+ iMeds.pl

Xylocaine 2% 20 mg/mlUlotka Xylocaine 2%

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Xylocaine 2%, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Lidocaini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xylocaine 2% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylocaine 2%

3.    Jak stosować lek Xylocaine 2%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xylocaine 2%

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK XYLOCAINE 2% I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lidokaina, substancja czynna leku Xylocaine 2%, należy do grupy leków nazywanych środkami miejscowo znieczulającymi o budowie amidowej. Lidokaina stabilizuje błonę komórki nerwowej i w sposób odwracalny hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych, wywierając w ten sposób działanie miejscowo znieczulające. Początek działania występuje po 1 minucie do 5 minut w znieczuleniu nasiękowym i po 5 minutach do 10 (maksymalnie 15) minut przy innych drogach podania. Czas trwania znieczulenia wynosi od 1 godziny do 2 (maksymalnie 4) godzin, zależnie od typu blokady i stężenia lidokainy. Dodatek epinefryny wydłuża czas działania mniej więcej o 50%.

Lek Xylocaine 2% jest stosowany w:

•    znieczuleniu nasiękowym,

•    blokadach nerwów obwodowych, jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa,

•    blokadach centralnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYLOCAINE 2%

Kiedy nie stosować leku Xylocaine 2%

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lidokainę, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xylocaine 2%,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na metylo- i (lub) propyloparahydroksybenzoesan (metylo i(lub) propyloparaben) lub na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA),

-    jeśli z jakichkolwiek przyczyn znieczulenie miejscowe jest przeciwwskazane,

-    do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym, np. we wstrząsie kardiogennym (pochodzenia sercowego) lub hipowolemicznym (spowodowanym znacznym zmniejszeniem objętości krwi krążącej)

-    do znieczulenia podawanego dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo, jeśli roztwór znajduje się w fiolce wielodawkowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xylocaine 2%

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta:

-    wystąpiła reakcja nadwrażliwości (alergia) podczas lub po znieczuleniu,

- stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na leki znieczulające miejscowo lub inne składniki leku,

-    karmienie piersią,

-    choroba wątroby,

-    choroba nerek,

-    choroby serca (np. częściowy lub całkowity blok przewodzenia w mięśniu serca),

-    zaburzenia układu krążenia,

-    płyn w klatce piersiowej (opłucnej),

-    posocznica,

-    pacjent stosuje leki przeciwarytmiczne, tj. amiodaron

-    ostra postać porfirii.

Rzadko w przypadku niektórych rodzajów znieczulenia może dojść do uszkodzenia nerwu, niekiedy jest to zmiana trwała. Niektóre rodzaje nakłuć w okolicy oka mogą bardzo rzadko powodować przejściową ślepotę i przedłużające się zaburzenia mięśni oka.

Stosowanie leku Xylocaine 2% u dzieci

U dzieci dawkę leku należy zmniejszyć.

Stosowanie leku Xylocaine 2% u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym dawkę leku należy zmniejszyć.

Stosowanie leku Xylocaine 2% u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub ze zmniejszonym przepływem wątrobowym należy zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie leku Xylocaine 2% z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Należy zachować szczególne środki ostrożności, jeżeli lidokaina jest stosowana u pacjentów, u których jednocześnie są stosowane leki antyarytmiczne o budowie chemicznej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających lub inne środki miejscowo znieczulające. Działania toksyczne tych leków mogą się sumować.

Badania interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były przeprowadzane, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność. Leki zmniejszające klirens (wydalanie) lidokainy, np. cymetydyna (lek stosowany w chorobie żołądka i dwunastnicy) lub beta-adrenolityki (leki stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego i nadczynności tarczycy) mogą powodować powstanie potencjalnie toksycznych stężeń lidokainy, jeśli jest ona podawana w dużych, powtarzanych dawkach przez długi czas. Ta interakcja nie powinna mieć znaczenia klinicznego podczas krótkotrwałego podawania lidokainy w zalecanych dawkach.

Stosowanie leku Xylocaine 2% z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o istniejącej ciąży bądź o jej możliwości. Lidokaina przenika przez łożysko i może się dostawać do tkanek płodu.

