+ iMeds.pl

Xomolix 2,5 mg/mlUlotka Xomolix

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xomolix, 2,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Droperidolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xomolix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xomolix

3.    Jak stosować lek Xomolix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xomolix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xomolix i w jakim celu się go stosuje

Xomolix jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym droperydol, stosowanym do zapobiegania nudnościom i wymiotom w okresie wybudzania po operacji lub w trakcie stosowanie leków przeciwbólowych, pochodnych morfiny stosowanych po operacji.

Substancją czynną leku Xomolix jest droperydol. Droperydol należy do grupy leków przeciwpsychotycznych zwanych pochodnymi butyrofenonu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xomolix Kiedy nie stosować leku Xomolix

•    Jeśli występuje uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xomolix (wymienionych w punkcie 6.),

•    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na grupę leków stosowanych do leczenia zaburzeń psychicznych o nazwie butyrofenony (np. haloperydol, triperydol, benperydol, melperon, domperydon),

•    Jeśli u kogoś z rodziny występują zaburzenia w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) serca,

•    Jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu lub magnezu we krwi,

•    Jeśli tętno jest mniejsze niż 55 uderzeń serca na minutę (sprawdzi to lekarz lub pielęgniarka) lub pacjent przyjmuje leki mogące prowadzić do takiego stanu,

•    Jeśli wstępuje guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma),

•    Jeśli pacjent jest w stanie śpiączki,

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba Parkinsona,

•    Jeśli pacjent jest w stanie ciężkiej depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xomolix, należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli:

•    pacjent choruje lub w przeszłości chorował na padaczkę,

•    występują lub występowały w przeszłości problemy z sercem,

•    w rodzinie wystąpiły przypadki nagłej śmierci,

•    występują problemy z nerkami (zwłaszcza długotrwała dializa),

•    występują choroby płuc lub jakiekolwiek problemy z oddychaniem,

•    występują długotrwałe nudności lub biegunka,

•    pacjent stosuje insulinę,

•    pacjent stosuje leki moczopędne powodujące utratę potasu (np. furosemid lub bendroflumetiazyd),

•    pacjent stosuje leki przeczyszczające,

•    pacjent stosuje glikokortyksteroidy (rodzaj hormonu steroidowego),

•    u pacjenta lub kogoś z członków jego rodziny występuje lub występowała w przeszłości zakrzepica, ponieważ stosowanie leków takich jak Xomolix zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów krwi,

•    pacjent nadużywa lub nadużywał alkoholu.

Lek Xomolix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wolno stosować leku Xomolix, jeżeli stosuje się którykolwiek z niżej wymienionych leków:

Zastosowanie leku

Lek (leki)

Choroby serca

Chinidyna, dizopiramid, prokainamid, amiodaron lub solatol

Antybiotyki

Erytromycyna, klarytromycyna, sparfloksacyna

Uczulenia

Astemizol, terfenadyna

Choroby psychiczne, np. schizofrenia itd.

Chlorpromazyna, haloperydol, , pimozyd, tiorydazyna

Malaria

Chlorochinina, halofantryna

Zgaga

Cyzapryd

Zakażenia

Pentamidyna

Nudności lub wymioty

Domperydon

Uzależnienie od opiatów, ból

Metadon

W czasie stosowania leku Xomolix, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń ruchowych, należy unikać leków zawierających metoklopramid oraz innych neuroleptyków.

Droperydol, substancja czynna leku Xomolix, może nasilać działanie leków uspokajających, takich jak barbiturany, benzodiazepiny oraz leki pochodne morfiny. Może również nasilać działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (leków przeciwnadciśnieniowych) oraz wielu innych leków, np. niektórych leków przeciwgrzybiczych, przeciwwirusowych oraz antybiotyków. Niektóre leki mogą nasilać działanie droperydolu, np. cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka), tiklopidyna (lek przeciwzakrzepowy) oraz mibefradyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej). W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek Xomolix z alkoholem

Nie należy pić alkoholu przez 24 godziny przed podaniem i po podaniu leku Xomolix.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W przypadku ciąży, należy się skonsultować z lekarzem, który zdecyduje, czy zastosować lek Xomolix.

