+ iMeds.pl

Xentic 10 mgUlotka Xentic

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

XENTIC

10 mg, tabletki powlekane

(Zolpidemi tartras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli ich objawy są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek XENTIC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku XENTIC

3.    Jak stosować lek XENTIC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek XENTIC

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek XENTIC i w jakim celu się go stosuje

Lek XENTIC jest lekiem nasennym, zawierającym substancję czynną podobną do benzodiazepiny. Lek jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Lek XENTIC jest zalecany tylko w przypadku ciężkich zaburzeń snu, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub powodują skrajne wyczerpanie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku XENTIC Kiedy nie stosować leku XENTIC

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na winian zolpidemu lub którykolwiek ze składników leku XENTIC.

-    jeśli u pacjenta występuje pewna postać osłabienia siły mięśniowej (Myasthenia gravis).

-    w przypadku krótkotrwałego przerwania oddychania podczas snu (zespół bezdechu sennego).

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia oddychania - gdy płuca nie mogą pobierać wystarczającej ilości tlenu (niewydolność oddechowa).

-    jeśli pacjent ma ciężkie uszkodzenia wątroby (niewydolność wątroby).

Nie stosować leku XENTIC u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek XENTIC

-    jeśli pacjent jest w wieku podeszłym lub osłabiony.

Pacjent powinien otrzymywać mniejszą dawkę (patrz punkt 3 Jak stosować lek XENTIC). Lek XENTIC wykazuje działanie zwiotczające mięśnie. Z tego względu istnieje ryzyko upadków i w konsekwencji może dojść do złamania szyjki kości udowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku w czasie wstawania w nocy.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Usuwanie zolpidemu z organizmu z moczem może być wydłużone w czasie.

Chociaż dostosowanie dawek nie jest konieczne, należy zachować ostrożność. Należy skontaktować się z lekarzem.

-    jeśli pacjent ma przewlekłą (długotrwałą) niewydolność oddychania.

Niewydolność oddychania może się pogorszyć.

-    jeśli pacjent jest uzależniony od nadużywania alkoholu lub leków.

Pacjent powinien być objęty ścisłą kontrolą podczas leczenia zolpidemem, ze względu na ryzyko rozwinięcia się przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Pacjent nie powinien stosować zolpidemu, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu (encefalopatii). Należy skontaktować się z lekarzem.

-    jeśli pacjent ma urojenia (psychozy), depresje lub lęki związane z depresją, nie należy stosować zolpidemu.

Ogólnie:

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem XENTIC:

-    należy wyjaśnić przyczynę zaburzeń snu.

-    należy leczyć choroby będące przyczyną bezsenności.

Jeżeli leczenie zaburzeń snu nie jest skuteczne po 7 - 14 dniach terapii, może to wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które należy poddać ocenie. Należy skontaktować się z lekarzem.

Uzależnienie

Może nastąpić rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się z dawką oraz czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie.

W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszą objawy odstawienne.

Zaburzenia pamięci (amnezja)

Zolpidem może mieć wpływ na zaburzenia pamięci (niepamięć następcza).

Stan ten pojawia się zazwyczaj kilka godzin po zażyciu leku XENTIC. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego objawu, pacjent powinien mieć zapewnione 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku XENTIC, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

•    Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej przytomności umysłu

•    Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana

•    Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozowolonych

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Reakcje psychiczne i „paradoksalne"

Podczas leczenia mogą wystąpić takie reakcje, jak niepokój ruchowy, niepokój wewnętrzny, drażliwość, agresywność, urojenia (psychozy), wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, somnambulizm (lunatyzm - chodzenie w czasie snu), nieadekwatne zachowanie, nasilenie bezsenności oraz inne niepożądane objawy zachowania. W przypadku wystąpienia tych objawów, stosowanie leku XENTIC należy przerwać. Reakcje te obserwowano częściej u pacjentów w wieku podeszłym.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zolpidem może wpływać na inne leki. I odwrotnie, inne leki mogą mieć wpływ na działanie zolpidemu. Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

