+ iMeds.pl

Zaditen 1 mg/5 mlUlotka Zaditen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zaditen, 1 mg/5 ml, syrop

Ketotifenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zaditen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zaditen

3.    Jak stosować Zaditen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zaditen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zaditen i w jakim celu się go stosuje

Ketotyfen, substancja czynna zawarta w leku Zaditen, działa przeciwalergicznie, poprzez hamowanie działania niektórych substancji występujących w organizmie, biorących udział w reakcji zapalnej.

Zaditen stosuje się w celu zapobiegania astmie oskrzelowej, szczególnie z objawami atopii.

Zaditen stosowany jest również w zapobieganiu i objawowym leczeniu alergii wieloukładowych:

-    przewlekłej pokrzywki,

-    atopowego zapalenia skóry,

-    alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek.

Lek Zaditen nie jest skuteczny w przerywaniu trwającego napadu astmy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zaditen Kiedy nie stosować leku Zaditen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (ketotyfen) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeżeli pacjent podejrzewa, że może być uczulony na jakikolwiek z wymienionych składników, powinien skontaktować się z lekarzem.

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka.

-    jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe.

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zaditen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków przeciwastmatycznych (szczególnie kortykosteroidów). Nie należy nagle przerywać ich stosowania przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zaditen.

•    Jeśli u pacjenta występowała padaczka, przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ podczas stosowania leku Zaditen mogą wystąpić drgawki (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Zaditen”).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwcukrzycowe, należy o tym poinformować lekarza.

U pacjentów stosujących lek Zaditen jednocześnie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi w rzadkich przypadkach obserwowano przemijające zmniejszenie liczby płytek krwi, dlatego nie należy stosować jednocześnie leków przeciwcukrzycowych i leku Zaditen (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zaditen”).

Lek Zaditen może nasilać działanie alkoholu. Dlatego nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Zaditen.

W przypadku spowolnienia reakcji u pacjenta, prawdopodobnie z powodu uspokajającego działania leku, należy zgłosić się do lekarza, który zmniejszy dawkę.

Zaditen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

-    innych leków stosowanych w leczeniu astmy, w tym leków rozszerzających oskrzela,

-    leków uspokajających, nasennych lub innych leków, po których występuje senność,

-    silnych leków przeciwbólowych,

-    doustnych leków przeciwcukrzycowych (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Zaditen”),

-    leków przeciwhistaminowych (np. niektórych leków stosowanych w leczeniu alergii, przeziębień i

grypy),

-    leków przeciwzakrzepowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży, dlatego Zaditen może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Zaditen nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku stosowania syropu Zaditen u dorosłych należy pamiętać, że podczas pierwszych kilku dni leczenia reakcje pacjenta mogą ulec spowolnieniu, dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Lek Zaditen zawiera glukozę oraz sole sodowe parahydroksybenzoesanu metylu i propylu.

Syrop Zaditen zawiera glukozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku.

Lek Zaditen w postaci syropu zawiera sole sodowe parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Zaditen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek należy stosować doustnie.

Do opakowania dołączona jest miarka dozująca umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości leku.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 miesięcy życia do 3 lat

0,05 mg ketotyfenu (0,25 ml syropu)/kg masy ciała dwa razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Przykład: dziecko ważące 10 kg może otrzymać 0,5 mg ketotyfenu (2,5 ml syropu), rano i wieczorem. Stosowanie u dzieci w wieku 3 lat i starszych

1 mg ketotyfenu (5 ml syropu) dwa razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku.

W celu uzyskania optymalnego działania leku u dzieci może być konieczne zastosowanie większych dawek w mg/kg masy ciała niż u dorosłych.

W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku. Stosowanie u dorosłych i pacjentów w podeszłym wieku

U osób dorosłych i osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie leku Zaditen w tabletkach.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zaditen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zaditen

Główne objawy ostrego przedawkowania to: senność do nadmiernego uspokojenia, zawroty głowy, splątanie i dezorientacja, przyspieszona czynność serca i niedociśnienie tętnicze oraz, szczególnie u dzieci, nadpobudliwość lub drgawki, przemijająca śpiączka.

W przypadku przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W ciągu pierwszych kilku godzin po zażyciu zbyt dużej dawki leku należy u pacjenta wywołać wymioty.

