+ iMeds.pl

Yasnal q-tab 5 mgUlotka Yasnal q-tab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Yasnal Q-Tab, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Yasnal Q-Tab, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Donepezili hydrochloridum

Pacjent i jego opiekun powinni zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Yasnal Q-Tab i w jakim celu się go stosuje

2.    Ważne informacje przed zastosowaniem leku Yasnal Q-Tab

3.    Jak stosować lek Y asnal Q-Tab

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Y asnal Q-Tab

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK YASNAL Q-TAB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Donepezyl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Lek Yasnal Q-Tab jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera o łagodnym do umiarkowanego nasileniu.

2. WAŻNE INFORMACJE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YASNAL Q-TAB Kiedy nie stosować leku Yasnal Q-Tab

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Yasnal Q-Tab.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Yasnal Q-Tab

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Yasnal Q-Tab należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu obecnie lub w przeszłości następujących chorób:

-    choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

-    napady padaczkowe lub drgawki,

-    choroby serca (zwłaszcza nieregularne lub bardzo wolne tętno),

-    astma lub inne przewlekłe choroby płuc,

-    choroby wątroby lub zapalenie wątroby,

-    trudności w oddawaniu moczu lub choroba nerek o łagodnym nasileniu.

Jeśli zaplanowano operację wymagającą podania ogólnego znieczulenia należy poinformować lekarza i anestezjologa o przyjmowaniu leku Yasnal Q-Tab. Lek Yasnal Q-Tab może wpływać na dawkę podawanego leku znieczulającego.

Lek Yasnal Q-Tab może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek i u pacjentów z chorobą wątroby o łagodnym do umiarkowanego nasileniu. Pacjenci z chorobą wątroby o ciężkim nasileniu nie powinni przyjmować leku Yasnal Q-Tab.

Stosowanie innych leków

Pacjent powinien poinformować lekarza zwłaszcza, jeśli przyjmuje następujące rodzaje leków:

-    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina,

-    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w zapaleniu stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen lub diklofenak sodowy,

-    leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna,

-    antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna,

-    leki przeciwgrzybicze, np. itrakonazol lub ketokonazol,

-    leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna,

-    leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina, karbamazepina,

-    leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, leki beta-adrenolityczne (propranolol i atenolol),

-    leki zwiotczające mięśnie, np. sukcynylocholina,

-    leki stosowane do znieczulenia ogólnego,

-    leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Yasnal Q-Tab z jedzeniem i piciem

Pokarm nie ma wpływu na działanie leku Yasnal Q-Tab.

W czasie przyjmowania leku Yasnal Q-Tab nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmniejszać skuteczność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Yasnal Q-Tab w okresie ciąży.

Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Yasnal Q-Tab.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, chyba, że lekarz uzna wykonywanie ich za bezpieczne.

Lek może również powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Yasnal Q-Tab

Aspartam (E 951):

Yasnal Q-Tab zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Glukoza (dekstroza), sacharoza, sorbitol (E 420):

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK YASNAL Q-TAB

Lek Yasnal Q-Tab należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 5 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem, przed pójściem spać.

Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg leku Yasnal Q-Tab codziennie wieczorem, przed pójściem spać.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej leku Yasnal Q-Tab są kruche. Tabletek nie należy wyciskać z folii blistra, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Tabletek nie należy dotykać wilgotnymi rękoma, ponieważ mogą one ulec rozpadowi. Aby wyjąć tabletkę z opakowania, należy postępować w następujący sposób:

1.    Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.    Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.    Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

4.    Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

Po kilku sekundach tabletka ulega rozpadowi w ustach i można ją połknąć, popijając wodą lub bez popijania. Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na języku.


Dawka przyjmowanego leku może ulec zmianie w zależności od czasu trwania leczenia oraz od zaleceń lekarza. Zalecana maksymalna dawka to 10 mg przyjmowana codziennie wieczorem.

Lek Yasnal Q-Tab nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z chorobami nerek.

U pacjentów z chorobami wątroby, lekarz może zadecydować o dostosowaniu dawki w zależności od potrzeb pacjenta (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yasnal Q-Tab’’).

Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz.