W razie konieczności zastosowania leku Xomolix w okresie karmienia piersią zaleca się tylko jednorazowe podanie leku Xomolix. Do karmienia piersią można powrócić po wybudzeniu po zabiegu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Droperydol wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez przynajmniej 24 godziny po przyjęciu leku Xomolix.

Lek Xomolix zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 1 ml dawkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Xomolix

Lek Xomolix będzie podany przez lekarza w postaci wstrzyknięcia dożylnego.

Dawka leku Xomolix oraz sposób podania są zależne od sytuacji. Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Xomolix w oparciu o różne czynniki, między innymi masę ciała, wiek oraz stan zdrowia.

Zalecana dawka

Najczęściej stosowana dawka u dorosłych to 0,625 do 1,25 mg. U osób starszych (powyżej 65 lat) oraz u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, zaleca się mniejszą dawkę, do 0,625 mg.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci (2 do 11 lat) i młodzieży (12 do 18 lat) zależy od masy ich ciała (10 do 50 mikrogramów/kg masy ciała), ale pojedyncza dawka nie może przekroczyć 1,25 mg. Stosowanie leku Xomolix nie jest zalecane u dzieci poniżej 2 roku życia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli zauważy się wzrost ciepłoty ciała, sztywność mięśni, drgawki, gwałtowny obrzęk twarzy lub gardła bądź bóle w klatce piersiowej występujące po przyjęciu leku.

Możliwe jest wystąpienie niżej wymienionych działań niepożądanych. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 10)

•    Senność

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1osoby na 100)

•    Lęk, pobudzenie i niepokój

•    Ruchy mimowolne gałek ocznych

•    Przyspieszona czynność serca, np. ponad 100 uderzeń na minutę

•    Zawroty głowy

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 1000)

•    Ciężka reakcja uczuleniowa nazywana anafilaksją lub wstrząsem anafilaktycznym

•    Dezorientacja

•    Pobudzenie

•    Nieregularna czynność serca

•    Wysypka

•    Złośliwy zespół neuroleptyczny, którego objawami są wzrost temperatury ciała, pocenie się, ślinotok, sztywność mięśni i drgawki

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić najwyżej u 1 osoby na 10000)

•    Choroby krwi (zwykle choroby dotyczące czerwonych krwinek lub płytek krwi). Wymagają konsultacji z lekarzem.

•    Zmiana nastroju: smutek, lęk i niepokój, depresja i rozdrażnienie

•    Mimowolne ruchy mięśni

•    Drgawki lub drżenia

•    Zawał mięśnia sercowego (zatrzymanie akcji serca)

•    Torsade de pointes (nieregularna czynność serca, mogąca zagrażać życiu)

•    Wydłużenie odcinka QT w EKG (choroba serca wpływająca na jego czynność

•    Nagły zgon

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych), jakie mogą wystąpić:

•    Niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (wydzielanie zbyt dużych ilości hormonu, prowadzące do gromadzenia nadmiaru wody i małego stężenia sodu w organizmie)

•    Omamy

•    Napady padaczki

•    Choroba Parkinsona

•    Pobudzenie psychoruchowe

•    Śpiączka

•    Omdlenia

•    Trudności w oddychaniu

•    Tworzenie zakrzepów krwi w żyłach, szczególnie kończyn dolnych (objawy: obrzęki, ból oraz zaczerwienienie nogi). Zakrzepy mogą zostać przetransportowane naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeżeli wystąpi którykolwiek z objawów wymienionych powyżej, należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Xomolix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na ampułce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Roztwór należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

•    Wykazano zgodność droperydolu z siarczanem morfiny w 0,9% chlorku sodu (14 dni w temperaturze pokojowej) w plastikowych strzykawkach. Z punktu widzenia mikrobiologii, rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast wykorzystany, za czas i warunki przechowywania do momentu podania odpowiedzialność ponosi podający. Nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w pełni kontrolowanych i aseptycznych warunkach.

