę powinny być przyjmowane w postaci trzech podań na dobę. Maksymalna zalecana pojedyncza dawka to 37,5 mg.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak akatyzja, parkinsonizm, depresja, bezsenność, niepokój lub sedacja, należy przerwać zwiększanie dawki i zmniejszyć dawkę. Jeśli działanie niepożądane nie ustąpi, należy rozważyć zakończenie leczenia z użyciem tetrabenazyny lub rozpoczęcie innego swoistego leczenia (np. podawania leków przeciwdepresyjnych).

Jeśli nie wystąpi poprawa po maksymalnej dawce podawanej przez siedem dni, jest mało prawdopodobne, że stosowanie tej substancji będzie korzystne dla pacjenta, zarówno po zwiększeniu dawki, jak i wydłużeniu czasu trwania leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań u osób w wieku podeszłym, a dane farmakokinetyczne nie są rozstrzygające. Tetrabenazyna jest podawana pacjentom w podeszłym wieku w standardowej dawce bez wyraźnego działania szkodliwego, jednak występujące dość powszechnie w tej grupie pacjentów działania niepożądane przypominające chorobę Parkinsona mogą ograniczać stosowaną dawkę.

Dzieci i młodzież

Stosowanie tetrabenazyny u dzieci i młodzieży w leczeniu pląsawicy Huntingtona nie jest odpowiednie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Stosowanie tetrabenazyny jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby (wynik oceny w skali Childa-Pugha >5 lub klasa A-C) (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie przeprowadzono żadnych badań u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku pacjentów z umiarkowanym (CLkr od >30 ml/min do <50 ml/min) lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLkr <30 ml/min) odpowiednie jest bardziej ostrożne podejście do zwiększania dawki w celu zapewnienia równowagi pomiędzy złagodzeniem objawów pląsawicy i możliwymi działaniami niepożądanymi (patrz punkt 4.4).

Polimorfizm CYP2D6

W przypadku pacjentów wymagających dawek przekraczających 50 mg na dobę należy rozważyć genotypowanie CYP2D6, w celu określenia, czy pacjenta cechuje wolny metabolizm, jeśli istnieją takie wskazania kliniczne (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z wolnym metabolizmem

Maksymalna zalecana dawka dobowa w przypadku pacjentów, zidentyfikowanych jako osoby z wolnym metabolizmem z udziałem izoenzymu CYP2D6, nie powinna przekraczać 50 mg, a maksymalna zalecana dawka pojedyncza wynosi 25 mg.

Pacjenci z szybkim i pośrednim metabolizmem

W przypadku pacjentów, zidentyfikowanych jako osoby z szybkim lub pośrednim metabolizmem z udziałem izoenzymu CYP2D6, do zmniejszenia objawów pląsawicy może być konieczne zastosowanie dawek tetrabenazyny przekraczających 50 mg na dobę. Dawkę należy zwiększać powoli w odstępach jednego tygodnia, a każde zwiększenie dawki dobowej powinno wynosić 12,5 mg. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 100 mg, a maksymalna zalecana pojedyncza dawka to 37,5 mg.

Sposób podawania

Tabletki do podawania doustnego.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Pacjenci, u których aktualnie występują myśli samobójcze (patrz punkty 4.4 i 4.8).

-    Pacjenci z nieleczoną lub nieodpowiednio leczoną depresją (patrz punkty 4.4 i 4.8).

-    Okres karmienia piersią.

-    Pacjenci przyjmujący obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (patrz punkty 4.5 i 4.8).

-    Pacjenci z niewydolnością wątroby (klasa A, B i C w skali Childa-Pugha, wynik oceny >5) (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.2).

-    Pacjenci przyjmujący rezerpinę w ciągu ostatnich 20 dni (patrz punkty 4.5 i 5.1).

-    Pacjenci z parkinsonizmem oraz hiperkinetycznym zespołem sztywności.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawkę tetrabenazyny należy zwiększać w celu określenia dawki najbardziej odpowiedniej dla każdego pacjenta. Podczas pierwszego stosowania, dawkę tetrabenazyny należy zwiększać powoli, przez kilka tygodni, w celu ustalenia dawki, która zmniejszy objawy pląsawicy i jednocześnie jest dobrze tolerowana (patrz punkt 4.2). Jeśli działanie niepożądane nie ustąpi lub jego nasilenie nie ulegnie zmniejszeniu, należy rozważyć przerwanie leczenia tetrabenazyną.

Po osiągnięciu stałej dawki leczenie należy okresowo oceniać pod kątem choroby podstawowej pacjenta.

Depresja i (lub) myśli samobójcze

Stosowanie tetrabenazyny może wywoływać depresję lub nasilać już istniejące stany depresyjne. W przypadku pacjentów przyjmujących ten produkt leczniczy zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku leczenia pacjentów z depresją w wywiadzie lub wcześniejszymi próbami, bądź myślami samobójczymi (patrz również punkt 4.3). Stosowanie tetrabenazyny jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów, u których aktualnie występują myśli samobójcze lub którzy nie są leczeni w odpowiedni sposób z powodu depresji (patrz punkty 4.3, 4.8).

Pacjentów należy uważnie monitorować pod kątem występowania takich działań niepożądanych. Należy również poinformować pacjentów i ich opiekunów o zagrożeniach, a także poinstruować ich

0    konieczności natychmiastowego zgłaszania jakichkolwiek wątpliwości lekarzowi.

W przypadku wystąpienia depresji lub myśli samobójczych można je kontrolować, zmniejszając dawkę tetrabenazyny i (lub) rozpoczynając leczenie lekami przeciwdepresyjnymi. Jeśli depresyjne myśli samobójcze są nasilone lub się utrzymują, należy rozważyć przerwanie leczenia z użyciem tetrabenazyny i rozpoczęcie leczenia przeciwdepresyjnego.

Gniew oraz agresja

Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia lub nasilenia gniewu i zachowań agresywnych u pacjentów przyjmujących tetrabenazynę z depresją lub innymi chorobami psychicznymi w wywiadzie.