Lidokaina przenika do mleka matki, ale w tak małych ilościach, że mało prawdopodobne jest jej działanie na organizm dziecka, jeśli jest podawana w dawkach zalecanych.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

-    Zależnie od dawki leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje

psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację ruchową.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XYLOCAINE 2%

Lek Xylocaine 2% jest podawany przez lekarza w oddziale szpitalnym.

Lekarz ustali odpowiednia dawkę leku Xylocaine 2% w zależności od rodzaju znieczulenia i stanu ogólnego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylocaine 2%

Ciężkie działania niepożądane wynikające z przedawkowania są niezwykle rzadkie i wymagają specjalistycznego postępowania. Lekarz jest odpowiednio wykwalifikowany i posiada niezbędny w takich sytuacjach sprzęt.

Pierwszymi oznakami, że mogło dojść do przedawkowania leku są zawroty głowy, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi jeśli występują takie objawy. Niewyraźne widzenie i drżenia mięśni to poważne oznaki.

W przypadku ciężkiego przedawkowania lub podania donaczyniowego mogą wystąpić drgawki lub utrata przytomności oraz zatrzymanie oddechu.

Jak najszybsze przerwanie podawania leku po wystąpieniu pierwszych objawów przedawkowania zmniejsza ryzyko ciężkich działań niepożądanych.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xylocaine 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wywołane bezpośrednio przez lek są niekiedy trudne do odróżnienia od fizjologicznych skutków blokady nerwów (np. spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia), bezpośredniego skutku nakłucia igłą (np. uszkodzenie nerwu) lub stanowią pośredni skutek nakłucia (np. krwiak podtwardówkowy).

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

   nudności

•    znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie)

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    znaczne zwolnienie rytmu serca (bradykardia)

•    znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie)

•    parestezje (zaburzenia czucia)

•    zawroty głowy

•    drgawki

•    wymioty

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

   objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia wymowy)

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów)

reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny - tj. pojawiające się łącznie wysypka, zatrzymanie oddechu, obniżenie ciśnienia krwi i obrzęki),

•    neuropatia, tj. choroba nerwu powodująca uczucie mrowienia, drętwienia lub osłabienia siły unerwionego mięśnia,

•    uszkodzenia nerwów obwodowych,

•    zapalenie pajęczynówki,

•    podwójne widzenie,

•    zatrzymanie krążenia,

•    zaburzenia rytmu serca,

•    depresja oddechowa.

W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast powiedzieć o nich lekarzowi.

U niektórych osób podczas stosowania leku Xylocaine 2% mogą wystąpić również inne, niewymienione w tej ulotce, działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy poinformować o tym lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XYLOCAINE 2%

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.

Po otwarciu fiolki roztwór może być używany przez 3 doby (72 godziny).

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

W otwartej fiolce nie należy pozostawiać igieł ani jakichkolwiek przedmiotów metalowych. Może wtedy dochodzić do uwalniania się jonów metalu, co może być przyczyną powstawania obrzęków w miejscu wstrzyknięcia.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Xylocaine 2%

-    Substancją czynną leku jest lidokaina. 1 ml leku Xylocaine 2% zawiera 20 mg chlorowodorku

lidokainy

Inne składniki leku to sodu chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Xylocaine 2% i co zawiera opakowanie

5 fiolek po 50 ml z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

Wytwórca

Recipharm Monts

18, rue de Montbazon, F-37260 Monts Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18, Neptun 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Xylocaine 2%

Charakterystyka Xylocaine 2%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xylocaine 2%, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy (Lidocaini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Znieczulenie nasiękowe.

-    Blokady nerwów obwodowych jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa.

-    Blokady centralne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie nadtwardówkowe lub okołonerwowe.

