+ iMeds.pl

Zapilux 5 mgUlotka Zapilux

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zapilux

5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Olanzapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zapilux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zapilux

3.    Jak stosować Zapilux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zapilux

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zapilux i w jakim celu się go stosuje

Zapilux należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i stosowany jest w leczeniu następujących stanów:

-    schizofrenii - choroby, w której pacjent słyszy, widzi lub odczuwa nieistniejące rzeczy, ma fałszywe przekonania, niezwykłą podejrzliwość i wycofuje się z kontaktów z otoczeniem. Chory może również odczuwać depresję, niepokój lub napięcie.

-    umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych - stanu z takimi objawami, jak podniecenie lub euforia.

Wykazano również, że Zapilux zapobiega nawrotowi takich objawów u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie olanzapiną epizodu maniakalnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zapilux

Kiedy nie stosować leku Zapilux

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na olanzapinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może objawiać się wysypką, świądem, obrzękiem twarzy, obrzękiem warg lub dusznością. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy poinformować o tym lekarza.

•    Jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę oczu, taką jak pewien rodzaj jaskry (zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zapilux należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Nie zaleca się stosowania leku Zapilux u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem ze względu na możliwość ciężkich działań niepożądanych.

•    Leki tego rodzaju mogą wywoływać nietypowe ruchy, głównie w obrębie twarzy lub języka.

Jeśli taki objaw wystąpi po przyjęciu leku Zapilux, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

•    Bardzo rzadko leki tego typu wywołują zespół objawów z gorączką, przyspieszonym oddechem, poceniem się, sztywnością mięśni, ospałością lub sennością. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy od razu skontaktować się z lekarzem.

•    U pacjentów przyjmujących lek Zapilux obserwowano zwiększenie masy ciała. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

•    U pacjentów przyjmujących lek Zapilux notowano duże stężenie cukru i tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu) we krwi. Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu podczas jego trwania lekarz będzie zlecał badania krwi w celu skontrolowania stężenia cukru

i niektórych tłuszczów.

•    Jeśli u pacjenta lub u jego krewnego występowała w przeszłości zakrzepica, należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie takich leków, jak Zapilux może wiązać się z powstawaniem zakrzepów.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono którąkolwiek z wymienionych chorób, należy możliwie szybko zwrócić się do lekarza:

•    udar lub przemijające niedokrwienie mózgu (chwilowe objawy udaru),

•    choroba Parkinsona,

•    choroby gruczołu krokowego,

•    niedrożność jelit (niedrożność porażenna jelit),

•    choroba wątroby lub nerek,

•    choroby krwi,

•    choroba serca,

•    cukrzyca,

•    napady drgawkowe.

Jeśli u pacjenta z otępieniem wystąpił kiedykolwiek udar lub przemijające niedokrwienie mózgu, pacjent lub jego opiekun/krewny powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz może rutynowo, dla zachowania ostrożności, kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

Dzieci i młodzież

Zapilux nie jest przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Zapilux

Podczas stosowania leku Zapilux wolno przyjmować inne leki wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego. Zapilux przyjmowany jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi lub przeciwlękowymi albo ułatwiającymi zasypianie (trankwilizerami) może spowodować senność.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    leków przeciw parkinsonizmowi (agonistów dopaminy);

•    karbamazepiny (leku przeciwpadaczkowego i stabilizującego nastrój), fluwoksaminy (leku przeciwdepresyjnego) lub cyprofloksacyny (antybiotyku) - może być konieczna zmiana dawki leku Zapilux

•    węgla aktywowanego, gdyż należy go przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu leku Zapilux.

Zapilux z alkoholem

Podczas stosowania leku Zapilux nie należy pić alkoholu, gdyż alkohol w połączeniu z lekiem

Zapilux może powodować senność.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż niewielkie jego ilości przenikają do mleka kobiecego.

U niemowląt matek, które przyjmowały lek Zapilux w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnich trzech miesiącach ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność i (lub) osłabienie mięśni, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania i zaburzenia ssania. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy zwrócić się do lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów przyjmujących Zapilux istnieje ryzyko senności. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn. Należy poradzić się lekarza.

Zapilux zawiera laktozę

Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Zapilux

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz określi, ile tabletek leku Zapilux należy przyjmować i jak długo powinno trwać leczenie. Dawka dobowa leku Zapilux wynosi od 5 do 20 mg.

W razie nawrotu objawów należy skonsultować się z lekarzem, ale nie wolno przerywać stosowania leku Zapilux bez zalecenia lekarza.

Tabletki Zapilux przyjmuje się raz na dobę, w sposób zalecony przez lekarza. Należy dołożyć starań, aby przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia. Nie ma znaczenia, czy tabletkę zażywa się podczas posiłku, czy niezależnie od posiłków. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej przeznaczone są do stosowania doustnego.

Tabletki Zapilux są łamliwe, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Nie wolno dotykać ich wilgotnymi rękami, gdyż mogą się rozpaść.

1, 2. Chwycić blister za krawędzie.

3.    Ostrożnie wycisnąć tabletkę.

4.    Włożyć tabletkę do ust, gdzie szybko rozpuści się i będzie ją można łatwo połknąć.

Tabletkę można również wrzucić do pełnej szklanki lub filiżanki wody, soku pomarańczowego, soku jabłkowego, mleka lub kawy, i wymieszać. Po zmieszaniu z niektórymi napojami płyn może zmienić kolor i zmętnieć. Po wymieszaniu otrzymany płyn należy natychmiast wypić.

U pacjentów, którzy przyjęli większą dawkę leku Zapilux niż należy, mogą wystąpić następujące objawy: szybkie bicie serca, pobudzenie lub agresywność, zaburzenia mowy, nietypowe ruchy (zwłaszcza mięśni twarzy lub języka), obniżony poziom świadomości. Innymi objawami mogą być: ostre splątanie (dezorientacja), drgawki (padaczka), śpiączka, zespół objawów z gorączką, przyspieszonym oddechem, poceniem się, sztywnością mięśni, zawrotami głowy lub sennością, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi, nieprawidłowy rytm serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Zapilux

Pominiętą tabletkę należy zażyć natychmiast po przypomnieniu sobie. Nie należy przyjmować dwóch dawek w ciągu doby.

Przerwanie stosowania leku Zapilux

Nie wolno przerywać przyjmowania leku tylko z powodu poprawy samopoczucia. Ważne jest, aby przyjmować Zapilux tak długo, jak zalecił to lekarz.

W razie nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić takie objawy, jak pocenie się, niemożność zaśnięcia, drżenie, lęk lub nudności i wymioty. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku przed jego odstawieniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

■    nietypowe ruchy (częste działanie niepożądane, które może występować rzadziej niż u 1 na 10 osób), głównie w obrębie twarzy lub języka

■    zakrzepy krwi w żyłach (niezbyt częste działanie niepożądane, które może występować rzadziej niż u 1 na 100 osób), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, wywołując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

■    zespół objawów z gorączką, przyspieszonym oddechem, poceniem się, sztywnością mięśni, ospałością lub sennością (częstości tych działań niepożądanych nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    zwiększenie masy ciała,

•    senność,

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    zmiany liczby niektórych komórek krwi i stężenia lipidów we krwi,

•    zwiększenie stężenia cukru we krwi i w moczu,

•    wzmożone uczucie głodu,

•    zawroty głowy,

•    niepokój ruchowy,

•    drżenie,

•    sztywność lub skurcz mięśni (w tym ruchy gałek ocznych),

•    zaburzenia mowy,

•    zaparcie,

•    suchość w jamie ustnej,

•    wysypka,

•    utrata siły,

•    uczucie bardzo dużego zmęczenia,

•    zatrzymywanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, okolicy kostek lub stóp,

•    we wczesnym etapie leczenia u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie (ze zwolnieniem czynności serca), zwłaszcza podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Objawy te ustępują na ogół same, lecz jeśli nie ustąpią, należy poinformować o tym lekarza.