Parkinsonizm

Stosowanie tetrabenazyny jest przeciwwskazane u pacjentów z parkinsonizmem (patrz punkt 4.3). Tetrabenazyna może indukować parkinsonizm i nasilać występujące już objawy choroby Parkinsona. Dawkę tetrabenazyny należy dostosowywać w oparciu o wskazania kliniczne w celu zminimalizowania tego działania niepożądanego.

Dyskineza późna:

Tetrabenazyna jest działającą ośrodkowo substancją zmniejszającą stężenie monoamin, co może wywołać objawy pozapiramidowe oraz teoretycznie skutkować wystąpieniem dyskinezy późnej u ludzi.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

W przypadku pacjentów leczonych z użyciem tetrabenazyny bardzo rzadko zgłaszano występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS). Może on wystąpić niedługo po rozpoczęciu leczenia, po zmianie dawki lub po trwającym dłużej przyjmowaniu leku. Klinicznymi objawami NMS są wysoka gorączka, sztywność mięśni, zmiana stanu umysłowego

1    obawy niestabilności układu autonomicznego (nieregularne tętno lub wahania ciśnienia krwi,

częstoskurcz, obfite pocenie i zaburzenia rytmu serca). Dodatkowo może wystąpić zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej, mioglobinuria, rabdomioliza, a także ostra niewydolność nerek. W przypadku wystąpienia NMS należy natychmiast odstawić tetrabenazynę i rozpocząć odpowiednie leczenie podtrzymujące.

Jeśli pacjent wymaga leczenia z użyciem tetrabenazyny po ustąpieniu NMS, należy dokładnie rozważyć potencjalne ponowne wdrożenie terapii. Pacjenta należy uważnie monitorować, gdyż zgłaszano przypadki nawrotów NMS.

Wydłużenie odstępu QTc

Tetrabenazyna powoduje niewielkie zwiększenie (maksymalnie o 8 ms) skorygowanego odstępu QT. Tetrabenazynę należy stosować ostrożnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QTc oraz u pacjentów z wrodzonymi zespołami długiego odstępu QT lub z zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie (patrz punkty 4.5 i 5.1) lub w przypadku wystąpienia schorzeń, wywołujących zaburzenia równowagi elektrolitowej, takich jak hipokaliemia.

Choroba serca

Nie oceniano stosowania tetrabenazyny w przypadku pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną chorobą serca w wywiadzie.

Akatyzja, niepokój ruchowy i pobudzenie

Pacjentów przyjmujących tetrabenazynę należy monitorować pod kątem występowania akatyzji, jak również objawów przedmiotowych i podmiotowych niepokoju ruchowego oraz pobudzenia, gdyż mogą one wskazywać na rozwój akatyzji. Jeśli u pacjenta wystąpi akatyzja, należy zmniejszyć dawkę tetrabenazyny. W przypadku niektórych pacjentów może być konieczne przerwanie leczenia.

Sedacja oraz senność

Sedacja jest najczęstszym działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę tetrabenazyny. Pacjentów należy przestrzec przed wykonywaniem czynności wymagających zwiększonej uwagi, takich jak kierowanie pojazdami mechanicznymi lub obsługa niebezpiecznych urządzeń, chyba że przyjmują oni dawkę podtrzymującą tetrabenazyny i wiedzą, w jaki sposób lek na nich wpływa.

Niedociśnienie ortostatyczne

Tetrabenazyna w dawkach terapeutycznych może indukować niedociśnienie ortostatyczne. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów, którzy mogą być podatni na niedociśnienie lub jego wpływ. Należy rozważyć monitorowanie parametrów czynności życiowych w pozycji stojącej w przypadku pacjentów, którzy mogą być podatni na niedociśnienie.

Hiperprolaktynemia

Tetrabenazyna zwiększa stężenie prolaktyny w surowicy krwi u ludzi. Po podaniu zdrowym ochotnikom dawki 25 mg maksymalne stężenia prolaktyny w osoczu zwiększały się 4- do 5-krotnie. Eksperymenty z wykorzystaniem hodowli tkankowych wskazują, że około jedna trzecia raków piersi u ludzi jest zależna od prolaktyny in vitro. Jest to potencjalnie istotny czynnik w przypadku rozważania stosowania tetrabenazyny w przypadku pacjenta z wykrytym wcześniej rakiem piersi. Chociaż zwiększone stężenie w surowicy może powodować brak miesiączki, mlekotok, ginekomastię i impotencję, znaczenie kliniczne zwiększonych stężeń prolaktyny w surowicy w przypadku większości pacjentów nie jest znane.

Przewlekłe zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy (chociaż nieocenione w programie prac nad tetrabenazyną) zostało powiązane z małym stężeniem estrogenów i zwiększonym ryzykiem osteoporozy. Jeśli występuje kliniczne podejrzenie objawowej hiperprolaktynemii, należy przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne i rozważyć przerwanie leczenia tetrabenazyną.

Wiązanie z tkankami zawierającymi melaninę

Ponieważ tetrabenazyna oraz jej metabolity wiążą się z tkankami zawierającymi melaninę, mogą się w nich akumulować w miarę upływu czasu. Zwiększa to prawdopodobieństwo oddziaływania toksycznego tetrabenazyny na te tkanki po długotrwałym stosowaniu. Kliniczne znaczenie wiązania się tetrabenazyny do tkanek zawierających melaninę nie jest znane. Chociaż nie istnieją określone zalecenia dotyczące wykonywania okresowych badań okulistycznych, osoby przepisujące lek powinny być świadome możliwości wystąpienia oddziaływania na gałkę oczną po długotrwałym narażeniu (patrz punkt 5.1).