Od czasu do czasu pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu dokonania ponownej oceny objawów i przebiegu leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yasnal Q-Tab

NIE NALEŻY przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie można skontaktować się z lekarzem, należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Do szpitala zawsze należy zabrać tabletki oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, ślinienie, pocenie, spowolnione tętno, niskie ciśnienie tętnicze krwi (uczucie „pustki w głowie’’ lub zawroty głowy podczas wstawania), problemy z oddychaniem, utrata przytomności i napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Yasnal Q-Tab

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zapomniał przyjmować lek przez kolejnych kilka dni. Lekarz udzieli wskazówek jak ponownie rozpocząć leczenie.

Przerwanie stosowania leku Yasnal Q-Tab

Nie należy przerywać przyjmowania leku chyba, że tak zaleci lekarz. W razie przerwania przyjmowania leku Yasnal Q-Tab jego działanie lecznicze będzie stopniowo zmniejszać się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Yasnal Q-Tab może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy, gdyż może być

konieczna natychmiastowa pomoc medyczna:

-    gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (zaburzenie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym) (występuje u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby są: nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, zabarwiony na ciemno mocz (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na

10 000);

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów trawiennych są ból brzucha, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (jak przy niestrawności) (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);

-    krwawienie w żołądku lub jelitach. Może powodować smoliste stolce lub widoczną krew z odbytnicy (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000);

-    napady padaczkowe lub drgawki (te działania niepożądane występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000).

Działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości występowania:

Bardzo często

Występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często

Występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

Występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko

Występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

Występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość

nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często:

-    biegunka

-    nudności (mdłości)

-    bóle głowy

Często:

-    przeziębienie

-    utrata apetytu

-    omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)

-    pobudzenie

-    agresywne zachowania

-    omdlenia

-    zawroty głowy

-    trudności z zasypianiem (bezsenność)

-    wymioty

-    dolegliwości żołądkowe

-    wysypka skórna

-    świąd

-    kurcze mięśni

-    nietrzymanie moczu

-    zmęczenie

-    ból

-    wypadki (pacjenci mogą być bardziej podatni na upadki i przypadkowe urazy)

Niezbyt często:

-    spowolnione tętno

-    niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy krwi

Rzadko:

-    sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy mięśni, w szczególności twarzy i języka, ale również kończyn (objawy pozapiramidowe)

-    zaburzenia układu przewodzącego serca (blok zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK YASNAL Q-TAB

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Yasnal Q-Tab po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Yasnal Q-Tab

-    Substancj ą czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Yasnal Q-Tab, 5 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku.

Yasnal Q-Tab, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera mannitol (E 421), celulozę mikrokrystaliczną, hydroksypropylocelulozę niskopodstawioną, maltodekstrynę, dekstrozę, sacharozę, gumę arabską, sorbitol (E 420), aromat bananowy, aspartam (E 951), wapnia krzemian i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Yasnal Q-Tab i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ze ściętymi krawędziami.

Opakowania: 28, 30, 56, 60, 98 lub 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktów leczniczych w innych krajach członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa Tel. 22 57 37 500

Data zatwierdzenia ulotki: 22.02.2013

6

Yasnal Q-Tab

Charakterystyka Yasnal q-tab

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Yasnal Q-Tab, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Yasnal Q-Tab, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Yasnal Q-Tab, 5 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku.

Yasnal Q-Tab, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera donepezylu chlorowodorek jednowodny, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze:

Yasnal Q-Tab, 5 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 0,75 mg aspartamu (E 951), 0,30 mg glukozy, 0,25 mg sacharozy i 0,02 mg sorbitolu (E 420).