•    zaburzenia funkcji seksualnych, takie jak zmniejszony popęd płciowy u kobiet i u mężczyzn lub zaburzenia wzwodu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zwolnienie czynności serca,

•    wrażliwość na światło słoneczne,

•    nietrzymanie moczu, niemożność oddania moczu,

•    wypadanie włosów,

•    brak miesiączki lub zmniejszenie ilości cykli miesiączkowych

•    zmiany w obrębie piersi u mężczyzn i kobiet, takie jak nieprawidłowe wytwarzanie mleka lub nieprawidłowe powiększenie piersi

Inne dodatkowe działania niepożądane, których częstość nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    reakcja uczuleniowa (np. obrzęk w obrębie jamy ustnej i gardła, świąd, wysypka),

•    cukrzyca lub nasilenie jej przebiegu, sporadycznie z kwasicą ketonową (obecność związków ketonowych we krwi i w moczu) lub śpiączka,

•    obniżenie prawidłowej temperatury ciała,

•    napady drgawek, zazwyczaj u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono napady drgawkowe (padaczkę),

•    skurcze mięśni oka powodujące obrotowe ruchy gałek ocznych,

•    zaburzenia rytmu serca,

•    nagły zgon z niewyjaśnionej przyczyny,

•    zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, gorączkę i nudności,

•    choroba wątroby objawiająca się zmianą barwy skóry i białych części oka na kolor żółty,

•    choroba mięśni objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami,

•    przedłużony i (lub) bolesny wzwód.

Podczas leczenia olanzapiną u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem mogą wystąpić: udar mózgu, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, uczucie skrajnego zmęczenia, omamy wzrokowe, zwiększenie temperatury ciała, zaczerwienienie skóry oraz problemy z chodzeniem. Odnotowano kilka śmiertelnych przypadków w tej grupie pacjentów.

U pacjentów z chorobą Parkinsona Zapilux może powodować nasilenie objawów choroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Zapilux

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Zapilux

•    Substancją czynną leku jest olanzapina. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg lub 20 mg substancji czynnej.

•    Pozostałe składniki to: krospowidon (typ A), laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, aromat miętowy (w skład którego wchodzi olejek miętowy, olejek miętowy bezterpenowy, eukaliptol, menton, izomenton, metylenu octan, mentol), talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Zapilux i co zawiera opakowanie

Zapilux 5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg to żółte tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Nazwa “tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej” jest określeniem tabletki, która rozpuszcza się bezpośrednio w ustach i można ją łatwo połknąć.

Zapilux dostępny jest w pudełkach tekturowych zawierających 28, 35, 56 i 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH


S.C. Sandoz S.R.L.

Livezeni Street no 7A 540472Targu-Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

7 DK/H/1934/01-02-03-04/IB/5+6

Zapilux

Charakterystyka Zapilux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zapilux, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Zapilux, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Zapilux, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Zapilux, 20 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Tabletki 5 mg

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg olanzapiny (Olanzapinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 60,60 mg laktozy jednowodnej, co odpowiada 57,57 mg laktozy bezwodnej.

Tabletki 10 mg

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg olanzapiny (Olanzapinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 121,20 mg laktozy jednowodnej, co odpowiada 115,14 mg laktozy bezwodnej.

Tabletki 15 mg

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg olanzapiny (Olanzapinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 181,80 mg laktozy jednowodnej, co odpowiada 172,71 mg laktozy bezwodnej.

Tabletki 20 mg

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg olanzapiny (Olanzapinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 242,40 mg laktozy jednowodnej, co odpowiada 230,28 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Tabletki 5 mg

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 6,0±0,1 mm i grubości 2,6±0,2 mm. Tabletki 10 mg

Żółte, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 8,2±0,1 mm i grubości 2,4±0,2 mm.

Tabletki 15 mg

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 10,0±0,1 mm i grubości 3,1±0,2 mm. Tabletki 20 mg

Żółte, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 11,2±0,1 mm i grubości 2,7±0,2 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w podtrzymywaniu poprawy klinicznej podczas kontynuacji leczenia u pacjentów, którzy wykazywali początkową odpowiedź na leczenie.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub znacznym nasileniu.

U pacjentów, u których uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie epizodu maniakalnego olanzapiną, olanzapina jest wskazana w celu zapobiegania nawrotom w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Schizofrenia: zalecana dawka początkowa olanzapiny wynosi 10 mg/dobę.

Epizod maniakalny: dawka początkowa wynosi 15 mg w pojedynczej dawce dobowej w przypadku monoterapii lub 10 mg na dobę w leczeniu skojarzonym (patrz punkt 5.1).

Zapobieganie nawrotom w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg/dobę. U pacjentów, którzy otrzymywali olanzapinę w leczeniu epizodu maniakalnego, leczenie w zapobieganiu nawrotom należy kontynuować stosując tę samą dawkę.

W razie wystąpienia nowego epizodu maniakalnego, mieszanego lub depresyjnego, leczenie olanzapiną należy kontynuować (optymalizując dawkę w razie konieczności) i zastosować dodatkowe leczenie zaburzeń nastroju, jeśli istnieją wskazania kliniczne.

W trakcie leczenia schizofrenii, epizodu maniakalnego i w zapobieganiu nawrotom w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dawkę dobową można dostosowywać indywidualnie w zależności od stanu klinicznego, w przedziale dawek od 5 mg do 20 mg na dobę. Zwiększanie dawki do wartości większej niż zalecana dawka początkowa wskazane jest tylko po odpowiedniej weryfikacji stanu klinicznego i na ogół powinno być dokonywane w odstępach nie krótszych niż 24 godziny. Olanzapinę można podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Podczas odstawiania olanzapiny należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki.

Tabletkę Zapilux należy umieścić w ustach, gdzie szybko rozpuści się w ślinie i może być łatwo połknięta. Usunięcie nienaruszonej tabletki z ust jest trudne. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej jest krucha, dlatego należy ją przyjąć bezpośrednio po wyjęciu z blistra. Tabletkę można również wymieszać z pełną szklanką wody lub innego napoju (soku pomarańczowego lub jabłkowego, mleka lub kawy) i natychmiast wypić otrzymany płyn.

Olanzapina w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i olanzapina w postaci tabletek powlekanych są biorównoważne, mając podobną szybkość i stopień wchłaniania. Dawkowanie i częstość stosowania są takie same, jak tabletek powlekanych. Olanzapinę w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej można stosować zamiennie z tabletkami powlekanymi.

Populacja pediatryczna

Stosowanie olanzapiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. W krótkotrwałych badaniach z udziałem młodzieży stwierdzono większe przyrosty masy ciała oraz znaczniejsze zmiany stężenia lipidów i prolaktyny niż w badaniach u dorosłych pacjentów (patrz punkty 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Zastosowanie mniejszej dawki początkowej (5 mg/dobę) nie jest rutynowo zalecane, ale należy to rozważyć u osób w wieku 65 lat i starszych, jeśli wymagają tego warunki kliniczne (patrz także punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej (5 mg). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby (marskość, klasa A lub B w skali Childa-Pugha) dawka początkowa powinna wynosić 5 mg i można ją zwiększać tylko z zachowaniem ostrożności.