Dysfagia

Dysfagia jest elementem składowym choroby Huntingtona. Jednak leki zmniejszające przekaźnictwo dopaminergiczne były wiązane z zaburzeniami czynności przełyku oraz dysfagią. Dysfagia może być związana z aspiracyjnym zapaleniem płuc. W trwającym 12 tygodni badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo wśród pacjentów z pląsawicą związaną z chorobą Huntingtona dysfagię obserwowano u 4% pacjentów leczonych tetrabenazyną oraz 3% pacjentów, którzy otrzymywali placebo. W trwających 48 i 80 tygodni badaniach, prowadzonych metodą otwartej próby, dysfagię obserwowano odpowiednio u 10% i 8% pacjentów leczonych tetrabenazyną. Niektóre przypadki dysfagii były związane z aspiracyjnym zapaleniem płuc. Nie wiadomo, czy te zdarzenia były związane z leczeniem.

Niewydolność wątroby

Bezpieczeństwo i właściwości farmakokinetyczne pojedynczej dawki tetrabenazyny nie zostały w pełni ocenione w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby (klasa A-C w skali ChildaPugha, wynik oceny >5) i brak jest danych dotyczących wielokrotnego stosowania dawek tetrabenazyny w przypadku takich pacjentów. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby (wynik oceny w skali Childa-Pugha 5-9) tempo przemiany tetrabenazyny do głównych metabolitów, a i PHTBZ, jest zmniejszone, a narażenie i okres półtrwania a i PHTBZ są zwiększone (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.1).

Niewydolność nerek

Nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednak wiadomo, że wraz z wiekiem dochodzi do zmniejszenia czynności nerek, co może prowadzić do zmniejszonego klirensu tetrabenazyny, aHTBZ i PHTBZ. Na podstawie analizy farmakokinetycznej pomiędzy populacjami badania stwierdzono, że wraz z wiekiem dochodziło do zmniejszenia klirensu tetrabenazyny, aHTBZ i PHTBZ. Zależność pomiędzy wiekiem i klirensem uznano za istotną statystycznie.

Badania laboratoryjne

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania tetrabenazyny nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w parametrach laboratoryjnych. W badaniach klinicznych z grupą kontrolną tetrabenazyna powodowała niewielki wzrost wartości średnich parametrów laboratoryjnych AlAT i AspAT w porównaniu z placebo.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tetrabenazyny u dzieci i młodzieży.

Laktoza

U pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy Lapp lub zaburzone wchłanianie glukozy-galaktozy, nie należy stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inhibitory monoaminooksydazy

Tetrabenazyny nie należy podawać jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) z powodu ryzyka interakcji prowadzących do przełomu nadciśnieniowego (patrz punkt 4.3). Musi upłynąć co najmniej 14 dni między przerwaniem stosowania IMAO, a rozpoczęciem leczenia tetrabenazyną.

Rezerpina

Jednoczesne stosowanie tetrabenazyny i rezerpiny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Rezerpina wiąże się nieodwracalnie z VMAT2, a czas utrzymywania się jej działania to kilka dni. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas zmiany leczenia z rezerpiny na tetrabenazynę. Przed rozpoczęciem podawania tetrabenazyny lekarz powinien odczekać na ponowne wystąpienie objawów pląsawicy w celu uniknięcia przedawkowania i dużego zmniejszenia stężenia serotoniny oraz noradrenaliny w OUN. Ponieważ działanie rezerpiny może utrzymywać się przez dłuższy czas, należy kierować się oceną kliniczną i ostrożnością w przypadku czasu od przerwania leczenia do momentu rozpoczęcia podawania tetrabenazyny.

Inhibitory izoenzymu CYP2D6

W badaniach in vitro oraz in vivo wykazano, że metabolity tetrabenazyny — aHTBZ oraz PHTBZ — są substratami izoenzymu CYP2D6. Należy zachować ostrożność podczas włączania do leczenia silnego inhibitora cytochromu CYP2D6 (takiego jak fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, bupropion) w przypadku pacjenta leczonego tetrabenazyną w stałej dawce (patrz punkt 4.2). Należy rozważyć zmniejszenie dawki tetrabenazyny. Wpływ umiarkowanych lub słabych inhibitorów izoenzymu CYP2D6 nie jest znany. W badaniu klinicznym dotyczącym interakcji z paroksetyną, silnym inhibitorem izoenzymu CYP2D6, wartość AUC w przypadku aHTBZ oraz PHTBZ uległa zwiększeniu odpowiednio o 3,4 raza i 9,6 raza. W przypadku jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów izoenzymu CYP2D6 dawka tetrabenazyny nie powinna przekraczać 25-50 mg na dobę.

Inne inhibitory cytochromu P450

Na podstawie badań in vitro nie oczekuje się istotnej klinicznie interakcji pomiędzy tetrabenazyną lub PHTBZ a innymi inhibitorami bądź induktorami cytochromu P450. Czynny metabolit aHTBZ jest również metabolizowany in vitro przez izoenzymy CYP1A2 i CYP3A4; nie przeprowadzono badań in vivo z użyciem inhibitorów tych enzymów. Należy zachować ostrożność podczas dodawania do leczenia silnego inhibitora izoenzymu CYP1A2 (takiego jak cyprofloksacyna, fluwoksamina) lub CYP3A4 (takiego jak ketokonazol, rytonawir) w przypadku pacjentów przyjmujących tetrabenazynę w stałej dawce. Może być konieczne zmniejszenie dawki w przypadku pacjenta z wolnym metabolizmem z udziałem izoenzymu CYP2D6 lub w przypadku jednoczesnego przyjmowania inhibitora izoenzymu CYP2D6.

Lewodopa

Tetrabenazyna hamuje aktywność lewodopy i przez to zmniejsza jej działanie.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych

Działania niepożądane, takie jak wydłużenie odstępu QTc, NMS oraz zaburzenia pozapiramidowe, mogą zostać nasilone przez jednoczesne stosowanie antagonistów dopaminy i tetrabenazyny. Możliwe jest wystąpienie istotnego zmniejszenia stężenia dopaminy podczas jednoczesnego podawania tetrabenazyny oraz leków przeciwpsychotycznych (np. haloperydolu, chlorpromazyny) lub antagonistów receptorów dopaminy, takich jak metoklopramid, a pacjentów należy monitorować klinicznie pod kątem rozwoju parkinsonizmu.

