Imeds.pl

Yasnal Q-Tab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Yasnal Q-Tab, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Yasnal Q-Tab, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Donepezili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Yasnal Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal Q-Tab

3.    Jak stosować lek Y asnal Q-Tab

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Y asnal Q-T ab

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Yasnal Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

Donepezyl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Lek Yasnal Q-Tab jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera o łagodnym do umiarkowanego nasileniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal Q-Tab Kiedy nie stosować leku Yasnal Q-Tab:

-    j eśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku Yasnal Q-Tab należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu obecnie lub w przeszłości następujących chorób:

-    choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

-    napady padaczkowe lub drgawki,

-    choroby serca (zwłaszcza nieregularne lub bardzo wolne tętno),

-    astma lub inne przewlekłe choroby płuc,

-    choroby wątroby lub zapalenie wątroby,

-    trudności w oddawaniu moczu lub choroba nerek o łagodnym nasileniu.

Jeśli zaplanowano operację wymagającą podania ogólnego znieczulenia należy poinformować lekarza i anestezjologa o przyjmowaniu leku Yasnal Q-Tab. Lek Yasnal Q-Tab może wpływać na dawkę podawanego leku znieczulającego.

Lek Yasnal Q-Tab może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek i u pacjentów z chorobą wątroby o łagodnym do umiarkowanego nasileniu. Pacjenci z chorobą wątroby o ciężkim nasileniu nie powinni przyjmować leku Yasnal Q-Tab.

Yasnal Q-Tab a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza zwłaszcza, jeśli przyjmuje następujące rodzaje leków:

-    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina,

-    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen lub diklofenak sodowy,

-    leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna,

-    antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna,

-    leki przeciwgrzybicze, np. itrakonazol lub ketokonazol,

-    leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna,

-    leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina, karbamazepina,

-    leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propranolol i atenolol),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. sukcynylocholina,

-    leki stosowane do znieczulenia ogólnego,

-    leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe.

Yasnal Q-Tab z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Yasnal Q-Tab.

W czasie przyjmowania leku Yasnal Q-Tab nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmniejszać skuteczność leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Yasnal Q-Tab w okresie ciąży.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Yasnal Q-Tab.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, chyba, że lekarz uzna wykonywanie ich za bezpieczne.

Lek może również powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Yasnal Q-Tab zawiera:

-    Aspartam (E 951)

Yasnal Q-Tab zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

-    Glukoza (dekstroza), sacharoza, sorbitol (E 420)

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    Jak stosować lek Yasnal Q-Tab

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 5 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem, przed pójściem spać.

Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem, przed pójściem spać.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej leku Yasnal Q-Tab są kruche. Tabletek nie należy wyciskać z folii blistra, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Tabletek nie należy dotykać wilgotnymi rękoma, ponieważ mogą one ulec rozpadowi. Aby wyjąć tabletkę z opakowania, należy postępować w następujący sposób:

1.    Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.    Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.    Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

4.    Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

Po kilku sekundach tabletka ulega rozpadowi w ustach i można ją połknąć, popijając wodą lub bez popijania. Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na języku.

Dawka przyjmowanego leku może ulec zmianie w zależności od czasu trwania leczenia oraz od zaleceń lekarza. Zalecana maksymalna dawka to 10 mg przyjmowana codziennie wieczorem.

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z chorobami nerek.

U pacjentów z chorobami wątroby, lekarz może zadecydować o dostosowaniu dawki w zależności od potrzeb pacjenta (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności’’).

Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz.

Od czasu do czasu pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu dokonania ponownej oceny objawów i przebiegu leczenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Yasnal Q-Tab u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yasnal Q-Tab

NIE NALEŻY przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie można skontaktować się z lekarzem, należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Do szpitala zawsze należy zabrać tabletki oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, ślinienie, pocenie, spowolnione tętno, niskie ciśnienie tętnicze krwi (uczucie „pustki w głowie’’ lub zawroty głowy podczas wstawania), problemy z oddychaniem, utrata przytomności i napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Yasnal Q-Tab

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Yasnal Q-Tab

Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz. W razie przerwania przyjmowania leku Yasnal Q-Tab jego działanie lecznicze będzie stopniowo zmniejszać się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią poniżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie

powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia:

-    gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym) (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym zabarwieniem moczu. Może to być spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroby zwanej rabdomiolizą) (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są: nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, zabarwiony na ciemno mocz (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na

10 000);

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów trawiennych są ból brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (jak przy niestrawności) (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);

-    krwawienie w żołądku lub jelitach. Może powodować smoliste stolce lub widoczną krew z odbytnicy (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);

-    napady padaczkowe lub drgawki (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000).

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka

-    nudności (mdłości)

-    bóle głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    przeziębienie

-    utrata apetytu

-    omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)

-    nietypowe sny i koszmary senne

-    pobudzenie

-    agresywne zachowania

-    omdlenia

-    zawroty głowy

-    trudności z zasypianiem (bezsenność)

-    wymioty

-    dolegliwości żołądkowe

-    wysypka skórna

-    świąd

-    kurcze mięśni

-    nietrzymanie moczu

-    zmęczenie

-    ból

-    wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i    przypadkowe    urazy)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    spowolnione tętno

-    niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy krwi

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, w szczególności twarzy i języka, ale również kończyn (objawy pozapiramidowe)

-    zaburzenia układu przewodzącego serca (blok zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yasnal Q-Tab

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Yasnal Q-Tab

-    Substancj ą czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Yasnal Q-Tab, 5 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku.

Yasnal Q-Tab, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku.

- Pozostał składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, maltodekstryna, dekstroza, sacharoza, gumę arabską, sorbitol (E 420), aromat bananowy, aspartam (E 951), wapnia krzemian i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Yasnal Q-Tab i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ze ściętymi krawędziami.

Opakowania: 28, 30, 56, 60, 98 lub 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe. 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.12.2015

6