Płeć

Dawka początkowa i zakres dawek nie muszą być rutynowo zmieniane w zależności od płci.

Palenie tytoniu

Dawka początkowa i zakres dawek nie muszą być rutynowo zmieniane w zależności od tego, czy pacjent pali lub nie pali tytoniu.

Jeśli występuje więcej niż jeden czynnik, który może spowalniać metabolizm leku (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu), należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej. U takich pacjentów zwiększanie dawki (jeśli jest wskazane) należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności.

Jeśli konieczne jest zwiększanie dawki o 2,5 mg, należy zastosować produkt Zapilux w postaci tabletek powlekanych.

(Patrz punkty 4.5 i 5.2)

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci ze stwierdzonym ryzykiem jaskry z wąskim kątem przesączania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia przeciwpsychotycznego uzyskanie poprawy stanu klinicznego pacjenta może wymagać od kilku dni do kilku tygodni. W tym okresie należy uważnie obserwować stan pacjenta.

Psychoza i (lub) zaburzenia zachowania związane z otępieniem

Olanzapina nie została zatwierdzona do leczenia psychozy i (lub) zaburzeń zachowania związanych z otępieniem i nie zaleca się jej stosowania w tej szczególnej grupie pacjentów ze względu na zwiększenie umieralności i ryzyka incydentów naczyniowo-mózgowych. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych (trwających 6-12 tygodni) u pacjentów w podeszłym wieku (średnia wieku 78 lat) z psychozą i (lub) zaburzeniami zachowania związanymi z otępieniem, odnotowano dwukrotne zwiększenie częstości zgonów u pacjentów leczonych olanzapiną w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (odpowiednio 3,5% i 1,5%). Większa częstość zgonów nie była związana z dawką olanzapiny (średnia dawka dobowa 4,4 mg) ani z czasem trwania leczenia. Czynnikami ryzyka, które mogą predysponować pacjentów z tej grupy do zwiększonej częstości zgonów, są m.in. wiek powyżej 65 lat, zaburzenia połykania, sedacja, niedożywienie i odwodnienie, choroby płuc (np. zapalenie płuc z zachłyśnięciem lub bez) lub jednoczesne stosowanie benzodiazepin. Jednak częstość zgonów była większa u pacjentów leczonych olanzapiną niż w grupie placebo, niezależnie od wymienionych czynników ryzyka.

W tych samych badaniach klinicznych opisywano zdarzenia niepożądane dotyczące naczyń mózgowych (ang. cerebrovascular adverse events - CVAE, np. udar mózgu, przemijający napad niedokrwienny), w tym przypadki śmiertelne. U pacjentów leczonych olanzapiną występowało trzykrotne zwiększenie częstości CVAE w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (odpowiednio 1,3% i 0,4%). U wszystkich pacjentów, u których wystąpił incydent naczyniowo-mózgowy, zarówno leczonych olanzapiną, jak i otrzymujących placebo, występowały wcześniej czynniki ryzyka. Ustalono, że czynnikami ryzyka dla CVAE podczas leczenia olanzapiną był wiek powyżej 75 lat i otępienie naczyniowe lub mieszane. W badaniach tych nie ustalono skuteczności olanzapiny.

Choroba Parkinsona

Nie zaleca się stosowania olanzapiny w leczeniu psychozy wywołanej działaniem agonistów dopaminy u pacjentów z chorobą Parkinsona. W badaniach klinicznych zaostrzenie objawów parkinsonizmu oraz omamy były zgłaszane bardzo często i z większą częstością niż w grupie otrzymującej placebo (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów skuteczność olanzapiny w leczeniu objawów psychotycznych była nie większa niż w grupie placebo. W badaniach tych warunkiem był stabilny stan kliniczny pacjentów po zastosowaniu najmniejszej skutecznej dawki leków przeciw parkinsonizmowi (agonistów dopaminy) na początku badania oraz stosowanie tych samych leków przeciw parkinsonizmowi w tych samych dawkach przez cały okres badania. Podawanie olanzapiny rozpoczynano od 2,5 mg/dobę, a następnie dawkę stopniowo zwiększano do wartości maksymalnej 15 mg/dobę w oparciu o ocenę prowadzącego badanie.

Złośliwy zespół neuroleptvcznv (ZZN)

ZZN jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu, związanym z zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych. Zgłaszano również rzadkie przypadki opisywane jako ZZN w związku ze stosowaniem olanzapiny. Objawami klinicznymi ZZN są: wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości i objawy niestabilności układu autonomicznego (nieregularne tętno lub ciśnienie tętnicze, tachykardia, pocenie się i zaburzenia rytmu serca). Dodatkowe objawy mogą obejmować zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej, mioglobinurię (rabdomiolizę) i ostrą niewydolność nerek. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na ZZN lub wystąpi wysoka gorączka z niewyjaśnionych przyczyn bez dodatkowych klinicznych objawów ZZN, konieczne jest natychmiastowe odstawienie wszystkich leków przeciwpsychotycznych, w tym olanzapiny.

Hiperglikemia i cukrzyca

Rzadko opisywano hiperglikemię i (lub) rozwój lub zaostrzenie cukrzycy, niekiedy z kwasicą ketonową lub śpiączką. Były również przypadki zakończone zgonem (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, które może być czynnikiem predysponującym. Zalecane jest odpowiednie kontrolowanie stanu klinicznego, zgodnie z wytycznymi dla leków przeciwpsychotycznych, np. oznaczenie stężenia glukozy we krwi przed rozpoczęciem leczenia, po 12 tygodniach stosowania olanzapiny, a następnie raz w roku. Pacjentów otrzymujących jakiekolwiek leki przeciwpsychotyczne, w tym olanzapinę, należy obserwować, czy nie występują u nich objawy przedmiotowe i podmiotowe hiperglikemii (takie jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a u pacjentów z cukrzycą lub czynnikami ryzyka dla rozwoju cukrzycy należy systematycznie oceniać kontrolę glikemii. Należy systematycznie sprawdzać masę ciała pacjenta, tzn. przed rozpoczęciem leczenia, po 4, 8 i 12 tygodniach stosowania olanzapiny, a następnie w odstępach 3-miesięcznych.

Zaburzenia lipidowe

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów leczonych olanzapiną obserwowano niepożądane zmiany dotyczące lipidów (patrz punkt 4.8). W przypadku zmian profilu lipidowego należy wdrożyć odpowiednie postępowanie, jeśli jest to wskazane klinicznie, zwłaszcza u pacjentów z dyslipidemią oraz pacjentów z czynnikami ryzyka dla rozwoju zaburzeń lipidowych.

U pacjentów otrzymujących jakiekolwiek leki przeciwpsychotyczne, w tym olanzapinę, należy systematycznie sprawdzać stężenie lipidów, zgodnie z wytycznymi dla leków przeciwpsychotycznych, tzn. przed rozpoczęciem leczenia, po 12 tygodniach stosowania olanzapiny, a następnie co 5 lat.

Aktywność przeciwcholinergiczna

Wprawdzie w warunkach in vitro olanzapina wykazuje aktywność przeciwcholinergiczną, dane z badań klinicznych wykazały małą częstość związanych z tym zdarzeń niepożądanych. Jednak ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania olanzapiny u pacjentów ze współistniejącymi chorobami, zaleca się ostrożność w przypadku przepisywania olanzapiny pacjentom z rozrostem gruczołu krokowego lub niedrożnością porażenną jelit i podobnymi schorzeniami.