Leki przeciwnadciśnieniowe i betaadrenolityczne

Jednoczesne stosowanie tetrabenazyny z lekami przeciwnadciśnieniowymi i betaadrenolitycznymi może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

Interakcja z lekami działającymi hamująco na OUN

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia addycyjnego działania sedacyjnego w przypadku jednoczesnego stosowania tetrabenazyny z lekami działającymi hamująco na OUN (w tym alkoholem, lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi i opioidowymi).

Leki wydłużające odstępu QTc

Tetrabenazynę należy stosować z zachowaniem ostrożności wraz z lekami o znanym wpływie na wydłużenie odstępu QTc, w tym z lekami przeciwpsychotycznymi (np. chloropromazyna, tiorydazyna), antybiotykami (np. gatyfloksacyna, moksyfloksacyna) i lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol); (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Glikoproteina P (Pgp)

W badaniu przeprowadzonym w grupie zdrowych ochotników wykazano, że tetrabenazyna (w dawce 25 mg dwa razy na dobę przez 3 dni) nie miała wpływu na glikoproteinę P w układzie pokarmowym. Tetrabenazyna nie wykazała interakcji z digoksyną będącą substratem glikoproteiny P. Wyniki badań in vitro również nie sugerują, aby tetrabenazyna lub jej metabolity pełniły funkcję induktorów bądź inhibitorów glikoproteiny P.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania tetrabenazyny przez kobiety w ciąży lub dane te są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Z powodu braku danych nie zaleca się stosowania tetrabenazyny w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Wpływ tetrabenazyny na akcję porodową oraz przebieg porodu u ludzi nie jest znany.

Okres karmienia piersią

Nie wiadomo, czy tetrabenazyna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Stosowanie tetrabenazyny jest przeciwwskazane podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu tetrabenazyny na płodność u ludzi. U szczurów obserwowano zaburzenie cyklu rujowego (patrz punkt 5.3). Tetrabenazyna może wpływać na zdolność kobiet do zajścia w ciążę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tetrabenazyna wpływa w stopniu od umiarkowanego do dużego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy poinformować, że tetrabenazyna może powodować senność i z tego powodu może w różnym stopniu, zależnie od dawki i indywidualnej podatności, wpływać na zdolność do wykonywania czynności złożonych (prowadzenie pojazdów, obsługiwanie urządzeń mechanicznych itp.) (patrz punkty 4.4 i 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych tetrabenazynę podawano 773 uczestnikom badania i pacjentom. Warunki oraz czas trwania narażenia na tetrabenazynę różniły się istotnie i obejmowały pojedynczą dawkę oraz wiele dawek w klinicznych badaniach właściwości farmakologicznych u zdrowych ochotników (n = 259) oraz w badaniach prowadzonych metodą otwartej (n = 529) i podwójnie ślepej próby (n = 84) u pacjentów.

W trwającym 12 tygodni, randomizowanym badaniu klinicznym, prowadzonym wśród pacjentów z chorobą Huntingtona z grupą kontrolną otrzymująca placebo, działania niepożądane występowały częściej w grupie otrzymującej tetrabenazynę, niż w grupie placebo. W przypadku 49 spośród 54 (91%) pacjentów otrzymujących tetrabenazynę wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane w dowolnym momencie trwania badania. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (z częstością ponad 10% i większą o co najmniej 5% niż w przypadku placebo) to sedacja i (lub) senność (31% w por. z 3% w grupie placebo), zmęczenie (22% w por. z 13% w grupie placebo), bezsenność (22% w por. z 0% w grupie placebo), depresja (19% w por. z 0% w grupie placebo), akatyzja (19% w por. z 0% w grupie placebo) i nudności (13% w por. z 7% w grupie placebo).

Zwiększanie dawki zostało przerwane lub dawka leku została zmniejszona z powodu jednego lub większej liczby działań niepożądanych w przypadku 28 spośród 54 (52%) pacjentów przydzielonych losowo do grupy otrzymującej tetrabenazynę. Do tych działań niepożądanych należała sedacja (15%), akatyzja (7%), parkinsonizm (4%), depresja (3%), niepokój (2%), zmęczenie (1%) i biegunka (1%).

U niektórych pacjentów wystąpiło więcej niż jedno działanie niepożądane i z tego powodu zostali oni uwzględnieni w zestawieniach więcej niż jeden raz. Depresja, zmęczenie, bezsenność, sedacja/senność, parkinsonizm i akatyzja mogą być zależne od dawki i mogą ustąpić lub ulec osłabieniu po zmianie dawkowania bądź zastosowaniu określonego leczenia. Jeśli działanie niepożądane nie ustąpi lub jego nasilenie nie ulegnie zmniejszeniu, należy rozważyć przerwanie leczenia z użyciem tetrabenazyny. W badaniach klinicznych najczęstszymi przyczynami przerywania leczenia z użyciem tetrabenazyny były depresja, sedacja/senność oraz parkinsonizm i (lub) akatyzja.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższe działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości:

Bardzo często (>1/10)

Często (od >1/100 do <1/10)

Niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Rzadko (od >1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia. Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono w tym miejscu, jeśli była znana, jednak w przypadku niektórych działań niepożądanych dokładne oszacowanie częstości występowania nie było możliwe w oparciu o dostępne dane.