•    Nie stosować leku Xomolix, jeśli w roztworze wystąpiły zmiany. Przed podaniem należy ocenić roztwór wizualnie. Tylko klarowny, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek może być użyty.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xomolix

•    Substancją czynną leku jest droperydol, każdy mililitr roztworu zawiera 2,5 mg droperydolu.

•    Pozostałe składniki to: mannitol, kwas winowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xomolix i co zawiera opakowanie

Xomolix jest klarownym, bezbarwnym roztworem do wstrzykiwań.

Roztwór znajduje się w ampułkach ze szkła oranżowego. Każda ampułka zawiera 1 mililitr roztworu, a ampułki są zapakowane w pudełko tekturowe zawierające 10 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16, A-1010 Wiedeń, Austria.

tel: +43 1 407 39 19, faks: +43 (1) 407 39 19 99999, e-mail: info-at@chiesi.com Wytwórca:

Delpharm Tours

rue Paul Langevin, 37170 Chambray-les-Tours, Francja

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić sie do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

tel.: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Xomolix

Austria, Republika Czeska, Grecja, Hiszpania, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Słowenia, Republika Słowacka, Wielka Brytania.

Xomolix 2.5 mg/ml Injektionslösung

Niemcy

Dehydrobenzperidol

Belgia, Dania, Finlandia Dridol

Islandia i Norwegia.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Listopad 2014

{Logo Chiesi}

Xomolix

Charakterystyka Xomolix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xomolix, 2,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2,5 mg droperydolu (Droperidolum). Substancja pomocnicza: sód <23 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek.

pH roztworu droperydolu do wstrzykiwań wynosi 3,0 - 3,8, a osmolarność około 300 mOsm/kg wody.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów pooperacyjnych (PONV - post-operative nausea and vomiting) u dorosłych, a u dzieci (2 do 11 lat) i młodzieży (12 do 18 lat) jako leczenie drugiego rzutu.

•    Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywoływanym przez morfinę oraz jej pochodne w czasie pooperacyjnej analgezji kontrolowanej (PCA - patient controled analgesia) u dorosłych.

Wymagana jest szczególna ostrożność w czasie stosowania droperydolu, patrz: pkt 4.2, 4.3, i 4.4.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Stosować dożylnie.

Zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów pooperacyjnych (PONV).

Dorośli: 0,625 mg do 1,25 mg (0,25 do 0,5 ml).

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 0,625 mg (0,25 ml).

Zaburzenia czynności nerek/wątroby: 0,625 mg (0,25 ml).

Dzieci i młodzież

Dzieci (2 do 11 lat) i młodzież (12 do 18 lat): 10 do 50 mikrogramów/kg masy ciała (maksymalnie do 1,25 mg). Dzieci (poniżej 2 lat): nie zaleca się stosowania.

Zaleca się podawanie droperydolu na 30 minut przed przewidywanym czasem zakończenia zabiegu chirurgicznego. W razie konieczności kolejne dawki można podawać co 6 godzin.

Dawka musi być dostosowana indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wiek, masę ciała, stosowanie innych leków, rodzaj znieczulenia oraz rodzaj zabiegu chirurgicznego.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywoływanym przez morfinę oraz jej pochodne w czasie pooperacyjnej analgezji kontrolowanej (PCA).

Dorośli: 15 do 50 mikrogramów droperydolu na mg morfiny, do maksymalnej dawki dobowej 5 mg droperydolu.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) oraz osoby z zaburzeniami czynnościami nerek/wątroby: brak danych dotyczących PCA.

Dzieci i młodzież

Dzieci (2 do 11 lat) i młodzież (12 do 18 lat): niewskazany w leczeniu PCA.

U pacjentów ze zdiagnozowanymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca lub z ich podejrzeniem należy stale prowadzić oksymetrię pulsacyjną, która powinna być kontynuowana przez 30 minut po jednorazowym podaniu dożylnym.