•    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

•    Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

•    Leki uspokajające lub zmniejszające lęk

•    Leki stosowane w leczeniu depresji

•    Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)

•    Leki stosowane w leczeniu padaczki

•    Leki stosowane w znieczuleniu

•    Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Leki zwiększające aktywność pewnych enzymów wątrobowych mogą zmniejszać działanie leku XENTIC np. ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych, które zostały wymienione powyżej, lub tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku XENTIC z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ może on zmienić lub nasilić działanie zolpidemu. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Ciąża i karmienie piersią

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjentka zamierza zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, lekarz zdecyduje, czy należy kontynuować leczenie.

Leku XENTIC nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży ponieważ brak jest wystarczających danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku XENTIC w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jednak jeśli lekarz prowadzący uzna, że korzyść wynikająca z zażywania zolpidemu przez matkę jest większa aniżeli ryzyko dla nienarodzonego dziecka, wówczas może zalecić zażywanie zolpidemu. Jeżeli lek XENTIC jest przyjmowany podczas ostatniego okresu ciąży przez dłuższy czas, po porodzie u noworodków mogą wystąpić objawy odstawienne.

Ponieważ zolpidem przenika do mleka matki w małych ilościach, lek XENTIC nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w trakcie stosowania zolpidemu. U pacjenta może wystąpić senność oraz zaburzenia pamięci. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy czas trwania snu jest niewystarczaj ący.

Lek XENTIC wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku XENTIC (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

•    pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

•    pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

•    pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

•    pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku XENTIC, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku XENTIC

Lek XENTIC zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że wykazuje nietolerancję na niektóre cukry, to przed przyjęciem tego leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek XENTIC

Lek XENTIC należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę powlekaną należy przyjąć razem z płynem.

Zalecana dawka leku XENTIC wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek XENTIC należy przyjmować:

•    w pojedynczym podaniu,

•    bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli

Jedna tabletka powlekana leku XENTIC (co odpowiada 10 mg winianu zolpidemu na dobę).

Pacjenci w wieku podeszłym i osłabieni oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Pół tabletki powlekanej leku XENTIC (co odpowiada 5 mg winianu zolpidemu na dobę).

Dawka powinna zostać zwiększona do jednej tabletki powlekanej leku XENTIC (co odpowiada 10 mg winianu zolpidemu na dobę) tylko w przypadku, gdy działanie leku jest niewystarczające i gdy lek jest dobrze tolerowany.

Dawka maksymalna

Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 1 tabletkę powlekaną leku XENTIC 10 mg (co odpowiada 10 mg winianu zolpidemu na dobę).

Dzieci i młodzież

Lek XENTIC nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Okres stosowania

Po wielokrotnym zażywaniu przez kilka tygodni działanie nasenne leku może być osłabione.

Okres stosowania leku powinien być możliwe najkrótszy. Może trwać kilka dni do 2 tygodni i nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, włączając okres stopniowego odstawiania leku.

Lekarz zadecyduje o tym kiedy przerwać leczenie.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku XENTIC

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz pozostałe tabletki aby pokazać lekarzowi.

Istnieją doniesienia, że w przypadku przedawkowania leku XENTIC w monoterapii występowały zaburzenia świadomości od senności do łagodnej śpiączki.

Pominięcie zastosowania dawki leku XENTIC

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Jeśli istnieje możliwość pójścia spać w ciągu najbliższych 7 do 8 godzin, można zażyć tabletkę. Jeśli to nie jest możliwe nie należy zażywać tabletki do czasu kiedy nadejdzie czas położenia się do łóżka.

Przerwanie stosowania leku XENTIC

Nie należy przerywać stosowania leku nagle.

Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych jest większe po nagłym przerwaniu leczenia, lekarz zdecyduje o przerwaniu leczenia przez stopniowe zmniejszanie dawki.