Yasnal Q-Tab, 10 mg: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 1,50 mg aspartamu (E 951), 0,60 mg glukozy, 0,50 mg sacharozy i 0,04 mg sorbitolu (E 420).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Białe, okrągłe tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej ze ściętymi krawędziami.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Yasnal Q-Tab jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli / pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę (podawana raz na dobę). Produkt leczniczy Yasnal Q-Tab należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed pójściem spać. Tabletkę należy umieścić na języku i odczekać, aż ulegnie ona rozpadowi, a następnie połknąć, popijając wodą lub bez popijania, w zależności od preferencji pacjenta. Podawanie dawki 5 mg/dobę należy kontynuować przez co najmniej miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg/dobę, dawkę produktu leczniczego Yasnal Q-Tab można zwiększyć do 10 mg/dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg/dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza, który ma doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy rozpoczynać tylko, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie produktu leczniczego. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować dopóty, dopóki utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu leczniczego, dlatego ocena korzyści terapeutycznych donepezylu powinna być wykonywana regularnie. W przypadku ustania korzystnego działania terapeutycznego należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniej szanie się korzystnych efektów leczenia produktem leczniczym Yasnal Q-Tab.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ponieważ zaburzenia czynności nerek nie wpływają na klirens donepezylu chlorowodorku.

Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2) zwiększanie dawki powinno być dostosowane do indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Yasnal Q-Tab nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Yasnal Q-Tab jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie donepezylu u pacjentów z ciężkim otępieniem w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie: donepezyl, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Zaburzenia serca i naczyń: z powodu działania farmakologicznego inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Powyższe działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo -komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądka i jelit: pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani pod kątem objawów choroby wrzodowej. Badania kliniczne z donepezylu chlorowodorkiem nie wykazały jednak, w porównaniu z placebo, zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia dróg moczowych i układu rozrodczego: cholinomimetyki mogą powodować utrudnione wydalanie z pęcherza moczowego, mimo że nie było to obserwowane w badaniach klinicznych z donepezylem.

Zaburzenia neurologiczne: napady drgawkowe: uważa się, że cholinomimetyki mogą wywoływać uogólnione drgawki. Jednak występowanie napadów drgawkowych może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy zespół neuroleptyczny: zwłaszcza u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki przeciwpsychotyczne w trakcie leczenia donepezylem bardzo rzadko zgłaszano występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego (ang. NMS, Neuroleptic Malignant Syndrome). NMS to stan potencjalnie zagrażający życiu charakteryzujący się objawami hipertermii, sztywnością mięśni, niestabilnością autonomiczną, odmiennymi stanami świadomości i zwiększonym stężeniem kinazy fosfokreatynowej w surowicy. Dodatkowe objawy mogą obejmować mioglobinurię (rabdomioliza) i ostrą niewydolność nerek. Należy przerwać leczenie, jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na NMS lub wystąpi wysoka gorączka z niewyjaśnionych przyczyn bez dodatkowych objawów klinicznych NMS.

Choroby płuc: z powodu działania cholinomimetycznego należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego Yasnal Q-Tab z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych otępienia naczyniowego

Przeprowadzono trzy badania kliniczne, trwające po 6 miesięcy, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego (ang. vascular dementia, VaD). Kryteria te zostały sformułowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się być spowodowane wyłącznie przyczynami pochodzenia naczyniowego oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu odsetek zgonów wynosił 2/198 (1,0%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 5/206 (2,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku oraz 7/199 (3,5%) w przypadku placebo. W drugim badaniu odsetek zgonów wynosił 4/208 (1,9%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 3/215 (1,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku oraz 1/193 (0,5%) w przypadku placebo. W trzecim badaniu odsetek zgonów wynosił 11/648 (1,7%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku oraz 0/326 (0%) w przypadku placebo. Odsetek zgonów z połączonych trzech badań dotyczących otępienia naczyniowego w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była statystycznie istotna. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek lub placebo wynika prawdopodobnie z różnych przyczyn pochodzenia naczyniowego, których można się spodziewać w populacji pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą naczyniową jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych niezakończonych zgonem lub zakończonych zgonem nie wykazała różnicy pod względem częstości występowania w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z placebo.

W zbiorczych badaniach choroby Alzheimera (n=4146) oraz, gdy te badania choroby Alzheimera połączono razem z badaniami innego rodzaju otępienia, w tym z otępieniem naczyniowym (całkowite n=6888), odsetek zgonów w grupie pacjentów otrzymujących placebo przewyższał liczbowo ten współczynnik w grupie pacjentów otrzymujących donepezylu chlorowodorek.