Czynność wątroby

Często obserwowano (zwłaszcza we wczesnej fazie leczenia) przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych - alaninowej (AlAT) i asparaginianowej (AspAT). Należy zachować ostrożność i kontrolować aktywność enzymów u pacjentów ze zwiększoną aktywnością AlAT i (lub) AspAT, u pacjentów z przedmiotowymi i podmiotowymi objawami zaburzeń czynności wątroby, u pacjentów ze schorzeniami związanymi z ograniczoną rezerwą czynnościową wątroby oraz u pacjentów otrzymujących leki o możliwym działaniu hepatotoksycznym. W przypadkach rozpoznania zapalenia wątroby (w tym miąższowego, cholestatycznego lub mieszanego uszkodzenia wątroby) leczenie olanzapiną należy przerwać.

Neutropenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z małą liczbą leukocytów i (lub) neutrofilów z dowolnej przyczyny, u pacjentów otrzymujących leki, które mogą powodować neutropenię, u pacjentów z polekowym zahamowaniem czynności lub toksycznym uszkodzeniem szpiku kostnego w wywiadzie, u pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku kostnego wywołanym przez współistniejącą chorobę, radioterapię lub chemioterapię oraz u pacjentów z hipereozynofilią lub chorobami rozrostowymi szpiku. Neutropenia była często opisywana podczas jednoczesnego stosowania olanzapiny i kwasu walproinowego (patrz punkt 4.8).

Przerwanie leczenia

Po nagłym przerwaniu leczenia olanzapiną bardzo rzadko (<0,01%) opisywano ostre objawy, takie jak pocenie się, bezsenność, drżenie, niepokój, nudności lub wymioty.

Odstęp QT

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych olanzapiną niezbyt często (od 0,1% do 1%) obserwowano znaczące klinicznie wydłużenie odstępu QTc (z poprawką Fridericia [QTcF]

>500 milisekund [ms] w każdym momencie po rozpoczęciu badania u pacjentów z początkową wartością QTcF <500 ms), bez istotnych różnic w zakresie towarzyszących zdarzeń sercowych w porównaniu z grupą placebo. Jednak, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania olanzapiny w skojarzeniu z lekami, które wydłużają odstęp QTc, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Niezbyt często (>0,1% i <1%) opisywano powstawanie zakrzepu z zatorami w układzie żylnym pozostające w czasowym związku z leczeniem olanzapiną. Nie ustalono przyczynowego związku między żylną chorobą zakrzepowo-zatorową a leczeniem olanzapiną. Ponieważ jednak u pacjentów ze schizofrenią często istnieją nabyte czynniki ryzyka zakrzepów z zatorami w układzie żylnym, należy określić wszystkie możliwe czynniki ryzyka zakrzepu z zatorami (np. unieruchomienie) i zastosować środki zapobiegawcze.

Ogólna aktywność ośrodkowego układu nerwowego

Ze względu na główne działanie olanzapiny na OUN należy zachować ostrożność podczas stosowania jej w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu ośrodkowym oraz z alkoholem. Ponieważ w warunkach in vitro lek wykazuje antagonizm wobec dopaminy, olanzapina może działać antagonistycznie wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy.

Napady drgawkowe

Olanzapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub u których występują czynniki, które mogą obniżać próg drgawkowy. Napady drgawkowe opisywano rzadko u pacjentów leczonych olanzapiną. W większości tych przypadków stwierdzano napady drgawkowe w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka napadów.

Późne dyskinezy

W trwających rok lub krócej badaniach porównawczych stosowanie olanzapiny wiązało się z istotnie statystycznie mniejszą częstością dyskinez występujących w trakcie leczenia. Jednak ryzyko późnych dyskinez zwiększa się podczas długotrwałej ekspozycji, dlatego jeśli u pacjenta leczonego olanzapiną wystąpią przedmiotowe lub podmiotowe objawy późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Objawy te mogą przejściowo zaostrzać się lub nawet pojawić się po przerwaniu leczenia.

Niedociśnienie ortostatyczne

W badaniach klinicznych dotyczących olanzapiny rzadko obserwowano niedociśnienie ortostatyczne u osób w podeszłym wieku. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, u pacjentów w wieku powyżej 65 lat zaleca się okresowe kontrolowanie ciśnienia tętniczego.

Nagły zgon sercowy

Po wprowadzeniu olanzapiny do obrotu opisano przypadki nagłego zgonu sercowego pacjentów leczonych olanzapiną. W retrospektywnym, obserwacyjnym badaniu kohortowym ryzyko przypuszczalnego nagłego zgonu sercowego u pacjentów leczonych olanzapiną był prawie dwukrotnie większe niż u pacjentów nieotrzymujących leków przeciwpsychotycznych. W badaniu tym, uwzględniającym analizę puli wyników, ryzyko dla grupy leczonej olanzapiną było zbliżone do ryzyka związanego ze stosowaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Populacja pediatryczna

Stosowanie olanzapiny nie jest wskazane w leczeniu dzieci i młodzieży. Badania u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat wykazały różne działania niepożądane, w tym zwiększenie masy ciała, zmianę parametrów metabolicznych i zwiększenie stężenia prolaktyny. Nie badano odległych skutków tych działań niepożądanych i pozostają one nieznane (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Laktoza

Ten produkt leczniczy zawierają laktozę jednowodną. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Populacja pediatryczna

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Potencjalne interakcje wpływające na działanie olanzapiny

Olanzapina jest metabolizowana przez CYP1A2, dlatego substancje, które mogą swoiście pobudzać lub hamować aktywność tego izoenzymu, mogą wpływać na farmakokinetykę olanzapiny.

Pobudzanie aktywności CYP1A2

Metabolizm olanzapiny może być pobudzany przez palenie tytoniu i karbamazepinę, co może prowadzić do zmniejszenia stężenia olanzapiny. Obserwowano tylko niewielkie lub umiarkowane zwiększenie klirensu olanzapiny. Następstwa kliniczne są prawdopodobnie nieznaczne, ale zaleca się kontrolowanie stanu pacjenta, a w razie potrzeby rozważenie zwiększenia dawki olanzapiny (patrz punkt 4.2).

Hamowanie aktywności CYP1A2

Wykazano, że fluwoksamina, swoisty inhibitor CYP1A2, znacząco hamuje metabolizm olanzapiny. Średnie zwiększenie wartości Cmax po podaniu fluwoksaminy wynosiło 54% u niepalących kobiet i 77% u palących mężczyzn. Średnie zwiększenie wartości AUC olanzapiny wynosiło odpowiednio 52% i 108%. U pacjentów stosujących fluwoksaminę lub jakiekolwiek inne inhibitory CYP1A2 (takie jak cyprofloksacyna) należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej. W momencie rozpoczynania leczenia inhibitorem CYP1A2 należy rozważyć zmniejszenie dawki olanzapiny.

Zmniejszenie biodostępności

Węgiel aktywowany zmniejsza biodostępność olanzapiny podawanej doustnie o 50-60% i powinien być podawany co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po podaniu olanzapiny.

Nie stwierdzono, aby fluoksetyna (inhibitor CYP2D6), pojedyncze dawki leku zobojętniającego (zawierającego glin lub magnez) lub cymetydyna, w istotny sposób wpływały na farmakokinetykę olanzapiny.