W przypadku nagłego przerwania leczenia, sen może się chwilowo pogorszyć (bezsenność „z odbicia”). Mogą wystąpić zmiany nastroju, lęki i niepokój. Mogą temu towarzyszyć inne reakcje między innymi: ból głowy lub ból mięśni, lęk i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie (dezorientacja), drażliwość i zaburzenia snu, a w ciężkich przypadkach derealizacja (poczucie nierealności świata), depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości), przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe.

Ważne jest, aby pacjent był poinformowany o możliwości wystąpienia takich objawów w celu zmniejszenia jego niepokoju.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, XENTIC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania niepożądane zależą od indywidualnej wrażliwości pacjenta i występują częściej w ciągu godziny po przyjęciu leku, jeżeli pacjent nie położył się do łóżka i natychmiast nie usnął.

Działania niepożądane klasyfikuje się według następującej częstotliwości występowania:

bardzo często: więcej niż u 1 z 10 leczonych pacjentów,

często: mniej niż u 1 z 10 ale więcej niż u 1 ze 100 leczonych pacjentów,

niezbyt często: mniej niż u 1 ze 100 ale więcej niż u 1 z 1000 leczonych pacjentów,

rzadko: mniej niż u 1 z 1000 ale więcej niż u 1 z 10000 leczonych pacjentów,

bardzo rzadko: mniej niż u 1 z 10000 leczonych pacjentów włączając pojedyncze przypadki.

Często (występujące u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 osób):

Zaburzenia układu nerwowego: senność następnego dnia po zażyciu leku, uczucie odrętwienia, zmniejszona czujność, splątanie, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia oka: podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika: zawroty głowy (vertigo), zaburzenia ruchów (ataksja).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: osłabienie siły mięśniowej.

Niezbyt często (występujące u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 osób):

Zaburzenia psychiczne: niepokój ruchowy, niepokój psychoruchowy, drażliwość, agresywność, urojenia (omamy), wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy, lunatyzm (somnambulizm), nieadekwatne zachowanie i inne niepożądane zaburzenia zachowania (takie reakcje częściej są obserwowane u pacjentów w wieku podeszłym), zaburzenia pamięci (amnezja) związane z nieodpowiednim zachowaniem (patrz punkt 2. Zachować szczególną ostrożność stosując lek XENTIC).

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może ujawnić się już wcześniej występująca depresja.

Stosowanie leku może doprowadzić do uzależnienia fizycznego: przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych lub bezsenności „z odbicia” (patrz punkt 2.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek XENTIC).

Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Nadużywanie odnotowano u pacjentów z uzależnieniem od leków.

Zmniejszone libido (popęd płciowy).

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje skórne.

Częstość nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadmierna potliwość, ciężkie odczyny powodujące obrzęk skóry, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, świąd (obrzęk naczyniowonerwowy)

Zaburzenia ogólne: zaburzenia chodu , tolerancja na lek

Urazy: upadek (głównie u pacjentów w wieku podeszłym oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek XENTIC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku XENTIC po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i na blistrze. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc a cztery ostatnie oznaczają rok. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek XENTIC

Substancją czynną jest winian zolpidemu.

Każda tabletka zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa i magnezu stearynian, hypromeloza.

Otoczka tabletki Opadry Y-1-7000 White: dwutlenek tytanu (E171), hypromeloza 5cP i makrogol 400. Jak wygląda lek XENTIC i co zawiera opakowanie

Lek XENTIC to białe, owalne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonym na jednej stronie napisem „ZIM” i liczbą „10”.

Tabletka może być dzielona na połowy.