Ważnie informacje o niektórych składnikach produktu leczniczego Yasnal Q-Tab Aspartam (E 951)

Produkt leczniczy Yasnal Q-Tab zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Glukoza (dekstroza)

Pacjenci z zespołem złego wchłaninia glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Sacharoza

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Sorbitol (E 420)

Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny. Jednoczesne stosowanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm donepezylu chlorowodorku. Badania in vitro wykazały, że izoenzymy 3A4 cytochromu P450 oraz, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2D6 biorą udział w metabolizmie donepezylu. Badania interakcji leków in vitro wykazały, że ketokonazol oraz chinidyna, hamujące odpowiednio izoenzymy CYP3A4 oraz 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Wymienione powyżej oraz pozostałe inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol oraz erytromycyna, a także inhibitory CYP2D6 takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu u zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%. Leki pobudzające obydwa izoenzymy, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina oraz alkohol zmniejszają stężenie donepezylu. Ponieważ stopień działania hamującego oraz pobudzającego nie jest znany, należy zachować ostrożność w przypadku podawania leków w takich skojarzeniach. Donepezylu chlorowodorek może zaburzać działanie leków o działaniu przeciwcholinergicznym. Może również wystąpić synergizm działania w przypadku jednoczesnego stosowania sukcynylocholiny, innych leków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agonistów cholinergicznych lub leków beta-adrenolitycznych wpływających na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, ale wykazały toksyczność około-i poporodową (patrz punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne ryzyko związane z zastosowaniem donepezylu u ludzi.

Nie należy stosować produktu leczniczego Yasnal Q-Tab w czasie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne.

Laktacja

Donepezyl jest wydzielany do mleka samic szczura. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek wydzielany jest do mleka ludzkiego i nie prowadzono badań u kobiet karmiących piersią, dlatego też kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezyl ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na

początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych przez pacjentów przyjmujących donepezyl powinna być rutynowo oceniana przez lekarza prowadzącego leczenie.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako pojedyncze przypadki zostały wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania określona jest następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy**

Pobudzenie**

Agresywne

zachowanie**

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia* Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

żołądkowe

Krwotok

żołądkowo-j elitowy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Ból głowy

Zmęczenie

Ból

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

podania

Badania

diagnostyczne

Niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

* U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów padaczkowych należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

** Omamy, pobudzenie oraz agresywne zachowania ustępowały po zmniej szeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie donepezylu.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po jednokrotnym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 mg/kg i 32 mg/kg masy ciała lub około 225-i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi, wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki obj awy pobudzenia cholinergicznego obejmujące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżoną temperaturę powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, który objawia się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, które może prowadzić do zgonu, jeśli osłabienie obejmuje mięśnie oddechowe.

Podobnie jak w każdym przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe. Jako antidotum po przedawkowaniu produktu leczniczego Yasnal Q-Tab można podać leki przeciwcholinergiczne - aminy trzeciorzędowe, takie jak atropina. Zaleca się stopniowe, dożylne podawanie siarczanu atropiny aż do osiągnięcia działania: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg dożylnie oraz kolejne dawki w zależności od reakcji klinicznej. Obserwowano atypowe reakcje ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca w przypadku podawania innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami przeciwcholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo czy donepezyl i (lub) jego metabolity można usunąć za pomocą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, antycholinesterazy; Kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównej cholinesterazy w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinesterazy, enzymu obecnego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych, u pacjentów z chorobą Alzheimera, podawanie raz na dobę dawek wynoszących 5 mg lub 10 mg produktu leczniczego Yasnal Q-Tab prowadziło do hamowania acetylocholinesterazy (mierzonej w błonie erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% oraz 77,3% zmierzonego po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie acetylocholinesterazy (AChE) w czerwonych krwinkach przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-Cog, czułej skali, w której mierzy się wybrane aspekty poznawcze. Wpływ donepezylu chlorowodorku na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego nie był badany. Nie można zatem przypisywać produktowi leczniczemu Yasnal Q-Tab żadnego wpływu na postęp choroby.

Skuteczność leczenia otępienia w chorobie Alzheimera donepezylem była badana w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, 2 badaniach trwających po 6 miesięcy oraz 2 badaniach trwających rok.