Potencjalny wpływ olanzapiny na inne produkty lecznicze

Olanzapina może działać antagonistycznie wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy. Olanzapina nie hamuje in vitro głównych izoenzymów CYP450 (np. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). Dlatego nie oczekuje się występowania szczególnych interakcji, co potwierdziły badania in vivo, w których nie wykryto hamowania metabolizmu następujących substancji czynnych: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (reprezentujących głównie szlak CYP2D6), warfaryny (CYP2C9), teofiliny (CYP1A2) lub diazepamu (CYP3A4 i 2C19).

Olanzapina nie wykazywała interakcji w skojarzeniu z litem lub biperydenem.

Monitorowanie stężenia kwasu walproinowego w osoczu nie wskazuje na konieczność dostosowania dawki kwasu walproinowego po dołączeniu do leczenia olanzapiny.

Ogólna aktywność OUN

Należy zachować ostrożność u pacjentów pijących alkohol lub przyjmujących leki, które mogą hamować aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania olanzapiny i leków przeciw parkinsonizmowi u pacjentów z chorobą Parkinsona i otępieniem (patrz punkt 4.4).

Odstęp QTc

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania olanzapiny z lekami, które powodują wydłużenie odstępu QTc (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Brak odpowiednich, prawidłowo kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Pacjentki należy poinformować o konieczności powiadomienia lekarza o stwierdzonej lub planowanej ciąży podczas leczenia olanzapiną. Jednak ze względu na ograniczone doświadczenie u ludzi olanzapinę można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści uzasadniają możliwe ryzyko dla płodu.

U noworodków, których matki przyjmowały w trzecim trymestrze ciąży leki przeciwpsychotyczne (w tym olanzapinę), istnieje ryzyko reakcji niepożądanych, m.in. objawów pozapiramidowych i (lub) objawów odstawienia o różnym nasileniu i czasie trwania. Opisywano występowanie pobudzenia, zwiększonego lub zmniejszonego napięcia mięśniowego, drżenia, senności, niewydolności oddechowej lub zaburzeń ssania. Noworodki te należy poddać uważnej obserwacji.

Karmienie piersią

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych kobiet karmiących piersią olanzapina przenikała do mleka kobiecego. Średnią ekspozycję u noworodka (mg/kg mc.) w stanie stacjonarnym oceniano na 1,8% dawki olanzapiny dla matki (w mg/kg mc.). Pacjentkom należy odradzić karmienie piersią podczas przyjmowania olanzapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponieważ olanzapina może wywoływać senność i zawroty głowy, pacjentom należy zalecić ostrożność podczas obsługiwania maszyn, w tym również podczas prowadzenia pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

Dorośli

Najczęściej (u >1% pacjentów) zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem olanzapiny w badaniach klinicznych były: senność, zwiększenie masy ciała, eozynofilia, zwiększenie stężenia prolaktyny, cholesterolu, glukozy i triglicerydów (patrz punkt 4.4), glukozuria, zwiększenie apetytu, zawroty głowy, akatyzja, parkinsonizm (patrz punkt 4.4), dyskineza, niedociśnienie ortostatyczne, działanie przeciwcholinergiczne, przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.4), wysypka, astenia, uczucie zmęczenia i obrzęk.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane i wyniki badań diagnostycznych zgłaszane spontanicznie i obserwowane podczas badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Neutropenia

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja alergiczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała1

Zwiększenie stężenia cholesterolu2,3 Zwiększenie stężenia glukozy4

Zwiększenie stężenia triglicerydów2,5 Glukozuria Zwiększone łaknienie

Rozwój lub zaostrzenie cukrzycy sporadycznie związane z kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym przypadki zgonu (patrz punkt 4.4) Hipotermia

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Zawroty głowy AkatyzjaParkinsonizmDyskineza6

Napady drgawek w większości przypadków u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub z czynnikami ryzyka ich wystąpienia.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4)

Dystonia (w tym rotacja gałek ocznych)

Późna dyskineza Objawy odstawienia7

Zaburzenia serca

Bradykardia Wydłużenie odstępu QTc (patrz punkt 4.4)

Tachykardia komorowa/ migotanie komór, nagły zgon (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne

Zakrzep z zatorami (w tym zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich), patrz punkt 4.4

Zaburzenia żołądka i jelit

Lekkie, przemijające działania

przeciwcholinergiczne, w tym zaparcie i suchość w jamie ustnej

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT), zwłaszcza na początku leczenia (patrz punkt 4.4)

Zapalenie wątroby (w tym miąższowe, cholestatyczne lub mieszane uszkodzenie wątroby)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Reakcja nadwrażliwości na światło Łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zatrzymanie

moczu

Uczucie parcia na pęcherz

Ciąża, połóg i okres

okołoporodowy

Zespół odstawienia leku u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia wzwodu Osłabienie libido u mężczyzn i kobiet

Brak miesiączki

Powiększenie

piersi

Mlekotok u kobiet

Ginekomastia/ powiększenie piersi u mężczyzn

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

Zmęczenie

Obrzęk

Badania

diagnostyczne

Zwiększone

stężenie

prolaktyny

osoczu8

Duża aktywność kinazy kreatynowej Zwiększone

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

stężenie

bilirubiny

całkowitej

1    Znaczące klinicznie zwiększenie masy ciała obserwowano we wszystkich kategoriach BMI (ang. Body Mass Index).

Po krótkotrwałym leczeniu (mediana czasu trwania 47 dni) zwiększenie masy ciała w porównaniu z wartością wyjściową o co najmniej 7% obserwowano bardzo często (22,2% pacjentów), o co najmniej 15% często (4,2% pacjentów), a o co najmniej 25% niezbyt często (0,8% pacjentów). Podczas długotrwałego stosowania produktu (co najmniej 48 tygodni) zwiększenie masy ciała o co najmniej 7%, 15% i 25% było bardzo częste (odpowiednio, u 64,4%, 31,7% i 12,3% pacjentów).

2    Średnie zwiększenie stężenia lipidów na czczo (całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL

i triglicerydów) było większe u pacjentów bez zaburzeń gospodarki lipidowej na początku badania.

3    Obserwowane w przypadku początkowego stężenia cholesterolu na czczo (<5,17 mmol/l), które zwiększało się do dużego (>6,2 mmol/l). Zmiany stężenia cholesterolu na czczo od granicznych wartości początkowych (>5,17 mmol/l - <6,2 mmol/l) do dużych (>6,2 mmol/l) były bardzo częste.

4    Obserwowany w przypadku początkowego stężenia glukozy na czczo (<5,56 mmol/l), które zwiększało się do dużego (>7 mmol/l). Zmiany stężenia glukozy na czczo od granicznych wartości początkowych (>5,56 - <7 mmol/l) do dużych (>7 mmol/l) były bardzo częste.

5    Obserwowany w przypadku początkowego stężenia triglicerydów na czczo (<1,69 mmol/l), które zwiększało się do dużego (>2,26 mmol/l). Zmiany stężenia triglicerydów na czczo od granicznych wartości początkowych (>1,69 mmol/l - <2,26 mmol/l) do dużych (>2,26 mmol/l) były bardzo częste.

6    W badaniach klinicznych częstość parkinsonizmu i dystonii u pacjentów leczonych olanzapiną była liczbowo większa, ale bez istotności statystycznej w porównaniu z placebo. U pacjentów leczonych olanzapiną rzadziej stwierdzano parkinsonizm, akatyzję i dystonię niż u pacjentów leczonych stopniowo zwiększanymi dawkami haloperydolu. Z powodu braku dokładnych informacji dotyczących wcześniejszego występowania u tych pacjentów ostrych lub przewlekłych ruchowych zaburzeń pozapiramidowych obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, że olanzapina wywołuje mniej późnych dyskinez i (lub) innych późnych zaburzeń pozapiramidowych.