Lek XENTIC jest dostępny:

- w pudełkach tekturowych zawierających 10, 14 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

Wytwórcy:

Synthon Hispania S.L. Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Krka, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:    Zolpidemtartraat 10 mg

Niemcy:    Zolpinox 10 mg Filmtabletten

Hiszpania:    Zolpidem Davur 10 mg comprimidos

Polska:    Xentic

Data zatwierdzenia ulotki: 09/2014

8

Xentic

Charakterystyka Xentic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO XENTIC

10 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg winianu zolpidemu (Zolpidemi tartras). Substancja pomocnicza: 85,88 mg laktozy/tabletkę powlekaną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletka jest biała, owalna, obustronnie wypukła, powlekana, z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonym na jednej stronie napisem „ZIM” i liczbą „10”.

Tabletka może być dzielona na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin są wskazane jedynie w przypadku, kiedy zaburzenie snu jest ciężkie, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie lub powodujące skrajne wyczerpanie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być możliwe najkrótsze. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od kilku dni do dwóch tygodni, a łącznie z okresem stopniowego odstawiania leku maksymalnie cztery tygodnie. Stopniowe odstawianie leku należy dostosować indywidualnie do pacjenta.

W niektórych przypadkach konieczne może być wydłużenie okresu leczenia powyżej maksymalnie zalecanego, jedynie po ponownej ocenie stanu pacjenta.

Lek należy przyjmować tuż przed położeniem się spać, popijając płynem.

Dorośli

Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

U osób dorosłych zaleca się stosowanie 10 mg na dobę, bezpośrednio przed snem. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową zolpidemu i nie wolno przekraczać dawki 10 mg.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym oraz u pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana dawka wynosi 5 mg. Dawkę tę można zwiększyć do 10 mg jedynie w sytuacji, kiedy odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, a produkt jest dobrze tolerowany. Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, którzy nie eliminują produktu tak szybko jak osoby zdrowe zalecana dawka wynosi 5 mg. Dawka ta może być zwiększona do 10 mg tylko wtedy, kiedy odpowiedź kliniczna jest niewystarczająca i produkt jest dobrze tolerowany.

Całkowita dawka dobowa zolpidemu nie powinna być większa niż 10 mg dla żadnego pacjenta.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Zolpidem jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania Ciężka niewydolność wątroby.

Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zespół bezdechu sennego.

Myasthenia gravis.

Ciężka niewydolność oddechowa.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

Należy ustalić przyczynę bezsenności, kiedy jest to możliwe. Przyczyny bezsenności należy leczyć przed przepisaniem leku nasennego. Niepowodzenie w leczeniu bezsenności po 7 - 14 dniach terapii może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które należy poddać ocenie.

Poniżej podano ogólne informacje dotyczące działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami lub innymi lekami nasennymi, które muszą być brane pod uwagę przez lekarza przepisującego lek.

Tolerancja

Po wielokrotnym stosowaniu leku przez kilka tygodni może rozwinąć się zmniejszenie działania nasennego krótko działających benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się z dawką oraz czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono zaburzenia psychiczne i (lub) uzależnienie od alkoholu lub leków.

W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia będą towarzyszyły objawy odstawienne. Mogą to być: bóle głowy lub bóle mięśni, silny lęk i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: poczucie nierealności, depersonalizacja, nadwrażliwość na dźwięki, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady drgawkowe.

Bezsenność z „odbicia”

Po odstawieniu środka nasennego może wystąpić w nasilonej formie przemijający zespół objawów, które były przyczyną wdrożenia leczenia benzodiazepinami lub lekami podobnymi do benzodiazepin. Mogą temu towarzyszyć inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk i niepokój ruchowy.

Ważne jest poinformowanie pacjenta o możliwości wystąpienia bezsenności z „odbicia” co zmniejszy jego lęk w przypadku wystąpienia takich objawów w razie odstawienia produktu leczniczego.

Istnieją wskazania, że w przypadku stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin o krótkim działaniu, zespół odstawienny może występować w trakcie przerw między kolejnymi dawkami, zwłaszcza jeśli przyjmowane dawki są duże.

Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych lub objawów z „odbicia” jest bardziej prawdopodobne po nagłym przerwaniu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2), i nie powinien przekraczać 4 tygodni włączając w to proces odstawiania leku. Wydłużenie okresu leczenia nie powinno odbywać się bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Należy poinformować pacjenta, przed rozpoczęciem leczenia, iż będzie ono trwać przez ograniczony czas.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone jeśli:

•    zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 godzin przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu (patrz punkt 4.7);

•    zastosowano dawkę większą niż zalecana;

•    zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi (patrz punkt 4.5).

Zolpidem należy przyjmować w pojedynczej dawce bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Niepamięć

Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin mogą powodować niepamięć następczą. Stan ten pojawia się zazwyczaj kilka godzin po zażyciu leku. W celu zmniejszenia ryzyka, pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego, 8 godzinnego snu (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin, mogą wystąpić takie reakcje, jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy, somnambulizm, nieadekwatne zachowanie, nasilenie bezsenności oraz inne behawioralne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia tych objawów, stosowanie leku należy przerwać. Reakcje te obserwowano częściej u osób w wieku podeszłym.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym lub pacjenci osłabieni

Powinni otrzymywać mniejsze dawki leku: patrz zalecane dawkowanie (punkt 4.2).

Ze względu na działanie miorelaksacyjne istnieje ryzyko upadków i w konsekwencji może dojść do złamania szyjki kości udowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku w czasie wstawania w nocy.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Chociaż dostosowanie dawek nie jest konieczne, należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z _przewlekła niewydolnością oddechową

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania zolpidemu ponieważ istnieją doniesienia, że benzodiazepiny wykazują wpływ hamujący na ośrodek oddechowy. Należy również brać pod uwagę, że niepokój lub pobudzenie opisano jako objawy nie wyrównanej niewydolności oddechowej.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są wskazane w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą przyspieszać rozwój encefalopatii.

Stosowanie u _pacjentów z chorobami _psychicznymi

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są zalecane w leczeniu podstawowym.

Stosowanie w depresji

Pomimo, że nie zaobserwowano istotnych klinicznych, farmakokinetycznych i farmakodynamicznych interakcji z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, zolpidem należy podawać ostrożnie u pacjentów z objawami depresji. Mogą występować skłonności samobójcze. W związku z możliwością celowego przedawkowania przez pacjenta, należy im przepisywać możliwie najmniejsze ilości leku.

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub lęku związanego z depresją (może to nasilić tendencje samobójcze u takich pacjentów).

Stosowanie u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Pacjenci ci powinni być objęci ścisłą kontrolą podczas przyjmowania zolpidemu, ponieważ są oni w grupie ryzyka rozwinięcia się przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

Produkt XENTIC zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania leku z alkoholem. Działanie uspokajające może być nasilone, jeśli lek jest stosowany w połączeniu z alkoholem. Wpływa to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania zolpidemu w skojarzeniu z innymi środkami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy:

Nasilenie hamującego działania na układ ośrodkowy może wystąpić w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi , lekami przeciwlękowymi i (lub) uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi i przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym..

Dlatego też jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną.

Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

W przypadku stosowania z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może wystąpić nasilenie euforii, co może spowodować zwiększenie ryzyka psychicznego uzależnienia.

Inhibitory i induktory cytochromu P450

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Zolpidem jest metabolizowany przez niektóre enzymy cytochromu P450. Głównym enzymem jest CYP3A4.

Ryfampicyna indukuje metabolizm zolpidemu, co powoduje zmniejszenie jego maksymalnego stężenia w osoczu o około 60% i prawdopodobnie zmniejszenie skuteczności.

Podobnego działania można się także spodziewać podczas stosowania zolpidemu z innymi środkami silnie indukującymi enzymy cytochromu P450.