Podczas wykonywania wszystkich rodzajów znieczuleń z użyciem lidokainy należy stosować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć niezamierzonego donaczyniowego podania leku. Zaleca się uważną aspirację przed podaniem i podczas podawania leku w celu uniknięcia podania donaczyniowego. Jeśli podaje się duże dawki, np. w blokadzie zewnątrzoponowej, zaleca się zastosowanie dawki próbnej od 3 do 5 ml roztworu lidokainy z epinefryną. Niezamierzone podanie donaczyniowe leku można rozpoznać na podstawie przemijającego przyspieszenia czynności serca. Po podaniu dawki próbnej należy przez 5 minut uważnie kontrolować czynności fizjologiczne pacjenta i utrzymywać z nim kontakt słowny. Dawkę główną należy wstrzykiwać powoli, z szybkością od 25 do 50 mg/min, lub podawać w dawkach podzielonych. Jednocześnie należy uważnie kontrolować czynności fizjologiczne pacjenta i utrzymywać z nim kontakt słowny. W razie wystąpienia nawet łagodnych objawów toksyczności należy natychmiast przerwać podawanie leku. Zaleca się również podanie dawki próbnej (3 do 5 ml lidokainy), aby uniknąć nieumyślnej blokady podpajęczynówkowej.

Dawka leku, która ma być podana pacjentowi, zależy od wielkości obszaru, który ma być znieczulony, jego unaczynienia, liczby segmentów, które mają być znieczulone, techniki znieczulenia oraz indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta. Obowiązuje zasada podawania najmniejszej dawki skutecznej.

W poniższej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące dawkowania preparatu Xylocaine 2% w najczęściej wykonywanych znieczuleniach u dorosłego pacjenta i u dzieci starszych niż 12 lat.

U dzieci, pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów w złym stanie ogólnym dawkę leku należy zmniejszyć.

Typ znieczulenia

Stężenie

Dawka

Dawka

Początek

Czas

mg/ml

ml

mg

działania

działania

min

godziny

Znieczulenie chirurgiczne

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku lędźwiowym3

20

15-25

300-500

15-20

1,5-2

Znieczulenie zewnątrzoponowe

15

10-15

150-225

10-20

1-1,5

w odcinku piersiowym3

20

10-15

200-300

10-20

1,5-2

Znieczulenie zewnątrzoponowe

10

20-30

200-300

15-30

1-1,5

w odcinku krzyżowym3

20

15-25

300-500

15-30

1,5-2

Odcinkowe znieczulenie dożylne (Bier’a)

a. Kończyna górnab

5

40

200

10-15

Do

zwolnienia

opaski

b. Kończyna dolnab

5

60

300

10-15

Do

opaska na udzie

zwolnienia

opaski

b. Kończyna dolnab

5

40

200

10-15

Do

opaska na podudziu

zwolnienia

opaski

Blokada dostawowac

5

<60

<300

5-10

30-60

10

<40

<400

5-10

minut po wypłukaniu

Znieczulenie nerwów

obwodowych (znieczulenie małych nerwów i nasiękowe

Znieczulenie nasiękowe

5

<80

<400

1-2

1,5-2

10

<40

<400

1-2

2-3

Znieczulenie nerwów palca metodą Obersta

10

1-5

10-50

2-5

1,5-2

Znieczulenie nerwów

10

2-5

20-50

3-5

1-2

międzyżebrowych (jeden nerw)

Maksymalna ilość jednocześnie znieczulanych nerwów nie powinna być większa niż osiem (<8)

15

2-4

30-60

3-5

2-3

Znieczulenie pozagałkowe

20

4

80

3-5

1,5-2

Znieczulenie okołogałkowe

10

10-15

100-150

3-5

1,5-2

Znieczulenie nerwów sromowych (każda strona)

10

10

100

5-10

1,5-2

Blokady dużych nerwów

Znieczulenie nerwów okołoszyjkowych (każda strona)

10

10

100

3-5

1-1,5

Splot ramienny

Blokada pachowa

10

40-50

400-500

15-30

1,5-2

15

30-50

450-600

15-30

1,5-3

Dostęp nadobojczykowy, między

10

30-40

400-500

15-30

1,5-2

mięśniami pochyłymi, blokada podobojczykowa okołonaczyniowa - Winnie’go

15

20-30

300-450

15-30

1,5-3

Nerw kulszowy

15

15-20

225-300

15-30

2-3

20

15-20

300-400

15-30

2-3

3 w 1 - (nerw udowy, zasłonowy

10

30-40

300-400

15-30

1,5-2

i skórny boczny)