Instrukcje dotyczące rozcieńczania roztworu przed podaniem znajdują się w pkt 6.6.

Patrz również punkty: 4.3, 4.4 i 5.1.

4.3    Przeciwwskazania

Droperydol jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    z nadwrażliwością na droperydol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    z nadwrażliwością na butyrofenony;

•    ze znanym zespołem wydłużonego odcinka QT lub z podejrzeniem zespołu wydłużonego odcinka QT (QTc >450 ms u kobiet i >440 ms u mężczyzn), włącznie z pacjentami z wrodzonym zespołem wydłużonego odcinka QT, u których w rodzinie występowały przypadki tego zespołu, a także u pacjentów leczonych lekami powodującymi wydłużenie odcinka QT (patrz: pkt 4.5);

•    z hipokaliemią lub hipomagnezemią;

•    z bradykardią (<55 skurczów na minutę);

•    u których jednocześnie zastosowano leczenie mogące prowadzić do bradykardii;

•    z guzem chromochłonnym nadnerczy;

•    w stanie śpiączki;

•    z chorobą Parkinsona;

•    z ciężką depresją.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ośrodkowy układ nerwowy

Droperydol może nasilić depresję ośrodkowego układu nerwowego wywołaną innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Należy uważnie obserwować wszystkich pacjentów, u których zastosowano znieczulenie lub podaje się leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Jednoczesne stosowanie metoklopramidu i innych leków neuroleptycznych może prowadzić do nasilenia objawów ze strony układu pozapiramidowego, dlatego należy tego unikać (patrz: pkt 4.5).

Należy zachować ostrożność, stosując produkt u pacjentów z padaczką (lub z padaczką w wywiadzie) i u pacjentów w stanie sprzyjającym występowaniu padaczki lub drgawek.

Układ sercowo-naczyniowy

Po podaniu droperydolu obserwowano łagodne do umiarkowanego niedociśnienie tętnicze krwi oraz sporadycznie (odruchowy) częstoskurcz. Objawy te zazwyczaj ustępowały samoistnie. Jednakże, w przypadku utrzymywania się niedociśnienia tętniczego krwi, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipowolemii i zastosować odpowiednią wymianę płynów.

Pacjenci z rozpoznanymi lub podejrzewanymi czynnikami ryzyka zaburzeń rytmu serca powinni zostać poddani szczegółowemu badaniu przed podaniem droperydolu. Do takich czynników ryzyka należą:

•    choroby serca w wywiadzie, w tym ciężkie przedsionkowe zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, dysfunkcja węzła zatokowego, niewydolność zastoinowa serca, choroba niedokrwienna serca i przerost lewej komory serca;

•    przypadki nagłej śmierci w rodzinie;

•    niewydolność nerek (zwłaszcza pacjenci przewlekle dializowani);

•    przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz niewydolność oddechowa;

•    czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń elektrolitowych, takie jakie występują u pacjentów stosujących leki przeczyszczające, glikokortykosteroidy, leki moczopędne powodujące utratę potasu, w skojarzeniu z podawaniem insuliny w ostrych stanach lub u pacjentów z długotrwałymi wymiotami i (lub) biegunką.

U pacjentów z ryzykiem zaburzeń rytmu serca należy ocenić przed zastosowaniem droperydolu stężenie elektrolitów i kreatyniny w osoczu, oraz wykluczyć występowanie wydłużenia odcinka QT.

U pacjentów ze zdiagnozowanymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca lub z ich podejrzeniem należy stale prowadzić oksymetrię pulsacyjną, która powinna być kontynuowana przez 30 minut po jednorazowym podaniu dożylnym.

Ogólne

Aby zapobiec wystąpieniu wydłużenia odcinka QT, należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli pacjenci przyjmują leki mogące zaburzać równowagę elektrolitową (hipokaliemia i (lub) hipomagnezemia), np. diuretyki mogące powodować utratę potasu, środki przeczyszczające i glikokortykosteroidy.