7    Nagłe odstawienie olanzapiny powodowało wystąpienie ostrych objawów, takich jak pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności i wymioty.

8    W badaniach klinicznych trwających do 12 tygodni stężenie prolaktyny w osoczu przekroczyło górną granicę normy u około 30% leczonych olanzapiną pacjentów z prawidłowym stężeniem wyjściowym. U większości tych pacjentów zwiększenie było na ogół niewielkie i utrzymywało się poniżej dwukrotnej wartości górnej granicy normy.

Długotrwałe stosowanie produktu (przez co najmniej 48 tygodni)

Odsetek pacjentów, u których wystąpiło niepożądane, istotne klinicznie zwiększenie masy ciała, stężenia glukozy, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL lub triglicerydów, zwiększał się z czasem. U dorosłych pacjentów po 9-12 miesiącach leczenia tempo zwiększenia średniego stężenia glukozy we krwi malało po upływie około 4 do 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje na temat szczególnych populacji

W badaniach klinicznych u osób w podeszłym wieku z otępieniem leczenie olanzapiną wiązało się z większą częstością zgonów i incydentów naczyniowo-mózgowych w porównaniu z placebo (patrz także punkt 4.4). Do bardzo częstych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem olanzapiny w tej grupie pacjentów należały zaburzenia chodu i upadki. Często obserwowano zapalenie płuc, podwyższoną temperaturę ciała, letarg, rumień, omamy wzrokowe i nietrzymanie moczu.

W badaniach klinicznych u pacjentów z psychozą polekową (wywołaną przez leki z grupy agonistów dopaminy) w przebiegu choroby Parkinsona zaostrzenie objawów parkinsonizmu i omamy zgłaszano bardzo często i częściej niż w grupie otrzymującej placebo.

W jednym badaniu klinicznym u pacjentów z manią w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, leczenie skojarzone walproinianem z olanzapiną spowodowało wystąpienie neutropenii u 4,1% pacjentów. Możliwym czynnikiem sprzyjającym mogło być duże stężenie walproinianu w osoczu. Olanzapina podawana z litem lub walproinianem powodowała zwiększenie częstości (>10%) drżenia, suchości w jamie ustnej, zwiększonego łaknienia i zwiększenia masy ciała. Często opisywano również zaburzenia mowy. Podczas leczenia olanzapiną w skojarzeniu z litem lub diwalproeksem u 17,4% pacjentów w aktywnej fazie leczenia (do 6 tygodni) występowało zwiększenie masy ciała o co najmniej 7% w stosunku do wartości początkowej. Długotrwałe leczenie olanzapiną (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania nawrotom u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym wiązało się ze zwiększeniem masy ciała u 39,9% pacjentów o co najmniej 7% w stosunku do wartości początkowej.

Populacja pediatryczna

Stosowanie olanzapiny nie jest wskazane w leczeniu dzieci i młodzieży w wiek poniżej 18 lat. Wprawdzie nie przeprowadzono badań klinicznych mających na celu porównanie młodzieży do dorosłych, jednak porównano dane z badań z udziałem młodzieży z danymi z badań u dorosłych.

Poniższa tabela podsumowuje działania niepożądane zgłaszane z większą częstością u młodzieży (w wieku od 13 do 17 lat) niż u dorosłych lub działania niepożądane stwierdzone tylko podczas krótkotrwałych badań u młodzieży. Okazuje się, że klinicznie istotne zwiększenie masy ciała (o co najmniej 7%) występuje częściej u młodzieży niż u dorosłych przy porównywalnej ekspozycji. Zakres zwiększenia masy ciała i odsetek młodzieży, u której wystąpiło klinicznie istotne zwiększenie masy ciała było większe po długotrwałej ekspozycji (co najmniej 24-tygodniowej) niż po ekspozycji krótkotrwałej.

W obrębie każdej grupy objawy niepożądane o określonej częstości występowania są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Do bardzo częstych objawów przedawkowania (częstość >10%) należy tachykardia, pobudzenie i (lub) agresja, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i zaburzenia świadomości od nadmiernego uspokojenia do śpiączki.

Inne istotne medycznie następstwa przedawkowania to m.in. majaczenie, drgawki, śpiączka, możliwość wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego, depresja ośrodka oddechowego, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca (<2% przypadków przedawkowania) oraz zatrzymanie serca i oddychania. Opisywano zejścia śmiertelne w ostrym przedawkowaniu dawką wynoszącą zaledwie 450 mg, ale donoszono również o przypadkach przeżycia po ostrym przedawkowaniu olanzapiny w dawce doustnej około 2 g.

Postępowanie

Brak swoistej odtrutki na olanzapinę. Nie zaleca się wywoływania wymiotów. Może być wskazane zastosowanie standardowych metod postępowania w przypadku przedawkowania leków (takich jak płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego). Wykazano, że jednoczesne podanie węgla aktywowanego zmniejsza biodostępność olanzapiny w postaci doustnej o 50-60%.

Leczenie objawowe i monitorowanie czynności ważnych dla życia narządów należy wdrożyć w zależności od obrazu klinicznego. Może ono obejmować leczenie niedociśnienia tętniczego i zapaści krążeniowej oraz wspomaganie czynności oddechowej. Nie należy stosować adrenaliny, dopaminy lub innych leków sympatykomimetycznych o działaniu agonistycznym na receptory beta-adrenergiczne, gdyż pobudzenie tych receptorów może pogłębić niedociśnienie tętnicze. Monitorowanie układu krążenia jest konieczne w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu. Ścisły nadzór medyczny i monitorowanie należy prowadzić do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne diazepiny, oksazepiny i tiazepiny. Kod ATC: N05AH03

Działania farmakodynamiczne

Olanzapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, przeciwmaniakalnym i stabilizującym nastrój, który charakteryzuje się szerokim zakresem działania na szereg układów receptorowych.

W badaniach nieklinicznych olanzapina wykazywała powinowactwo do różnych receptorów (Ki <100 nM): serotoninowych 5HT2A2C, 5HT3, 5HT6, dopaminowych Di, D2, D3, D4, D5, cholinergicznych muskarynowych mi - m5, alfa-1-adrenergicznych oraz histaminowych Hi. Badania zachowania zwierząt po zastosowaniu olanzapiny wskazują na działanie antagonistyczne wobec 5HT, dopaminy i układu cholinergicznego, zgodnie z profilem wiązania z odpowiednimi receptorami.

W warunkach in vitro olanzapina wykazywała większe powinowactwo do receptorów serotoninergicznych 5HT2 niż do receptorów dopaminergicznych D2 oraz większą aktywność receptorów serotoninergicznych 5HT2 niż dopaminergicznych D2 w modelach in vivo. Badania elektrofizjologiczne wykazały, że olanzapina wybiórczo zmniejszała wyładowania w neuronach mezolimbicznych (A10) przy nieznacznym wpływie na szlaki w prążkowiu (A9), biorące udział w czynnościach motorycznych. Olanzapina zmniejszała warunkową reakcję unikania (test wskazujący na działanie przeciwpsychotyczne) w dawkach mniejszych od dawek wywołujących katalepsję (wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych o charakterze ruchowym).

W odróżnieniu od innych leków przeciwpsychotycznych olanzapina zwiększa reaktywność w teście badającym aktywność przeciwlękową.

