+ iMeds.pl

Zabak 0,25 mg/mlUlotka Zabak

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZABAK, 0,25 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ketotifenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości,

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ZABAK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZABAK

3.    Jak stosować lek ZABAK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ZABAK

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZABAK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ZABAK to krople do oczu w postaci roztworu, bez konserwantów, zawierające ketotifen, który jest środkiem przeciwalergicznym.

ZABAK jest stosowany do leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZABAK

KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU ZABAK

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość):

-    na ketotifen (substancja czynna),

-    lub którykolwiek z pozostałych składników leku ZABAK (patrz punkt 6: Inne

informacje).

Stosowanie leku ZABAK z innymi lekami

W przypadku konieczności zastosowania innego leku do oczu jednocześnie z lekiem ZABAK, należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi wkropleniami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to szczególnie ważne w przypadku leków stosowanych w leczeniu:

-    depresji

-    alergii (np. leki przeciwhistaminowe)

Stosowanie leku ZABAK z jedzeniem i piciem:

-    lek może nasilać działanie alkoholu

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, przed zastosowaniem leku ZABAK powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Lek ZABAK może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ZABAK może powodować zaburzenia widzenia lub senność.

Pacjent, u którego po podaniu leku występują takie objawy, przed prowadzeniem pojazdów bądź obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinien odczekać do momentu ustąpienia objawów.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZABAK

Lek ZABAK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku powyżej 3 lat

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kropla do chorego oka lub oczu dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Sposób podawania

Nie wstrzykiwać, nie połykać.

Lek jest przeznaczony do podawania do oka (podanie do oka).

Przed pierwszym zastosowaniem należy usunąć 5 pierwszych kropli.

Następnie, przy każdym zastosowaniu produktu:

© Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć ręce.

© Aby uniknąć zakażenia, nie należy dotykać oka, powiek lub innych powierzchni końcówką zakraplacza.

© Wpuścić 1 kroplę do oka (oczu) patrząc w górę i lekko odciągając w dół dolną powiekę. @ Po użyciu zamknąć butelkę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku ZABAK jest za mocne lub za słabe, lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ZABAK

Nie ma zagrożenia, jeśli pacjent przypadkowo połknął kilka kropli leku ZABAK. Podobnie, nie należy się niepokoić, jeśli przypadkowo podano więcej niż jedną kroplę do oka.

Pominięcie zastosowania leku ZABAK

Należy jak najszybciej zakroplić lek, a następnie powrócić do zalecanego schematu dawkowania. Należy się upewnić, że kropla trafiła do oka. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ZABAK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    podrażnienie oczu lub ból,

-    stan zapalny oka.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    niewyraźne widzenie,

-    zespół suchego oka,

-    podrażnienie powiek,

-    zapalenie spojówek (zapalenie powierzchni oka),

-    zwiększona wrażliwość oczu na światło,

-    widoczne krwawienie w białkach oka,

-    ból głowy,

-    senność,

-    wysypka (która może być również swędząca),

-    wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka),

-    suchość w ustach,

-    reakcja alergiczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZABAK

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku ZABAK po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek ZABAK może być stosowany do 8 tygodni po pierwszym otwarciu butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ZABAK

-    Substancją czynną leku jest:

ketotifen 0,25 mg/ml (w postaci ketotifenu wodorofumaranu 0,345 mg/ml)

-    Ponadto lek zawiera glicerol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ZABAK i co zawiera opakowanie

Lek ZABAK to krople do oczu w postaci roztworu dostępne w butelce wielodawkowej o pojemności 5 ml (co najmniej 150 kropli bez konserwantów). Jest płynem bezbarwnym do lekko brązowo-żółtego.

Podmiot odpowiedzialny

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCJA

Wytwórca

EXCELVISION rue de la Lombardière 07100 ANNONAY FRANCJA

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCJA

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

THÉA POLSKA Sp. z o.o. ul. Słoneczna 38 00-789 Warszawa Tel.: +48 22 642 87 77

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Słowacja    ZADITEN OPHTHA

ABAK

ZABAK


Bułgaria, Czechy, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia

Dania, Francja, Hiszpania, Szwecja

ZALERG

Belgia, Luksemburg, Holandia

ALTRIABAK

Data zatwierdzenia ulotki: 04-01-2012

Zabak

Charakterystyka Zabak

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZABAK, 0,25 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 0,345 mg wodorofumaranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór klarowny, bezbarwny do lekko brązowo-żółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci (w wieku 3 lat i starsze):

Jedna kropla produktu ZABAK do worka spojówkowego dwa razy na dobę.