Substancje hamujące aktywność izoenzymów cytochromu P450 (CYP) CYP1A2, CYP3A4 lub obu, mogą zmniejszyć tempo metabolizmu droperydolu i przedłużać jego działanie farmakologiczne. Dlatego zaleca się szczególną ostrożność w sytuacji, gdy droperydol jest podawany równocześnie z silnymi inhibitorami CYP1A2 i CYP3A4 (patrz: pkt 4.5).

Przed podaniem droperydolu należy szczególnie dokładnie zbadać pacjentów nadużywających obecnie alkoholu, u których istnieje możliwość nadużywania alkoholu lub którzy nadużywali w przeszłości alkoholu.

Jeśli nieoczekiwanie pojawi się hipertermia należy przerwać leczenie, ponieważ może to być jeden z objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano incydenty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE). U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym. Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia produktem Xomolix oraz w jego trakcie należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

U osób w podeszłym wieku i osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby należy zmniejszyć dawkę (patrz: pkt 4.2).

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazania do równoczesnego stosowania

Leki powodujące torsades de pointes poprzez wydłużenie odcinka QT nie powinny być stosowane jednocześnie z droperydolem. Należą do nich:

- leki przeciwarytmiczne klasy IA, np. chynidyna, dizopiramid, prokainamid

- leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron, sotalol

-    antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna, klarytromycyna

-    antybiotyki fluorochinolonowe, np. sparfloksacyna

-    leki przeciwhistaminowe, np. astemizol, terfenadyna

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne, np. chlorpromazyna, haloperydol, pimozyd, tiorydazyna

-    środki przeciw malarii, np. chlorochinina, halofantryna

-    cyzapryd, domperydon, metadon, pentamydyna,.

Jednoczesne stosowanie leków indukujących objawy pozapiramidowe, np. metoklopramidu i innych neuroleptyków, może prowadzić do nasilenia tych objawów, dlatego należy tego unikać.

Należy również unikać picia napojów alkoholowych i stosowania leków z zawartością alkoholu.

Zaleca sie ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wydłużenia odcinka QT, należy zachować ostrożność, jeżeli pacjenci stosują leki zaburzające równowagę elektrolitową (hipokaliemia i (lub) hipomagnezemia), np. diuretyki mogące powodować utrate potasu, leki przeczyszczające i glikokortyksteroidy.

Droperydol może nasilać działanie leków uspokajających (barbituratów, benzodiazepin, pochodnych morfiny). To samo dotyczy leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, mogących spowodować niedociśnienie ortostatyczne. Podobnie jak inne leki uspokajające, droperydol może nasilać depresję oddechową wywoływaną przed opioidy.

Ze względu na to, że droperydol blokuje receptory dopaminowe, może zakłócać działanie agonistów dopaminy, takich jak bromokryptyna, lizuryd i L-dopa.

Substancje hamujące aktywność izoenzymów cytochromu P450 (CYP): CYP1A2, CYP3A4 lub obu, mogą zmniejszyć tempo metabolizmu droperydolu i przedłużać jego działanie farmakologiczne. Dlatego zaleca się szczególną ostrożność w sytuacji, gdy droperydol jest podawany równocześnie z inhibitorami CYP1A2 (cyprofloksacyna) i CYP3A4 (diltiazem, erytromycyna, flukonazol, indinawir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, werapamil) lub obu (np. cymetydyna, mibefradyl).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badania na samcach i samicach szczurów nie wykazały wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Nie ustalono wpływu droperydolu na płodność u ludzi.

Ciąża

Na podstawie ograniczonych danych klinicznych nie stwierdza się zwiększenia ryzyka wystąpienia wad rozwojowych.

Badania na szczurach nie wykazały teratogennego działania droperydolu powodującego wady rozwojowe.

Brak wystarczających wyników badań na zwierzętach dotyczących wpływu droperydolu na ciążę i rozwój płodowy, poród i rozwój poporodowy. Natomiast u noworodków, których matki przeszły długotrwałe leczenie lub leczenie dużymi dawkami neuroleptyków, opisano przejściowe pozapiramidowe zaburzenia neurologiczne.