Substancje, które hamują enzymy wątrobowe (w szczególności CYP3A4) mogą zwiększać stężenia zolpidemu w osoczu i potęgować jego działanie. Jednakże, kiedy zolpidem jest podawany z itrakonazolem (inhibitorem CYP3A4), nie ma znaczących różnic we właściwościach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Znaczenie kliniczne tych wyników jest nieznane.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie istnieją wystarczające dane pozwalające na ocenę bezpieczeństwa stosowania zolpidemu podczas ciąży i karmienia piersią. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego, bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone u ludzi. Dlatego też zolpidemu nie należy stosować w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Jeżeli produkt został przepisany kobiecie w wieku rozrodczym, należy ją powiadomić o konieczności skontaktowania się z lekarzem, jeśli planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest wciąży, ponieważ w takim przypadku produkt należy odstawić.

Jeżeli istnieje niezbędna konieczność podania zolpidemu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, należy oczekiwać następujących objawów u noworodka w następstwie działania farmakologicznego leku: hipotermia, niedociśnienie i umiarkowana depresja oddechowa.

U noworodków, których matki przyjmowały benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin długotrwale podczas ostatniego okresu ciąży, mogą rozwinąć się objawy odstawienne w okresie pourodzeniowym, w wyniku fizycznego uzależnienia.

Zolpidem w minimalnych ilościach przenika do mleka matki. Zolpidem nie powinien być zatem stosowany w okresie karmienia piersią, ponieważ nie zbadano jego wpływu na niemowlę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy XENTICma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku (patrz punkt 4.8). W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą” występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań (patrz punkty 4.4 i 4.5). Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstością występowania (od najczęstszych) zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często ( >1/10), często ( >1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania te wydają się być związane z indywidualną wrażliwością oraz pojawiają się częściej w ciągu godziny od zażycia leku, jeżeli pacjent nie udaje się na spoczynek lub natychmiast nie zasypia (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często (>1/1000, <1/100): reakcje paradoksalne - niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy, somnambulizm, nieadekwatne zachowanie i inne behawioralne działania niepożądane (działania takie częściej występują u pacjentów w wieku podeszłym, patrz punkt 4.4), niepamięć następcza, która może być związana z nieodpowiednim zachowaniem.

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może ujawnić się już wcześniej występująca depresja (patrz punkt 4.4).

Stosowanie produktu (nawet w dawkach terapeutycznych) może doprowadzić do uzależnienia fizycznego.

Przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych lub bezsenności z „odbicia” (patrz punkt 4.4).

Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Nadużywanie odnotowano u pacjentów z uzależnieniem od leków.

Zmniejszone libido.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność w ciągu następnego dnia, zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często: podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ataksja Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nie znana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcje skórne

Częstość nie znana: nadmierna potliwość, obrzęk naczyniowonerwowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często : osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nie znana: zaburzenie chodzenia, tolerancja na lek.

Urazy, zatrucia i komplikacje po zabiegach

Częstość nie znana: upadek (głównie u pacjentów w wieku podeszłym oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami).

4.9 Przedawkowanie

W przypadkach przedawkowania, w tym zolpidemu jako jedynego leku lub jednocześnie wielu leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (również spożywanie alkoholu) obserwowano zaburzenia świadomości o różnym stopniu nasilenia - od wzmożonej senności do zgonu. po przedawkowaniu zolpidemu w dawce do 400 mg, 40 razy większej od zalecanej dawki, w pełni wyzdrowieli.

W takich przypadkach należy zastosować ogólne środki objawowe i podtrzymujące. W razie potrzeby należy wykonać natychmiastowe płukanie żołądka. W razie konieczności należy podać płyny dożylnie. Jeżeli nie ma poprawy po opróżnieniu żołądka, należy podać węgiel aktywowany w celu zmniejszenia wchłaniania. Należy rozważyć monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Nie należy podawać leków uspokajających nawet, jeżeli wystąpi pobudzenie.

Można rozważyć podanie flumazenilu, kiedy obserwuje się ciężkie objawy.