15

30

450

15-30

2-3

a)    Dawka uwzględnia dawkę testową

b)    Nie należy wypuszczać powietrza z opaski przez 20 minut po podaniu leku

c)    Po dopuszczeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki chondrolizy u pacjentów otrzymujących ciągłe wlewy dostawowe miejscowych środków znieczulających w okresie pooperacyjnym. Xylocaine nie jest zatwierdzone w tym wskazaniu (Patrz punkt 4.4).

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

W poniższej tabeli przedstawiono zalecenia dotyczące dawkowania preparatu Xylocaine 2% u dzieci. U dzieci z nadwagą należy rozważyć zmniejszenie dawki do ilości odpowiedniej dla prawidłowej masy ciała. Należy uwzględnić czynniki mogące wpływać na przebieg znieczulenia.

Dawka u dzieci powinna być obliczona w oparciu o masę ciała do 5 mg/kg masy ciała.

Typ znieczulenia

Stężenie

mg/ml

Dawka

ml

Dawka

mg

Początek

działania

min

Czas

działania

godziny

Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku krzyżowym a

10

0,5 ml/kg

5 mg/kg

10-15

1-1,5

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Nadwrażliwość na metylo- i (lub) propyloparahydroksybenzoesan (metylo- i(lub) propyloparaben) lub na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA). Należy unikać stosowania roztworu lidokainy zawierającego parabeny u pacjentów z nadwrażliwością na estry miejscowo działających środków znieczulających i ich metabolit, PABA.

•    Ogólne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów znieczulenia miejscowego.

•    Lidokainy nie należy stosować do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów ze znaczną hipotensją (np. we wstrząsie kardiogennym lub hipowolemicznym).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Znieczulenia regionalne powinny być wykonywane w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel, dysponujący wyposażeniem i lekami koniecznymi do monitorowania i resuscytacji pacjenta. Podczas wykonywania większości blokad należy przed zabiegiem zapewnić dostęp do żyły pacjenta. Lekarz prowadzący znieczulenie powinien być odpowiednio wyszkolony oraz znać metody diagnozowania działań niepożądanych i (lub) ostrych objawów toksyczności oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

W każdym przypadku przedawkowania preparatu lub niezamierzonego podania donaczyniowego mogą wystąpić ostre, ogólnoustrojowe objawy toksyczności.

Należy zachować szczególne środki ostrożności, stosując znieczulenie zewnątrzoponowe u pacjentów z niewydolnością układu krążenia, ze względu na mniejsze możliwości kompensowania zmian związanych z wydłużonym czasem przewodzenia przedsionkowo-komorowego, które mogą wystąpić po zastosowaniu leków miejscowo znieczulających.

Lidokaina jest metabolizowana w wątrobie. Dlatego lidokainę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub ze zmniejszonym przepływem wątrobowym.

Lidokainę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego, bez względu na rodzaj stosowanego leku, może wystąpić hipotensja oraz bradykardia. Ryzyko wystąpienia tych objawów można zmniejszyć przez podanie przed znieczuleniem roztworów elektrolitów lub koloidów dożylnie. W razie wystąpienia hipotensji należy podać dożylnie efedrynę w dawce 5 do 10 mg. W razie potrzeby dawkę tę można powtórzyć.

U pacjentów z hipowolemią o różnej etiologii (krwawienia, odwodnienie) lub u pacjentów z zaburzonym powrotem żylnym, spowodowanym np. przez znaczne wodobrzusze, duży guz w jamie brzusznej lub zaawansowaną ciążę, może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

U pacjentów z niewydolnością krążenia należy unikać istotnej klinicznie hipotensji, ze względu na zaburzone mechanizmy kompensacyjne.