Klasyfikacja    Działanie niepożądane

układów i narządów

bardzo

często

niezbyt

rzadko bardzo

nieznana

często

często

rzadko

Zakażenia i

zapalenie

zarażenia

płuc

pasożytnicze

Zaburzenia

leukopenia

krwi i układu

chłonnego

Zaburzenia

depresja

pobudzenie,

agresja,

dezorientacja

psychiczne

niepokój,

złość,

nerwowość,

bezsenność,

myśli

niepokój

splątanie

samobójcze

ruchowy, zaburzenia snu

Zaburzenia

zmniejszenie

metabolizmu i

apetytu,

odżywiania

Zaburzenia

akatyzja,

złośliwy

ataksja,

układu

senność,

zespół

dystonia, utrata

nudności,

nerwowego

parkinsonizm

neuroleptycz

pamięci,

drżenie,

nadmierne

wydzielanie

śliny

ny

zawroty głowy

Zaburzenia

napad

oka

wejrzeniowy

światłowstręt

Zaburzenia

rzadkoskurcz

serca

Zaburzenia

niedociśnienie

naczyniowe

ortostatyczne,

przełom

nadciśnieniowy

Zaburzenia

trudności w

żołądka i jelit

połykaniu,


wymioty, ból w

nadbrzuszu,

biegunka,

zaparcia,

suchość w jamie

ustnej

Zaburzenia

wysypka,

nadmierne

skóry i tkanki

świąd,

pocenie

podskórnej

pokrzywka

Zaburzenia

zaburzenia cyklu

układu rozrodczego i piersi

miesiączkowego

Zaburzenia

zmęczenie,

ogólne i stany

osłabienie,

w miejscu podania

hipotermia

Badania

zmniejszenie

hiperprolakty-

diagnostyczne

masy ciała

nemia, zwiększenie aktywności AlAT i AspAT

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

upadek

Opis wybranych reakcji niepożądanych


Objawy pozapiramidowe (ang. Extrapyramidal Symptoms. EPS)

Wystąpienie akatyzji (w tym hiperkinezy, niepokoju ruchowego) zgłoszono w przypadku 10 pacjentów (19%) otrzymujących tetrabenazynę (n = 54) w randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Zdarzenia pozapiramidowe (parkinsonizm, w tym problemy z chodem i utrzymaniem równowagi oraz bradykinezja; dystonia) zostały zgłoszone w przypadku 8 pacjentów (15%) leczonych tetrabenazyną w tym samym badaniu. Jakiekolwiek zdarzenie pozapiramidowe zostało stwierdzone w przypadku 18 pacjentów (33%), jednak żaden z tych przypadków nie wystąpił w grupie otrzymującej placebo (n = 30) (patrz punkt 4.4).

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS)

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) to schorzenie zagrażające życiu, którego występowanie zgłaszano bardzo rzadko w przypadku pacjentów leczonych z użyciem tetrabenazyny. Może on wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Klinicznymi objawami NMS są wysoka gorączka, sztywność mięśni, zmiana stanu umysłowego i oznaki niestabilności układu autonomicznego (nieregularne tętno lub wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, nadmierne pocenie i zaburzenia rytmu serca). Dodatkowe objawy mogą obejmować zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej, mioglobinurię, rabdomiolizę, a także ostrą niewydolność nerek. W przypadku wystąpienia NMS należy natychmiast odstawić tetrabenazynę i rozpocząć odpowiednie leczenie podtrzymujące (patrz punkt 4.4).

Depresja i myśli samobójcze

W trwającym 12 tygodni badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo wśród pacjentów z pląsawicą Huntingtona w przypadku 10 spośród 54 pacjentów (19%) leczonych tetrabenazyną zgłoszono wystąpienie działania niepożądanego w postaci depresji lub nasilenia depresji, w porównaniu do braku takich zdarzeń w liczącej 30 pacjentów grupie otrzymującej placebo. W dwóch badaniach prowadzonych metodą otwartej próby (w jednym badaniu 29 pacjentów otrzymywało tetrabenazynę przez maksymalnie 48 tygodni, a w drugim badaniu tetrabenazynę podawano przez maksymalnie 80 tygodni w grupie 75 pacjentów) częstość występowania depresji/nasilenia depresji wyniosła 35%. We wszystkich badaniach dotyczących stosowania tetrabenazyny w leczeniu pląsawicy Huntingtona (n = 187) jeden pacjent popełnił samobójstwo, jeden podjął próbę samobójczą, a u sześciu pacjentów wystąpiły myśli samobójcze. Jednak ryzyko popełnienia samobójstwa przez pacjentów z pląsawicą Huntingtona jest zwiększone niezależnie od występowania depresji. Nie jest możliwe dokładne oszacowanie ryzyka wystąpienia myśli i (lub) zachowań samobójczych związanych z tetrabenazyną (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1).

Senność

Senność jest najczęstszym działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę tetrabenazyny.

W trwającym 12 tygodni badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolna otrzymującą placebo wśród pacjentów z pląsawicą Huntingtona senność obserwowano u 17/54 (31%) pacjentów leczonych z użyciem tetrabenazyny oraz u 1 (3%) pacjenta, który otrzymywał placebo. Senność była powodem przerwania zwiększania dawki tetrabenazyny i (lub) zmniejszenia dawki w przypadku 15/54 (28%) pacjentów. We wszystkich poza jednym przypadkiem zmniejszenie dawki tetrabenazyny spowodowało zmniejszenie sedacji. W trwających 48 i 80 tygodni badaniach prowadzonych metodą otwartej próby senność obserwowano odpowiednio u 17% i 57% pacjentów leczonych z użyciem tetrabenazyny. U niektórych pacjentów senność występowała po dawkach mniejszych od dawek zalecanych (patrz punkt 4.4).

Badania laboratoryjne

Po podaniu 25 mg tetrabenazyny zdrowym ochotnikom maksymalne stężenia prolaktyny w osoczu wzrosły 4- do 5-krotnie. Zmiany stężenia prolaktyny w surowicy krwi nie były monitorowane w programie klinicznym opracowywania tetrabenazyny.

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania tetrabenazyny nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w parametrach laboratoryjnych. W badaniach klinicznych z grupą kontrolną tetrabenazyna powodowała niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) i aminotransferazy asparaginowej (AspAT) w porównaniu z placebo.

Dzieci i młodzież

Tetrabenazyna nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży. Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w grupie dzieci i młodzieży.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy związane z przedawkowaniem tetrabenazyny mogą obejmować: ostrą dystonię, napad wejrzeniowy, nudności, wymioty, biegunkę, nasilone pocenie, hipotermię, niedociśnienie, splątanie, omamy, sedację, zaczerwienienie i drżenie.