Sposób podawania Pacjentów należy pouczyć, aby:

przed pierwszym użyciem usunąć 5 pierwszych kropli. Czynność ta nie jest konieczna przy kolejnych zastosowaniach leku. przed zakropieniem produktu dokładnie umyć ręce.

w celu uniknięcia zakażenia nie dotykać oka, powiek lub innych powierzchni końcówką zakraplacza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ketotifen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak specjalnych ostrzeżeń.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli produkt ZABAK stosowany jest jednocześnie z innymi lekami podawanymi do óka, należy zachowywać odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi wkropleniami.

Ketotifen stosowany w postaci podawanej doustnie może nasilać działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, leków przeciwhistaminowych i alkoholu. Chociaż zjawisko to nie było obserwowane podczas stosowania ketotifenu w postaci kropli do oczu, nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia takiego działania.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania ketotifenu w postaci kropli do oczu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach podawane doustnie dawki toksyczne dla matki spowodowały zwiększoną umieralność przed- i pourodzeniową, lecz nie zaobserwowano działania teratogennego. Stężenia ogólnoustrojowe po podaniu do oka są znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym. Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży.

Chociaż badania na zwierzętach wykazały, że po podaniu doustnym ketotifen przenika do mleka matki, jest mało prawdopodobne, aby po podaniu miejscowym do oka w mleku kobiecym pojawiły się ilości ketotifenu, które można oznaczyć. Produkt ZABAK w postaci kropli do oczu może być stosowany w czasie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjent, u którego występują zaburzenia widzenia lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Przy zalecanych dawkach odnotowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia oka

Często (>1/100 do <1/10): podrażnienie oczu, ból oczu, punkcikowate zapalenie rogówki.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): niewyraźne widzenie (podczas zakrapiania), zespół suchego oka, zaburzenia powiek, zapalenie spojówek, światłowstręt, wylew spojówkowy.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): ból głowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często (>1/I 000 do <1/100): senność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): wysypka, wyprysk, pokrzywka Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): suchość w ustach

/ Mił

Departament Polityki i.skowej i 00-952 Warszawa


Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): nadwrażliwość

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Potknięcie zawartości butelki o pojemności 5 ml byłoby równoważne do 1,25 mg ketotifenu, co stanowi 60% zalecanej dawki dobowej dla 3 letniego dziecka podawanej doustnie. Wyniki kliniczne nie wykazały żadnych poważnych oznak ani objawów po podaniu doustnym do 20 mg ketotifenu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki okulistyczne, inne leki przeciwalergiczne, kod ATC: S01GX08

Ketotifen jest antagonistą histaminowego receptora Ht. Badania in vìvo u zwierząt oraz badania in vitro sugerują dodatkowe działanie polegające na stabilizacji komórek tucznych oraz hamowaniu przenikania, aktywacji oraz degranulacji granulocytów kwasochłonnych.

ZABAK to krople do oczu bez konserwantów. Jest dostępny w butelce wielodawkowej (system ABAK®) wyposażonej w membranę filtrującą (0,2 mikrona) pozwalającą chronić roztwór przed skażeniem mikrobiologicznym w trakcie stosowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu farmakokinetyki kropli do oczu zawierających ketotifen przeprowadzonym u 18 zdrowych ochotników, stężenia ketotifenu w osoczu po podaniu wielokrotnym do oka przez 14 dni były w większości przypadków poniżej limitu wykrywalności (20 pg/ml).

Po podaniu doustnym ketotifen jest wydalany dwufazowo, z początkowym okresem półtrwania od 3 do 5 godzin oraz końcowym okresem półtrwania wynoszącym 21 godzin. Około 1% substancji jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu w ciągu 48 godzin, a 60 do 70% w postaci metabolitów. Głównym metabolitem jest praktycznie nieaktywny N-glukuronid ketotifenu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie ujawniają szczególnego zagrożenia, które uznano by za istotne w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających ketotifen u ludzi, na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozrodczość.

MINISTERSTWO ZDROv-

Departament Paiityw Lekowej i f-arrn 00-yàz Wćiiszawa iii. Miiił-Jows 15


6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka zawierająca 5 ml roztworu.

Butelka z LDPE z kroplomierzem z HDPE wyposażonym w membranę (0,2 mikrona) z PES, zamknięta wieczkiem z LDPE, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCJA

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

îVANÏSTERS7W0 Żj)R

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEK^^^^^arSawa CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO    -“^s

AĄ.OA. '¿OMA •

Zabak