Imeds.pl

Yosqiero 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Yosqiero, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Yosqiero i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yosqiero

3.    Jak stosować lek Yosqiero

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Yosqiero

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Yosqiero i w jakim celu się go stosuje

Yosqiero jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Pomaga złagodzić reakcję alergiczną i jej objawy.

Lek Yosqiero łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego przez alergię, np. kataru siennego lub uczulenia na roztocza w kurzu). Do objawów należy kichanie, wodnisty katar lub świąd nosa, świąd podniebienia i świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek Yosqiero stosuje się również w celu złagodzenia objawów pokrzywki (zaburzenia skóry wywołanego przez alergię), takich jak wysypka ze świądem.

Złagodzenie objawów utrzymuje się przez całą dobę, co umożliwia powrót do normalnej codziennej aktywności oraz prawidłowego snu.

Stosowanie leku Yosqiero wskazane jest u dorosłych i młodzieży w wieku co najmniej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yosqiero Kiedy nie stosować leku Yosqiero

• Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na desloratadynę, loratadynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Yosqiero.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Yosqiero należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

Jeśli opisane sytuacje dotyczą pacjenta lub budzą jego wątpliwości, przed przyjęciem leku Yosqiero należy zwrócić się do lekarza.

Inne leki i Yosqiero

1

Nie są znane interakcje leku Yosąiero z innymi lekami.

Yosqiero z jedzeniem i piciem

Lek Yosąiero można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Yosąiero w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Yosąiero stosowany w zalecanych dawkach nie powinien powodować senności ani osłabiać uwagi. Jednak bardzo rzadko niektórzy pacjenci odczuwają senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Yosqiero

Lek Yosąiero należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 12 lat: jedna tabletka raz na dobę.

Tabletkę połykać z posiłkiem lub bez posiłku.

Lekarz określi czas trwania leczenia zależnie od stwierdzonego u pacjenta rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i poinformuje, jak długo należy stosować lek Yosąiero.

■    Jeśli pacjent ma okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w którym objawy występują rzadziej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz zaleci sposób leczenia w zależności od tego, jaki był przebieg tej choroby w przeszłości.

■    Jeśli pacjent ma przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w którym objawy występują co najmniej przez 4 dni w tygodniu i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie), lekarz może zalecić dłuższe leczenie.

■    U pacjentów z pokrzywką czas leczenia może być różny. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Yosqiero

Należy zawsze stosować dawkę leku Yosąiero przepisaną przez lekarza. Po przypadkowym przedawkowaniu nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Yosąiero należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Yosqiero

Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę o zwykłej porze, powinien zrobić to możliwie szybko, a następnie powrócić do zaleconego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

■ Działania niepożądane u dorosłych po zastosowaniu leku Yosąiero były takie same, jak po zastosowaniu placebo (niezawierającego substancji czynnej), choć częściej zgłaszano uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy.

■    U młodzieży ból głowy był najczęściej występującym działaniem niepożądanym.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) opisywano następujące działania niepożądane:

■ ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka

i obrzęk) oraz wysypka. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

■    kołatanie serca, przyspieszone bicie serca;

■    ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka;

■    zawroty głowy, senność, niemożność zaśnięcia;

■    ból mięśni, omamy, napady drgawek, niepokój ruchowy z nasilonymi ruchami ciała;

■    zapalenie wątroby i nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Yosqiero

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■ Nie stosować leku Yosqiero po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

■    Nie należy stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie tabletki.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Yosqiero

•    Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny.

•    Pozostałe składniki leku to:

rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, uwodorniony olej roślinny (typu 1);

otoczka Opadry Blue 03B50689: hypromeloza , tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda Yosqiero i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Yosqiero są jasnoniebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe (o średnicy 6,5 ± 0,1 mm), z wytłoczeniem „5” po jednej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub PVC/Aclar/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 10, 10x1, 30, 30x1, 60 i 90 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4 DK/H/2040/01/DC