Leczenie należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania po przedawkowaniu jakichkolwiek leków oddziałujących na OUN. Zalecane jest ogólne leczenie podtrzymujące i objawowe. Należy monitorować rytm pracy serca oraz parametry czynności życiowych pacjenta.

W przypadku przedawkowania należy zawsze brać pod uwagę możliwość zatrucia wieloma lekami jednocześnie. Korzystne może okazać się stosowanie węgla aktywowanego, jeśli zostanie on podany w niedługim czasie po przedawkowaniu.

Nie oceniono wpływu hemodializy na tetrabenazynę, aHTBZ ani PHTBZ. Tetrabenazyna ulega szybkiemu i silnemu efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Duża objętość dystrybucji oraz umiarkowane (~60%) wiązanie z białkami tetrabenazyny oraz jej głównych metabolitów mogą nie zapewniać odpowiedniego obniżenia stężeń w osoczu w przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki wpływające na układ nerwowy; kod ATC: N07XX06 Tetrabenazyna jest syntetyczną pochodną benzylochinolizyny.

Mechanizm działania

W badaniach przeprowadzonych in vitro wykazano, że tetrabenazyna hamuje odwracalnie ludzki transporter pęcherzykowy monoamin typu 2 (ang. vesicular monoamine transporter type 2, VMAT2) (Ki ~ 100 nM), co skutkuje zmniejszonym wychwytem monoamin do pęcherzyków synaptycznych i zubożeniem ich zasobów. VMAT2 znajduje się głównie na zewnętrznej błonie pęcherzyków synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. W badaniach wykazano, że a-HTBZ (dihydrotetrabenazyna), główny metabolit czynny tetrabenazyny, ma zbliżone powinowactwo i większą selektywność dla VMAT2. Z powodu bardzo szybkiego metabolizmu tetrabenazyny większość działań farmakologicznych jest prawdopodobnie stymulowana przez aHTBZ. Natomiast PHTBZ nie wiąże się z VMAT2.

Na poziomie synaptycznym tetrabenazyna powoduje odwracalne zmniejszenie stężenia monoamin w pęcherzykach presynaptycznych. Tetrabenazyna powoduje preferencyjne zmniejszenie stężenia dopaminy, a także wpływa w mniejszym stopniu na stężenia innych monoamin — noradrenaliny i serotoniny. Zmniejszenie stężenia neuroprzekaźników po pojedynczej dawce tetrabenazyny jest odwracalne i zwykle utrzymuje się przez kilka godzin. Ta cecha odróżnia ten lek od rezerpiny, która powoduje długotrwałe zmniejszenie stężenie monoamin.

Tetrabenazyna wykazuje in vitro słabe powinowactwo do wiązania z receptorem dopaminy D2

Działania farmakodynamiczne

Wpływ pojedynczej dawki tetrabenazyny wynoszącej 25 mg lub 50 mg na odstęp QT zbadano w badaniu randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby w układzie naprzemiennym z grupą kontrolną otrzymującą placebo wśród zdrowych osób płci męskiej i żeńskiej z podawaniem moksyfloksacyny, jako kontroli dodatniej. Tetrabenazyna w dawce 50 mg spowodowała wydłużenie odstępu QTc średnio o 8 ms (90% CI: 5,0; 10,4 ms). Dodatkowe dane sugerują, że hamowanie aktywności izoenzymu CYP2D6 u osób zdrowych po jednokrotnym podaniu dawki 50 mg tetrabenazyny nie powoduje dalszego zwiększenia wpływu na odstęp QTc. Nie oceniano wpływu w przypadku większego narażenia na tetrabenazynę ani jej metabolity (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Tetrabenazyna oraz jej metabolity wiążą się z tkankami zawierającymi melaninę i mogą się w nich kumulować w miarę upływu czasu (patrz punkty 4.4 i 5.3).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność tetrabenazyny w leczeniu pląsawicy w przebiegu choroby Huntingtona została pierwotnie określona w wieloośrodkowym badaniu randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo (nr 103.004) wśród 84 pacjentów leczonych ambulatoryjnie z rozpoznaniem choroby Huntingtona (54 pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej tetrabenazynę, a 30 — do grupy przyjmującej placebo). Rozpoznanie choroby Huntingtona zostało postawione w oparciu o wywiad rodzinny, badanie neurologiczne oraz badania genetyczne. Leczenie trwało 12 tygodni i obejmowało 7-tygodniowy okres zwiększania dawki oraz 5tygodniowy okres leczenia podtrzymującego, po którym nastąpił trwający 1 tydzień okres eliminacji. Leczenie rozpoczynano od dawki 12,5 mg tetrabenazyny na dobę, którą zwiększano w odstępach tygodniowych o 12,5 mg do momentu osiągnięcia satysfakcjonującej kontroli pląsawicy, wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania działań niepożądanych lub osiągnięcia maksymalnej dawki 100 mg na dobę.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w ocenie skuteczności był łączny wynik dotyczący oceny pląsawicy, stanowiący element skali oceny choroby Huntingtona (Unified Huntington's Disease Rating Scale, UHDRS). Na tej skali nasilenie pląsawicy ocenia się w zakresie od 0 do 4 (gdzie 0 oznacza brak pląsawicy) w odniesieniu do 7 różnych części ciała. Kryterium włączenia był łączny wynik oceny pląsawicy (ang. Total Chorea Score, TCS) na poziomie >10 (mediana: 14 punktów). Wynik TCS w grupie otrzymującej lek badany uległ zmniejszeniu szacunkowo o 5,0 jednostki w trakcie leczenia podtrzymującego (średnie wartości z tygodnia 9. i 12. w porównaniu z wynikiem w punkcie początkowym badania) w porównaniu z szacowaną wartością rzędu 1,5 jednostki w przypadku grupy otrzymującej placebo. Wpływ leczenia, wynoszący 3,5 jednostki, był istotny statystycznie. Podczas badania kontrolnego w 13 tygodniu badania nr 1 (1 tydzień po przerwaniu przyjmowania leku badanego) wynik TCS w przypadku pacjentów otrzymujących tetrabenazynę powrócił do wartości początkowych. W trakcie badania jeden pacjent z grupy otrzymującej tetrabenazynę popełnił samobójstwo. Wystąpienie lub nasilenie depresji zostało odnotowane w przypadku 8 z 54 pacjentów leczonych tetrabenazyną i u żadnego pacjenta z grupy otrzymującej placebo (patrz punkt 4.8).