U pacjentów z hipowolemią podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do nagłego i znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego może dojść do porażenia mięśni międzyżebrowych, co u pacjentów z wysiękiem opłucnowym może doprowadzić do zaburzeń oddechowych. Jeżeli znieczulenie zewnątrzoponowe jest wykonywane u pacjenta z posocznicą, zwiększa się ryzyko wystąpienia ropnia wewnątrz kanału kręgowego w okresie pooperacyjnym.

Znieczulenie okołoszyjkowe wykonywane u kobiet w ciąży może doprowadzić do wystąpienia u płodu działań niepożądanych (tachykardia lub bradykardia) częściej niż po stosowaniu innych technik znieczulenia.

Znieczulenia regionalne wykonywane w okolicy głowy i szyi (włącznie ze znieczuleniem pozagałkowym, znieczuleniami stomatologicznymi i znieczuleniem zwoju gwiaździstego) są związane z większym ryzykiem dotętniczego podania leku. W tych przypadkach nawet po małych dawkach środków miejscowo znieczulających mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy toksyczności.

W rzadkich przypadkach, w trakcie znieczulenia pozagałkowego może dojść do przedostania się preparatu do przestrzeni podpajęczynówkowej, co może doprowadzić do przemijającej ślepoty, zatrzymania krążenia, bezdechu i drgawek. Dlatego podczas wykonywania znieczulenia pozagałkowego, podobnie jak w przypadku innych znieczuleń regionalnych, powinien być obecny przeszkolony personel dysponujący niezbędnym sprzętem i lekami. Stosowanie środków miejscowo znieczulających do znieczuleń okołogałkowych i pozagałkowych może powodować także trwałą dysfunkcję mięśni ocznych.

Należy zachować ostrożność, stosując lidokainę u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, ponieważ środki miejscowo znieczulające mogą hamować czynność układu przewodzącego serca.

Pacjenci zażywający leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), u których stosowany jest preparat Xylocaine 2%, powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy rozważyć u nich monitorowanie zapisu EKG. Działania lidokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III mogą się sumować.

Leki zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna lub betaadrenolityki) mogą powodować potencjalnie toksyczne stężenie lidokainy w osoczu, szczególnie gdy jest ona podawana w dużych dawkach powtarzanych, przez długi czas. Interakcja ta wydaje się nie mieć znaczenia klinicznego, kiedy lidokaina jest podawana krótkotrwale w zalecanych dawkach.

U pacjentów z ostrą porfirią należy zastosować odpowiednie środki ostrożności. Jest prawdopodobne, że Xylocaine 2% może nasilać objawy porfirii, dlatego należy ją stosować u pacjentów z ostrą porfirią tylko w przypadku poważnych wskazań.

Po dopuszczeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki chondrolizy u pacjentów otrzymujących w okresie pooperacyjnym miejscowe środki znieczulające poprzez ciągły wlew dostawowy. Większość zgłaszanych przypadków chondrolizy dotyczyło stawu ramiennego. Ciągły wlew dostawowy nie jest zatwierdzonym wskazaniem dla leku Xylocaine 2%.

Roztwór do wstrzykiwań, Xylocaine 2%, zawierający metyloparahydroksybenzoesan (metyloparaben) jako środek konserwujący, to jest: roztwór dostępny w fiolkach wielodawkowych, nie powinien być stosowany w znieczuleniu podawanym dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy zachować szczególne środki ostrożności, jeżeli lidokaina jest stosowana u pacjentów, u których jednocześnie są stosowane leki przeciwarytmiczne klasy IB lub inne środki miejscowo znieczulające. Działania toksyczne tych leków mogą się sumować.

Badania interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były prowadzone, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.4).

Leki zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna lub betaadrenolityki) mogą powodować powstanie potencjalnie toksycznych stężeń lidokainy, jeśli jest ona podawana w dużych, powtarzanych dawkach przez długi czas. Ta interakcja nie powinna mieć znaczenia klinicznego podczas krótkotrwałego podawania lidokainy w zalecanych dawkach.

4.6    Ciąża i laktacja

Lidokaina była stosowana u dużej liczby kobiet w ciąży i kobiet podczas porodu. Nie zaobserwowano, aby lidokaina miała wpływ na proces rozrodu u ludzi, zwiększenie częstości występowania wad wrodzonych czy inny bezpośredni lub pośredni wpływ na dziecko.