W praktyce, aby zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych, nie należy stosować droperydolu w okresie ciąży. W późnej ciąży, jeżeli zastosowanie droperydolu jest konieczne, zaleca się kontrolowanie stanu neurologicznego noworodków.

Karmienie piersią

Neuroleptyki, takie jak butyrofenony, przenikają do mleka matki, dlatego stosowanie droperydolu należy ograniczyć albo do jednorazowego podania, albo w razie konieczności podania ponownych dawek przerwać karmienie piersią. Nie zaleca się wielokrotnego podawania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Droperydol znacząco wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani urządzeń mechanicznych przez 24 godziny po podaniu droperydolu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych są przypadki senności i polekowego uspokojenia. Ponadto, rzadziej zdarza się niedociśnienie tętnicze krwi, zaburzenia rytmu serca, złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. NMS - neuroleptic malignant syndrome) oraz objawy z nim związane i zaburzenia ruchu, jak zaburzenia ruchów dowolnych, a także niepokój lub pobudzenie.

Klasyfikacja układów i narządów

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1/1000

Bardzo rzadko <1/10000

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieprawidłowy skład krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne;

obrzęk

naczynioruchowy;

reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niewystarczające

wydzielanie

hormonu

antydiuretycznego

Zaburzenia

psychiczne

Lęk; niepokój/ akatyzja

Stany splątania; pobudzenie

Zaburzenia

nastroju

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Dystonia; rotacja gałek ocznych

Zaburzenia

pozapiramidowe;

drgawki;

drżenia

Napady

padaczkowe;

choroba

Parkinsona;

pobudzenie

psychomotoryczne

; śpiączka

Zaburzenia serca

Tachykardia; zawroty głowy

Zaburzenia rytmu serca, w tym komorowe

Zatrzymanie akcji serca; Torsade de pointes; Wydłużenie odcinka QT

Zaburzenia naczyń

Niedociśnie nie tętnicze krwi

Omdlenie

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli; skurcz krtani

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS)

Nagły zgon

W pojedynczych przypadkach opisywano objawy mogące towarzyszyć złośliwemu zespołowi neuroleptycznemu, np. zmiany temperatury ciała, sztywność i gorączkę. Obserwowano zmiany stanu psychicznego połączone z dezorientacją lub pobudzeniem oraz zaburzenia świadomości. Niestabilność układu autonomicznego może powodować takie objawy, jak częstoskurcz, zmienne ciśnienie tętnicze krwi, nadmierna potliwość/ślinotok oraz drżenia. W przypadkach skrajnych złośliwy zespół neuroleptyczny może prowadzić do śpiączki lub zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby i dróg żółciowych.

Długotrwałemu stosowaniu ze wskazań psychiatrycznych towarzyszyły pojedyncze przypadki braku miesiączki, mlekotoku, ginekomastii i skąpych lub rzadkich miesiączek.

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym przypadki zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich - częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania droperydolu wynikają z nasilenia jego działania farmakologicznego. Objawy przypadkowego przedawkowania to apatia z tendencją do zasypiania, czasami z towarzyszącym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Po większych dawkach lub u nadwrażliwych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia pozapiramidowe (ślinotok, dziwne ruchy, czasami sztywność mięśni). Dawki toksyczne mogą wywołać drgawki.

Rzadko odnotowuje się przypadki wydłużenia odcinka QT, komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu.

Leczenie

Swoiste antidotum jest nieznane. Jednak w przypadku wystąpienia objawów pozapiramidowych, należy podać lek przeciwcholinergiczny.

U pacjentów, u których nastąpiło przedawkowanie droperydolu należy dokładnie monitorować objawy wydłużenia odcinka QT.

Należy brać pod uwagę czynniki predysponujące do wystąpienia torsade de pointes, np. zaburzenia gospodarki elektrolitowej (szczególnie hipokaliemia lub hipomagnezemia) i rzadkoskurcz.