Pominięcie przyjęcia leku Zaditen

W przypadku pominięcia jednej dawki leku Zaditen, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak jest to możliwe. Nie należy przyjmować leku, jeżeli do przyjęcia następnej dawki leku pozostało mniej niż 4 godziny. W takim przypadku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zaditen

W przypadku konieczności przerwania stosowania leku Zaditen, należy zwrócić się do lekarza. Lek należy odstawiać stopniowo przez okres 2 do 4 tygodni ze względu na możliwość nawrotu objawów astmy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre, bardzo rzadko występujące działania mogą być ciężkie

Działania niepożądane występujące rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów:

   wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie zmian pęcherzowych (głównie na wargach, powiekach oraz w jamie ustnej), którym towarzyszy gorączka, dreszcze, ból głowy, kaszel i bóle całego ciała,

•    zażółcenie skóry i białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu (objawy żółtaczki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenia wątroby).

Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast

powiadomić lekarza.

Często występujące działania niepożądane

Działanie niepożądane występujące u 1 do 10 na 100pacjentów:

   pobudzenie psychoruchowe,

•    drażliwość,

•    bezsenność,

•    nerwowość.

Objawy te występują zwłaszcza u dzieci.

Niezbyt często występujące działania niepożądane

Działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 1000pacjentów:

   zawroty głowy,

•    uczucie pieczenia lub ból przy oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu (objawy zapalenia pęcherza moczowego),

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Rzadko występujące działania niepożądane

Działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 10 000pacjentów:

   uspokojenie,

•    zwiększenie masy ciała.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

Działania niepożądane występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów:

•    drgawki,

   zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Na początku leczenia mogą wystąpić uspokojenie i senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz zawroty głowy, zazwyczaj ustępują one samoistnie podczas dalszego leczenia. Mogą wystąpić nudności, wymioty, ból głowy, pokrzywka, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Zaditen

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zaditen

-    Substancją czynną leku jest ketotyfen (w postaci ketotyfenu wodorofumaranu). 5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu.

-    Pozostałe składniki to: zapach bananowy, sól sodowa p-hydroksybenzoesanu propylu, sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorofosforan bezwodny, syrop glukozowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Zaditen i co zawiera opakowanie

Syrop o smaku bananowym.

Opakowanie zawiera 100 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny:

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Viale Shakespeare, 47 00144 Rzym, Włochy

Wytwórca:

Famar Orleans

5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans Cedex 02, Francja Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Zaditen

Charakterystyka Zaditen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zaditen, 1 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 1 mg ketotyfenu (Ketotifenum) w postaci ketotyfenu wodorofumaranu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

syrop glukozowy 800 mg/ml, sól sodowa p-hydroksybezoesanu propylu, sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Syrop o smaku bananowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zapobieganie astmie oskrzelowej, szczególnie z objawami atopii.

Zapobieganie i leczenie objawowe alergii wieloukładowych:

-    przewlekłej pokrzywki,

-    atopowego zapalenia skóry,

-    alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek.

Produkt leczniczy Zaditen nie jest skuteczny w przerywaniu trwającego napadu astmy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat

0,05 mg ketotyfenu (0,25 ml syropu)/kg mc. dwa razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Dzieci w wieku powyżej 3 lat:

1 mg ketotyfenu (5 ml syropu) dwa razy na dobę, rano i wieczorem, podczas posiłku.

Obserwacje kliniczne są zgodne z wynikami badań farmakokinetycznych i wskazują, że w celu uzyskania optymalnego działania u dzieci może być konieczne zastosowanie większych dawek w mg/kg masy ciała niż u dorosłych. Większa dawka jest równie dobrze tolerowana, jak mniejsza dawka (patrz również punkt 5.2).

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

U osób dorosłych i osób w podeszłym wieku zaleca się stosowanie produktu Zaditen w postaci tabletek.

W celu osiągnięcia pełnego działania terapeutycznego w zapobieganiu astmie oskrzelowej może być konieczne leczenie trwające kilka tygodni. Dlatego, jeżeli pożądana reakcja na lek nie występuje po kilku tygodniach, zaleca się kontynuowanie leczenia produktem Zaditen przez minimum 2 do 3 miesięcy.

Zaditen należy odstawiać stopniowo, przez okres 2 do 4 tygodni ze względu na możliwość nawrotu objawów astmy.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Padaczka.

Stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Karmienie piersią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaditen nie jest skuteczny w zapobieganiu lub przerywaniu ostrego napadu astmy.

Rozpoczynając długotrwałe leczenie produktem leczniczym Zaditen, nie należy nagle przerywać podawania innych leków przeciwastmatycznych działających objawowo i zapobiegawczo. Dotyczy to zwłaszcza kortykosteroidów ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności kory nadnerczy u pacjentów stosujących steroidy. W takich przypadkach powrót do prawidłowej przysadkowo-nadnerczowej reakcji na stres może trwać do 1 roku.

U pacjentów przyjmujących Zaditen jednocześnie z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić trombocytopenia. Dlatego nie należy stosować jednocześnie leków przeciwcukrzycowych i produktu Zaditen.