W przypadku znieczulenia okołoszyjkowego, częściej niż po stosowaniu innych technik znieczulenia, może dochodzić do wystąpienia działań niepożądanych u płodu, takich jak bradykardia. Mogą być one wywołane dużym stężeniem leku u płodu.

Lidokaina stosowana w dawkach zalecanych przenika do mleka matki w ilościach tak małych, że jest mało prawdopodobne by stwarzała ryzyko dla dziecka karmionego piersią, jeśli jest stosowana w dawkach zalecanych.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Zależnie od dawki, środki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na funkcje psychiczne, jak również mogą wpływać na funkcje motoryczne i koordynację ruchową.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wywołane bezpośrednio przez lek są niekiedy trudne do odróżnienia od fizjologicznych skutków blokady nerwów (np. spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia), bezpośredniego skutku nakłucia igłą (np. uszkodzenie nerwu) lub stanowią pośredni skutek nakłucia (np. krwiak podtwardówkowy).

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania ((bardzo często >10, często >1/100, <1/10; niezbyt często >1/1000, <1/100; rzadko >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000).

Zaburzenia naczyń Bardzo często : niedociśnienie Często: nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności Często: wymioty.

Zaburzenia układu nerwowego Często: parestezje, zawroty głowy.

Niezbyt często: objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia wymowy).

Rzadko: neuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych, zapalenie pajęczynówki.

Zaburzenia serca Często: bradykardia

Rzadko: zatrzymanie krążenia, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: depresja oddechowa.

Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania dotyczą przede wszystkim układu krążenia oraz ośrodkowego układu nerwowego. Wystąpienie działań toksycznych wiąże się z dużym stężeniem lidokainy w osoczu, co może być spowodowane podaniem bardzo dużej dawki leku, szybkim wchłonięciem się leku do krążenia ogólnoustrojowego lub niezamierzonym podaniem donaczyniowym (patrz punkt 4.4). Objawy ze strony układu nerwowego są podobne dla wszystkich środków miejscowo znieczulających

0    budowie amidowej, przy czym zależnie od zastosowanego leku różne jest nasilenie objawów (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) ze strony układu krążenia.

Przypadkowe podanie donaczyniowe może wywołać natychmiastowe wystąpienie objawów zatrucia (w ciągu kilku sekund do kilku minut od podania). W razie przedawkowania leku objawy zatrucia występują później (15 do 60 minut od podania), gdyż w takiej sytuacji stężenie leku we krwi zwiększa się wolniej.

Objawy zatrucia ze strony ośrodkowego układu nerwowego narastają stopniowo. Początkowo obserwuje się takie objawy, jak drętwienie ust i wokół ust, drętwienie języka, zawroty głowy, szumy w uszach i przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia. Następnie występują zaburzenia artykulacji

1    skurcze mięśni, które mogą poprzedzać wystąpienie uogólnionych drgawek. Do kolejnych objawów należą: utrata przytomności i drgawki typu grand mal, które trwają od kilku sekund do kilku minut.

Ze względu na zwiększoną aktywność mięśniową oraz zaburzenia oddychania podczas drgawek szybko dochodzi do hipoksji i hiperkapnii. W ciężkich przypadkach może nawet dojść do zatrzymania oddechu. Kwasica nasila działanie toksyczne środków miejscowo znieczulających.

Objawy zatrucia ze strony układu sercowo-naczyniowego występują w razie dużego ogólnoustrojowego stężenia lidokainy. Do objawów tych należą: znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo-komorowy, częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków) oraz zatrzymanie czynności serca.

Jeśli pacjent nie otrzymuje leków znieczulających ogólnie lub dużych dawek leków uspokajających, np. pochodnych benzodiazepiny lub barbituranów, to objawy zatrucia ze strony układu sercowo-naczyniowego są zwykle poprzedzone wystąpieniem objawów zatrucia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy ustępują po redystrybucji leku z ośrodkowego układu nerwowego oraz w wyniku jego metabolizmu i wydalania. Powrót do stanu sprzed podania leku następuje szybko, o ile nie podano bardzo dużych dawek leku.