W badaniu z zastosowaniem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), po podaniu doustnej pojedynczej dawki olanzapiny (10 mg) zdrowym ochotnikom stwierdzono większy stopień wysycenia przez olanzapinę receptorów 5HT2A w stosunku do receptorów dopaminowych D2. Ponadto badanie obrazowe wykonane metodą tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) u pacjentów ze schizofrenią wykazało, że u pacjentów reagujących na olanzapinę stopień wysycenia receptorów D2 w prążkowiu był mniejszy niż u pacjentów reagujących na niektóre inne leki przeciwpsychotyczne

1    rysperydon, a porównywalny u pacjentów reagujących na klozapinę.

Skuteczność kliniczna

W obu z dwóch badań kontrolowanych placebo oraz w dwóch z trzech badań pod kontrolą leku porównawczego, w których brało udział ponad 2900 pacjentów ze schizofrenią z objawami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, olanzapina wiązała się ze statystycznie istotną, większą poprawą w zakresie obu typów objawów.

W międzynarodowym badaniu porównawczym z podwójnie ślepą próbą, dotyczącym schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych i pokrewnych, w którym wzięło udział 1481 pacjentów z towarzyszącymi objawami depresyjnymi o różnym stopniu nasilenia (średni wynik początkowy w skali oceny depresji Montgomery-Asberg Depression Rating Scale wynosił 16,6), prospektywna wtórna analiza zmiany poziomu nastroju w stosunku do nastroju początkowego wykazała statycznie znaczącą jego poprawę (p=0,001) na korzyść olanzapiny (-6,0) w porównaniu do haloperydolu (-3,1).

U pacjentów z epizodem maniakalnym lub mieszanym w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego olanzapina wykazywała większą skuteczność w zmniejszaniu objawów maniakalnych w ciągu 3 tygodni w porównaniu z placebo i walproinianem semisodu (diwalproeksem). Olanzapina wykazywała także skuteczność porównywalną do haloperydolu pod względem odsetka pacjentów z remisją objawów maniakalnych lub depresyjnych po 6 i 12 tygodniach. W badaniu dotyczącym leczenia skojarzonego u pacjentów otrzymujących lit lub walproinian przez co najmniej

2    tygodnie, dołączenie olanzapiny w dawce 10 mg (w skojarzeniu z litem lub walproinianem) powodowało większą redukcję objawów manii w porównaniu z monoterapią litem lub walproinianem po 6 tygodniach.

W 12-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom u pacjentów z epizodem maniakalnym, u których uzyskano remisję podczas leczenia olanzapiną i których następnie przydzielono losowo do grupy otrzymującej olanzapinę lub placebo, olanzapina wykazywała statystycznie istotną przewagę nad placebo w odniesieniu do głównego punktu końcowego, jakim był nawrót zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Olanzapina wykazywała również statystycznie istotną przewagę w porównaniu do placebo pod względem skuteczności zapobiegania nawrotom zarówno manii, jak i depresji.

W drugim 12-miesięcznym badaniu dotyczącym zapobiegania nawrotom u pacjentów z epizodem maniakalnym, u których uzyskano remisję podczas leczenia skojarzonego olanzapiną i litem i których następnie przydzielono losowo do grupy otrzymującej olanzapinę lub lit w monoterapii, skuteczność olanzapiny była statystycznie nie mniejsza niż skuteczność litu w odniesieniu do głównego punktu końcowego, jakim był nawrót zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (olanzapina 30,0%, lit 38,3%; p=0,055).

W 18-miesięcznym badaniu dotyczącym leczenia skojarzonego u pacjentów z epizodem maniakalnym lub mieszanym, u których osiągnięto stabilizację stanu klinicznego po zastosowaniu olanzapiny w skojarzeniu z lekiem stabilizującym nastrój (litem lub walproinianem), długotrwałe podawanie olanzapiny w skojarzeniu z litem lub walproinianem nie wykazywało statystycznie istotnej przewagi wobec monoterapii litem lub walproinianem pod względem opóźnienia nawrotu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, zdefiniowanego w oparciu o kryteria w postaci zespołu objawów (diagnostyczne).

Populacja pediatryczna

Doświadczenie u młodzieży (w wieku od 13 do 17 lat) ogranicza się do danych uzyskanych u 200 pacjentów, a dotyczących skuteczności krótkotrwałego leczenia schizofrenii (6 tygodni) oraz manii w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego (3 tygodnie). Olanzapinę stosowano w elastycznych dawkach, sięgających od dawki początkowej 2,5 mg/dobę aż do 20 mg/dobę. W trakcie leczenia olanzapiną zwiększenie masy ciała u młodzieży było istotnie większe niż u dorosłych pacjentów. Zakres zmian oznaczanego na czczo stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, triglicerydów i prolaktyny był większy u młodzieży niż u dorosłych (patrz punkty 4.4 i 4.8). Nie ma danych dotyczących podtrzymania tego działania, a informacje o bezpieczeństwie długotrwałego leczenia są ograniczone (patrz punkty 4.4 i 4.8).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Olanzapina w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej jest biorównoważna z olanzapiną w postaci tabletek powlekanych, wykazuje podobną szybkość i stopień wchłaniania. Olanzapina w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej może być stosowana zamiennie z olanzapiną w postaci tabletek powlekanych.

Olanzapina dobrze się wchłania po podaniu doustnym i osiąga maksymalne stężenia w osoczu w ciągu 5 do 8 godzin. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym w porównaniu z drogą dożylną nie została ustalona.

Dystrybucja

Wiązanie olanzapiny z białkami osocza wynosiło około 93% w przedziale stężeń od około 7 do około 1000 ng/ml. Olanzapina wiąże się głównie z albuminami i alfa-1-kwaśną glikoproteiną.

Metabolizm

Olanzapina jest metabolizowana w wątrobie na drodze sprzęgania i utleniania. Głównym metabolitem obecnym w krążeniu jest 10-N-glukuronid, który nie przenika przez barierę krew-mózg. Izoenzymy CYP1A2 i CYP2D6 układu cytochromu P450 biorą udział w wytwarzaniu metabolitów N-demetylowych i 2-hydroksymetylowych. W badaniach na zwierzętach oba te metabolity wykazywały istotnie mniejszą aktywność farmakologiczną in vivo w porównaniu z olanzapiną.

Główne działanie farmakologiczne zależy od związku macierzystego - olanzapiny.

Wydalanie

Po podaniu doustnym średni okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji olanzapiny u zdrowych osób jest różny w zależności od wieku i płci.

U zdrowych osób w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starszych) w porównaniu z osobami młodszymi średni okres półtrwania w fazie eliminacji był wydłużony (51,8 vs. 33,8 godziny), a klirens był zmniejszony (17,5 vs. 18,2 l/godzinę). Zmienność parametrów farmakokinetycznych obserwowana u osób w podeszłym wieku mieści się w przedziale określonym dla osób młodszych.

U 44 pacjentów ze schizofrenią w wieku >65 lat podawanie dawek od 5 do 20 mg/dobę nie powodowało znaczących różnic w profilu zdarzeń niepożądanych.

W porównaniu z mężczyznami, średni okres półtrwania w fazie eliminacji u kobiet był nieco dłuższy (36,7 vs. 32,4 godziny), a klirens zmniejszony (18,9 vs. 27,3 l/godzinę). Jednak profil bezpieczeństwa olanzapiny w przedziale dawek 5-20 mg był podobny u kobiet (n=467) i u mężczyzn (n=869).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) nie stwierdzono znaczących różnic w wartości średniego okresu półtrwania w fazie eliminacji (37,7 vs. 32,4 godziny) lub klirensu (21,2 vs. 25,0 l/godzinę) w porównaniu z osobami zdrowymi. Badanie z wykorzystaniem bilansu mas wykazało, że około 57% olanzapiny znakowanej radioizotopem występowało w moczu, głównie w postaci metabolitów.