Przedłużające się niedociśnienie tętnicze krwi należy leczyć, zwiększając objętość krwi krążącej oraz podejmując odpowiednie sposoby leczenia. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i odpowiednie natlenienie, może być niezbędne zastosowanie rurki ustno-gardłowej lub dotchawiczej.

Jeśli konieczne, należy uważnie obserwować pacjenta 24 godziny lub dłużej, utrzymywać właściwą ciepłotę ciała zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne butyrofenonu, kod ATC: N05AD08

Droperydol jest neuroleptykiem butyrofenonowym. Jego profil farmakologiczny charakteryzuje głównie blokowanie działania dopaminy i słabe działanie ai-adrenolityczne. Droperydol nie ma działania antycholinergicznego ani antyhistaminowego.

Działanie hamujące receptory dopaminergiczne w chemorecepcyjnej strefie wyzwalającej w obszarze najdalszym powoduje silne działanie przeciwwymiotne, szczególnie przydatne w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów pooperacyjnych i (lub) wywołanych opioidowymi środkami znieczulającymi.

Po podaniu dawki 0,15mg/kg masy ciała droperydol powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi wynikające ze zmniejszenia pojemności minutowej serca w pierwszej fazie, a także zmniejszonego obciążenia wstępnego serca. Zmiany te są niezależne od zmiennej kurczliwości mięśnia sercowego czy oporu naczyniowego. Droperydol nie wpływa na kurczliwość mięśnia sercowego, częstość skurczów serca, dlatego też nie ma negatywnego inotropowego działania. Jego słabe działanie ai-adrenergiczne może powodować umiarkowane niedociśnienie tętnicze krwi, zmniejszać obwodowy opór naczyniowy i zmniejszać ciśnienie w tętnicach płucnych (szczególnie jeśli jest nieprawidłowo podwyższone). Może także zmniejszać występowanie wywołanych przez epinefrynę zaburzeń rytmu serca, ale nie zapobiega innym typom zaburzeń rytmu serca.

W dawce 0,2 mg/kg masy ciała droperydol wykazuje specyficzne działanie przeciwarytmiczne dzięki wpływowi na kurczliwość serca (wydłużenie okresu niewrażliwości na bodziec) i obniżaniu ciśnienia krwi.

Dwa badania (jedno z grupą kontrolną placebo oraz jedno badanie z kontrolą za pomocą innej substancji aktywnej) przeprowadzone w warunkach ogólnego znieczulenia i zaprojektowane w celu lepszej identyfikacji zmian QT związanych z leczeniem pooperacyjnych nudności i wymiotów przez podawanie małych dawek droperydolu (dożylnie odpowiednio 0,625 i 1,25 mg oraz 0,75 mg) wykazały wydłużenie odcinka QT w 3.-6. minucie po podaniu 0,625 i 1,25 mg droperydolu (odpowiednio 15+/- 40 i 22+/- 41 ms), lecz zmiany te nie różniły się znacząco od zmian po podaniu roztworu soli fizjologicznej (12+/- 35 ms). Pomiędzy grupami, w których podano droperydol i roztwór soli fizjologicznej, nie wykazano statystycznie istotnych różnic w liczbie pacjentów, u których odcinek QT wydłużył się o więcej niż 10% w stosunku do punktu odniesienia. Nie stwierdzono wydłużenia odcinka QT po zabiegu chirurgicznym, wynikającego z działania droperydolu.

Nie wykryto w zapisach elektrokardiograficznych ani w 12-odprowadzeniowch EKG skurczów dodatkowych w okresie okołooperacyjnym. Badanie porównawcze z zastosowaniem aktywnego leczenia droperydolem w dawce 0,75 mg dożylnie wykazało znaczące wydłużenie odcinka QT (maksymalnie o 17+/- 9 ms w drugiej minucie po wstrzyknięciu droperydolu w stosunku do pomiaru QT przed leczeniem) z odcinkiem QT znacząco krótszym po 90 minucie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Działanie droperydolu następuje po 2-3 minutach od podania pojedynczej dawki dożylnie. Działanie uspokajające utrzymuje się przez 2 do 4 godzin, ale czujność może być zaburzona do 12 godzin.