Bardzo rzadko zgłaszano występowanie drgawek w czasie leczenia produktem Zaditen. Ponieważ Zaditen może obniżać próg drgawkowy, należy stosować go ostrożnie u pacjentów z padaczką w wywiadzie.

U pacjentów chorych na cukrzycę przed podaniem produktu Zaditen w postaci syropu, należy zwrócić uwagę na zawartość węglowodanów (5 ml syropu zawiera 3 g węglowodanów).

Jedną z substancji pomocniczych wchodzących w skład syropu jest syrop glukozowy. Nie należy stosować produktu Zaditen u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Zaditen syrop zawiera sole sodowe parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

W przypadku spowolnienia reakcji u pacjenta, prawdopodobnie z powodu uspokajającego działania produktu, należy zmniejszyć dawkowanie.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ketotyfen może nasilać działanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego, leków przeciwhistaminowych, przeciwzakrzepowych oraz alkoholu.

Nie należy stosować doustnych leków przeciwcukrzycowych jednocześnie z produktem Zaditen (patrz punkt 4.3).

Ketotyfen nasila działanie leków rozszerzających oskrzela, dlatego należy zmniejszyć częstość stosowania tych leków podczas przyjmowania produktu Zaditen.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Mimo że ketotyfen w dawkach tolerowanych przez samice zwierząt nie wywierał wpływu na przebieg ciąży oraz około- i pourodzeniowy rozwój potomstwa, bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostało dotąd ustalone. Dlatego Zaditen może być podawany w okresie ciąży tylko w przypadku gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ketotyfen przenika do mleka samic szczura. Zakłada się, że ketotyfen przenika także do mleka kobiecego i dlatego kobiety przyjmujące Zaditen nie powinny karmić piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas pierwszych kilku dni stosowania produktu Zaditen reakcje pacjenta mogą ulec spowolnieniu, dlatego należy ostrzec pacjentów, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały pogrupowane w zależności od częstości występowania (Tabela 1), zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, ciężkie reakcje

skórne

Zaburzenia metabolizmu

i odżywiania

Rzadko:

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Często:

Pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy

Rzadko:

Uspokojenie

Bardzo rzadko:

Drgawki

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:

Zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Uspokojenie, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz zawroty głowy mogą wystąpić na początku leczenia, zazwyczaj ustępują jednak samoistnie podczas dalszego leczenia. Obserwowano nudności, wymioty, ból głowy, pokrzywkę oraz wysypkę.

Objawy pobudzenia OUN, takie jak pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, bezsenność i nerwowość obserwowano zwłaszcza u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Do głównych objawów ostrego przedawkowania należą: senność do nadmiernego uspokojenia; zawroty głowy, splątanie i dezorientacja; tachykardia i niedociśnienie tętnicze; oraz szczególnie u dzieci, nadpobudliwość lub drgawki; przemijająca śpiączka.

Należy zastosować leczenie objawowe. Można rozważyć opróżnienie żołądka, jeśli od przyjęcia leku minęło niewiele czasu. Wskazane może być podanie węgla aktywnego. W razie konieczności, zaleca się leczenie objawowe i monitorowanie czynności układu krążenia.

W przypadku wystąpienia pobudzenia psychoruchowego lub drgawek, można podać krótko działające barbiturany lub benzodiazepiny.

Ketotyfen nie może być usuwany podczas dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego Kod ATC: R 06 AX 17

Ketotyfen jest lekiem przeciwastmatycznym, nie rozszerzającym oskrzeli. Działanie przeciwalergiczne ketotyfenu polega na hamowaniu działania substancji endogennych, będących mediatorami reakcji zapalnej.

W badaniach laboratoryjnych wykazano wiele właściwości ketotyfenu, które mogą przyczyniać się do jego działania przeciwastmatycznego:

-    hamowanie uwalniania mediatorów reakcji alergicznych, takich jak histamina i leukotrieny.

-    zahamowanie aktywacji granulocytów kwasochłonnych przez ludzkie rekombinowane cytokiny i w wyniku tego zahamowanie ich napływu do miejsca zapalenia.

-    hamowanie rozwoju nadreaktywności dróg oddechowych, związanej z aktywacją płytek krwi przez PAF (czynnik pobudzający płytki krwi) lub wywołanej pobudzeniem układu nerwowego w następstwie stosowania leków sympatykomimetycznych albo narażenia na alergen.

Ketotyfen jest substancją o silnym działaniu przeciwalergicznym, posiadającą właściwości niekompetycyjnego blokowania receptorów histaminowych H i dlatego może być stosowany zamiast klasycznych antagonistów receptorów histaminowych H .