Postępowanie w razie wystąpienia ostrych objawów toksyczności

Leczenie pacjentów, u których wystąpiły ostre objawy toksyczności, ma na celu przede wszystkim przerwanie napadu drgawek oraz zapewnienie odpowiedniego natlenowania pacjenta. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować wentylację wspomaganą lub kontrolowaną. W razie wystąpienia drgawek należy podać dożylnie lek przeciwdrgawkowy, np. tiopental w dawce od 100 do 200 mg lub diazepam w dawce od 5 do 10 mg. Można również podać dożylnie sukcynylocholinę w dawce od 50 do 100 mg, jednak w tym przypadku należy pacjenta zaintubować dotchawiczo i wdrożyć pełne postępowanie jak u pacjenta po zwiotczeniu mięśni.

Po ustąpieniu drgawek i zapewnieniu prawidłowej wentylacji płuc nie jest konieczne wdrożenie innego leczenia. W razie wystąpienia hipotensji należy zastosować leki obkurczające naczynia, najlepiej o działaniu inotropowym dodatnim, np. efedrynę w dawce od 5 do 10 mg dożylnie.

W razie zatrzymania czynności serca po zastosowaniu lidokainy należy rozpocząć resuscytację. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować również defibrylację elektryczną. Aby uzyskać powrót hemodynamicznie wydolnej czynności serca, może być konieczne prowadzenie resuscytacji przez długi czas. Należy także rozpocząć leczenie kwasicy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki znieczulające działające miejscowo.

Kod ATC: N01B B02

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym o budowie amidowej, charakteryzującym się szybkim początkiem i średnim czasem działania. Roztwór 2% podany zewnątrzoponowo działa od 1,5 do 2 godzin i do 5 godzin w przypadku blokady nerwów odwodowych. Roztwór 1% ma mniejszy wpływ na włókna ruchowe i krótszy czas działania. Początek działania i czas działania lidokainy zależą od dawki i miejsca podania. Lidokaina, tak jak inne leki miejscowo znieczulające powoduje odwracalne zahamowanie przewodzenia impulsów nerwowych na skutek zmniejszenia przepuszczalności błony komórkowej neuronu dla jonów sodowych. Uważa się, że kanały sodowe błony komórkowej neuronu są receptorami dla leków miejscowo znieczulających. Podobne działanie wywołuje lidokaina w pobudliwych błonach komórek mózgu i mięśnia sercowego. Jeśli lidokaina w dużych dawkach znajdzie się w układzie krążenia mogą wystąpić objawy jej toksycznego działania. Dotyczą one przede wszystkim układu nerwowego i krążenia.

Objawy toksyczności ze strony układu nerwowego pojawiają się jako pierwsze, ponieważ do ich wystąpienia wystarczy mniejsze stężenie lidokainy w osoczu. Do objawów bezpośredniego działania na mięsień serca należą zwolnienie przewodnictwa, ujemny wpływ inotropowy, zatrzymanie serca. Pośredni wpływ na układ sercowo-naczyniowy tj. hipotensja i bradykardia może wystąpić podczas znieczulenia zewnątrzoponowego i zależy od rozległości współistniejącej blokady współczulnej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

pKa dla lidokainy wynosi 7,9, współczynnik podziału olej-woda 2,9. Lidokaina wiąże się z białkami osocza w 65% (głównie z kwaśną alfa-1-glikoproteiną).

Szybkość wchłaniania i ilość wchłoniętej lidokainy zależą od podanej dawki całkowitej, miejsca i drogi podania oraz unaczynienia miejsca podania.

Lidokaina wchłania się z przestrzeni zewnątrzoponowej dwufazowo, a okresy półtrwania wynoszą odpowiednio 9,3 i 82 minuty. Szybkość wchłaniania wpływa na szybkość eliminacji podczas znieczulenia zewnątrzoponowego. W związku z tym szybkość eliminacji lidokainy po podaniu zewnątrzoponowym jest mniejsza niż po podaniu dożylnym. Wchłanianie lidokainy z przestrzeni podpajęczynówkowej jest jednofazowe, a okres półtrwania wynosi 71 minut.