Przeprowadzono badanie oceniające skutki odstawienia leku z grupą kontrolną otrzymującą placebo (nr 103.005) w grupie 30 pacjentów leczonych metodą otwartej próby tetrabenazyną przez co najmniej 2 miesiące. Po przerwaniu leczenia tetrabenazyną objawy pląsawicy wróciły po jednym lub dwóch dniach. Chociaż badanie zakończyło się niepowodzeniem z powodu naruszeń protokołu, a porównanie nie osiągnęło istotności statystycznej (p = 0,1), oszacowany wpływ leczenia był zbliżony do obserwowanego w badaniu nr 1 (około 3,5 jednostki). Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku związanych z efektem odbicia lub zespołem z odstawienia.

Dzieci i młodzież

PDCO/EMA zezwoliła na odstępstwo w kwestii wymogu prowadzenia badań dotyczących produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia choroby Huntingtona w przypadku wszystkich podgrup dzieci i młodzieży, gdyż schorzenie to nie występuje w normalnych warunkach u dzieci i młodzieży. Z tego powodu badania u dzieci nie mają zastosowania.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym tetrabenazyna wchłania się w co najmniej 75%. Po pojedynczym podaniu doustnym dawki z przedziału od 12,5 mg do 50 mg stężenia tetrabenazyny w osoczu są zasadniczo mniejsze od granicy wykrywalności ze względu na szybki i silny efekt pierwszego przejścia w wątrobie, gdzie reduktaza karbonylowa przekształca tetrabenazynę w metabolity czynny adihydrotetrabenazynę (aHTBZ) i nieczynny metabolit Pdihydrotetrabenazynę (PHTBZ).

Maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) aHTBZ oraz PHTBZ są osiągane od 1 do 1% godziny po podaniu dawki.

Wpływ pożywienia na dostępność biologiczną tetrabenazyny został zbadany wśród pacjentów, którym podano pojedynczą dawkę podczas posiłku i bez posiłku. Pożywienie nie wpływa na średnie stężenia w osoczu, wartość Cmax ani pole powierzchni pod krzywą stężenia do czasu (AUC) aHTBZ ani PHTBZ. W związku z tym tetrabenazynę można podawać niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Po podaniu pojedynczej dawki mieszczącej się w zakresie od 12,5 mg do 50 mg tetrabenazyny maksymalne stężenie w osoczu oraz pole powierzchni pod krzywą dla metabolitów HTBZ rośnie proporcjonalnie do dawki, co wskazuje na kinetykę liniową. Stężenia tetrabenazyny zwykle nie są wykrywalne. Wyniki badań obejmujących skanowanie metodą PET wykazały, że po wstrzyknięciu dożylnym tetrabenazyny lub aHTBZ znakowanej węglem 11C radioaktywność ulega szybkiej dystrybucji do mózgu, z największym stopniem wiązania z prążkowiem i najsłabszym wiązaniem z korą mózgu.

Wyniki badań na zwierzętach sugerują silną dystrybucję do tkanek. Zbadano wiązanie in vitro tetrabenazyny, aHTBZ i PHTBZ z białkami ludzkiego osocza w przypadku stężeń mieszczących się w przedziale od 50 ng/ml do 200 ng/ml. Wiązanie tetrabenazyny mieściło się w zakresie 82-85%, wiązanie aHTBZ było rzędu 60—68%, a wiązanie PHTBZ wyniosło 59-63%. Metabolity — aHTBZ i PHTBZ — są wiązane głównie przez albuminę. Modelowanie farmakokinetyczne w populacji klinicznej wskazuje, że aHTBZ i PHTBZ ulegają szerokiej dystrybucji w ciele pacjentów.

Metabolizm

Zidentyfikowano co najmniej 19 metabolitów powstających po podaniu doustnym tetrabenazyny. aHTBZ, PHTBZ i 9desmetyloPHTBZ to główne metabolity krążące, które ulegają dalszemu metabolizmowi do koniugatów siarczanowych lub glukuronidowych. aHTBZ i PHTBZ powstają w drodze aktywności reduktazy karbonylowej głównie w wątrobie. aHTBZ ulega Odealkilacji katalizowanej przez enzymy cytochromu CYP450, głównie izoenzym CYP2D6, przy pewnym udziale izoenzymu CYP1A2, z wytworzeniem 9desmetyloaHTBZ. In vitro aHTBZ jest również metabolizowana przez izoenzym CYP3A4 do metabolitów hydroksylowych, jednak nie jest jasne, czy ta ścieżka ma znaczenie kliniczne in vivo. PHTBZ ulega Odealkilacji katalizowanej głównie przez izoenzym CYP2D6 z wytworzeniem 9desmetyloPHTBZ.

Wyniki badań in vitro sugerują, że ani tetrabenazyna, aHTBZ, ani PHTBZ nie wpływają na istotne klinicznie hamowanie izoenzymów CYP2D6, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 lub CYP3A. Wyniki badań in vitro sugerują, że ani tetrabenazyna, ani jej metabolity a

i PHTBZ nie wpływają na istotną klinicznie indukcję izoenzymów CYP1A2, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 lub CYP2C19.

Ani tetrabenazyna, ani jej metabolity a i PHTBZ nie stanowią substratów ani inhibitorów glikoproteiny P w istotnych klinicznie stężeniach in vivo. Nie oceniano potencjalnych interakcji z innymi transporterami.