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ketotyfen wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna wynosi około 50%, gdyż około 50% dawki podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 2-4 godzin.

Dystrybucja

Lek wiąże się z białkami w 75%.

Metabolizm

Głównym metabolitem jest praktycznie nieczynny N-glukuronian ketotyfenu.

Metabolizm ketotyfenu u dzieci jest taki sam jak u dorosłych, ale klirens całkowity jest większy u dzieci, dlatego u dzieci w wieku powyżej 3 lat może być konieczne zastosowanie dawek dobowych takich samych jak u dorosłych.

Eliminacja

Proces eliminacji ketotyfenu jest dwufazowy, z krótkim okresem półtrwania I fazy, wynoszącym 3-5 godzin i dłuższym II fazy - wynoszącym 21 godzin. Około 1% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 48 godzin od podania leku, a 60-70% dawki jest wydalane w postaci metabolitów.

Wpływ przyjmowania pokarmów

Przyjmowanie pokarmów nie wpływa na dostępność biologiczną produktu Zaditen.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność ostra

W badaniach toksyczności ostrej, przeprowadzonych na myszach, szczurach i królikach, wykazano, że wartość LD50 ketotyfenu podawanego doustnie wynosiła powyżej 300 mg/kg masy ciała, a LD50 ketotyfenu podawanego dożylnie wynosiła od 5 do 20 mg/kg masy ciała. Po przedawkowaniu leku wystąpiły takie działania niepożądane, jak duszność i pobudzenie ruchowe, po których nastąpiły skurcze i senność. Objawy toksyczności wystąpiły nagle i ustąpiły w ciągu kilku godzin. Nie zaobserwowano objawów działań skumulowanych lub opóźnionych. Inne badania wykazały, że wartość LD50 ketotyfenu podawanego doustnie szczurom wynosiła 161 mg/kg. Całkowita dawka dobowa 10 ml podana dziecku o masie ciała 30 kg, jest równoważna 0,33 ml/kg syropu Zaditen i dawce 0,07 mg/kg samego ketotifenu, co świadczy o dużym marginesie bezpieczeństwa.

U świnek morskich, śródskórne iniekcje ketotyfenu nie wywołały nadwrażliwości skórnej.

Mutagenność

W badaniach in vitro obejmujących test mutacji punktowych u bakterii Salmonella typhimurium, test aberracji chromosomowych w komórkach V79 chomika chińskiego i test uszkodzenia DNA w hodowli hepatocytów szczura, wykazano, że ketotyfen i (lub) jego metabolity nie powodowały działania genotoksycznego. Nie zaobserwowano aktywności klastogennej in vivo (analiza cytogenetyczna komórek szpiku kostnego u chomika chińskiego, test mikroj ąderkowy w komórkach szpiku kostnego u myszy). Podobnie, nie wykazano działania mutagennego w teście dominującej letalności u samców myszy.

Rakotwórczość

U szczurów, którym podawano w pożywieniu ketotyfen w maksymalnej tolerowanej dawce (71 mg/kg na dobę) przez 24 miesiące, nie stwierdzono działania rakotwórczego.

U myszy, którym podawano w pożywieniu ketotyfen w dawkach do 88 mg/kg masy ciała przez 74 tygodnie, nie wykazano działania nowotworowego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach na szczurach i królikach nie wykazano działania embriotoksycznego ani teratogennego ketotyfenu. Podawanie ketotyfenu w dawce 10 mg/kg na dobę samcom szczurów przez 10 tygodni (tj. dłużej niż trwa pełny cykl spermatogenezy) nie wpłynęło na ich płodność.

Doustne podawanie ketotyfenu w dawkach do 50 mg/kg/dobę samicom szczurów, nie wpływało niekorzystnie na ich płodność, jak również na rozwój prenatalny, przebieg ciąży oraz potomstwo odstawione od matki, chociaż zaobserwowano nieswoiste działanie toksyczne leku w dawkach 10 mg/kg i większych u ciężarnych samic. Ponadto nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych w okresie okołoporodowym. U potomstwa samic, którym podawano w okresie ciąży duże dawki leku (50 mg/kg na dobę), w pierwszych dniach po urodzeniu wykazano niewielkie zmniejszenie przeżywalności i przyrostu masy ciała, spowodowane toksycznym działaniem leku na matkę.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Zapach bananowy

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu propylu Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorofosforan bezwodny Syrop glukozowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 100 ml syropu, zamknięta zakrętką z

polipropylenu/polietylenu/PVDC zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci oraz z miarką dozującą (2,5 ml do 15 ml), w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Viale Shakespeare, 47 00144 Rzym Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1209

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4 stycznia 1980 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 2 kwietnia 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Zaditen