Klirens lidokainy wynosi 0,95 l/min, objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi 91 l, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 1,6 godziny, a szacowany współczynnik wydalania wątrobowego 0,65.

Lidokaina jest eliminowana z organizmu na drodze metabolizmu w wątrobie i zależy od przepływu wątrobowego oraz aktywności enzymów wątrobowych.

Okres półtrwania w fazie eliminacji u noworodków jest dwukrotnie większy niż u dorosłych i wynosi

3.2    godziny, natomiast klirens jest podobny (10,2 ml/min/kg).

Lidokaina łatwo przenika przez łożysko, a stężenie niezwiązanej lidokainy jest takie samo u matki jak u płodu. Jednak całkowite stężenie w osoczu jest niższe u płodu, ponieważ stopień wiązania się lidokainy z białkami osocza jest mniejszy u płodu.

Lidokaina przenika do mleka matek karmiących w bardzo niewielkiej ilości, co nie powoduje ryzyka dla dziecka jeśli jest ona stosowana w zalecanych dawkach.

Głównym metabolitem lidokainy jest monoetyloglicynian ksylidyny (MEGX), 2,6-ksylidyna,

4-hydroksy-2,6-ksylidyna. N-dealikilacja do MEGX zachodzi przy udziale CYP1A2 i CYP3A4. 2,6-ksylidyna jest metabolizowana do 4-hydroksy-2,6-ksylidyny, która jest wydalana w postaci związanej i stanowi główny metabolit stwierdzany w moczu (około 70%). Tylko 3% lidokainy jest wydalane w postaci niezmienionej.

Zdolność do wywoływania drgawek przez MEGX jest porównywalna z lidokainą, przy nieco dłuższym okresie półtrwania. GX nie ma zdolności do wywoływania drgawek, jego okres półtrwania wynosi mniej więcej 10 godzin.

Metabolizm lidokainy polega przede wszystkim na N-dealkilacji do monoetyloglicynianu ksylidyny (MEGX).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach objawy toksyczności stwierdzone po podaniu dużych dawek lidokainy dotyczyły wpływu na ośrodkowy układ nerwowy i układ krążenia. Nie stwierdzono wpływu lidokainy w badaniach rozrodczości, ani działania mutagennego w wykonanych in vitro i in vivo badaniach. Nie wykonano badań działania rakotwórczego ze względu na zakres i czas działania terapeutycznego. Przeprowadzone badania genotoksyczności nie wykazały mutagennego wpływu lidokainy. Jeden z metabolitów, 2,6-ksylidyna wykazywał niewielki wpływ genotoksyczny. W przedklinicznych badaniach toksyczności po długotrwałym podawaniu 2,6-ksylidyna wykazywała działanie rakotwórcze. Maksymalne stężenie w osoczu po przerywanym podaniu lidokainy u ludzi, wyliczone na podstawie ekspozycji stwierdzonej w badaniach przedklinicznych wskazuje na szeroki zakres bezpieczeństwa w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, sodu wodorotlenek 2 mol/l i(lub) 2 mol/l kwas solny do uzyskania pH od 5,0 do 7,0, metylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

pH roztworu wynosi od 5,0 do 7,0. Alkalizacja roztworu (zwiększenie pH) może spowodować wytrącenie osadu.

W otwartej fiolce nie należy pozostawiać igieł ani jakichkolwiek przedmiotów metalowych. Może wtedy dochodzić do uwalniania się jonów metalu, co może być przyczyną powstawania obrzęków w miejscu wstrzyknięcia.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po otwarciu fiolki roztwór może być używany przez 3 doby (72 godziny).

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 fiolek po 50 ml z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nie dotyczy.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje, Szwecja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1309

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

6-03-1979, 10-05-1999, 05-07-2004, 23-05-2005, 20-06-2008, 30.06.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Xylocaine 2%