U ludzi PHTBZ ulega dalszemu metabolizmowi do 9desmetyloPHTBZ stanowiącą główny metabolit krążący. Wyniki badań dotyczących wiązania z receptorami wskazały, że nie wchodzi ona w interakcje z receptorami VMAT, lecz może potencjalnie wywierać wpływ na wybrane receptory dopaminy, sigma i aadrenergiczne. Nie przeprowadzono żadnych badań in vitro dotyczących metabolizmu w celu oceny potencjału interakcji metabolitu 9desmetyloPHTBZ z innymi lekami.

Eliminacja

Po podaniu doustnym tetrabenazyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, a jej metabolity są głównie wydalane przez nerki. Okres półtrwania aHTBZ, PHTBZ oraz 9desmetyloPHTBZ wynosi odpowiednio 7 godzin, 5 godzin i 12 godzin. W badaniu dotyczącym bilansu masowego przeprowadzonym w grupie 6 zdrowych ochotników około 75% dawki było wydalane z moczem, a metabolity wykrywane w kale stanowiły około 7-16% dawki. W ludzkim moczu nie stwierdza się tetrabenazyny w postaci niezmienionej. Wydalanie aHTBZ lub PHTBZ z moczem stanowi 10% podanej dawki. Większość metabolitów w moczu stanowią metabolity krążące, w tym koniugaty siarczanowe i glukuronidowe, jak również produkty utleniania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Wpływ niewydolności wątroby na właściwości farmakokinetyczne tetrabenazyny oraz jej głównych metabolitów oceniono przez podanie pojedynczej dawki 25 mg tetrabenazyny 6 zdrowym uczestnikom badania dopasowanym wiekowo do 6 pacjentów z niewydolnością wątroby i wynikiem oceny w skali Childa-Pugha od 5 do 9. Tetrabenazyna jest w minimalnym stopniu wykrywana w osoczu osób z prawidłową czynnością wątroby, natomiast w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby możliwe jest jej wykrycie w osoczu po średnim czasie t1Z wynoszącym 17,5 godziny. Wartość Cmax głównych metabolitów tetrabenazyny — a oraz PHTBZ — uległa średnio obniżeniu o <10% u pacjentów z niewydolnością wątroby. Mediana czasu Tmax dla metabolitów a i PHTBZ wyniosła 1,75 godziny, podczas gdy wartości AUC uległy zwiększeniu o około 35%. Średni czas eliminacji t1Z dla a- i P-HTBZ w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby uległ wydłużeniu odpowiednio do około 10 i 8,5 godziny. W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby widoczne tempo przekształcania tetrabenazyny do a i PHTBZ uległo zmniejszeniu, a łączne narażenie ogólnoustrojowe oraz okres półtrwania w fazie eliminacji a i PHTBZ zwiększeniu (istotnie w przypadku wyniku 9 oceny w skali Childa-Pugha) prawdopodobnie z powodu zmniejszonego efektu pierwszego przejścia i metabolizmu ogólnoustrojowego tetrabenazyny w połączeniu ze zmniejszonym klirensem głównych metabolitów. Brak jest danych dotyczących wielokrotnego podawania dawek tetrabenazyny w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby (klasa A-C w skali Childa-Pugha, wynik oceny >5) (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4.) Bezpieczeństwo i skuteczność zwiększonego narażenia na tetrabenazynę oraz jej metabolity nie jest znane i nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznego stosowania tego leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. Stosowanie tetrabenazyny w przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących toksyczności wielokrotnie podawanych dawek obserwowano, że doustne podawanie tetrabenazyny było związane ze zubożeniem magazynów centralnych monoamin, takich jak serotonina i noradrenalina. To działanie jest głównie ograniczone do mózgu. Uważa się, że wpływ tetrabenazyny na aminy w mózgu wyjaśnia jej kliniczne działanie u człowieka. Częstymi objawami była zmniejszona aktywność, letarg, zez lub zamknięcie oczu. Obserwowano głównie działania farmakologiczne, takie jak sedacja, które zostały uznane za czynnik ograniczający dawkę.

Genotoksyczność tetrabenazyny badano z użyciem testu rewersji mutacji genu w komórkach bakteryjnych oraz w komórkach ssaków in vitro i in vivo. W badaniach in vitro cytotoksyczne stężenia tetrabenazyny nie indukowały mutacji punktowych w DNA, jednak powodowały aberracje chromosomowe w badanych komórkach ssaków (komórki jajnika oraz płuc chomika chińskiego).

W badaniach in vivo nie wykazano genotoksyczności tetrabenazyny w teście mikrojąderkowym z użyciem szpiku kostnego samców szura i myszy.

Zgodnie z wynikami badań in vivo przeprowadzonych u szczurów i myszy nie stwierdzono właściwości rakotwórczych ani onkogennych tetrabenazyny.

Tetrabenazyna nie miała wpływu na płodność szczurów w badaniach in vivo. W badaniu dotyczącym płodności oraz wczesnych etapów rozwoju zarodkowego przy narażeniu ogólnoustrojowym mniejszym od obserwowanego klinicznie nie stwierdzono dowodów na wpływ na ciążę lub przeżycie płodów u szczurów. U samic szczura obserwowano wydłużenie cyklu rujowego i opóźnienie płodności. Tetrabenazyna nie miała wpływu na płodność samców szczura. Nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego tetrabenazyny u szczurów i królików. W badaniu dotyczącym rozwoju płodowego i pourodzeniowego u szczurów obserwowano zwiększoną śmiertelność osesków. Oczekuje się, że ten wpływ w badaniu dotyczącym rozwoju płodowego i pourodzeniowego może wynikać pośrednio z niewystarczającej opieki matki, jednak nie można wykluczyć bezpośredniego wpływu tetrabenazyny na oseski.

Tetrabenazyna oraz jej metabolity wiążą się z tkankami zawierających melaninę (tj. oczu, skóry i sierści) u pigmentowanych szczurów. Po pojedynczym podaniu doustnym tetrabenazyny znakowanej radioizotopem radioaktywność nadal była wykrywana w gałce ocznej i sierści po 21 dniach od podania dawki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Talk

Magnezu stearynian Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP, zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Wielkość opakowania: 112 tabletek

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Xenazine