Podczas sześciomiesięcznego badania klinicznego, pod koniec leczenia donepezylem, przeprowadzono badanie z zastosowaniem trzech metod oceny skuteczności: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze), skali CIBIC - Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (skala wrażenia zmiany oparta na klinicznym wywiadzie uwzględniajaca ocenę opiekuna służąca do oceny ogólnego funkcjonowania) oraz Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (mierząca zdolność funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym oraz oceniająca zainteresowania i możliwość dbania o siebie).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria byli zaliczani do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Odpowiedź =    Poprawa w skali ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty

Brak pogorszenia w skali CIBIC +

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale.

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja pacjentów wg zamiaru leczenia

Populacja pacjentów poddanych ocenie

n=365

n=352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa przyjmująca donepezyl w dawce 5 mg

18%*

18%*

Grupa przyjmująca donepezyl w dawce 10 mg

21%*

22%**

* p< 0,05

** p< 0,01

Donepezyl powodował zależny od dawki, istotny statystycznie wzrost odsetka pacjentów, których uznano za odpowiadających na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: maksymalne stężenia w osoczu obserwowano w ciągu 3-4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu oraz pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, tym samym wielokrotne podanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego zbliżania się do stanu stacjonarnego. Stan zbliżony do stacjonarnego osiągany jest w ciągu około 3 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu i odpowiednie właściwości farmakodynamiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja: donepezylu chlorowodorek wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 95%. Stopień wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza nie jest znany. Dystrybucja donepezylu chlorowodorku do różnych tkanek ciała nie została dokładnie poznana, jednakże w badaniu bilansu masy (ang. mass balance study) przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach płci męskiej, po 240 godzinach od jednokrotnego podania 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego 14C, około 28% znakowanego promieniotwórczo związku pozostało niewydalone. Sugeruje to, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm i wydalanie: donepezylu chlorowodorek jest wydalany zarówno w postaci niezmienionej z moczem, jak i metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po jednokrotnym podaniu dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego 14C poziom radioaktywności w osoczu, wyrażony jako procent podanej dawki, był obecny głównie w postaci niezmienionej jako donepezylu chlorowodorek (30%), 6-O-demetylodonepezyl (11% - jedyny metabolit o działaniu podobnym do donepezylu chlorowodorku), N-tlenek cis-donepezylu (9%), 5-0-demetylodonepezyl (7%) oraz sprzężonego glukuronidu 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności stwierdzono w moczu (17% jako donepezyl w postaci niezmienionej) oraz 14,5% w kale, co wskazuje na biotransformację i wydalanie z moczem jako główne drogi eliminacji. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe donepezylu chlorowodorku i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa oraz palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie prowadzono odpowiednich badań nad farmakokinetyką donepezylu u zdrowych osób w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą Alzheimera ani pacjentów z otępieniem naczyniowym. Średnie stężenia leku w osoczu pacjentów były jednak zbliżone do wartości występujących u młodych, zdrowych ochotników.

Stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby były zwiększone; średnie wartości AUC były większe o 48%, a średnie wartości C max o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ekstensywne badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że związek ten (donepezyl) wywołuje niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne zgodne z jego działaniem pobudzającym układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W testach mutacji komórek bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W badaniach in vitro obserwowano pewne działania klastogenne, w przypadku stężeń wyraźnie toksycznych oraz ponad 3000 razy większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. W teście mikrojąderkowym in vivo u myszy nie obserwowano żadnych działań klastogennych ani genotoksycznych. W długoterminowych badaniach rakotwórczości nie stwierdzono działania rakotwórczego u szczurów ani myszy.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność u szczurów, nie wykazywał działania teratogennego u szczurów oraz królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawkach 50 razy

większych niż dawki stosowane u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Celuloza mikrokrystaliczna

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona

Maltodekstryna

Dekstroza

Sacharoza

Guma arabska

Sorbitol (E 420)

Aromat bananowy Aspartam (E 951)

Wapnia krzemian Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PV C/PET/Aluminium.

10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 lub 100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w blistrach, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg: pozwolenie nr 17945 10 mg: pozwolenie nr 17946

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LUB DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.03.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.02.2013

10

Yasnal Q-Tab