Osoby palace tytoń

U osób palących z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby średni okres półtrwania w fazie eliminacji był wydłużony (39,3 godziny), a klirens zmniejszony (18,0 l/godzinę) w podobnym stopniu, co u zdrowych osób niepalących (odpowiednio 48,8 godziny i 14,1 l/godzinę).

U osób niepalących w porównaniu z palącymi (mężczyznami i kobietami), średni okres półtrwania w fazie eliminacji był dłuższy (38,6 vs. 30,4 godziny), a klirensu mniejszy (18,6 vs. 27,7 l/godzinę).

Klirens osoczowy olanzapiny jest mniejszy u osób w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi, u kobiet w porównaniu z mężczyznami oraz u osób niepalących w porównaniu z palącymi. Jednak wpływ takich czynników, jak wiek, płeć lub palenie tytoniu na klirens i okres półtrwania olanzapiny jest niewielki na tle ogólnej zmienności międzyosobniczej.

W badaniu obejmującym osoby rasy kaukaskiej, Japończyków i Chińczyków nie wykryto różnic w zakresie parametrów farmakokinetycznych w tych trzech populacjach.

Populacja pediatryczna

Młodzież w wieku od 13 do 17 lat: farmakokinetyka olanzapiny u młodzieży i osób dorosłych jest zbliżona. W badaniach klinicznych średnia ekspozycja na olanzapinę była o około 27% większa u młodzieży. Różnice demograficzne miedzy młodzieżą a dorosłymi obejmują mniejszą średnią masę ciała i mniejszy odsetek palących wśród młodzieży. Czynniki te mogą się przyczynić do większej średniej ekspozycji obserwowanej u młodzieży.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra (po podaniu dawki pojedynczej)

Objawy toksyczności u gryzoni po podaniu doustnym były charakterystyczne dla związków o silnych właściwościach neuroleptycznych: zmniejszona aktywność, śpiączka, drżenia, drgawki kloniczne, ślinienie i zahamowanie przyrostu masy ciała. Mediana dawek śmiertelnych wynosiła około 210 mg/kg mc. (u myszy) i 175 mg/kg mc. (u szczurów). Psy tolerowały pojedyncze dawki doustne do 100 mg/kg mc. bez następstw śmiertelnych. Do objawów klinicznych należała sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszona akcja serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt. U małp pojedyncze dawki doustne do 100 mg/kg mc. powodowały prostrację, a większe dawki zaburzenia świadomości.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W badaniach trwających do 3 miesięcy u myszy i do 1 roku u szczurów i psów, dominującymi objawami były: hamowanie czynności OUN, działanie antycholinergiczne i obwodowe zaburzenia hematologiczne. W odniesieniu do hamowania czynności OUN rozwinęła się tolerancja. Parametry wzrostu zmniejszały się po dużych dawkach. Odwracalne następstwa zwiększonego stężenia prolaktyny u szczurów obejmowały zmniejszenie masy jajników i macicy oraz zmiany morfologiczne w obrębie nabłonka pochwy i gruczołu sutkowego.

Toksyczność hematologiczna

Wpływ na parametry hematologiczne stwierdzono u wszystkich gatunków, w tym zależne od dawki zmniejszenie liczby krążących leukocytów u myszy i nieswoiste zmniejszenie liczby krążących leukocytów u szczurów. Nie stwierdzono jednak oznak cytotoksycznego wpływu na szpik kostny. Odwracalna neutropenia, małopłytkowość lub niedokrwistość rozwinęły się u nielicznych psów, którym podawano olanzapinę w dawce 8 lub 10 mg/kg mc./dobę (całkowita ekspozycja na olanzapinę [AUC] było 12 do 15 razy większe niż u człowieka, któremu podano dawkę 12 mg). U psów z cytopenią nie stwierdzono działań niepożądanych na komórki macierzyste i rozrostowe szpiku.

Toksyczny wpływ na rozród

Olanzapina nie wykazywała działania teratogennego. Sedacja miała wpływ na zachowania godowe samców szczura. U szczurów wpływ na cykle płciowe występował po dawkach 1,1 mg/kg mc. (trzykrotnie większych od dawki maksymalnej u ludzi), a na parametry rozrodcze po dawkach 3 mg/kg mc. (9 razy większych od dawki maksymalnej u ludzi). U potomstwa szczurów, którym

podawano olanzapinę, obserwowano opóźnienie rozwoju płodowego i przemijające zmniejszenie poziomu aktywności potomstwa.

Działanie mutagenne

Olanzapina nie wykazywała działania mutagennego ani klastogennego w szerokim spektrum standardowych testów, obejmujących testy mutacji na komórkach bakteryjnych oraz testy in vitro i in vivo na komórkach ssaków.

Działanie rakotwórcze

Na podstawie badań u myszy i szczurów stwierdzono, że olanzapina nie wykazuje działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krospowidon (typ A)

Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Hydroksypropyloceluloza Aromat miętowy:

-    olejek miętowy

-    olejek miętowy bezterpenowy

-    eukaliptol

-    menton

-    izomenton

-    metylenu octan

-    mentol Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PA/Aluminium/PVC -Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100, 500 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg

Pozwolenie nr 18678

10 mg

Pozwolenie nr 18679

15 mg

Pozwolenie nr 18680

20 mg

Pozwolenie nr 18681

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.09.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: Zwiększenie masy ciała1, zwiększenie stężenia triglicerydów2, zwiększone łaknienie Często: Zwiększone stężenie cholesterolu3_

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: uspokojenie polekowe (w tym: nadmierna potrzeba normalnego snu, letarg, senność) Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Suchość w jamie ustnej_

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: Zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT, patrz punkt 4.4)_

Badania diagnostyczne

Bardzo często: Zmniejszenie stężenia bilirubiny całkowitej, zwiększona aktywność GGT, zwiększone stężenie prolaktyny w osoczu4_


17 DK/H/1934/01-02-03-04/IB/5+6

1

   Po krótkotrwałym leczeniu (mediana czasu trwania 22 dni) zwiększenie masy ciała w porównaniu z wartością wyjściową (kg) o co najmniej 7% obserwowano bardzo często (40,6% pacjentów), o co najmniej 15% często (7,1% pacjentów) i również często o co najmniej 25% (2,5% pacjentów). Podczas długotrwałego stosowania produktu (co najmniej 24 tygodnie) zwiększenie masy ciała

o co najmniej 7% stwierdzono u 89,4% pacjentów, o co najmniej 15% u 55,3% pacjentów, a o co najmniej 25% u 29,1% pacjentów.

2

   Obserwowane w przypadku zwiększenia początkowego stężenia mierzonego na czczo z wartości prawidłowych (<1,016 mmol/l) do dużych wartości (>1,467 mmol/l). Zmiany stężenia triglicerydów mierzonego na czczo z wartości granicznych (>1,016 do <1,467 mmol) do dużych wartości (>1,467 mmol/l).

3

   Często obserwowano zmiany początkowego stężenia cholesterolu całkowitego mierzonego na czczo z wartości prawidłowych (<4,39 mmol/l) do dużych wartości (>5,17 mmol/l). Zmiany początkowego stężenia cholesterolu całkowitego mierzonego na czczo z wartości granicznych (>4,39 do <5,17 mmol) do dużych wartości (>5,17 mmol/l) występowały bardzo często.

4

   Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu zgłaszano u 47,4% młodzieży.

Zapilux