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym stężenie droperydolu w osoczu gwałtownie spada przez pierwsze 15 minut. Wiązanie z białkami osocza wynosi 85-90%, objętość dystrybucji wynosi około 1,5 l/kg masy ciała.

Metabolizm

Droperydol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie poprzez utlenianie, dealkilację, demetylację i hydroksylację przez izoenzymy cytochromu P450 izoenzymy 1A2 oraz 3A4 oraz w mniejszym stopniu przez 2C19. Metabolity nie mają działania neuroleptycznego.

Eliminacja.

Droperydol wydalany jest głównie w postaci zmetabolizowanej; 75% jest wydalane przez nerki. Jedynie 1% substancji czynnej jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem, a 11% z kałem. Klirens osoczowy wynosi 0,8 (0,4-1,8) l/min. Okres półtrwania w fazie eliminacji (E/2p) wynosi 134 +/- 13 min.

Dzieci i młodzież

W badaniach z udziałem 12 dzieci (w wieku 3,5 do 12 lat) obserwowane wartości objętości dystrybucji oraz klirensu osoczowego były niższe niż w populacji osób dorosłych (odpowiednio: 0,58 ±0,29 l/kg i 4,66±2,28 ml/kg*min) i obniżały się równocześnie. Okres półtrwania w fazie eliminacji (101,5±26,4 min) był zbliżony do tego, zaobserwowanego u osób dorosłych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Elektrofizjologiczne badania in vitro i in vivo wskazują na ogólne ryzyko związane z wpływem droperydolu na wydłużenie odcinka QT u ludzi.

Szacuje się, że u ludzi największe stężenie niezwiązanego leku w osoczu jest w przybliżeniu 4-krotnie większe do 25-krotnie mniejszego od stężenia droperydolu mającego wpływ na końcowe punkty badane w innych systemach testów in vitro i in vivo stosowanych do oceny wpływu leku na repolaryzację w mięśniu sercowym. Stężenie w osoczu gwałtownie maleje o około jeden rząd wielkości przez pierwsze dwadzieścia pięć minut po podaniu.

Ocena ryzyka dla środowiska

Jest mało prawdopodobne, aby produkt ten stanowił zagrożenie dla środowiska, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

mannitol kwas winowy sodu wodorotlenek woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Występuje niezgodność z barbituranami. Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi substancjami poza wymienionymi w pkt 6.6.

6.3    Okres ważności

Nieotwarty: 3 lata

Po pierwszym otwarciu: Zużyć natychmiast.

Po rozcieńczeniu: wykazano zgodność droperydolu z siarczanem morfiny w 0,9% chlorku sodu (14 dni w temperaturze pokojowej) w plastikowych strzykawkach. Z punktu widzenia mikrobiologii, rozcieńczony produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast wykorzystany, za czas i warunki przechowywania do momentu podania odpowiedzialność ponosi podający. Produkt leczniczy nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenia dokonano w pełni kontrolowanych i aseptycznych warunkach.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Warunki przechowywania po rozcieńczeniu i pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki ze szkła oranżowego (typu I) zawierające 1 ml roztworu do wstrzykiwań, 10 ampułek w opakowaniu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Do jednorazowego użytku. Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Przed podaniem należy ocenić roztwór wizualnie. Tylko klarowny, bezbarwny roztwór, bez widocznych cząstek może być użyty.

Stosowanie w PCA: nabrać droperydol i morfinę do strzykawki i uzupełnić do wymaganej objętości 0,9% roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16, A-1010 Wiedeń, Austria.

tel: +43 1 407 39 19

faks: +43 (1) 407 39 19 99999

e-mail: info-at@chiesi.com

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14857

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 września 2008 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24 lutego 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26 listopada 2014

10

Xomolix