Podczas leczenia przedawkowania każdego leku, należy pamiętać, że istnieje możliwość przyjęcia przez pacjenta wielu różnych leków.

W następstwie dużej objętości dystrybucji i wiązania zolpidemu z białkami, hemodializa i diureza wymuszona nie są skuteczne. Badania nad hemodializą u pacjentów z niewydolnością nerek, którzy otrzymywali dawki terapeutyczne wykazały, że zolpidem nie podlega dializie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające, leki podobne do benzodiazepin.

Kod ATC: N05C F02

Zolpidem, imidazopirydyna jest lekiem nasennym, podobnym do benzodiazepiny. W badaniach doświadczalnych wykazano, że ma on działanie uspokajające w mniejszych dawkach niż te, które powodują działanie przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne czy przeciwlękowe. Działanie to jest związane ze swoistym działaniem agonistycznym na receptory ośrodkowe należące do kompleksu wielkocząsteczkowego receptora „GABA-omega” (BZ1 i BZ2), modulującego otwieranie kanału dla jonów chlorkowych. Zolpidem działa głównie na podtypy receptora omega (BZ1). Znaczenie kliniczne tego faktu nie jest znane.

Randomizowane badania dostarczyły przekonujących dowodów na skuteczność zolpidemu jedynie w dawce 10 mg.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 462 młodych zdrowych ochotników z przemijającą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 10 minut w porównaniu z placebo, podczas gdy dla dawki 5 mg zolpidemu były to 3 minuty.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 114 pacjentów (bez osób w podeszłym wieku) z przewlekłą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 30 minut w porównaniu z placebo; dla dawki 5 mg zolpidemu było to 15 minut.

U niektórych pacjentów może być skuteczna mniejsza dawka, wynosząca 5 mg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Zolpidem jest szybko wchłaniany i szybko działa nasennie. Jego biodostępność wynosi 70% po podaniu doustnym. Ma on kinetykę liniową w zakresie dawek terapeutycznych. Stężenie terapeutyczne w osoczu wynosi od 80 do 200 ng/ml. Maksymalne stężenie w osoczu wystepuje po 0,5 do 3 godzin po podaniu.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u osób dorosłych wynosi 0,54 l/kg i zmniejsza się do 0,34 l/kg u osób w wieku podeszłym.

z białkami osocza zolpidem wiąże się w 92%. Metabolizm pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi około 35%. Wykazano, że wielokrotne podawanie nie modyfikuje wiązania z białkami, wskazując na brak konkurencji pomiędzy zolpidemem a jego metabolitami o miejsca wiązania.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji jest krótki, średnio wynosi 2,4 godziny, zaś czas działania do 6 godzin.

Wszystkie metabolity są nieaktywne farmakologiczne i wydalane z moczem (56%) i kałem (37%).

W badaniach wykazano, że zolpidem nie ulega dializie.

Szczególne populacje

U pacjentów z niewydolnością nerek, obserwowane jest umiarkowane zmniejszenie klirensu (niezależne od możliwej dializy). Pozostałe parametry farmakokinetyczne pozostają niezmienione.

U osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby, biodostępność zolpidemu zwiększa się. Klirens jest zmniejszony, zaś okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony (około 10 godzin).

U pacjentów z marskością wątroby obserwowano 5-krotne zwiększenie wartości AUC oraz 3-krotne zwiększenie okresu półtrwania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przedklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie po dawkach znacznie większych od maksymalnej dawki podawanej ludziom i dlatego też ma to niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza.

Otoczka Opadry Y -1-7000 White:

Hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 400.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100 i 500 tabletek pakowanych w blistrach PVC/PE/PVDC/Al.

Opakowania szpitalne - 50 tabletek pakowanych w pudełka tekturowe.

30, 100 lub 500 tabletek pakowanych w pojemniki HDPE zamknięte bezpiecznym dla dzieci wieczkiem PP.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do    stosowania.

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11873

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26-10-2005/18.07.2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2014

9

Xentic